Ed. VANPF.VIVERE -HET YPERSCHE-LA REGION D'YPRES Zielmissen Géomètre Juré Gezworen Landmeter 92b, Boulevard Marécha! Haig, 92b Veurnesteenweg Y P R E S(484) BEDANKING Zondagrust Repos Dctninical 18 JAAR, N 49 5 MAAkT 1938 18 ANNÉE, N 49 5 rviAïö 1933 BIJVOEGSEL SUPPLÉMENT De Inhuldiging van her Roosvenster in y> Maarter.skathecraal te Yper De plechtigheid der inhuldiging en wijding van het prachtig brandvenster, waarvan de pl^at- singswerken reeds aangevangen zijn en dat door de Engelsche oudstrijders aan St Maartenkathe draal geschonken wordt ter nagedachtenis van wijlen Koning Albert, zal doorgaan, niet op 30" April zooals eerst gemeld werd, maar op Zaterdag 21 Mei 1938. Deze inhuldiging zal met de tegenwoordigheid van Z. M. Koning Leopold alsmede van talrijke Engelsche personaliteiten opgeluisterd worden. DE YPERSCHE KATTEFEEST Uit de Noordsche godenleer of mythologie is het be kend dat de katten oudtijds eene voorname rol speelden en zelfs voor eene afbeelding der godin Freija genomen werden. De hoogachting waarin de katten bij onze heiden- sche' voorouders stonden gaf aanleiding, in sommige streken, tot vreugdebetoogingen ter eere van Freijas lievelingen gevierd in den loop der Februarimaand, heden ten dage nog bij velen Kattenmaand genoemd. Deze eerbied en goddelijke vereering van Tijbaarts geslacht verminderde naarmate het H. Evangelie en Christus leer bij onze voorvaderen ingreep. De zielen herders wendden alle pogingen aan om de nieuwbe- keerden van deze afgodische feesten af te trekken, doch gezien zij toch getrouw bleven aan hunne sym bolische mommerijen, trachtte men daaraan een christe- lijken plooi te geven. De aloude heidensche geest van het Kattenfeest werd ommegekeerd. In plaats van het voort te vieren tot verheerlijking dezer mystieke huisdieren, werd dit feest hervormd in eene zinnebeeldige verzaking der afgo derij. Aldus ontstond de Ypersche Kattefeest, en onder het luiden der klokken wierp men verscheidene katten van het hoogste des torens, om te beduiden dat men aldus verzaakte aan het heidendom. Het Kattenfeest werd dan op den tweeden Zondag van den Vasten gevierd gedurende de groote Foire met groot vermaak en grooten luister, waardoor er eene groote menigte vreemdelingen en buitenlieden naar de stad optrokken. De Kattedag nam plaats op den Woensdag van de Kattefeeste. In weerwil der beschaving bleef het lang eene barbaarsche en wreede betooging door het bijge loof aan tooveraars en katten der eenvoudige lieden. Zij geloofden immers dat tooveraars en tooverheksen door Satans macht de gedaante van katten aannamen en het kwaad beraamden. Aldus werden de schamele beesten, aan kop en pooten met sterk gekleurde linten omwonden, van het hoogste van 't Belfort afgeworpen, en toen trachtte de menigte een der linten vast te pakken om het arme dier in brokken te trekken. Die het voornaamste deel van het gebeulde kattenlijf kon bijbrengen, was overwinnaar van den prijskamp. Hierover vindt men in eene oude kroniek o. m. wat volgt Op den elfsten van Maert. wesende Woensdag in de Kattefeeste van het jaer 1716, heeft een zekeren tim merman die wrochte in het stadhuys met naeme Gillis Foppeliere voor den laetsten keere de katten gesmeten van den Halletoren, hetwelke op dese wijze alle jaere pleegde te geschieden, te weten Den man die de katten smeet was gekleed in een rooden baey ofte veste ende stont op een plankiet die uytgestoken was door het vensterken boven den balcon van de haentjes, wat hooger als het carillon, ende hadde aldaer drie a vier jonge katten in eenen sak. dewelke hij een voor een uyttrok. ende tusschen het geklank van het klokke spel met de kat in de hand. aldaar danste en vele kabriolen maekte, en dan de katte smeet met vollen zwier op de markt onder het Volk 't welck als dan bij duizenden daar vergaedert sijnde, krielde van de menschen, mits het seer kurieus ende aengenaem om fsien was. Dit is alsdan den laetsten keer geweest dat men in de Kattefeest de katten gesmeten heeft. Men segt dat men dese fraeye ende seer vermaekelijke saeke heeft agtergelaten omdat de Hollanders daer in Ypre in gar- nisoen lagen, de Yperlingen schimpwijze altijd noem den de Kattesmijters. Zulks is zeer waarschijnlijk de reden niet geweest der afschaffing, doch wel omdat onze Ypersche Kinders gepraamd werden dit wreed spel op te schorsen door de tusschenkomst der geestelijke overheid alsook der voorgangers onzer huidige leden der Bonden voor de bescherming der dieren. Wat er ook van zij konden onze voorvaderen aan die oude kattemoorderij niet verzaken. Na de afschaffing door Keizer Jozef II van alle symbolische feesten en na de beroerde tijden der Fransche Omwenteling zien wij dat, volgens de ooggetuige J. J. Lambin In 1813, den 10 Maerte, Woensdag in de koude Yprefeeste, ten 3 ure namiddag, wierd onder het spelen van den beijaard, de katte afgesmeten van den Halle toren. gelijk sedert aloude tijden gepleegd wierd. Iti de woelige jaren 1814 en 1815, met den val van Napoleon en de bezetting der stad door de Verbondene legers, werd de kattedag mogelijks niet gevierd, en onder het Hollandsch bewind vindt men er geen spoor meer van. Het eenigste spoor van den Kattedag dat vóór den oorlog 1914-1918 overbleef, was het spelen van onzen beiaard den Woensdag der Kattefeest, te 2 4 ure namid dag. En toen er op dit historisch uur sneeuw viel. wat nog al soms gebeurde, hoorde men de oude Yperlingen zeggen 't sneeuwt katjes YPRIS. Gevonden en Verloren Voorwerpen Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden. Zaterdag 26 Februari, door M. De- langhe Omer, politieagent, een porte-mine en een plas tron. Door Mevr. Clarysse, Paddepoelstraat. een gouden neusnijper. Een stopsel van naphtavergaarbak voor auto Minerva. Zondag 27. door M. Vandewalle Camiel. Poperinghe- steenweg, een spaarboekje op naam van Mevr. Wed. Valère Dehollander-Coffyn. Maandag 28. door M. Pottel Leonard, Masschelein- laan. een pelsje. Dinsdag 1 Maart, door M. Bovend'aerde Conrard. Veurnesteenweg. een sleutel. Donderdag 3, door M. Cherchye Achiel. Maarschalk Haiglaan. een foto van Xstralen. Door M. Dochy André. Elverdinghestraat, een dames- regenscherm die te zijnen huize werd achtergelaten. Door M. Sampers Emile, Eigen Heerdstraat. een ge kleurde sjerp. Verloren. Donderdag 24 Februari, tusschen de Meenenpoort. Groote Markt en Rijselstraat, door M. Bardyn Oscar. Tegelstraat, twee bankbriefjes. Vrijdag 25. tusschen het Zaalhof en den Rijselsteen- weg. door M. Devrière Charles, van Waasten, een bruine brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart. een som geld. een bewijs van taksplaat en 2 fotos. Bij M. Verrue Julitn, Maarschalk Fóchlaan. 36, is een groote zwarte hond, soort bouvier, antwoordende op den naam Marquis, weggeloopen. Maandag 28. door Mevr. Julien Camerlynck, Vee markt, een borstspeld met glazen steentjes versierd. Dinsdag 1 Maart, tusschen de Rijselstraat en Pilckem- straat, door M*- Salomé Simonne, van Zonnebeke, een regenscherm zonder kruk. Au Photodub Yprols Monsieur A. Vandromme. président du Photoclub I Yprois, vient de se classer premier avec 47 4 points sur 60 dans l'ensemble des 8 concours mensuels organisés par la revue L'Art Photographique remportant j ainsi la coupe en argent offerte au lauréat du concours. II était suivi dans l'ordre par M. A. Bourbon, de Na- i mur, avec 46 4 p. et M. R. Esgain, de La Hestre, avec 43 4 points. Ce concours comportait notamment deux études cri tiques, deux questionnaires sur la technique photogra phique, la présentation de deux épreuves sur des sujets imposés et la rédaction de deux articles sur la photogra- phie, qui ont été publiés dans la revue et traitaient entre autres de la photographie en couleurs. D'autre part au XIr Salon international - de Photo graphie d'Anvers, sur les 1654 photos d'art présentées, seulement 119 des 491 introduites par des concurrents beiges furent admises et parmi ceux-ci une photogra phie en couleurs de M. Vandromme et un paysage de neige, en noir et blanc, de M. De Haeck. A tous deux nos plus vives félicitations. Nouvelle duvre d'Art a St- Martin Les fidèles qui ont suivi cette semaine, en la Cathé- drale d'Ypres, la Prière des Quarante heures ont pu admirer un nouveau Dais d'Exposition pour le Saint Sacrement. Exécuté en bois d'acajou noirci aux montures de cuivre doré, orné de quatre anges debout, en bois d'érable, soutenant une couronne royale, ce dais en style néo-gothique fait honneur a l'artiste-sculpteur Gantois Leo Speiser, professeur a l'Académie St Luc. St Jozefs Kerk der Paters Karmelieten NEGEN WOENSDAGEN ter eere van den H. Jozef. Woensdag 9 Maart 's Morgens te 7 J u. Mis voor een der wijken van stad. 's Avonds te 6 u. Rozenkrans, Sermoen Rol van 't gewetenGEWETEN EN LIJDEN. Dit sermoen zal gedaan worden door E.P. Joachim, Karmeliet. Vasten - Sermoenen Voor ons christen volk zullen de indrukwekkende Sermoenen over het Bitter Lijden van Onzen Goddelij- j ken Zaligmaker in drie parochiekerken gehouden wor- 1 den, op al de Zondagen van de Vasten In St Maartens, door E. H. Delanote, onderpastoor i op St Nicolaas. Vespers en Lof te 3 uur. In St Pieters, door E. P. Joachim, Carmeliet. Ves pers en Lof te 2 4 u. In St Jacobs, door E. H. Nolf, onderpastoor. Ves- pers en Lof te 2 4 u. Weerom zal de groote kindervriend. E. H. Pastoor Denys, het Passieverhaal uiteenzetten op de gemoe delijke en aantrekkelijke wijze die hem eigen is voor de schoolgaande kinderen van geheel de stad zij allen die de leeringvolgen of hun plechtige Communie gedaan hebben, worden in de St Nicolaaskerk verwacht, eiken Zondag van de Vasten, te 3 uur. Heer en Vrouw Albert De Clerck-Putmans en zoon Heer en Vrouw Jules De Clerck-Backus en dochter Jufvrouw Marie De Clerck Vrouw Weduwe Charles De Clerck-Heughebaert. kin ders en kleinkinders Heer en Vrouw Georges De Clerck-De Block, kinders en kleinkinders Heer en Vrouw Henri Alleweireld-De Clerck. kinders en kleinkinders Heer en Vrouw Oscar De Clerck-Cardon Heer en Vrouw Maurice Smet-De Clerck '-Heer en Vrouw Camiel De Clerck-Loeckx en zoon De familiën Morel en De Clerck, danken, langs dezen weg, de vrienden en kennissen voor de blijken van genegenheid hen betuigd tijdens het afsterven van hunne teergeliefde moeder, groot moeder. overgrootmoeder, zuster en bloedverwante. Vrouw ALIXE-JULIENNE MOREL Weduwe van Heer Henri De Clerck en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. (471) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 6 Maart, om 7 J uur, in St- Jacobskerk, tot zielelafenis van Juffrouw Hortense BAILLIEVIER en overleden familie. (455) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 6 Maart, om 8 uifr, in Sint- Niklaaskerk, tot zielelafenis van Vrouw Michel VANDENBERGHE geboren Maria—Ludovica Vandekerckhove (456) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS te willen bijwonen die zal gelezen worden op Zondag 6 Maart, om 8 1/2 uur, in St- Maartenskerk, tot zielelafenis van Heer René BUTEIN-DEMOLDER. (472) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 6 Maart, om 9 uur, in Sint- Niklaaskerk, tot zielelafenis van Mevrouw Henri VANDEPUTTE Maarschalk Frenchlaan, 38. (473) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 6 Maart, om 11 4 uur, in St- Maartenskathedraal, tot zielelafenis van Heer Georges Pauwels overleden echtgenoot van Vrouw Rachel Vanraes Dixmudestraat, 10. (458) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 13 Maart, om 8.30 uur, in de kapel van het O. L. Vrouw Hospitaal, tot zielela fenis van Heer en Vrouw Leopold PROVOOST - DEDRYVER. (476) Pendant le Carême. en la Chapelle des Sceurs Noires (rue de Lille), une Instruction frangaise sur la Passion de Notre Seigneur sera donnée par M. le Curé de St. Pierre, tous les mardis, 5 h. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 13 Maart, om 8.30 uur, in Sint- Jgcobskerk, tot zielelafenis van Heer Charles TEMPERMAN. (497) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS te willen bijwonen die zal gezongen worden op Zondag 13 Maart, om 9 uur, in de kerk der Eerw. Paters Carmelieten, tot zielelafenis van Vrouw Marie SPILLEBOUT echtgenoot van Heer Leopold Renet en zoon André. (475) Vrienderi en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS te willen bijwonen die zal gezongen worden op Zondag 13 Maart, om 9 uur, in Sint- Niklaaskerk, tot zielelafenis van Vrouw Sylvie JONCKEERE echtgenoote van Heer Arthur Rousselle. (474) De Apotheek van La Pharmacie de Mr HOUTEKIER Meenenstraat o— rue de Menin is alleen open op reste seule ouverte le Zondag 6 Maart Dimanche 6 Mars van 8 tot 12 uur en van 13 tot 19 uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1938 | | pagina 13