HET YPERSCHE De 15 Handelsfoor Cinema Flora, Yper Weekblad - voor het Arrondissement Yper Joarnal hebdomadaire de ['Arrondissement d Ypres KATTEFEEST 1938 LE JARDI N D'ALLAH BOXJES)»* DELUGE 18 JAAR, N 49 5 MAART 1938 18 ANNÉE, N 49 5 MAR3 1938 LA RÉOION D'YPRES ORGAAN DER VEREENIGING DER GETEISTERDEN ORGANE DE L'ASSOCIATION DES SINISTRÉS Beheer, Opstel en Aankondigingen 34, Boterstraat, 34, YPER. Rédaetion Administration et Publicité 34, rue au Beurre, YPRES. Abonnement 21 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren. Tel. 500 40 ct. het nummer. Naamlooze artikels geweigerd Abonnement21 fr. 00 par an Étranger 32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges. 40 ct. Ie numéro. Tél. 500 Les articles non signés sont refusés Het getal deelnemers aan de jaarlijksche ten toonstelling is in de laatste dagen merkelijk aan gegroeid en alles laat vermoeden dat een succes volle uitslag onze onderneming dit jaar nogmaals zal bekronen. Het comiteit vergadert regelmatig en al de le den houden eraan op post te wezen. Meer en meer komen de Handelaars en Nijve- raars tot het besef dat de tijd van lamlendig toe zien uit is en dat de handen uit de mouwen die nen gestoken te worden om onze belangen te ver dedigen. De Handelsfoor biedt daarvoor een doelmatige en vredevolle gelegenheid aan. Alle belangheb benden worden uitgenoodigd eraan deel te nemen en allen zijn in onzen werkkring welkom. Vereenigen is de leus. Eendracht maakt macht, zegden onze voorouders toen zij de grondwet samenstelden, en ziet rondom U en gij allen, wien het schoentje past, zult overtuigd wezen dat het oogenblik is aangebroken om de koppen te ver heffen en uwe bedreigde belangen te verdedigen. Dus allen aan de tentoonstelling deelnemen, indien gij overtuigd zijt dat het meer dan noodig is U en uwe waren aan het publiek te laten ken nen. En niet alleen het publiek dat de Foor bezoekt moet U leeren kennen, maar ook dezen die de leidende standen vertegenwoordigen en die vroeg of laat voor het al of niet bestaan van onze cor poratie zullen verantwoordelijk gesteld worden. Door de jongeren van het Bestuur zijn er reeds in de aanpalende dorpen en steden berichten uit gehangen die de aanstaande Foor aankondigen. Het lezend publiek is verheugd te vernemen dat nog dit jaar een aangenaam bezoek naar onze stad zal mogelijk wezen. Ook hoort men reeds t'allen kante zeggen Wij gaan naar d'Handels- foore Julien TAHON. De terugvordering van interesten Op last van het ministerie van financiën zen den de ontvangers der Registratie en Domeinen onzer streek, sedert eenige weken, opnieuw ver wittigingen aan de geteisterden om van hen de terugbetaling te eischen van interesten die hen vroeger zoogezegd ten onrechte werden uitbe taald. Aan al dezen die dergelijke dreigbrieven ont vangen hernieuwen wij onzen raad de gevraagde sommen niet terug te betalen. Deze interesten werden door den Staat wettiglijk uitbetaald en dienen dus hoegenaamd niet terug gegeven te worden. Dit is het eenige wat zij aan de ontvan gers te antwoorden hebben. En mocht de Staat het aandurven hen te ver volgen, wel dan zullen er nog rechters genoeg gevonden worden om die wetsovertreding te be letten. Encore les intéréts indus Depuis quelques semaines, les receveurs de 1 enregistrement et des domaines de la région sinistrée de notre Flandre. envoient de nouveau, sur l'ordre du ministre des finances, des reclama tions en restitution d'intérêts qu'ils disent indü- ment payés. A tous ceux qui regoivent de pareilles lettres de menace nous ne pouvons que conseiller de ne pas payer. Ces intéréts étaient légalement dus par l'Etat et il n'y a rien a restituer. Qu'ils ré- pondent cela aux receveurs On verra si l'Etat osera poursuivre. II y a encore desjuges a Berlin. Op Zondag 13 Maart zal te Yper de Middeleeuwsche Kattefeest weer in eer gebracht worden. 't Zal voor Yper een groote en heuglijke dag zijn. Hieronder enkele bijzonderheden betrekkelijk dit feest. De Kattekoers voor Juniors (Gent - Brugge- Yper), waarvan de aankomst rond 15 ure in de Statiestraat plaats grijpt, zal ongetwijfeld een groot succes zijn. Talrijk zijn de ingeschrevenen en allen zullen wedijveren om hun naam op de eerste plaats van het palmares van den Katte koers te zien prijken. Er zal op 13 Maart poer gegeven worden op de banen van het Vlaamsche land. Te 16 ure, trekt van uit het Stadhuis de Katte- stoetmuziek aan 't hoofd, naar het Belfort. Negen eereknapen dragen de negen katten en doen uitgeleide aan den Potsenmaker van stad. KATTEFEEST VOOR DE KLEINTJES. Vooraleer het feest aanvang neemt, zullen uit- sluitelijk voor de kinderen beneden de 12 jaar honderd kleine katjes van uit de Torre gewor pen worden. Aan den voet van het Belfort zullen dus slechts O VANAF VRIJDAG 4 MAART De eerste film Selznick in natuurlijke kleuren met de groote Vedetten Mariene DIETRICH en Charles BOYER, in Een geheimzinnig en tragisch liefdedrama onder de blakende zon der woestijnen van Algiers Een onvergetelijke grootsche en machtige film ZONDVLOED Men begint met den PATHÉ - JOURNAL. KINDERS ALTIJD TOEGELATEN. de kinderen geduld en toegelaten worden. KATTEFEEST VOOR DE VOLWASSENEN. Na een tusschenpoos van Beiaardspel en Con cert van Thebaansche trompetten (van deze tus schenpoos zal gebruik gemaakt worden om de kinderen van den voet van het Belfort te verwij deren), zullen afzonderlijk, onder klokkenspel en trompetgeschal, twee reeksen van drie katten uit de Torre geworpen worden. Vervolgens werpt men nog drie katten in val scherm uit (parachute). En daarna zal de Katbij middel van een ballon de wijde wereld ingezonden worden. OpgeletIedere kat is voorzien van 2 of 3 lin ten dragende den stempel van stad en de melding van het bedrag der toegekende premie, die den zelfden dag ten Stadhuize, tusschen 17 en 18 ure, zal kunnen ontvangen worden. De zes eerste katten met 20 frank premie elk. De drie katten in valsdherm met 50 frank pre mie elk. De Kat voor de Rallye met 100 frank premie. Elk zegge het voort Kleine katjes zullen denzelfden dag door het comiteit op straat verkocht worden, aan den in koopprijs 1 fr. stuk. Waarachtig, het Kattefeest 1938 zal een groote dag voor Yper wezen Het Comiteit. Wordt het Zeekanaal der Vlaanders ooit gegraven Onder deze hoofding lezen wij in LA BAIL- LEULOISEvan Zondag 13 Februari 1938 een merkwaardig artikel geteekend André Parent en waarvan wij hieronder de vertaling geven Rijsel zeehaven. Waarom niet In ons bij uit stek platte land is niets gemakkelijker dan een kanaal uit te denken dat de haven van Duin- kerke met de agglomeratie van Rijsel-Roubaix- Tourcoing zou verbinden, een zeekanaal waarop de cargo's tot aan Rijsel en zelfs tot Mouvaux, op gelijken afstand van Tourcoing en van Rou- baix, zouden kunnen varen. Men ziet alzoo zeer goed de mogelijkheid in de wol, in Australië ingescheept, aan de poorten zelf der fabrieken te lossen, wat een overlading zou vermijden, hetgeen steeds kostelijk is en tijd doet verliezen. Het gedacht van het zeekanaal der Vlaanders is niet nieuw. Tot hiertoe miek het nog nooit het voorwerp uit eener ernstige studie en de min of meer baatzuchtige kritiek had vrijen looptech nische onmogelijkheid, economische misrekenin gen. enz. Welnu, een ontwerp, dat opgemaakt werd door M. Antoine Duffieux, ingenieur-urba- nist, en da, aan de Heeren Ministers van Open bare Werken en van Landsverdediging werd voorgelegd, toont aan dat het werk zonder merk waardige moeilijkheid kan uitgevoerd worden en dat, integendeel, de aard van de lichte en door- dringbare gronden, die moeten doorsneden wor den, een buitengewoon voordeel daarstelt. Wat het economisch vraagstuk betreft, zegde de Heer ingenieur Duffieux ons Men kan opwerpen dat de financieele toe stand dergelijke verwezenlijking niet zou kun nen toelaten. Men mag daarop antwoorden, voor eerst, dat het werk rendeerend isdat het er machtig zal toe bijdragen om de werkloosheid op te slorpen en dat de werken een uiterst waar deerbare bron van inkomsten, onder vorm van taksen en belastingen allerhande, voor de schat kist zullen zijn. Vooraleer van uitvoering te spre ken, moet een omstandig beschreven ontwerp op-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1938 | | pagina 1