voor kostumen DE KEIZER Statiestraat - YPER LUX-CHICOREI y p r ia n a <366) .vl I C EL SEDEYN allerhande nieuws MEESTER - KLEERMAKER Huismoeders, PROEFT Leening der Verwoeste Gewesten 1923 Voor ALLE PLECHTIGHEDEN, HUWELIJKEN, DOOPEN, REIZEN IN BINNEN- EN BUITENLAND BEGRAVINGEN, WENDT U TOT Statiestraat, YPER Tel. 299 Die zijn nieuwe comfortabele TAXI CHEVROLET DE LUXE 1938 te uwer beschikking stelt. laagste prijzen bediening SMIJLESSEN NOUVEAUTÉ Herbergiersverbond Yper HANDBOOGSCHIETINCEN Cercle Yprois de Bruxelles urgerlijke Stand van Yper YPER. Kind door auto aangereden. Verleden week Donderdag, korts voor 5 u. 's avonds, werd de 1U jarige Andries Maria, in de Dixmudestraat, omtrent rechtover hare woning, omvergereden door de auto van Descamps AchieL die van de Groote Markt naar de richting der Kaai gereden kwam. Het meisje wilde de straat overloopen. doch bij het zien van de auto bleef het aarzelend staan. De autovoerder, van zijn kant. die goed de rechterzijde der baan hield, zwenkte nog naar links om het kind te vermijden, doch te vergeefs. Het werd ten gronde geworpen en door toegesnelde perso nen dadelijk de ouderlijke woning binnengedregen, waar een bijgeroepen geneesheer het de noodige zorgen kwam toedienen. Het kind had een wonde opgeloopen boven het rechter oog en en was ook aan de linkerknie gekwetst. Het had zich ook bezeerd aan den rechtervoet, waarvan zelfs de hiel van zijn schoen was afgerukt, en het kloeg daarbij nog van inwendige pijnen. Aanhouding. Maandag avond, rond 8 u„ werd de 52 jarige Vanhoutte Richard, van Thourout. doch thans zonder vaste woonst, door de politie alhier aangehou den op het oogenblik dat hij uit de Lange Meersch- straat kwam. De man scheen het vergeten te hebben dat hij nog. enkele dagen gevangzitting te goed had. maar ongelukkiglijk voor hem had de politie zulks niet uit het oog verloren. Rijwieldiefstallen. Vanraes Maurice, wonende al hier in de Dixmudestraat, had Zondag morgen, rond 9 u„ zijn velo geplaatst tegen het voorland rechtover de beenhouwerij Descamps in de Boterstraat, doch toen hij enkele stonden nadien terug buiten kwam, was zijn rijwiel reeds verdwenen. Deze diefstal, gepleegd in vol len dag en in een der drukste straten van de stad, ge tuigt van de ongehoorde stoutmoedigheid der velodie- ven en is voor de wielrijders een aansporing om voor taan meer dan ooit op hunne velos te waken wanneer zij ergens binnen gaan. Dinsdag avond, rond 7 u., had de genaamde De- waele Michel, wonende in de Lindendreef, ook de on aangename verrassing zijn rijwiel, dat hij eenige oogen- blikken te voren aan den gevel der herberg A la Ville de Thouroutgeplaatst had, niet meer terug te vinden. Ook hem bleef de eenige troost over een klacht bij de politie in te dienen. Auto rijdt tegen een huisgevel. Dinsdag avond, een weinig na 5 u. 30, kwam de genaamde Vandorpe Albert, - van Moescroen. per auto van uit de richting der Statie door de Boterstraat gereden. Ten einde doorgang te laten aan een uit de tegenovergestelde richting komen de auto, plaatste hij zich langs den rechterkant der straat achter een aldaar stilstaande auto, doch op het oogenblik dat hij weer voorts wilde rijden en zijn stuur naar links had overgetrokken om de stilstaande auto voorbij te steken, slaagde hij er niet meer in terug naar rechts te zwenken, zoodat zijn voertuig het voorland opreed en met geweld tegen den gevel, juist op den hoek van den ingang, van het magazijn In de Puppen» botste. De schade, die alzoo aan den gevel alsook aan het vorenste van de auto veroorzaakt werd, is nog al aanzienlijk, doch gelukkiglijk zijn er geen persoonlijke ongelukken te betreuren. Nog een kindje omvergereden. Een auto. gevoerd door Debels Cyriel, wonende Capuciènenstraat alhier, kwam Woensdag avond, rond 8 u. 30, van uit de rich ting van Vlamertinghe, toen gekomen op een honderdtal meter van den spooroverweg op den Poperinghesteen- weg. opvolgenlijk een bespannen wagen, een autobus en daarna nog een luxe auto van uit de tegenovergestelde richting kwamen aangereden. Op het oogenblik dat hij deze laatste auto ging kruisen, bemerkte de autovoerder Debels dat twee kinderen.van achter deze auto de straat kwamen overgeloopen. Ongelukkiglijk waren deze twee kinderen nog gevolgd door een derde kindje dat hen kwam nageloopen en zoo tegen de auto van Debels te recht kwam. Het kindje, de kleine Verleure Marcelline, slechts drie jaar oud, werd ten gronde geslingerd en aan het hoofd en beide beentjes gekwetst. De arme kleine werd dadelijk opgenomen en ter verzorging naar het O. L. Vrouwhospitaal overgebracht. Ongeluk vermeden. De genaamde Parmentier Henri, van Houthulst, kwam Vrijdag, rond 1 u. 30 na middag, per auto door de Lindendreef gereden, toen plots een onvoorzichtige knaap juist vóór het rijtuig de straat overliep. De autovoerder zwenkte naar links, zoodat zijn voertuig het voorland opreed en aldaar een jong boompje omsloeg, doch dank zij het spoedig in grijpen en de koelbloedigheid van den voerder, kwam de jongen er ongedeerd van af. Alleen de linker slijk- wt-trder van de auto was wat ingedrukt. Dronken autovoerder. Vrijdag namiddag, rond 3 u. 30, kwam zekere Lapère Julien, 47 jaar oud. van Wevelghem, per auto uit de Boomgaardstraat naar de Groote Markt gereden. Hij nam echter zijn zwenking zoodanig slecht dat zijn auto nabij het magazijn van M. Aimé Gruwez op het voorland reed, en het scheelde weinig of de gevel ervan was nogmaals aangereden. De verkeersagent van dienst aan den Vijfhoek deed de auto stoppen, en, bemerkende dat de voerder sterk onder den invloed van den drank was, leidde hij hem op naar het politiebureel, waar de dronkaard zijn roes mocht uitslapen. KOMEN. Tragische zelfmoord. De 28 jarige Ro bert Bouchaert, die over een zestal weken zijne vrouw verloren had. alsook den tweeling dien zij ter wereld had gebracht, heeft Vrijdag van de verleden week op het graf zijner vrouw een einde aan zijn leven gesteld door zich een revolverkogel in den mond te schieten. RENINGHELST. Gekwetste langs de baan. Door den motorijder J. Scherens werd den genaamde Abel Leicher. maalder, wonende op het gehucht De Clytte, 's avonds bewusteloos op den Ypersteenweg aangetrof fen. De gekwetste werd binnengedregen in het huis van Scherens. waar een dokter hem kwam onderzoeken en vervolgens naar een ziekenhuis deed overbrengen. STADEN. Brand. Maandag morgen is brand uit gebroken in het leemkot dat paalt aan de zwingelarij der kinders Bostyn, landbouwers en vlashandelaars, wonende langs den Dixmudesteenweg. De pompiers, die verwittigd werden, kwamen spoedig ter plaats en slaag den erin. na een uur hard werken, den brand te blus- schen. De zwingelarij en machinekamer konden gevrij waard blijven, doch het leemkot en ook het hennenhok gingen in de vlammen op. De stoffelijke schade, die zeer groot is, is gelukkiglijk door verzekering gedekt. Door de rijkswacht werd een onderzoek naar de oor zaak van den brand ingesteld. WESTOUTER. Smokkelaar aangehouden. Door dienstdoende tolbeambten werden 's nachts smokkelaars verrast op den Zwarten Berg. Deze lieten echter hun vracht in den steek en sloegen op de vlucht. Tijdens de achtervolging echter kon een hunner door de douaniers gesnapt worden, namelijk zeker Thiersoone Arthur, van Plcegsteert. De aangeslagen balen bevatten 120 kg. sn.okkeltabak. ZONNEBEKE. Verkeersongeval. De auto van Duhein J., die,vergezeld was van zijne vrouw en nog drie andere personen, is Maandag nacht, rond 11 u. 15, tengevolge van een defect aan het stuur tegen een boom gereden in de Haenebeekbaan. Op het hulpgeroep der 1 inzittenden, die allen gekwetst waren, kwam Paul Dur- nez, die aldaar per velo korts nadien voorbijreed, hen zijne hulp bieden en gelastte zich met een dokter te gaan verwittigen. Vier der slachtoffers van dit ongeval, namelijk M. Duhein J.. zijne echtgenoote Demyttenaere Beatrice, M. Seys Gustave en zijne vrouw Samyn Maria, wonen te Zonnebeke. langs den steenweg naar Passchendaele, terwijl de vijfde gekwetste M. Mestdagh Maurice is, van Becelare. De auto was deerlijk gehavend. ELVERDINGHE. Kind door auto verrast. Don derdag namiddag, rond 16 u., werd de 12 jarige Druelle Julia, die van de school terug kwam, door een auto verrast en omvergeworpen, op het oogenblik dat zij de groote baan Yper-Veurne overliep. De wielen van de auto liepen over het kind, dat dadelijk door toegesnelde personen werd opgenomen en in een naburige woning binnen gedregen. De bijgeroepen geneesheer, na het de eerste zorgen te hebben toegediend, deed het kind naar het O. L. Vrouw Hospitaal van Yper overbrengen, waar men een schedelbreuk en een open beenbreuk vast stelde en den toestand van het slachtoffertje als zeer bedenkelijk aanzag. De veldwachter stelde het gebrui kelijk onderzoek in. Trekking van 19 Februari Zaterdag, 19 Februari 1938, had in de Nationale Bank te Brussel, de 177" trekking plaats van de leening der Verwoeste Gewesten 1923. Reeks 046.427 Nr 1 en reeks 313.028 Nr 1, winnen 100.000 frank. R. 192.830 Nr 1 R. 314.754 Nr 1 en R. 348.381 Nr 4 winnen 50.000 frank. Vijftien loten zijn betaalbaar met 10.000 frank. R. 12.798 Nr 3 R. 14.441 Nr 1 N. 19.107 Nr 2 R. 36.389 Nr 5R. 51.913 Nr 3R. 100.735 Nr 4 R. 102.204 Nr 1 R. 195.547 Nr 4R. 251 857 Nr 3 R. 264.323 Nr 3R. 268.772 Nr 3R. 309.760 Nr 5: R. 311.857 Nr 3 R. 326.106 Nr '4R. 362.321 Nr 1 De andere obligaties van die reeksen zijn betaalbaar met 575 of 550 frank al naar zij al dan niet omgevormd werden. 43, Rijselstraat, 43, IEPER. Hebben hun diploma met groote onderscheiding be komen na afleggen van hun eindexamen Mejuffers Dewaele Marguerite. Brabanthoek. P0pe. ringhe Rooms Laura. Brabanthoek. PoperingheVan- damme Gisèle, Ieperstraat. 20. DickebuschBardeyr, Gerarda. Zoetestraat. 2, StadenDondeyne Noëlia Ketelstraat, Meessen Theeten Martha, Kapellestraat. 6 Poperinghe. Beste gelukwenschen. Het bestuur heeft de eer AL de Herbergiers, Restau rateurs en logisthouders der stad uit te noodigen tot de BELANGRIJKE ALGEMEENE VERGADERING, welke zal plaats grijpen bij vakgenootHilaire VERBEKE. «In het Belfort», Rijselstraat, Yper. op Dinsdag 8 Maart aanstaande, om 7 uur 's avonds zeer stipt. DAGORDE 1Herkiezing der helft van het bestuur 2) Vaststelling der eenheidsprijzen in zake: Tele foonverbindingen Dranken Slaapgelegenheid en zoo meer 3) Sportverbond tusschen de leden van den bond (Voetbalmatch op de Stade van Yper tegen Vrienden kring Hotel personeel). 4) Aansluiting aan de Mutualiteit voor kindervergoe- dmg 5) Algemeene maatregels voor het aanstaande seizoen: 6) Kjezing lokaal 1938 7) Verscheidene. Ieder vakgenoot, die iets of wat verstaat wat door samenwerking en broederlijkheid kan verwezenlijkt worden en die steeds ondervindt wat door onverschil ligheid maar te bekomen is. moet tegenwoordig zijn. Dit bericht dient als uitnoodiging. Het Bestuur. ZONDAG 6 MAART 1938 Om 2 i uurLANGEMARCK, bij Valère Pauwels Oppervogel 80 fr.Twee zijdvogels, elk 40 fr.Twee kallen, elk 25 fr.4 hoekvogels. elk 20 fr. en 36 vogels van 15 fr. voor 50 schutters. Inleg 17 fr. 50. 5 vogels van een schoone taart en 5 demi's. Om 2 5 uur GHELUVELT, bij Aug. PauwelsOpper vogel 80 fr.Twee zijdvogels, elk 40 fr.Twee kallen, elk 25 fr. en 38 vogels van 15 fr. voor 50 schutters. Inleg 17 fr. Boven de 50 schutters alle drietal een primé van 20 fr. DINSDAG 8 MAART 1938 Om 4 j uurYPER, bij Oscar Molein, In de Zon Statiestraat, 41Oppervogel 50 fr.Twee zijdvogels, ieder 25 ir.Twee kallen, ieder 15 fr.Kleine vogels 10 fr.boven de 50 schutters 12 fr. Inleg 12 fr. Gratis Regulateur voor de drie kleuren. Einde om 7 j uur. Le Dimanche 13 février. Ie Cercle organisait. comme tous les ans a pareille époque, un grand concert instru mental et vocal, avec le concours des artistes des concerts APOLLO de Bruxelles. Malgré le temps inclément la salie était fort bien gar- nie et le comité a pu se réjouir du résultat obtenu. La partie artistique, magistralement enlevée. connut un trés gros succès. La redoute qui suivit fut l'occasion. pour les vieux comme pour les jeunes, de se dérouiller quelque peu les jambes et tous s'en donnèrent a coeur joie jusqua une aeure du matin, aux sons d'un orchestre bien rythmé. Le dimanche 27 mars ce sera le tour des petits. car e comité organise une grande fête enfantine qui Pr°" met d'etre superbe. Allons les Yprois de Bruxelles, tous au poste le mars; montrons que les «Ypersche Kinders» sont encore un peu la. E. P. tan den 2S Februari tot den 4 Maart 1938 oorten Gekiere Jeanne. Pilckemstraat. Ghyse- ;en. 'Kaa. Pannenhuisstraat, 5. Verleure Serge, Y a- ngrtraat. 12. Goemaere Jean, Bruggesteenweg. r- 7- PannekoucKe Luc., Boterstraat, 12. - Bruneel «aria ..onnebekesteenweg, 167. Castelein Albert, -ckebuschsteenweg, 30. Maertens Rosa. Meenen- «trfToe 68H' Bottelgier Cecile. Lange Thourout- straat. 25. van Meessen. h"re"jken Demeyere Gustave, bediende en Crom- heecke Regma, z. b.. beiden te Yper. - Vanhee Canuel. Ster er en Coussaert Madeleine, fabriekwerk- m - ,,en YPer. Pattyn Maurice, wever, te K» e Devisscher Andrée. z. b.. te Yper. Eggerniont maaktt' m*tserdiener en Gadeyne Simonne. moden- iTouwer ie cldun te Yper' Tackoen Georges, been- Yper aerbeek en Logghe Suzanne, z. b.. hn?vrierlTidCnS°enys °liva, 24 j„ dienstmeid, onge- D.. 'it Pi"86 ouroutstraat, 25. van Poperinghe. tor Zon u't' 34 huishoudster. echtg. Carreyn Hec 1 m 14 h p fS1!eenweg' 202- Goemaere Jeanninf rèse au f" Pli,ck^mstraat. 13. Sergysels Marie-The Samvr»i.T itte Arthur. De Montstraat. 27. Samyn Ceciha. d Recollettenpoort, 5. van Passcbf Deecok Henr iwValentinus- 72 j„ handelaar, echtg ueoc.k Hennca. Maarschalk Fochlaan. 42.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1938 | | pagina 8