VELOSPORT DE KGRTRIJKSCHE ONDERLINGE YPERSCHE VOETBALKRONIEK ZWEMKRONIEK GROOTE WORSTEL-GALA Algemeene Opziener OMER ROBYN Stad leper KATTEKOERS OP ZONDAG 13 MAART 1938 Groote Prijs De 3 Beitortsteden 100 km. voor Juniors B. W. B. 1 proef voor het kriterium der juniors Belga - Sportwereld» van West-Vlaanderen Ingericht door de Ypersche Wielrijdersclub met den weiwillenden steun van het Stadsbestuur, het Feest- comiteit. de Firma's Vander Eist. Rijwielen Salvator de Ypersche Centrale Brouwerij, Het Huis De Pup pen (M. A. Gruwez), de klakken «City Sport» en de Brouwerij Vermeulen-Meynne. 2.100 fr. prijzen en premiën Verdeeld als volgt400 fr. en palmverders 325 250 200 175 150 125 100 75 75 50 50 50 50 en 25 fr. InlichtingenInschrijving vanaf heden, mits 5 fr. in het lokaal «Casino Hotel», bij Pol Beddeleem. Statie straat. leper. Dag der koers tot 11 ure bij Lampens, Café «De Nieuwe PaardekopSterre, te Gent. Ver trek om 11 u. 30 stipt aan de Sterre, Gent, aiover Eecloo Brugge Torhout naar leper. Aankomst en premieverdeeling ten lokale Casino HotelStatiestraat. De doortocht te Brugge moet geschieden langs vol gende stratenBuiten Kruispoort Fort La pin St Pieterskaai Scheepdaelekaai Filip de Goede- laan Gulden Vlieslaan Guido Gezellelaan Smedenpoort. Het Komiteit der Folklorische Kattefeesten schenkt den overwinnaar een symbolische kattentrui waarde 100 fr. Een bijzondere premie van 50 fr. wordt aan den winnaar gegeven alswanneer hij meer dan een minuut voorsprong heeft. Verder zijn er 2 premiën van 20 fr. te Eecloo geschonken door de Heeren Devos en Ver- eecke. Te Brugge 25 fr. geschonken door Koninklijke Brugge Sport. Te Torhout een mooie trui geschonken door M. Desmui (cycles Marcel Buyse) enz. Sportliefhebbers, voor uw rijwielbenoodigheden wendt U tot het huis Fr. HOFLACK, Rijwielen Salvator en wordt lid van de Ypersche Kielrijdersclub Casino Hotel, waar alle inlichtingen verstrekt worden voor verzekeringen, toerisme, enz... Deze week, op het Westerfront van het Westelijk ge deelte van West-Vlaanderen. geen of luttel nieuws. Wijl we driemaal naeen het Westen gebruiken, kunnen we of moeten we van het Oosten hetzelfde niet getuigen. Daar immers zijn de zes dagen van Antwerpen aan gang, waarin er niet min dan 17 koppels zijn verbonden. Onder deze bevinden zich er minstens een 7 tal die de zege kunnen wegkapen, en namelijk de 2 ploegen, riva len van ruim een jaar verre, Slaats - Pellenaers en Buysse-Billiet, dan Deneef-Dekuysscher en Pijnenburg- Wals die de oude traditie in eere zouden houden, Ronsse-Depauw waarvan de populariteit van den eenen de taaiheid van den anderen volledigt, wijl Kaers-Huys het groote vraagstuk daarstellen, samen met een Guim- bretière-Archambaud die voor velen onopgemerkt voor bijgaan, maar die het voorbeeld van Guerra-Van Ne- vele zouden kunnen volgen en op het laatste allen den loef afsteken. Wij, van onzen kant, hebben ontegensprekelijk be trouwen in Buysse-Billiet. die in Gent niet wilden win nen, omdat de volksuitspraak te veel in hun voordeel was, en er zoo nadien te veel gewag kon worden ge maakt van combien met de Hollanders. Nu echter zullen ze mantel of male spelen om de Hollanders, dicht bij hun grenzen en ten aanzien van de Noorderburen- supporters, te slaan en éénmaal in de Scheldestad te zegevieren. Maar opgepast voor Deneef-Dekuysscher, die be kwaam zijn de zege te hernieuwen van over twee jaar. zonder nog één woordje gerept te hebben van Stieler- Christensen en Van Schyndel-Vandenbroeck die er ve len zouden verrassen en mooi komen winnen ook. In elk geval, een schooner lot evenwaardige ploegen werd zelden bijeen gezien, en het moet niemand ver wonderen als er daar meer enthousiasme bestaat voor den koers dan dit in Gent wel het geval was. Daar de strijd op dit oogenblik nog open is, zullen we ons onthouden van het geven van het huidig klasse- men. Wij hopen dat de zege in huis blijve, en dat ze op rechtvaardige manier betwist worde. Winne er dan ook wie ervoor best bestand en geschikt is. Op de wintervelodroom van Parijs waren de stayers aan slag. De Duitscher Erich Metze was er aan de eer, vóór Aug. Wambst, Lacquehaye. en Meuleman, die door bandbreuk werd uitgeschakeld. Uitslag1. E. Metze. in 1 u. 64 km. 525 m. 2. A. Wambst. op 20 met.3. Lacquehaye, op 50 met.4. Meuleman, op 500 m.5. Gabard, op 990 m. Intusschen werd de beklimming van den Faronberg betwist, wat aan Camusso toeliet zijne gaven van klim mer te bevestigen. Hij won dezen koers vóór Barral. die 35 seconden werd los geworpen. Gianello en Ca- mellini. Uitslag 1. F. Camusso, 35 km. 500 in 1 uur 19 min. 25 sec.2. Barral, op 35 sec.3. Gianello, op 45 sec. 4. Camellini. op 2 min.5. Berrendero 6. Vietto 7. Molinar 8. Giuppone; 9. Gotti10. Durbano 11. Mellet; 12. Vaucher13. Frosio. De Franschman Level plaatste zich zestiende. UIT DE STREEK Zoo we zeer beknopt zijn met de uitslagen van andere wedstrijden, daar we nu ten volle in overgangsperiode verkeeren. mogen we toch niet nalaten te melden dat Zondag e. k., 6 Maart, het Clubkampioenschap van Meenen-Sportief wordt gereden. De renners zullen hier te Yper rond 9 J u. voorbijtrekken en rijden van hier naar Hoogstade. en dan over Beveren, Poperinghe, Re- ninghelst, Westouter, Zwarten en Rooden Berg en Dicke- busch, om terug Yper aan te doen om 11 ure en dan naar Meenen waar de aankomst plaats heeft. 's Namiddags wordt de koers van Miel Decroix be twist voor beginnelingen en wijl we Miel, die tegen woordig goed rijdt, alle kans toewenschen om kam pioen van de club te wezen, zoo ook wenschen en hopen we hem vele renners aan het vertrek te zien en een sportief verloop. Anderzijds geworden ons de beste inlichtingen nopens oefening en reeds bereikte forme onzer gewestelijke renners en we hopen dan ook hen in de aanstaande uit slagen op de eerste plaatsen te zullen of te kunnen aarv treffen. Sprinter. STAD YPER OP ZONDAG DEN 6 MAART 1938 Groore Prijs Emiel DECROIX voor beginnelingen. 850 fr. prijzen en premiën. 50 km. zeer goede baan. gegeven door de stiel- en ne ringdoeners der Malou- en Haiglaan. tot aan de brug. met de welwillende ondersteuning van verschillende neringdoeners der stad. OmloopVertrek Café Jefke, om 2 uur, langs de Co- laertplaats, Statie-. Tempel-, Boterstraat, Markt. Diks- muidestraat. Kaai. Diksmuidesteenweg, Oude Veurne- straat, Haiglaan (18 maal). Aankomst bij Gas. an Limburg. Steenen Brug Prijsdeeling Stad Veurne Paul Goetgheluck, en inschrijving van heden af bij Emiel Decroix, Café Chateau d'Eau De koers zal geloopen worden in de verzekerde tegen woordigheid van Rebry, Vervaecke. Bekaert. Vlaminck, Capoen, Storme, Ghesquiere, Woets. en nog andere be kende renners. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor de ge beurlijke ongevallen die zich zouden voordoen tijdens den koers. Het Bestuur. Clubkampioenschap Meenen-Sportief Op Zondag 6 Maart geeft Meenen-Sportief zijn club kampioenschap. De wegwijzer loopt over Meenen leper Hoog- staede Beveren Poperinghe Reninghelst Westouter Zwartenberg Roodenberg leper Meenen, 't zij 100 km. Zullen deelnemen alle renners van de club die eene vergunning van junior, onafhankelijke of beroeps renner bezitten. Vertrek Te 9 u. aan 't Zwaantje. Groote Markt. Aankomst: Rönd 11 3/4 u. «Au Boulevard». Brug- gestraat. Prijsdeeling Na den koers bij Felicien Vervaecke. BERICHT aan de RENNERS van MEENEN-SPORTIEF Alle aan M.-Sp. aangesloten renners worden hierdoor verwittigd dat het vertrek van 't Clubkampioenschap oif Zondag 6 Maart stipt te 9 u. zal gegeven worden aan 't Zwaantje. Iedereen weze op post. Aan al de beginnelingen der club wordt hiermede konde gemaakt dat zij verzocht worden deel te nemen aan den koers ingericht door den clubmakker Emiel Decroix. te leper, op Zondag 6 Maart, te 2 ure namid dag. Matchen van Zondag 6 Maart 1938 F. C. Heyst F. C. Roeselare S. K. Sweveghem Stade Kortrijk Waereghem Sp. M. E. Wakken Stade Moescroen C. S. Yper F. C. Iseghem S. K. Roeselare R. S. Waereghem W. S. Lauwe S. V. Rumbeke S. V. Blankenberghe C. S. Yper F. C. Heyst Morgen gaat te Heyst wellicht beslist worden of onze jongens toekomende jaar een trapken lager zullen da len of zich in de huidige reeks zullen weten te behou den. Alhoewel het verschil nu 4 punten bedraagt, zou een gebeurlijk verlies van rood-wit, Heyst op onze hie len brengen. Doch moest deze tegenslag voorkomen, dan moet alle hoop niet opgegeven worden, daar wij nog Waereghem en Wacken te bekampen hebben, ter wijl Heyst naar R. S. Waereghem moet optrekken en thuis Sweveghem ontmoet. Bijna een programma van denzelfden aard voor beide ploegen. Maar in de voet balsport komen somwijlen aardige verrassingen voor. Daarom is het van 't allergrootste belang dat onze jon gens zich te Heyst moedig verweren, om ten slotte bij hun gevaarlijksten tegenstrever een gelijk spel af te dwingen, dat de oplossing van het netelig vraagstuk der afdaling voor goed medebrengt. Jongens, we stellen op u al onze hoop, 't zal een lastige taak worden, maar wij rekenen op uwe gekende bereidwilligheid en uwen vasten wil om tot het beoogde doel te geraken. Juniors R. S. C. Meenen C. S. Yper De juniors trekken naar Meenen bij de geel-zwarten op, die hier te Yper met 3-1 de zege behaalden. Op deze ontmoeting waren onze mannen in geen al te bes ten dag en konnen geheel zeker een anderen uitslag bewerkstelligen. Ook verwachten wij op deze verplaat sing iets beters als thuis en 't zou ons geenszins verwon deren moesten de rood-witten met de helft van den inzet naar huis komen. Derde Speciaal F. C. Komen 5 C. S. Yper 1 De Specialers hebben Zondag laatst een laatste ver plaatsing gedaan om tegen Komen een uitgestelde match te spelen. De thuisspelers, die met enkele spelers van de eerste ploeg optraden, hebben gemakkelijk het pleit gewonnen, vermits zij reeds aan de rust met 4-0 de leiding hadden. Na de herneming ging het spel beter op en Alleman kon de eer voor Yper redden. Daarmede eindigen de specialers het officieel kampioenschap van het seizoen 1937-38. NEMO. BOLDERSNIEUWS De match PostjeCoo is op een afgeteekende over winning van de thuisspelende ploeg ten einde .geloopen. vermits de partij op 25-8 eindigde. In het begin ging het spel daaromtrent gelijk op. doch na den stand 7-6 be haalde het Postje een «ende» van vijf bollen, wat de ge nadeslag an Vandenbussche's mannen gaf. Zij geraakten nog op 8, maar lieten nadien hunne tegenstrevers de 13 overige punten naeenvolgens maken. In alle geval een krasselende partij waarvan meer verwacht werd. Klassement Bascule 6 4 2 136 116 4 Statie 6 4 2 133 134 4 Postje 6 3 3 127 121 3 Katholieke Kring 6 2 4 138 144 2 Coo 6 2 4 117 136 2 Woensdag 9 Maart, Bascule-Katholieke Kring. Daar de Basculemannen in geen geval het punt mogen ver liezen, willen zij aanspraakmakers blijven, en daar anderzijds de Kringers beter op dreef schijnen te ko men. zoo mogen wij ons aan een felbetwiste partij ver wal htcn. Hebt gij iets te verkoopen of te veinuren? Verlangt gij iets te koopen of te huren? meldt het in onze KLEINE AANKONDIGINGEN gij zult er profijt bij vinden. Neemt inlichtingen bij degenen die reeds in onze rubriek «KLEINE AANKONDIGINGEN adverteerden, zij zullen u hunne voldoening Ujt_ drukken. Een bericht aan de Y. S. C. leden Na sedert eenigen tijd de kolommen van Het Yper scheverlaten te hebben, gaan we weer eens vooi- eenige maanden zijn talrijke lezers op de hoogte hou den, van wat er zooal in het zwemwereldje gebeurt En, ter gelegenheid van die herneming van de zwem- kroniek, zal ik de talrijke leden en toekomstige leden van Ypres Swimming Club een prachtig nieuwsje open baren. Het Comité heeft namelijk besloten, van, zooais dit trouwens ieder jaar gebeurt, een klein uitstapje te doen. Een heel kleintje maarMaar nog een klein beetje geduld, ik zal het u nog niet verklappen Zooals u ten andere reeds meer dan eens ondervon den hebt. is Ypres S, C. gewoon van de zaken die aan gepakt worden, méér dan half te doen. We hebben niet beter gevonden, dan eens de blikken naar het Noord- Oosten te wenden, om de richting van onze reis te be palen. De meesten van u hebben misschien wel reeds Ant werpen bezocht, maar ik durf er een goei Central's Export» (onbetaalde reklaam. hoor!) op verwedden, dat er nog bitter weinigen, om niet te zeggen geen, zijru die het nieuwe Sportfondsenbad reeds gezien hebben' Het Sportfondsenbad, of Koningin Astridbad genaamd, is, volgens bevoegdheden, het mooiste van gansch Euro- pa. Deze zwemkom heeft natuurlijk reeds veel volk aangetrokken, maar voor ons, Ieperlingen. is de afstand natuurlijk veel te groot, om zoo maar naar Antwerpen een zwembad te gaan bezichtigen Welnu, daar hebben we aan verholpen Een auto-car, een chauffeur, een goede hoeveelheid olie en benzine, en hopVooruit, naar de Havenstad De reis zal plaats hebben op Zondag 27 Maart, en is voorbehouden aan de leden van Y. S. C.. mits het mo- dieke prijsje van 10 fr.. of 2 van onze gedevalueerde Belga's. Voor 10 fr. naar Antwerpen, dat is toch niet mogelijk, zult U zeggen Dit is echter zeer goed moge lijk in dit geval, vermits Y. S. C. besloten heeft van een goeie greep in de kas te doen, en geld noch moeite te sparen, om zijn leden aangenaam te zijn. Maar, er komt een groote maar bij Het aantal plaat sen is strikt beperkt, zoodat ik de liefhebbers stellig moet aanraden, van bij tijds in te schrijven. De in schrijvingen, samen met het reisgeld, moeten tegen 20 Maart in de Café Central, Groote Markt, bezorgd worden. Na dien datum is de lijst onherroepelijk geslo ten. OPGELET. In den prijs van 10 fr. is de ingang van de zwemkom begrepen! Kinderen van minder dan 15 jaar. die niet door oudere personen vergezeld zijn. zijn aan den uit stap niet toegelaten Het uur van vertrek en terugkomst, zal bij een vol gende gelegenheid gemeld wordenEr worden geen speciale uitnoodigingen verzonden, gelieve dus dit be richt als dusdanig te aanzienPersonen, die zich vóór 15 Maart als lid van Y. S, C. laten inschrijven, mogen de reis ook medemaken. Rogisa. Stad Yper, Zaal Lapiere, Hondstraat l Zaterdag 5 Maart 1938, om 8 uur stipt Voor de eerste maal te Yper Grieksch-Romeinseh en vrije stijl ingericht door Alveringem-Worstelclub met medewerking der Worstelclubs uit Gent en Kortrijk. Er zullen 9 kampen geleverd worden in 2 hernemin gen van 10 minuten. Sportliefhebbers, allen daarheen o—Di/UfimmtamnimiuiMnaifi.aiiu'iJMt*»* Voor uwe verzekeringen van gelijk welken aard, wendt U bij voorkeur tot de zoo gunstig gekende en voordeelige Naamlooze Vennootschap Gesticht in 1919 Maatschappelijk kapitaal 5.000.000 fr. Reserven 10.000.000 fr. Gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 23 De cember 1932, in uitvoering der wet van 25 Juni 1930, betrekkelijk de Levensverzekeringonder nemingen. De voordeeligste tarieven. Klare en uitgebreide Polisvoorwaarden. 1 hans uitbetaalde rampen MEER DAN 15.000.000 FRANK. Reeds uitgekeerd aan de verzekerden onder vorm van premievermindering MEER DAN 2.000.000 FRANK. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL KORTRIJK Bijkantoren YPER OOSTENDE VEURNE GENT. De Maatschappij stelt belang in elke ernstige aanvraag voor agentschap. Mondstraat, 8, YPER Tel. 159. MMMMMMl

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1938 | | pagina 6