CORNETTE FRËRES Le Garage DEVOS DEWANCKEL PLANTEN EN DIEREN MONO POEDERS Vartde Laneitte's Koffieszijn de beste! NOUVELLES FORD V-8 1938 m Boulevard Maréchal French YPRBS - Onze bloemen in Maart. Ons werk in den groententuin. Maart - uitzichten. Transports et Déménagements AUTOS DE LUXE Place de la Gare YPRES HOOFDPIJN, ZENUWKOORTSEN TANDPIJN, GRIPPE Bien que différant par la carrosserie et les dimensions, les deux modèles seront disponibles l"un comme l'autre, soit avec le moteur de 18 CV., qui est une merveille de puissance, soit avec le moteur 12 CV., qui est une merveille d'économie. vous fournira volontiers Démonstration, Catalogues et Renseignements. door OOM PIET Het is zeer verkeerd te meenen dat tuin- of land bouwers nu nog mogen rusten tot de zon wel wil terug komen. Immers de liefhebber met een middelmatigen bloementuin weet reeds dat vele werkjes op hem wach ter.. De perken, waar in het najaar de bollen van Tul pen. Hyacinthen, Crocus, enz. werden ingelegd, moeten nu met veel voorzichtigheid wat opgeharkt en gereinigd worden. Bij zacht weder is het planten van heesters en sierboomen heelemaal aangewezen. Bij bestaande hees- tergroepen zal men den grond omspitten met de riet om het kwetsen van wortels te voorkomen. De heesters die vorigen Zomer slechts traag opwilden, zal men nu bedekken door het inwerken van stalmest, compost of scheikundige meststoffen. Waar men, om een of ander reden, het planten achterwege heeft gelaten van Gal- tonia's. Anemonen, Montbretia's, Ranonkels, Trigidia's, enzdaar zal men de werkzaamheden dezer maand mede beginnen. De klimrozen moeten gesnoeid en ge bonden worden, uitgezonderd deze welke tot de Wichu- rianagroep behooren onder andere de White Dorothy, Dorothy Perkins. Aviateur Blériot. Van deze uitzonde ringsrozen knippe men alleen de oude versletene tak ken weg. Tegen het einde der maand maken we de Gunnera's en Gvneriums bloot, en we snijden de Gyneriums kort boven den grond af, opdat de nieuwe bladeren zich goed zouden ontwikkelen. Men diene nu ook reeds ernstig te denken aan het verpotten van de varens en de anjelieren. De varens zijn boschplanten en eischen bij verpotting een goeden maar groven boschgrond op. De flink ingewortelde i Amerikaansche anjelieren zal men 7 cm. potten geven, waarin een grondmenging van 2/3 klei-graszodenaarde en 1 3 bladgrond met wat scherp zand. Om vroeg bloeiende begonia's en gloxinia's te beko- men. zal men nu reeds de knollen te schieten leggen. Tegen het einde der maand zal men het gras eeri eerste maal met de machien afsnijden. De ledige plaat sen worden daarna omgespit, den grond wordt er ver- 1 kruimeld en bijgezaaid. Ingeval de kale plekken te tal rijk zijn. of dat het onkruid er te veel tusschen op schiet. dan zal men het gansche grasperk omspitten, en tevens de onkruidwortels verwijderen. Tenslotte is het nu de tijd om onze reserve-bloem zaden nauwkeurig te onderzoeken, en de noodige bij- aankoopen te doen in een huis van vertrouwen, dat u geen overjarig zaad zal leveren. Wij zaaienkervel, lentelatuw, raapsteelen, radijs, snijsalade en spinazie. Wij plantenaardappelen en bloemkoolen en om de drie weken leggen wij bedden aan van erwten en labboonen. Indien vorige maand de sjalotten nog niet werden ge plant. dan doen we dit nu zonder uitstel. Wij bemesten de rhabarber met 3 a 4 kg. Sodanitraat per are. De overblijvende planten, zooals rhabarber. bieslook, zuring, dragon, pimpernel die reeds verscheidene jaren op dezelfde plaats staan en nu moeten verplant of ver menigvuldigd worden, doen we nu uit, scheuren en planten we. Na den 15" der maand zaaien we ajuin, kers, paste naak, peterselie, prei, radijs, vroege rapen, schorse- neeren en wortels. Zelfs kunnen we, om later te ver planten. nu reeds zomersavooien en vroege spruitkoo- len op kweekbed zaaien. We waken erop dat de vogels de jonge groenten bij het opkomen niet uittrekken. Daarom zullen we. op eenige centimeter boven den grond, zeer dunne zwarte draden spannen. Over wat er zooal in het bosch, in de parkbn en tui nen. op den akker, in de weide, in den moestuin en in de tuintjes gedurende de maand Maart te zien is, schre ven de twee Hollandsche natuurkundigen E. Heimans en Jac. P. Thysse het volgende in hun Wandelboekje»: IN HET BOSCH, park en tuin is het lentefeest al veel drukker aan den gang. Het sneeuwklokje is in 't midden van Maart meestal uitgebloeid en de gele winteraconiet ook. het groene en zwarte nieskruid (de kerstroos) eveneens, maar enkele laatgeplante beginnen pas. De hazelaars sturen hun laatste wolkje stuifmeel op reis en 't welriekend viooltje begint te geuren. Speenkruid staat in 't eind van de maand op warme plekjes al in vollen bloeide bloem stengel brak zich een weg door een dunne, aaneenge- kleefde laag van halfvergane bladeren, die hier en daar wordt opgetild en opengescheurd door de opdringende bladen van brandnetels en nachtegaalskruid. De bodem krijgt een groene tint van al de kruiden, die in de volgende maand bloeien willen een enkele bosrhanemoon waagt het nu al, maar 't gros der bosch- bloemen wacht nog een beetje. De egel snuffelt rond in het oude hooge hout zwer ven reeën in troepjes. Vogels zijn er al en nog, en daardoor in groot aantal; daar de boomen nog bladerloos zijn. is Maart de beste tijd, om ze te leeren zien en kennen. Meezen bungelen aan de twijgen, tegen de stammen kruipen de kleine grijze boomkruiper met zijn krom snaveltje en de grootere blauwe boomklever, die een rechten spechten snavel heeft. De zanglijster zingt druk, vooral tegen den avond midden Maart komt de aardige, kleine tjiftjaf. De bonte specht slaat zijn roffel tegen dorre takken. Marter en bunzing sluipen 's nachts in de scheme ring rond, om muizen en vogels te grijpen. Menige merel en zanglijster valt aan die gluipende bloeddors tige roovers ten prooi. Na een sneeuwjacht zijn de spo ren van hun klauwen duidelijk te volgen en leiden naar een plek, waar vogelveeren liggen en bloeddroppen de sneeuw kleuren. Citroenvlinders dwarrelen rond tusschen de donkere stammende citroen-gele mannetjes zijn al op een af stand kenbaar, de bleeke wijfjes lijken op witjes, maar het oranje-stipje op eiken vleugel zegt u dadejijk, wie ge voor hebt. Op het eind van de maand ligt in 't nest van den zanglijster al het eerste blauwe, zwartgestippelde ei. IN DE PARKEN EN Tl'INEN staan de goedverzorg de crocus- en scillabedden al prachtigoranje- en hemelsblauwlichtroode en blauwe hepatica's schitte ren :n 't lichteen enkele paarse crocus ontluikt tus schen het gras, de keizerskroon begint, hoog verheven midden op het crocusbed. De opgehoogde en gezuiverde bloemperken worden in 't eind van de maand bezet met welriekende bruine muurbloemen, witte alpën-arabis, violen, vergeet-me-niet, madeliefjes en sileentjes. Tuin- loopkevers zijn al op jacht, want de aardwormen heb ben na de eerste warme regens den bovengrond weer opgezocht en slepen 's avonds en 's nachts een dor blad in hun gaten, waar het 's morgens als een peperhuisje opgerold, nog half uitsteekt. De amandel en de abrikoos bloeien er prachtig op het donkere hout. de taxus zendt een wolk stuifmeel af bij eiken stoot, bij elke aanraking, en de kruisbes is al groen en vol bloesem. De kornoelje is één gele massa en Uitheemsche ahorns bloeien mooi met roode en purperen bloemen, ongesteeld, vlak op het hout, zooals de abrikoos en kor noelje doen of met lange hangende stelen, zooals de veder-ahorn. OP DEN AKKER is de landman druk aan het ploe gen, spitten of mestverwerken, overal waar dit niet vóór den winter gebeuren kon. Achter den ploeg stap pen de roeken (zwarte kraaien met witten bekhoek) in den wiegelpas langzaam voort en lezen de door ploeg of spade omhoog gewerkte wormen en larven op. De bonte kraaien doen nog een dagje mee, voor ze naar 't Noorden vertrekken om te nestelen. De boer steekt gaten in den bewerkten grond en vult ze met poters van de vroege aardappelen. Als 't weer goed is. wordt 't zomerkoren gezaaid haver, tarwe, rogge en gerst bovendien eenige klaversoorten, erwten, groote boonen en paardeboonen, zomerkoolzaad en vlas. IN DE WEIDE spelen de jonge lammeren en daar wemelt het nu van kieviten. De ooievaar is terug se dert 't midden van de maand. De reiger staat aan de slóot. De leeuwerik stijgt jubelend op en heele troe pen gele kwikstaartjes drentelen om de schapen heen of pronken op de baggerophooging langs den slootkant. IN DEN MOESTUIN zijn de kweekers bezig met tuin- bosnen, erwten, peulen, doppers leggen met sla, peter selie, radijs en schorseneeren zaaien. Allerlei koolsoor ten worden nu geplant. IN TUINTJES worden bij goed weer in 't laatst van de maand al eenige langzaam kiemende sierplanten uitgezaaid zooals convolvulus, Oost-Indische kers en lupine.OOM PIET. p:ir Voiture ou Auto - tapissière Cars de 20 30 50 personnes pour toutes cérémonies et excursions. Téléphone N° 50 Maison renommée depuis longue date. et se tenant a la disposition de ses clients jour et nuit. Tous ren- seignements pour le déménagement pour l'étranger. Oud bekend huisstelt zich ten alle tijde, dag en nacht ter beschikking van de kalanten. Alle inlich tingen over het verhuizen naar den vreemde. worden aanstonds gestild en altijd genezen door de Onschadelijk voor de maag en door de voor naamste geneesheeren aanbevolen. De groote doos kost 12.00 en de kleine 7.00 fr. Apotheek NOTREDAIVIE, Poperinghe en te Yper bij de Apothekers SNOECK VAN ROBAEYS en HOUTEKIER. Précisons a ce sujet qu'il y a cette année deux modèles FORD V - 8 le modèle STANDARD et le modèle DE LUXE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1938 | | pagina 7