^9Cj gemaakt worden, zoodat men tot de verwezen lijking kan overgaan van zoodra het werk be sloten wordt. Zooniet, loopi men gevaar nog niets te kunnen ondernemen eens dat, de toestand ver beterd zijnde, men zou besluiten het werk uit te voeren. Het is hetgeen gebeurd is met zekere groote werken bevat in een dringend programma en waarvan de uitvoering, bij gebrek aan een be paald ontwerp, geen plaats kon hebben. Een beweegreden van waarde en van groote actualiteit is de verdedigingsrol van het kanaal voor dit moeilijk te versterken gedeelte der grens. Met zijn breedte van 100 m„ zou het ka naal practisch een onoverkomelijke hinderpaal uitmaken, zelfs voor een machtig leger voorzien van zwaar geschut en groote aanvalswagens. De thans in uitvoering zijnde verweermiddelen kun nen klaarblijkelijk dezelfde zekerheid niet bie den. Maar het militair nut van het ontworpen ka naal beperkt zich niet uitsluitend bij deze ver dediging van het land en, onder dit opzicht, heeft een onzer groote militaire oversten niet geaar zeld te verklaren dat het van een overgroot be lang zal zijn. Een bijzondere studie werd ervan gedaan. De Handelskamer van Tourcoing heeft dien aangaande onlangs een wensch vernieuwd dien zij in 1930 had uitgedrukt. Haar uitmuntende voorzitter, M. Jules Joire, dien wij dezer dagen te dier gelegenheid ontmoetten, heeft ons wel willen verklaren De verwezenlijking van een groot zeekanaal, Duinkerke verbindende met de nijverheidscentra Rijsel-Roubaix en Tourcoing, is inderdaad door onze vereeniging aanzien als zijnde een ontwerp dat van aard is een belangrijke vermeerdering van trafiek voor Duinkerke te verzekeren en nieuwe gemakkelijkheden voor den handel van gansch het Noorderdepartement bij te brengen. 't Is omdat er aan het Noorden nog niets werd toegestaan in de groote werken, niettegenstaande de overgroote som belastingen door onze streek betaald sedert wij onzen wensch uitdrukten, dat wij het nuttig geoordeeld hebben opnieuw op dit ontwerp terug te keeren. Het is werkelijk, vervolgde de Heer Joire, voor ons groot nijverheidscentrum Rijsel-Rou- baix-Tourcoing, een volstrekte noodzakelijkheid rechtstreeks met de zee verbonden te worden. Het zeekanaal der Vlaanders zou van dit cen trum een ware zeehaven maken en er de aanvoer der grondstoffen die het noodig heeft en ook de verzending der afgewerkte producten van zijn grond of van zijn ondergrond vergemakkelijken. De natie, door den last van dit werk op zich te nemen, zou enkel het voorbeeld volgen dat haar gegeven werd door Holland (Amsterdam), Engeland (Manchester) en onlangs nog door Bel gië (Albertkanaal). Onder opzicht van landsver dediging zou een dergelijke vaart een nieuw ele ment bijbrengen met de eeuwenoude baan der invallen door een waterweg af te snijden. Daarenboven zou het graven dier vaart, door den handenarbeid die dit werk zou vereischen, er machtig toe bijdragen om de werkloosheid op te slorpen, 't Is vooral op dit standpunt dat wij ons geplaatst hebben om dit ontwerp te onder steunen. Naar de verklaringen, die door bevoegde tech nici gedaan werden, zou het kanaal der Vlaan ders daarbij een werk zijn dat ten volle rendee- rend is, gezien men het gebeurlijk trafiek op 4000 schepen, vertegenwoordigende 65.000.000 ton. per jaar geschat heeft. Wat de Handelskamer van Tourcoing betreft, besluit de voorzitter, hebben wij ons natuurlijk niet te bemoeien met de voorwaarden der mate- rieele verwezenlijking van een ontwerp zooals dit. Door het bij te treden hebben wij eenvoudig en alleen al de gepastheid ervan willen onder lijnen. Ik moet erbij voegen dat de Minister van Openbare Werken ons onlangs liet weten dat het hem voor het oogenblik onmogelijk scheen derge lijke groote uitgaven in 't vooruitzicht te stellen als deze welke het graven van het zeekanaal der Vlaanders zou vergen, doch hij heeft ons wel wil len zeggen dat er binnen kort een krachtinspan ning zal gedaan worden om de bestaande water wegen zoodanig te verbeteren dat de duur, die de booten nu noodig hebben om van Duinkerke naar Rijsel-Roubaix-Tourcoing te varen, van de helft zou verminderd worden, wat door het feit zelf zou toelaten het trafiek te verdubbelen. Onder technisch opzicht laten de reeds zeer gevorderde studies, die over het ontwerp van het kanaal der Vlaanders gedaan werden, toe te den ken dat. zooals wij het reeds zegden, een derge lijk werk in normale voorwaarden verwezenlijk baar is. Amsterdam is een zeehaven geworden dank aan zijn zeekanaal van 79 kilometer lang. Manchester, de groote engelsche nijverheidsstad, ware zonder twijfel slechts een armzalig dorp op 60 kilometer van de zee. Het zeekanaal der Vlaanders, zooals het ontworpen is, zou een lengte hebben van 84 Photo Tobls is het voorrecht vaa heil die werkelijk» goed gezond zijn, nieta afweten van hoofd pijn, moedeloosheid, maag-, lever- en nieren- pijn, waarvan bijna altijd verstopping de oorzaak is. Neem eiken avond een tas SABA thee. U zult gezondheid en levensgenot vinden. SABA is een mengsel van uitgezochte en gezuiverde, ontlastende, bloedzuiverende en waterafdrijvende kruiden. Het geneest on voorwaardelijk, zonder pijn of kramp de hardnekkigste verstopping. Wie 's avonds een tas SABA neemt, heeft s morgens een gemakkelijke en overvloedige stoelgang en voelt zich gelukkig. de koningin der kruiden doos voor rO tassen De doos voor 150 tassen 7 fr 15 fr IN ALLE APOTHEKEN Staal op vraag aan LABORATOIRES APPLIQUES U4bis, Veeartsenstraat, 84bis BRUSSEL kilometer en zou toelaten het vervoer der grond stoffen en afgewerkte producten te doen in tien uur in plaats van dertien dagen zooals de booten nu gewoonlijk noodig hebben om van Rijsel naar Duinkerke te varen. Het kanaal zou loopen ten Noorden van St- Omer en Hazebrouck, ten Zuiden van Belle, zou rond de stad Armentiers draaien en zou eindigen aan de nieuwe haven van Rijsel, met mogelijke verlenging tot Mouvaux. Dit is, in zijn groote trekken, het ontwerp be studeerd door M. Antoine Duffieux. die reeds zeer belangrijke werken in Frankrijk en in den vreemde heeft ontworpen. In evenredigheid is Frankrijk het minst wel be deeld in bevaarbare waterwegen. Het zeekanaal der Vlaanders ware een echte zeelaandie, dank aan zijn verlenging door de gewone vaarten tot aan Straatsburg zou geroepen zijn de rol te vervullen van een franschen Rijn. Benevens de uitbreidingsmogelijkheden die zij zoo aan de streken van het Oosten als aan deze van het Noorden zou bieden, zou deze groote wa terweg al het trafiek, dat thans in het buitenland geschiedt tot grooter voordeel der havens van Antwerpen en van Rotterdam, ten voordeele onzer haven van Duinkerke draineeren. Geopend voor de groote cargo's zou het zeeka naal aan onze kustvaart en aan onze yachting bij de 200 kilometer nieuwe kusten verschaffen. Het is eigenaardig heden op te merken dat het Vauban, de groote militaire ingenieur van Lode- wijk XIV, is die voor de eerste maal het gedacht had Rijsel met Duinkerke door een waterweg te verbinden. Men moet verhopen dat men geen drie eeuwen meer zal wachten om de studie van een werk zoo als dit, waarvan de noodzakelijkheid zich op dringt, verder door te drijven. Het graven van het zeekanaal zou, gedurende vijf jaar, werk verschaffen aan zoowat twintig duizend werklieden en ware een werk van natio naal belang. Op het oogenblik dat de Staat groote werken moet uitvoeren, ware het voor het Noor derdepartement, dat na de Seine de grootste be lastingbetaler van het land is, tijd dat het op zijn beurt ook eens geniete van enkele der voordeelen die dikwijls zoo kwistig aan andere deelen van 't land gegeven worden. 't Is de reden waarom dit ontwerp de onder steuning ontving van de Handelskamers van Rou- 's Avonds eer ik slapen ga. Toef ik bij mijn vuurken, 't Is het zalig uurken. Van de CICHOREI PACHA baix en van Duinkerke (1930), van den Alge- meeneri Raad van het Noorden (1919 en 1934) en ar :e congressen der burgemeesters van 't Noor- een en van 't Oosten in 1935. In een bijgevoegde nota, onderteekend V. B. schrijft de Bailleuloise nog Wij hebben het genoegen gehad onlangs den opsteller van dit ontwerp, M. Duffieux, te ont moeten, die ons wel de plans van het ontworpen kanaal heeft willen toonen. Het tracé loopt bij de statie van Cassel, tegen Hazebrouck-Noord, bij de statie van Strazeele, bij Steentje-Belle en bij de Blanche tusschen de «Crèche» en Steenwerck. De uitgedolven aarde zou volstaan om een muur op te trekken eener hoogte van 30 m., die zou kunnen bezet worden met betonnen onder standen voor kanonnen en machinegeweren. Op toeristisch gebied zou dit kanaal de visch- vangst. het zwemmen, het kanovaren, de water steekspelen, de koersen, enz. toelaten. Ten einde den doortocht der zeeschepen tot 10.000 ton te vergemakkelijken, die tot aan Rij sel zouden gaan lossen, zou er geen enkele brug opgetrokken worden. De banen zouden onder het kanaal loopen. De ontwerper voorziet ook het maken van kunstmatige meren, die als basis van watervlieg tuigen zouden dienen. Wij wenschen dat dit belangwekkend ontwerp door de openbare besturen in ernstige overweging zou genomen worden en binnen den kortst moge lijken tijd zou uitgevoerd worden. Tot daar de Bailleuloise Of de wensch van onze Zuiderburen, om Rij sel met Duinkerke te verbinden door een zeeka naal van 100 m. breedte en 15 m. diepte, zal ver wezenlijkt worden, zullen wij moeten afwachten. Doch wat uit bovenstaand artikel van de Bail leuloise vooral opmerkenswaardig is en onge twijfeld zullen onze lezers reeds dezelfde bemer king gemaakt hebben is dat men ginder voor het nieuw zeekanaal der Vlaanders juist dezelfde argumenten bezigt als die welke wij hier sedert jaren voor het herstel der vaart Yper-Komen aanwenden. Daar ook speelt de kwestie der werkloosheid een groote rol en wordt het graven van het ont worpen kanaal aanzien als zijnde van natuur om de heerschende werkloosheid in groote mate te verminderen. Het feit dat het eerste gedacht der verbinding Rijsel-Duinkerke toekomt aan Vauban, bewijst dat men ginder zoowel als hier sedert eeuwen de noodzakelijkheid der verbinding met de zee inziet. De aangewende pogingen zijn dus niets anders dan de uitdrukking van den wil dien wij overerfden van onze voorouders, die reeds lang vóór ons den toestand klaar inzagen en begrepen van welk overwegend belang een waterweg voor hunne streek is. Benevens deze beweegredenen van economi- schen aard, doet men ook nog gelden dat dit ka naal van het grootste nut voor de verdediging van het land zal zijn en wil men er de ondervin ding benuttigen die hier van 1914 tot 1918 te onzen koste opgedaan werd en waarvan het Al bertkanaal ook de toepassing is. Het eenig verschil is dat men ginder een gansch nieuw kanaal wil graven, waarvoor al de noodige onteigeningen nog dienen gedaan te worden en dat, gezien de afmetingen welke men er aan geven wil, verscheidene milliarden zal kosten, terwijl hetgeen wij hier vragen slechts het her stel is van een vaart die sedert lang reeds bestaat. olgens hooger aangehaalde uiteenzetting van de Bailleuloise zijn de schepen thans 13 dagen op weg om van Duinkerke naar Rijsel te varen. De afstand van Nieuwpoort tot Komen langs de A zer. de vaart Yper-Yzer en de vaart Yper-Ko men bedraagt slechts 54 kilometer en dan verder langs de Leie en Deule moet de algeheele afstand van Nieuwpoort tot Rijsel voorzeker niet veel meei dan .0 a 75 km. bedragen. Eens dat de vaart y per-Komen zal hersteld en modern ingericht zijn, zullen de schepen dien afstand gemakkelijk n twee dagen kunnen afleggen en hieruit blijkt ten duidelijkste welk groot voordeel de vaart oi -Komen voor de haven van Nieuwpoort zou bieden. In plaats van in 13 dagen langs Duin- eike, zouden de grondstoffen en koopwaren langs Nieuwpoort in twee dagen tijds te Rijsel iunnen toekomen of van daaruit verzonden wor den. Dit is een argument te meer, en een argu- ".an belang, dat pleit ten voordeele van het m der Vaart YPer"Komen. Men ziet dus dat men in Noord-Frankrijk ook- anc'ere overal elders, wanneer het gaat o e. eerstellen of verbeteren eener oude vaart °1 om het graven eener nieuwe vaart, juist de- zeitde argumenten gebruikt die wij hier, voor net herstel der vaart Yper-Komen, bezigen en waarvan alleen de blinden of de kwaadwillig ae gegrondheid en het overwegend belang niet willen aanvaarden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1938 | | pagina 2