RAPH Tailor POLITIEKE UITZICHTEN Koloniale Loterij CONFECTIE - KOSTUMEN KOSTUMEN OP MAAT Georges Sonneville Opgelet- BINNENLAND BUITENLAND SCHULDVORDERING OP DE KANS. vanaf 180 tot- 600 frank 1 N LAATSTE SNIT EN NIEUWIGHEDEN Raph. PANNEKOUCKE, Boterstraat, 12 (bij den Grooten Bazar) Y P E R AANNEMERS LANDBOUWERS en PARTICULIEREN BEMINT UW PROFIJT! Voor uwe betonnen grafkelders, afsluitingsmuren en alle andere cementproducten wendt U in volle vertrouwen bij Bruggesteenweg, 96 YPER Gewaarborgd werk aan zeer genadige prijzen. (239) TOERISTISCHE KRONIEK DOOR SPECTATOR Donderdag 3 Maart 1938. TOENEMENDE REGEERINGSMOEILIJKHEDEN Wij kunnen er ons geen illusies meer over maken het gaat werkelijk zeer slecht in den schoot van onze huidige Regeering. Immers de drie Regeeringspartijen zijn het niet langer meer eensze bekampen elkaar heftig in meetings en in de pers. Vooral tusschen de Katholieken en de Socialisten wordt een harden strijd gestreden. Ieder van deze twee partijen tracht het meest glansrijk uit den strijd te ko men. om des te suksesvoller te kunnen werken met de aanstaande gemeenteverkiezingen Welke zijn de bizonderste meeningsverschillen tus schen de Katholieken en de Socialisten Ten eersteDe oplegging van nieuwe belastingen. Het schijnt dat onze Regeering 1200 millioen frank noo- dig heeft, om haar plannen ten deele te kunnen uit werken. Maar de Katholieken verzetten zich tegen nieu we belastingen. Zij begrijpen best dat den finantieelen toestand moeilijk is, ten gevolge de zich verscherpen de industrieele krisis, welke een gevoelige daling gaf aan de fiskale inkomsten voor de maand Januari, en dat onder de vroegere Regeering de belastingen met 1.300 millioen verminderd werden. Maar zij wenschen een zeker aantal nieuwe belastingen dewelke is nog niet bekend gemaakt niet te aanvaarden. Vandaar konflikt. Immers de Socialisten zouden oordeelen dat die belastingen onmisbaar zijn. Eerstdaags zal er wel meer klaarheid in die nu nog duistere zaak komen. Ten tweede De Katholieken willen den koning van Italië als keizer van Abessinië erkennen, om aldus on ze betrekkingen met Rome te normaliseeren. Maar de Socialisten willen er niets van weten. Zij beweren dat die erkenning er niet noodig is. Vandaar nieuw kon- flikt. Ten derde De Katholieken willen een diplomatieken vertegenwoordiger benoemen bij de Regeering van Ge neraal Franco. Maar de Socialisten schrijvenVan de erkenning van Franco kan geen spraak zijn. Er is in Spanje slechts één enkele wettelijke regeering en 't is die van de republiek. Zelfs van een louter Belgisch standpunt beschouwd heeft de rest geen zin en geen nut. Dus nieuwe kordate botsing tusschen Katholie ken en Socialisten. Ten vierdeDe Katholieken verwijten de Socialisten dat zij bepaalde organismen, zooals sociale verzeke ringen. openbare gezondheid, kredietwezen pogen te etatiseeren. Ten vijfdeDe heer J. Ingenbleek, gouverneur van Oost-Vlaanderen werd benoemd tot bestuurder van de Nationale Bank. Daarmede is het gouverneurschap van Oost-Vlaanderen open gekomen. Ingezien heer J. In genbleek een Liberaal was, willen de Liberalen een van hun mannen zien benoemen tot Gouverneur van Oost- Vlaanderen. Maar de Katholieken wenschen die plaats eveneens voor zich. En de Socialisten maken er ook aanspraak op. Zoodat wij hier voor het geval staan dat er drie regeeringspartijen vechten voor hetzelfde stuk je kaas. Ten slotte meenen wij, dat, nu de gemeente-verkie zingen voor de deur staan ieder der drie partijen zich vrij zou willen gevoelen om des te heviger te kunnen opkomen voor eigen partij. Vooral de Katholieken ver- keeren in dat gevalzij willen nu los van de Socialis ten. Nu vooraldaar het geval Sap eindelijk bijgelegd is. en hun partij daardoor veel sterker is geworden dan vroeger. Immers daardoor is de eendracht in de rechterzijde teruggekomen Sap ziet van alle verdere processen te gen Katholieke konfraters af, en zal opnieuw in hun rangen helpen strijden. Het is te verwachten dat dit prachtige resultaten zal afleveren voor de Katholieken, bij de aanstaande gemeenteverkiezingen. Immers daar door zullen vele Rexisten, V. N. V.'s en andere afge scheurde Katholieken opnieuw op de Katholieke lijsten stemmen. Deze overtuiging doet de Katholieken geloo- ven dat ze opnieuw de sterkste partij van België ge worden zijn, en recht hebben op het Eerste-Minister- schap. Eerste-Minister -Janson schijnt zulks heel goed te we ten. want hij maakte reeds een klein bilan op van wat zijn Regeering na drie maanden bestaan gepresteerd heeftde oprichting van de kultureele raden en de oprichting van een zelfstandige Vlaamsche akademie. Eerlang wordt een regeeringsontwerp over de naam- looze vennootschappen ingediend. Een ander ontwerp volgt, betreffende de bescherming tegen den laster, ter wijl de bespreking van het voorstel tot oprichting van den raad van State weldra hervat wordt. Voor den ar beidsduur in de mijnen zal rekening moeten gehouden worden met de belangen van de nijverheid, zoowel als met die van den mijnwerker. Globaal beschouwd kunnen we zeggen vandaag of morgen valt de huidige regeering En dan Zullen de Katholieken dan trachten een tweeledige regeering te vormen met de Liberalen, en met de uit sluiting van de Socialisten Hoe zullen de Socialisten daartegen reageeren Ziedaar een paar vragen, die we wellicht eerstvolgende week zullen kunnen beantwoor den. De dagbladpers wijst erop dat de gebeurtenissen in het buitenland zich zeer vlug ontwikkelen. Zij herin nert ons aan de volgende data 4 Februaride sensationeele wijzigingen in Duitsch- land 12 Februaride Oostenrijksche kanselier Schuschnigg wordt naar Berchtesgaden geroepen om er een ultima tum van Hitler in ontvangst te nemen 15 Februarihet Oostenrijksch ministerie reorgani seert zich, met den nazi Seyss-Inquart als minister van binnenlandsche zaken en van de veiligheid 20 Februari Hitier houdt zijn Rijksdagrede, met be vestiging van al zijn vroegere eischen. een bedreiging voor Tsjecho-Slowakije, een absolute weigering toe te geven op wat het ook zij 22 Februarier is sprake van het ontslag van Delbos. Fransche minister van buitenlandsche zakenterzelf- dertijd zet de oud-premier, P.-E. Flandin een offensief in tegen de regeering en stelt hij de kwestie onder de leuzeVerstandhouding met Duitschland of oorlog. Deze gebeurtenissen houden verband met elkaarhet is een grootscheepsch offensief door de groot-financie in samenwerking met Duitschland en Italië. Dat offensief kon reeds een paar groote suksessen boeken het ontslag van Eden, met opvolging van Halli- fax een reactie tegen Delbos en de heele Fransche Regeeringtoenaderingen tusschen Italië en Engeland; toenaderingen tusschen Duitschland en Frankrijk toe naderingen in dezen zin dat Engeland kredieten zou verleenen aan Italië, dat Frankrijk kredieten zou ver- leenen aan Duitschland. Toenaderingen in dezen zin dat Italië en Duitschland door de te ontvangen kredie ten onmiddellijk hun positie zullen versterkt zien. en nog grooter eischen zullen kunnen stellen dan nu mo menteel het geval is. Maar Oostenrijk waaktOostenrijk wenscht spijts alles zijn onafhankelijkheid te bewaren. In zijn jongste radiorede heeft Bondskanselier Schuschnigg een ern stige poging gedaan om voor zijn land te redden wat nog te redden viel. Hij heeft Hitler's ultimatum afge wezen, en er minstens tienmaal op gewezen dat hij Oostenrijk's onafhankelijkheid wil vrijwaren. Daarop is onmiddellijk een strijd ingezet voor het heroveren der politieke rechten. De Oostenrijksche arbeiders stel len de volgende eischen 1. Onafhankelijkheid voor Oostenrijk 2. Herstel der arbeidersorganisaties en terugname van hun bezittingen 3. Vrije verkiezin gen in de vakbonden 4. Rechtsgelijkheid van ar beiders en nazi's. Duitschland is ten zeerste misnoegd over Schuschnigg's rede. Sommige Duitsche bladen durfden niet eens ver melding maken van deze rede. Duitschland zint op ver- warring-brenging in Oostenrijk. Zoo is er in Hitler's pers nu reeds een kampagne ingezet tegen de zooge naamde Joodsche bemoeiingen in Oostenrijk. Jawel het anti-semitisme moet voorloopig het stokpaardje zijn. waarmee Hitier den strijd tegen Schuschnigg wil her vatten. Aldus dreunen de straten van Weenen en de provintiesteden nu reeds van het geroep van de ver- koopers van het nieuw anti-Joodsch orgaan, de Volks- rufdat aan een spotprijs aan den man gebracht wordt, en dat erop aandrijft de Joden te berooven van hun grondwettelijke rechten, dat de Joden beschouwt en wil behandeld zien als nationale minderheid, enz... Spectator. EEN BILJET van de is een Koop uw biljet van de 3' SNEDE 1938 Denk aan de 500 LOTEN VAN TIEN DUIZEND FRANK. GROOT LOT EEN MILJOEN. Trekking in Maart. Aangenomen kleermaker der Spoorwegen Leeraar aan de Vakschool. m Op aanvraag komen wij ten huize tot op 30 km. - Wij betalen de reis- kosten terug aan ieder kooper. Uit reklaam aanvaarden wij de stof. Iedereen weet dat om de 10 jaar te Oberammer- gau in Beieren de bekende Passiespelen plaats hebben dit zal weer geschieden in 1940. Wat echter niet iedereen weet is dat de Zwitsersche stad Luzern in de Middeleeuwen ook Passiespe len had die een groote vermaardheid verwierven. Nu nog bestaat er een genootschap van het Pas siespel, gesticht in het jaar 1470 en dat den naam draagt van BekronungsbruderschaftIn de Middeleeuwen werd het passiespel gehouden op de Weinmarkt en duurde twee volle dagen. In den loop van den volgenden zomer, namelijk tus schen 9 en 11 September, zal het spel weer wor den opgevoerd vóór de Hofkirche naar den tekst en de regels van het oude spel. Deze opvoering wordt stellig een eenig schouwspel. In een der laatste nummers van het blad L'Essor uitgegeven door de Federatie van de Handels- en Nijverheidskamers in ons land, ver scheen een tabel voor een twaalftal landen, met de verhouding tusschen de lengte van het autonet en de oppervlakte van het land. Ook het aantal voertuigen per vierkanten kilometer en per km. baan. In deze tabel maakt ons land een zeer voor- deelig figuur, zooals volgt uit enkele gegevens Kilometers weg per vierkanten kilometer 1.33 1' rang) aantal auto's per vierkanten kilome ter 6.0 (1" rang) aantal auto's per Km. weg 4.5 (ö11 rang). Wij moeten er evenwel bijvoegen, dat, zoo wij in verhouding tot de oppervlakte van het land de meeste wegen hebben, deze echter niet op den eersten rang komen voor wat betreft de hoedanigheid. Tijdens een nacht van het jaar 1930 werd in de stad Luik een diefstal gepleegd en wel een zon derlinge er werd namelijk een uithangbord ge stolen dat luidde (in het Fransch) «In de Gou den Hesp en een merkwaardig stuk was op het gebied van de folklore. Door de zorgen van het Museum voor Waalsche Folklore werden nu op zoekingen gedaan die eindelijk een resultaat hebben opgeleverd. Zonder den dief te kunnen vatten is men er toch in geslaagd het uithang bord terug te vinden, en om geen tweede maal liefhebbers te laten opdagen heeft men het in het bovenvermelde museum gezet. Daar is het op zijn goede plaats. In het begin van het seizoen 1937 hebben wij gemeld dat de Fransche regeering benzine-bons zou hebben uitgegeven voor de vreemdelingen welke zich naar de Parijsche tentoonstelling be gaven. Deze bons hebben naar het schijnt geen succes gehad. Er werden namelijk slechts 10.065 boekjes verkocht op een totaal van 900.000 vreem delingen die Frankrijk voor de tentoonstelling hebben bezocht. Op dit cijfer waren ongeveer 30 'r eigenaar van een auto, maar slechts 1 kwam met zijn auto naar Frankrijk. Daareven spraken wij van uithangborden. Er is heel wat te schrijven over deze eigenaardige manier cm den buitenstaander naar binnen te lokken. Wie op reis gaat, is dikwijls in de gele genheid zeer zonderlinge uithangborden te le zen. Vooral de historische en de legendarische hebben gewoonlijk veel beziens. Maar ook mo gen wij de grappige, de humoristische niet ver geten. Bekend is het uithangbord met de twee gapende mannen, met het onderschrift In de drie Gapers de derde is de lezerHet zou ons te ver brengen moesten wij dit onderwerp hier ui-diepen; toch raden wij onze toeristen, zoo ■enge als oude, aan, steeds een open oog te heb- ben voor al deze eigenaardigheden van land en volk lugger dan wij 't zelf willen komt de zomer aan. Mochten sommige onzer lezers voor het toe- r,mende seizoen een reiswijzer verlangen, dan oe\ en zij dit eenvoudig aan te vragen aan het van de redactie, onder de vermelding Revsiger Reysiger.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1938 | | pagina 4