en CHIC0REI met PREMIEN Devolder - Kortrijh EISCHT ALTIJD EN OVERAL DE T« koop in olli gttde winkels, - PremiedeBOt i G. Laroye, 20, doongairdstrM'. Yper, 5 Davidsfonds Yper TAKS OP DE HONDEN POTION ANTlDIARRHEIQUE pour veaux, pores, etc du PHARMACIENDEPUYDT de FURNES PRiX 24 FRANCS Dépot PHARMACIE - DROGUERIE LE CROCODILE 5, Grand'Place, 6, COURTRAI - Tél. 269 Paardsnprifskampen van Asschenwoensdag 2 Maart 1938 KALVERDRANK tegen den afgang der jonge kaiveren, verkens, enz. van den APOTH EKER DEPUYDT van VEURNE PRIJS 24 FRANK Depot APOTHEEK - DROGERIJ DE KROKODIL 5, Gr. Markt, 6, KORTRIJK - Tel. 269 Provinciale Keuring der Stieren en Prijskampen voor Stieren en Koeien ONZE SCHEEPVAART Op Donderdag 10 Maart aanstaande, te 20 uur. in het St Vincentiuscollege te leper, houdt het Davidsfonds zijn laatste wintervoordracht van dit seizoen. Als spreker zal optreden de Z. E. Heer Dr A. Stubbe, met het onderwerp: DE ONTWIKKELINSGANG VAN DE MODERNE KUNST». De Eerwaarde spreker staat in alle kunstenaarsmid dens hoog aangeschreven, en is een ervaren en geleerd kunstcriticus. Hij is de schrijver van het bekende boek t Permeke destijds in de Keurreeks van het Davids fonds verschenen. Het kunstminnende Iepersche publiek zal deze zeer interessante voordracht niet willen missen. De Eerwaarde spreker zal zijn voordracht met licht beelden aanschouwelijker maken. Iedereen is welkom. Het Bestuur. Kantoor der Belastingen, Cartonstraat, 31. De houders van honden worden verzocht vóór 15 Maart de taks van 1938 te betalen. Na dien datum zullen de nalatigen dubbel taks betalen. DE ONTVANGER. MAATSCHAPPIJ DE OUDE Vereersigde Hofbouwliefhebbers Landbouw, Bijen, Neerhof van het Arrondissement Yper Lokaal Drie Koningen Groote Markt. Yper. Gesticht in 1894 Verslag der Algemeene Vergadering van 6 Februari 1938. De algemeene vergadering wordt te 15 uur ge opend. onder het voorzitterschap van Mijnheer Vanbeselaere, voorzitter. De schrijver geeft le zing van het verslag der vergadering van 8 Ja nuari 1938. Mijnheer Beyens laat opmerken dat de heer Plankaert voorgesteld is geweest door M. Widock en de Heer Doom door M. Ameel. Na deze terechtwijzing wordt dit verslag met alge meene stemmen aangenomen. Op aanvraag van den heer Voorzitter gelast de Heer Van Uxem zich, in vervanging van Mijn heer Ameel, met de besproeiingen der fruitboo- men onder dezelfde voorwaarden voort te zetten. In geval van slechten uitslag van het bestrij dingsmiddel tegen de insecten, mogen de leden zich wenden tot den verantwoordelijken leveraar. De leden mogen ook zelf, doch op hunne verant woordelijkheid, de bestrijdingsmiddelen aan den besproeier leveren. De heer Voorzitter deelt aan de leden mede dat er zal geschreven worden aan Mijnheer Kumps, Staatstuinbouwconsulent, nopens de voordracht die wij nog te goed hebben. Worden als juryleden aangeduid H.H. Albert Sinaeve, Widock en Vandewalle, Heer Lamps ■secretaris. Heer Alfons Woussen behaalt 3 p. en Mijnheer Jules Woussen 5 punten. Een schoone tombola, geschonken door den heer Michel Vanacker, bestuurslid, alsook eenige aan brengsten worden vervolgens onder de tegen woordige leden verloot. Mijnheer Vanbeselaere, voorzitter, bedankt de leden voor hunne tegenwoordigheid alsook voor hunne aanbrengsten, en de algemeene vergade ring wordt te 17 uur gesloten. Op Zondag 6 Maart 1938, om 3 uur ALGEMEENE VERGADERING DAGORDE 1. Lezing van het voorgaande verslag. 2. Mededeelingen (Herkiezing van de helft van het bestuur). 3- Aanvaarden van nieuwe leden. 4. Voordracht. 5. Beoordeeling der aanbrengsten. 6. Prijsloterij. De Schrijver, De Voorzitter. A. Versavel. V. Vanbeselaere. LANDBOUWCOMICE YPER - KEMMEL gehouden te YPER Kiekenmarkt (Hengsten) van 9 i tot 10 J uur. Groote Markt (Merriën) van 10 1 tot 12 uur. UITSLAGEN 1' PrijskampHengste Yeulens van een jaar (18 inschrijvingen) l1' Prijs Verguld eeremetaal en 50 fr., dier van Coene Marcel, Dikkebusch. 2' Prijs Zilveren eeremetaal en 40 fr., dier van Ver- plancke Karei, Boezinge. 3' Prijs Bronzen eeremetaal en 30 fr.. dier van Desmedt Camiel, Vlamertinge. 4' Prijs Bronzen eerem. en 15 fr.. dier van Bafcop Julien, Reninghelst. 5' Prijs Bronzen eerem. en 15 fr.. dier van Verplancke Karei, Boezinge. 6® Prijs Bronzen eerem. en 15 fr., dier van Van Acker Michel, Boezinge. 7 Prijs Bronzen eerem. en 15 fr., dier van Lebbe Ge rard, Poperinge. 8'' Prijs, 15 fr.. dier van Liefooghe Aug.. Brielen. 9 Prijs, 15 fr.. dier van Verplancke Karei, Boezinge. 10' Prijs, 15 fr., dier van Desmitter Remi, Voormezeele. II' Prijskamp Hengsten van twee jaar (10 inschrijvingen) 1® Prijs Verguld eeremetaal en 100 fr. aan dier van Coene Marcel. Dikkebusch. 2' Prijs Zilveren eerem. en 75 fr. aan dier van Derycke Alidor, Poperinge. 3'' Prijs Bronzen eerem. en 50 fr. aan dier van Coene Marcel. Dikkebusch. 4'" Prijs Bronzen eerem. en 20 fr. aan dier van Pijpe Jules, Voormezeele. III' Prijskamp Merriën van een jaar (6 inschrijvingen) 1® Prijs Verguld eeremetaal en 50 fr. aan dier van Quaghebeur P., Poperinge. 2® Prijs Zilveren eerem. en 40 fr. aan dier van De smitter Adhemar, Dikkebusch. - 3'' Prijs Bronzen eerem. en 30 fr. aan dier van Deraedt Arthur, Dikkebusch. 4° Prijs Bronzen eerem. en 15 fr. aan dier van De Meu- lemeester Od.. West-Vleteren. 5e Prijs Bronzen eerem. en 15 fr. aan dier van Deraedt Arthur, Dikkebusch. IV' PrijskampMerriën van twee jaar (15 inschrijvingen) 1® Prijs Verguld eeremetaal en 60 fr. aan dier van Coene Marcel. Dikkebusch. 2® Prijs Zilveren eerem. en 50 fr. aan dier van De smitter Remi, Voormezeele. 3® Prijs Bronzen eerem. en 40 fr. aan dier van De smitter Adhemar, Dikkebusch. 4° Prijs Bronzen eerem. en 20 fr. aan dier van Ver heerst Em., Elverdinge. 5® Prijs Bronzen eerem. en 20 fr. aan dier van Tanghe Jules, Langemark. 6 Prijs Bronzen eerem. en 20 fr. aan dier van Barbez Marcel, Dikkebusch. 7 Prijs, 20 fr. aan dier van Verbeke Henri, Ploegsteert. 8' Prijs, 20 fr. aan dier van D'Hondt And., Poelcapelle. V' PrijskampMerriën van drie jaar (7 inschrijvingen) 1' Prijs Verguld eeremetaal en 75 fr. aan dier van Per- soone Gaston, Reninghe. 2 Prijs Zilveren eerem. en 60 fr. aan dier van Lam- paert Emiel, Yper. 3® Prijs Bronzen eerem. en 50 fr. aan dier van Per- soone Gaston. Reninghe. 4 Prijs Bronzen eerem. en 20 fr. aan dier van Lefevre David, Reninghelst. YI® Prijskamp Merriën van 4 jaar en daarboven (9 inschrijvingen) 1® Prijs Verguld eeremetaal en 100 fr. aan dier van Coene Marcel. Dikkebusch. 2® Prijs Zilveren eerem. en 80 fr. aan dier van Ollivier Jules, West-Nieuwkerke. 3' Prijs Bronzen eerem. en 60 fr. aan dier van De smitter Remi, Voormezeele. 4' Prijs Bronzen eerem. en 20 fr. aan dier van Quaghe beur P., Poperinge. 5® Prijs Bronzen eerem. en 20 fr. aan dier van Massche- lein Camiel, Langemark. 6® Prijs Bronzen eerem. en 20 fr. aan dier van Deknudt Maurice, Yper. Deze Keuringen en Prijskampen zullen gedurende het .jaar 1938 als volgt gehouden worden. Voor de 16® Omschrijving te Poperinge, op Donderdag 3 Maart, om 10 uur. Voor de 17' Omschrijving te Boezinge. op Dinsdag 22 Maart, om 10 uur. Voor de 18' Omschrijving, te YPER, op Woensdag 9 Maart, om 10 uur. Voor de 19® Omschrijving, te Geluwe. op Zaterdag 12 Maart, op 10 uur. Voor de 20 Omschrijving, te Meesen, op Zaterdag 2 April, om 10 uur. Voor de 21' Omschrijving, te Kemmel, op Woensdag 6 April, om 10 uur. Binnengevaren Vrijdag 11 Februari 1938, de Honorine (schipper Vanvlierberghe) met 180 ton potasch voor M. Vande- putte, leperde Albert(schipper Aelvoet) met 125 ton potasch voor M. Talpe, Kortrijk. Zaterdag 12, de Cornelia (schipper Van Beveren) met 110 ton phosfaat voor MM. Blootacker-Vermeersch, leper de 't Nieuw leper (schipper Vanden Bossche) met 250 ton graan voor M. Vandeputte, leper. Maandag 14, de Pax (schipper Bode) met 100 ton erwten voor M. Vandeputte, leperde Stad leper (schipper Van Rumst) met 50 ton beurtgoed voor ver- scheidenen. Dinsdag 15. de Valentine (schipper Pauwels) met 112 ton graan voor M. Vandeputte, leper.de Agora (schipper Boshuizen) met 279 ton kolen voor M. De Geest. leper de Mijn Verlangen (schipper Kindt) met 254 ton kolen voor M. Vanoverberghe. leper. Woensdag 16. de Pierre (schipper Kooyman) met 163 ton koeken voor MM. Blootacker-Vermeersch, leper; de Guilberth (schipper Staes) met 100 ton phosfaat voor M. Vandeputte, leper. Vrijdag 18 Februari 1938, de «Pure Oil», (schipper Vander Gracht) met 72 ton phosfaat voor M. Vercruysse. Reninghelst. Maandag 21. de Mehaigne(schipper Peleman) met 158 ton kolen voor M. De Geest, leper. Dinsdag 22. de «Stad Diksmuide (schipper Steur) met 30 ton beurtgoed voor verscheidenen de Impe rator», (schipper Van Hemelrijk) met 145 ton graan voor M. Vandeputte, leper; de «Maria», (schipper Van Geenhove) met 99 ton maïs voor MM. Blootacker- Vermeersch, leper. Woensdag 23, de Trouille (schipper Pauwels) met 155 ton graan voor M. Vandeputte. leper. Donderdag 24, de Stilla Juvans (schipper Florijn) van de beurt Met Zorg met 22 ton beurtgoed voor verscheidenen. Vrijdag 25 Februari 1938. de Helena (schipper De Visser) met 82 ton phosfaat voor M. Talpe, Kortrijk, Zaterdag 26. de Corje(schipper Faasse) met 60 ton phosfaat voor M. Talpe. Kortrijkde Minho (schipper Bernard) met 177 ton kolen voor M. Vanover berghe, leper. Dinsdag 1 Maart, de Onderneming (schipper De- v/ies) met 75 ton turf, 15 ton voor M. Vanhoudt, Boe zinge. 60 ton voor M. Vandeputte. leper de Elza (schipper Vancauwenberghe) met 44 ton beurtgoed voor verscheidenen; de «Julia», (schipper De Dobbelaere) met 110 ton potasch voor MM. Blootacker-Vermeersch, leper. Weggevaren Donderdag 17 Februari 1938. de Stad Ieperen (schipper Van Rumst) met 10 ton beurtgoed voor ver scheidenen. Vrijdag 18 Februari 1938, de Pierre(schipper Kooyman) met 16 ton allerhande voor verscheidenen. Woensdag 23. de «Stad Diksmuide», (schipper Steur) met 12 ton beurtgoed voor verscheidenen. Vrijdag 25 Februari 1938, de Leona (schipper De- loz) met 141 ton oud ijzer, verzonden door de Weduwe Vandamme. leper de Stilla Juvans (schipper Flo rijn) van de beurt Met Zorg met 27 ton beurtgoed voor verscheidenen. Woensdag 2 Maart, de Helena(schipper De Visser) met 83 ton cichoreiboonen, verzonden door M. Gits. Iseghem. Donderdag 3, de Elza (schipper Vancauwenber ghe) met 25 ton beurtgoed voor verscheidenen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1938 | | pagina 5