KLEINE AANKONDIGINGEN Garage Van Eenaeme Charles HONGENAE 7 Vanaf 10 Maart, opening der CROGTE MODERNE BEENHOUWERIJ-SPEKSLAGERIJ Gehouden door Emile BARBEZ 46, Rijselstraat Y P E R VERVOER IN CANSCH BELGIË Poperinghestcenweg YPER Tel. 109 De Katholieke Burgerskring Rijsselstraat, 33 YPER beschikt over ruime en gezellige zalen en is bijzonder goed ingericht voor het geven van MAALTIJDEN voor Begravingen, Maatschappijen, enz. VRAAGT CRIS7AL-CHAUDF0NTAINE het volmaakt tafelwater Depot BROUWERIJ j. Cr G. DONCK SEFFENS TE HUREN CHAMBRE A LOUER Twee APPARTEMENTEN te HUREN Te Huren Schoon Appartement Verzorgde dienst en buitengewoon voordeelige prijzen. OPENBARE AANBESTEDINC Beenhouwersgast vraagt plaats WERKVROUW VRAAGT PLAATS MEID 17 JAAR VRAAGT PLAATS GEVRAAGD GOEDE MEID GEVRAAGD DEFTIGE MEID GOEDE BIJVERDIENSTE TE HUREN ZONDER OVERNAME WELGELEGENE HERBERG TE HUREN HERBERG Te koop of te Huren HANDELSHUIS l SCHOON HEERENHUIS TE HUREN SCHOON BURGERSHUIS HUIS TE HUREN TE HUREN GARAGE HUIS TE HUREN Te Huren SCHOON HANDELSHUIS Over te nemen MELKBOERDERIj HOFSTEDE IN FRANKRIJK A céder CAFÉ - LOGEMENT SCHOON RENTEN IERSHU IS GERIEVIG WOONHUIS MET HOF TE KOOP TE YPER TE HUREN HANDELSHUIS WELBEKLANTE BEENHOUWERIJ TE KOOP TWEE HUIZEN HUIS TE KOOP Uit ter hand te koop Goede Hofstede Verlangt te Huren VETTE WEIDE SCHOONE OCCASIE TE KOOP LEDIGE KISTEN TE KOOP TE KOOP VERSCHILLENDE AUTO - CAMIONS Buitengewone Occasie NIEUWE FORD 1938 12 H. P. TE KOOP HERBERGCERIEF TE KOOP HERBERGCERIEF Gewestelijk Bureel voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid 25, Rue du Temple, 25 - YPRES QRDRES DE BOURSE OPGELET! Alle dage te bekomen EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH VARKENSVLEESCH KALFVLEESCH SCHAPENVLEESCH EVENALS ALLE PLUIM- en WILDGEDIERTE. o Bijzonderheid van allerfijnste CHARCUTERIE. o Men bestelt ten huize. Goede waar en genadige prijzen. (468) Versehillende gaan en terugreizen van Brussel, Gent, Kortrijk, Oostende, Brugge, aan halven prijs met waarborg. LADING: 6.000 tot 7.000 Kgr. (425) 8, Lombaardstraat, YPER Tel. 255 lm*r ai jnii de gansch gemeubileerde en welbekende herberg De Mooie Molen met inrijpoort. Basculestraat, Yper, alsook de herberg 't Visschershuis met inrijpoort en hangaar, Kaai, Yper. Zich wenden Dicke- buschsteenweg, 82, Yper. (397) électricité, eau courante. Rue de Dixmude, 5, Ypres. (494) water, gas, electriciteit, 5 plaatsen bijzondere ingang, genadige prijs Groote Markt, 27. (282) en klein huis, water, electriciteit. Rijsselstraat, 88. Yper. (469) (465) Ik ondergeteekende aanzie het als een zwaren plicht van geen schulden meer te herkennen, die mijn zoon Albert Baelde gemaakt heeft of nog zou maken. Yper, den 1 Maart 1938. Emiel Baelde-Debruyne. (487). Op 15 Maart 1938, om 3 uur, voor het opbouwen van een woonhuis, toebehoo- rende aan Mijnheer Alberic Vandepitte, Maar schalk Frenchlaan. Plan en bestek te bezich tigen bij Georges Van Raes, Meenenpoort, Yper. (486) 2 jaar op stiel geweest. Adres ten bur. (460) voor wasschen en kuischen, alle dagen vrij. Adres ten bureele. (477) voor alle werk. Adres ten bureele. (478) bij dokter Snick, Statiestraat, 18, Yper. (496) reeds gediend hebbende, minstens 16 jaar. Adres ten bureele. (491) voor mannen en vrouwen, in vrije uren, werk thuis per briefwisseling, zeer WINSTGEVEND, zonder bijzondere kennis. Schrijf P. B. n" 194, Welvaartstraat, 16 B„ Ooien. (309) Herberg Sportwereld Rijselstraat, 52, Yper. Zich wenden, Cartonstraat, 19, T/S. (268) TE HUREN Zich wenden Brouwerij Donck, 8, Lombaardstr., Yper. (79) hoek der Rijsselstraat en der Tegelstraat. Zich benden Louage. Hoornwerk. 2, T/S. (318) met inrijpoort, kelder, 2 soorten water, gas en electriciteit. Zich wendenTurcq, Meenen- steenweg (Bascule), Yper. (327) te Gheluwe, langs de baan van Meenen, met groo- ten hof, garage en alle comfort. Adres ten bureele. (357) TE HUREN gas, electriciteit, Kaaistraat, 18, Yper. Voor in lichtingen St Jacobstraat, 22. (480) bevattende 5 kamers, keuken, kelder en zolder, schoon aangelegden hof. Te bezichtigen Adju dant Masscheleinlaan, 28, dagelijks na twaalf uur. (481) of magazijn met woning, Zaalhof, Yper. Zich wenden Statiestraat, 11, Yper. (482) Meenensteenweg, met hof, stadswater, electrici teit. Zich wenden Meenensteenweg, 30A. (483) STAD YPER in bewoond center hof, gas, electriciteit, 2 soor ten water. Pacht 200 fr. per maand alles inbe grepen. Zich wenden bij A. Versavel, Mee- nenstraat, 17. (485) goede cliënteel melk 4 Ha. beste weide, grens streek, kanton Meessen. alsook van kleine grootte, goed land. Zich wenden of schrijven J. L. 88, route Nationale, Nieppe. (488) pour cause de santé, loyer couvert. s'Adresser 30, rue de Courtrai, Menin. (489) TE HUREN water, gas, electriciteit, gelegen Bukkerstraat. Zich wenden: Rijsselstraat, 37, Yper. (490) UIT TER HAND TE KOOP Haiglaan (Veurnestw.) Adr. ten bur. (106) 1) Een nieuwgebouwd Burgershuis, dicht bij het Minneplein, (gas, electriciteit, stadswater). 2) Een Werkinanshuis, gelegen in de Tegel straat. 3)Vier Werkmanswoningen, gelegen in de Nij verheidstraat en Weverijstraat, gas, electriciteit, stadswater. 4) Een perceel Bouwgrond, ong. 385 vkm. (Bas culestraat). 5) Een perceel Bouwgrond of in loten van ong. 5 m. x 36 m. (Zaalhof), kunnende dienen voor werkmanswoningen of nijverheids instelling. 6) HYPOTHEKEN OP GEBOUWEN. Voor alle inlichtingen zich wenden bij heer A. VERSAVEL, bouwkundige, Meenenstraat, 17. Yper. (174) met inrijpoort, magazijn en tuin. te Yper, Car tonstraat, 20. Zich wenden Boterstraat, 45, Yper. <495)- OVER TE NEMEN volledig materiaal, gelegen in straat van druk verkeer, te Yper. Adres ten bureele. (493) met elk 3000 m2 grond, te Dranoutre, alsook Autocamion, karren en allerhande alaam. Adr. ten bureele. (461) COXYDE- AAN - ZEE dienstig voor allen handel, twee voorplaatsen, 30 en. 25 m2, keuken, bureel, kelder, 10 slaapka mers, tuin, serre, garage en poort. Zich wen den A. Penei, 8. Nieuwpoortstraat, Coxyde - Baden. (339) gelegen in het arrondissement Yper. Groot 12 hectaren 89 aren. Voor conditiën Zich wenden tot L. Vandevoorde, Elverdinghestraat, 23, Yper. (462) gelijk wat grootte, rond Yper en omstreken, geeft goeden prijs. Schrijven V. C. B. Kliniekstraat, 10, Brussel. (464) AUTO HUDSON, zoo goed als nieuw. Statiestraat, 11, T/S. (307) ten bureele dezer. in zeer goeden staat, van 1500 tot 6000 Kgr., van 2.000 tot 25.000 fr. Crediet. Zich wenden 395, Chaussée d'Anvers. Brussel. Open Zondag morgen. (422) Zich wenden Garage Vandamme, agence Chrys ler Plymouth. Statiestraat, 27, Yper. (466) Zich wenden In den nieuwen Watermolen Dixmudesteenweg, 20, Yper. (479) en houten muurbekleeding met banken. Adres ten bureele. (492) I E P E R Werkaanbiedingen waaraan nog niet voldaan werd. Voor Brussel, men vraagt een snel- en machineschrijf ster-telefoniste. vlaamsch en fransch kennende. Voor Anderlechtmen vraagt een snel- en machineschrijf ster van 20 tot 35 jaar oud. Ministerie van Posterijen, Telegrafie en Telefoon Eerlang zal een vergelijkend examen afgenomen worden voor het begeven van 250 betrekkingen van boventallige besteller. Ministerie van Openbaar Onderwijs Aan de Koninklijke Sterre- wacht is een betrekking van Hulptuinier te begeven. Directie der Militaire Gebouwen Een examen zal den 14 Maart 1938 plaats hebben tot het begeven van twee betrekkingen van tijdelijke teekenaar. Ministerie van JustitieEene plaats van klerk bij het parket der recht bank van eersten aanleg te Leuven is te begeven. Voor Antwerpenmen vraagt 1 orthopedist. Voor Momigniesmen vraagt een snel- en machineschrijf ster. vlaamsch en fransch kennende. Koninklijke SterrewachtEen betrekking van preparator is te be geven. Voor Oostende men vraagt 1 chefkok voor het jaar, 30 tot 40 jaar oud. Voor Oostende 1) Een maincourantier2) 1 secretaris-helper bij de ontvangst. - Voor Belgisch Congo Men vraagt 5 rekenplichtigen op de hoogte der industrie boekhouding. Voor Brus sel men vraagt een hulp-apotheker, ten hoogsten 23 jaar oud. Voor Zellik men vraagt 1 werkman tot bediening der machine om het leder te ontremmen. Alle inlichtingen op het G. B. Lange Thouroutstraat 4. leper. Telefoon, 501. Diensten totaal kosteloos Agent de change agréé a la Bourse de Bruxelles Téléphone 461 o Rtstourne de courtage aux Banquiers et Agents de Change correspondants.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1938 | | pagina 15