Het Ypersche - 2 Bijvoegsel - La Région cTYpres Koloniale Loterij Gemeenteraad van per Door plaatsgebrek verschuiven wij het vervolg van ons mengelwerk tot aanstaande week. tfAN WEEK TCT WEEK Naamdagen. Bijzondere dagen. Evangelies. Zon. Maan. Maanstanden. Herdenkingen. Om eens na te denken. .V 4U ■^gayg iiiif van 5 a 11 Maart 1938 Zaterdag 5 MaartOliva, Theophiel. Zondag 6 MaartColeta. Maandag 7 MaartPerpetua, Thomas. Dinsdag 8 MaartFelicitas. Philemon. Woensdag 9 MaartFranciska. Donderdag 10 MaartBlanka. Vrijdag 11 Maart: Constantijn. Zaterdag 12 Maart Gregorius. Zondag 13 MaartTheodora. Woensdag 9 MaartQuatertemper. Vrijdag 11 Maart: Quatertemper. Zaterdag 12 MaartQuatertemper. Zondag 6 MaartJezus spijst 5000 menschen (Joann. 6). Zondag 13 MaartDe Joden willen Jezus steenigen (Joann. 8). OpgangOndergang Zaterdag 5 Maart 6 u. 28 17 u. 38 Zondag 6 Maart 6 u. 26 17 u. 40 Maandag 7 Maart 6 u. 24 17 u. 41 Dinsdag 8 Maart 6 u. 22 17 u. 43 Woensdag 9 Maart 6 u. 20 17 u. 44 Donderdag 10 Maart 6 u. 17 17 u. 46 Vrijdag 11 Maart 6 u. 15 17 u. 48 Zaterdag 12 Maart 6 u. 13 17 u. 49 Opgang Ondergang Zaterdag 5 Maart 7 u. 27 21 u. 51 Zondag 6 Maart 7 u. 58 23 u. 04 Maandag 7 Maart 8 u. 35 Dinsdag 8 Maart 9 u. 20 0 u. 15 Woensdag 9 Maart 10 u. 15 1 u. 20 Donderdag 10 Maart 11 u. 18 2 u. 17 Vrijdag 11 Maart 12 u. 29 3 u. 06 Zaterdag 12 Maart 13 u. 44 3 u. 46 Nieuwe Maan2 Maart te 5 u. 40 m. Eerste Kwartier9 Maart te 8 u. 35 m. Volle Maan 16 Maart te 5 u. 15 m. 5 Maart 1827 De Fransche wis- en sterrekundige Pierre Simon de Laplaee overlijdt te Parijs, alwaar hij in 1749 geboren werd. Hij deelde in zijn Traité de la mécanique céleste zijne onafhankelijk van Kant op gestelde theorie over het ontstaan van ons zonnestelsel mede. 1893Overlijden van Hippolyte Taine, Fransch geschiedkundige en wijsgeer, geboren in 1828. Hij schreef o. m. L'Intelligence Philosophie de l'Art L'origine de la France contemporaine 6 Maart 1475Geboorte van den Italiaanschen schil der, beeldhouwer en bouwmeester Michel-Angelo. Zijn eigenlijke naam isMichel Angelo Buonarroti. Hij werkte te Florence en te Rome, waar hij in 1564 over leed. Zijn hoofdwerken zijn 1 BeeldhouwkunstPiëta (St. Pieterskerk Rome), David (Florence), grafteeken van Paus Julius II met Mozes (San Pietro in Vincoli, te Rome), grafteeken der Medici (Florence) Schilder werk fresco's op de zoldering en de wanden (Laatste Oordeel, Sivilie) der Sixtijnsche Kapel in het Vatikaan; Bouwwerkkoepel van St Pieterskerk te Rome. Michel- Angelo is een der grootste en veelzijdigste kunstenaars aller tijdenzijn werk kenmerkt zich door het reus achtige, hartstochtelijke, geweldige. 7 Maart 1305 Dood van Gwijde van Dampierre. 1884De Antwerpsche afgevaardigde Edward Co- remans spreekt voor 't eerst Vlaamsch in de Kamer. 8 Maart 1901Overlijden te Antwerpen van den Vlaamschen Musicus Peter Benoit, geboren te Harel- beke. den 17 Aug. 1834. Hij was van 1867 tot 1899 direc teur van het conservatorium van Antwerpen. Zijn hoofdwerken zijnde koren De Oorlog, De Schelde, Rubens Cantate, Hubald. De Rijn, Antwerpen, een Te Deum, een mis, een requiem, oratoriën (Lucifer), enz. Benoit wordt wel eens de Rubens van de muziek ge noemd. Hij ijverde voor het Vlaamsche volkslied. 9 Maart 1661Overlijden van den Franschen Staats man Jules Mazarin, in 1602 in Italië geboren. 1641 kar dinaal. in 1642 eerste-minister van Lodewijk XIV, tij dens wiens minderjarigheid hij door zijn strijd tegen de Fronde (1648-1653) het koninklijk absolutisme en later Frankrijks voorrang in Europa voorbereidde. 10 Maart 1585 Dood te Leiden van Rembert Dodoens. beroemd Vlaamsch kruid-, genees- en taalkundige. 1878Te Parijs wordt een fonograaf van Edison voorgesteld, in de Wetenschappelijke Akademie. 11 Maart 1793 Jan Frans Willems. de Vader der Vlaamsche Beweging te Bouchout-bij-Lier geboren. Hij overleed te Gent den 14 Juli 1846. Het einde van den toorn is gewoonlijk het begin van den rouw. (Nadruk Verboden). P. B. Met deel te nemen aan de VERZEKERT ge uwe KANS want niemand weet wanneer zijn beurt zal komen U ZULT ALTIJD GEREED ZIJN met een biljet op zak DERDE SNEDE 1938 Trekking in Maart. o Verslag der zitting van 28 Februari 1938 De zitting wordt te 18 u. 10 geopend. Zijn tegen woordig de Heeren Vanderghote, burgemeester voor zitter Lemahieu en Van der Mersch. schepenen Pat- tyn. Jvr. Cornillie, de Heeren Biebuyck. Michiel. Cou- telle. Vergracht, Van Aileynnes. Leuridan en Verbeke, raadsleden Versailles, secretaris. I. Proces-verbaal der zitting van den 31 Januari 1938. De Heer secretaris geeft lezing van het proces-ver baal der laatste zitting, waarna het zonder opmerkingen goedgekeurd wordt. II. Carnaval 1938 Politieverordening. M. Vanderghote. Het tweede punt der dagorde is betrekkelijk de politieverordening voor Carnaval 1938 die ik bij hoogdringendheid getroffen heb en die luidt als volgt De burgemeester, gezien het gemeentere glement van 19 Oogst 1876. herzien door de beraadsla gingen van den gemeenteraad van 18 Januari 1913 en 8 Maart 1924gezien de hoogdringendheid, besluit Het dragen van het masker is verboden op 27 Febrqari, 1 Maart en 27 Maart 1938. De overtreders zullen ver volgd en gestraft worden met de voorziene politiestraf- fen. De politiecommissaris is gelast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit. Het schepencollege stelt aan den raad voor deze politieverordening thans te wil len goedkeuren. Stemmen ja de Heeren Lemahieu. Van der Mersch, Pattyn, Jvr. Cornillie, de Heeren Biebuyck, Michiel, Coutelle, Leuridan, Verbeke en Vanderghote; onthou den zich de Heeren Vergracht en Van Aileynnes. III. Commissie van Openbaren Onderstand Ont slag van pacht. M. Vanderghote. In haar zitting van 11 lanuari 1938 heeft de Commissie van Openbaren Onderstand volgende beslissing genomen Mevrouw W' Cyriel De- burghgraeve, pachtster van 1 ha. 76 a. 90 ca. land gele gen te Houthem bij Veurne. wordt op hare vraag ge machtigd haar pacht over te dragen op haar schoonzoon en dochter Norbert Lootvoet-Deburghgraeve. De pacht- verbintenis werd aangegaan voor een termijn van negen naeenvolgende jaren en goedgekeurd door de besten dige afvaardiging in datum van 13 April 1934. De pacht prijs bedraagt thans, volgens herziening van 1 October 1937, de som van 1415 fr. 's jaars. Norbert Lootvoet-De burghgraeve. de schoonzoon der huidige pachtster, is t'akkoord de pacht dezer landen aan de bestaande voor waarden over te nemen. Het schepencollege stelt voor een gunstig advies op deze beraadslaging uit te bren gen. Al de raadsleden stemmen ja, uitgenomen de Heer schepen Lemahieu, lid der Commissie van Openbaren Onderstand, die zich onthoudt. IV. Commissie van Openbaren Onderstand Landelijke goederen a) hernieuwing der pachten b) Openbare verpachting. M. Vanderghote. De Commissie van Openbaren Onderstand heeft in datum van 22 Februari laatstleden een beraadslaging genomen betrekkelijk de landerijen waarvan de huurcontracten op 1 October 1938 vervallen en voor dewelke zij aan al de pachters opzeg binnen den wettelijken termijn heeft gegeven. Gezien er een akkoord bereikt werd met een deel der pachters om de pachtduur met een nieuwen termijn van negen jaar te verlengen, uitgenomen met een viertal pachters die hun pacht niet wenschen voort te zetten, en gezien een paar perceelen land bij andere uitbatingen zullen gevoegd worden, besluit de Commissie de goederen, waarvan de pacht niet vernieuwd wordt, met ingang van 1 Octo ber 1938 openbaar te verpachten onder voorbehoud van goedkeuring door de hoogere overheid. Het schepen college stelt voor een gunstig advies over deze dubbele beraadslaging te verleenen. M. Leuridan. Het betreft hier dus de hernieuwing der pachten van een deel landgoederen waarvan de pacht met October aanstaande vervalt, en de openbare verpachting van een ander deel. Indien ik mij niet be drieg. geschiedt de vernieuwing der pacht mits een op slag van 50 fr. per hectare. De Commissie van Open baren Onderstand heeft zich vergist geen rekening te houden met de wettelijke voorschriften der wetten van 7 Maart 1929 en van 7 Mei van 't zelfde jaar. Deze laatste wet slaat bijzonderlijk op hare goederen, op de eigendommen toebehoorende aan de openbare besturen. Volgens de wet moest de Commissie van Openbaren Onderstand twee jaar op voorhand opzeg doen eer de pachttermijn verstreken was, en dan had zij tot een openbare verpachting mogen overgaan. De Commissie van Openbaren Onderstand heeft dit echter niet gedaan, zij heeft den opzeg slechts in den loop van het laatste jaar der pacht beteekend. Dat weet zij en daarom is ze dan ook in bedevaart gegaan naar het provinciaal be stuur. waar ze door niemand minder dan den Heer Gou verneur zelf ontvangen werd. Naar ik kon vernemen is het provinciaal bestuur zinnens de Commissie van Openbaren Onderstand toe te laten den onwettelijk ge geven opzeg te laten vallen, 't is te zeggen er in toe te stemmen hem als niet gedaan te beschouwen. Bleef dan het tweede punt op te lossen, namelijk het voorstellen alsof tusschen de opgezegde pachters en de Commissie van Openbaren Onderstand een minnelijke schikking getroffen werd om de pacht mits een opslag van 50 fr. per hectare te vernieuwen. Dit is in orde en zulks mag geschieden als het door de hoogere overheid goedge keurd wordt. Ik ben dus t'akkoord over heel de lijn met het voorstel der Commissie van Openbaren Onder stand, en de voorgestelde pachtvernieuwing heeft mijne instemming mits dit voorbehoud dat ik niet kan in stemmen met de 50 fr. verhooging per hectare. En waarom Sedert 1937 kan de landbouwer niet aanzien worden als hebbende al ware het maar een enkelen dag aan de crisis ontsnapt. Indien men zeggen mag dat er voor de nijverheid eenigen stilstand in de crisis is geweest, ja zelfs dat de nijverheid zekeren bloei heeft kunnen hernemen, is zulks voor den landbouw niet het geval. Nu dat de crisis voor de boeren nog ver van op gelost is, is het werkelijk de tijd niet om, al ware het ook door een luttele verhooging der prijzen, hunne moeilijkheden nog te vermeerderen. Een tweede reden waarom ik mij verzet tegen de prijsverhooging, hoe ge ring zij ook weze. is dat de Commissie van Openbaren Onderstand een machtig organisme is en beschouwd wordt als de toonaangeefster. als een richtsnoer voor de grondeigenaars van geheel de streek, zoodat de e.ge- naars van landbouwgronden zich steunen op de pacht- r zen der goederen van dé" Commissie van Openbaren Onderstand voor het vaststellen hunner eigen pacht prijzen. Het moet de rol niet zijn der Commissie de be geerlijkheid, de schraapzucht van de andere landbouw - eigenaars te prikkelen door, als eerste en voornaamste eigenaarster, over te gaan tot de gedurige verhooging der pachtprijzen. Het is een feit dat de meer dan hon derd landbouwers, die de nieuwe pachtovereenkomst met de Commissie van Openbaren Onderstand gesloten hebben, met het mes op de keel hebben moeten toe geven en de hen opgelegde prijsverhooging hebben aan vaard. Er is ook nog een andere reden waarom 'k mij Ween dit verhooging verzet, want er is voorzeker geen een landbouwer op tien, ja zelfs niet een op honderd die gespaard is gebleven van verliezen veroorzaakt door het mond- en klauwzeer. Die plaag immers was zoo algemeen dat schier geen enkele landbouwer ont snapt heeft aan de rampspoedige gevolgen ervan. In deze omstandigheden, hic et nunc, met den geteisterden veestapel, mag de Commissie van Openbaren Onder stand haar eischen niet verhoogen. Daarom stel ik voor de minnelijke overeenkomst, door de Commissie van Openbaren Onderstand gesloten met meer dan honderd landbouwers die zulks aanvaard hebben, goed te keu ren, doch een ongunstig advies uit te brengen over de pachtverhooging van 50 fr. per hectare. Ik stel dus voor de beraadslaging der Commissie ten deele goed te keu ren en op het ander deel een ongunstig advies te ver leenen. M. Van der Mersch. De Commissie van Openbaren Onderstand beweert in haar beraadslaging dat de opzeg wettiglijk. dus binnen den gestelden termijn, aan al de pachters gegeven werd. Werd dit alzoo gedaan M. Leuridan. Neen. Volgens de inlichtingen die ik vanwege een lid van het provinciaal bestuur ontving, werd de opzeg slechts gedurende het loopende jaar be teekend. M. V an der Mersch. Ik ben t'akkoord met den Heer Leuridan om te zeggen dat de opzeg van pacht, volgens de wet, twee jaar op voorhand moet beteekend worden. Dit werd voorzeker zoo gedaan en het schrijven der Commissie van Openbaren Onderstand moet juist zijn. M. Leuridan. Het is op grond van hetgeen ik uit den mond van een provincieraadslid vernam dat ik mij steun om te beweren dat de opzeg niet op den gestelden tijd gedaan werd. Ik heb natuurlijk de bundels der pachters niet gezien. Doch zoo ik dit hier aanhaalde, was dit enkel maar een exordium, een inleiding. M. Van der Mersch. Het schrijven van den Open baren Onderstand moet juist zijn, zooniet werd de op zeg niet wettelijk gegeven en kan hij niet goedgekeurd worden. M. Leuridan. Het is van weinig belang of de opzeg een of twee jaar op voorhand gegeven werd, gezien de Openbare Onderstand en de pachters onderling t'ak koord gekomen zijn om de pacht te vernieuwen. Maar dit mag slechts gedaan worden mits handhaving van den ouden pachtprijs. Op die voorwaarde kan ik in stemmen met het verleenen van een gunstig advies. M. Van der Mersch. Het is toch belangrijk te weten als de wet nageleefd werd of niet. M. Leuridan. Er mag een minnelijke schikking ge troffen worden, doch wanneer de opzeg niet tijdig be teekend werd, mag zulks alleen mits behoud van den ouden pachtprijs gesloten worden. M. Vanderghote. Maar vermits de pachters zelf t'akkoord zijn met den Openbaren Onderstand. M. Leuridan. Dan nog vraag ik dat de gemeente raad een ongunstig advies op deze verhooging van pachtprijs zou uitbrengen. M. Van der Mersch. Wij kunnen maar moeilijk be slissen, wij weten immers niet hoe dit akkoord ge schiedde. M. Leuridan. Wij zijn alleen maar geroepen ons advies te geven. Ik stel voor ja te stemmen voor de vernieuwing der pachten en neen voor de verhooging der prijzen. Ik doe het stellig voorstel de beraadslaging der Commissie van Openbaren Onderstand in twee te splitsen. Ik verzet mij alleen maar tegen de pachtver- meerdering. M. Vanderghote. Wij zijn dus t'akkoord om het princiep der openbare verpachting te aanvaarden voor de gronden waarvan de pachters de nieuwe voorwaar den niet aanvaarden. M. Leuridan. Ik verdedig de pachters tegen hen eigen zelf. Zij hebben weliswaar hun instemming be tuigd met de voorwaarden hen door de Commissie van Openbaren Onderstand gesteld, doch ik stem daar niet meê in. M. Van der Mersch. Het was de fout der pachters zelf zoo de pachtprijzen vroeger van 1300 tot zelfs 1800 fr. de hectare bedroegen. Nu echter geldt het hier slechts prijzen die schommelen tusschen 600 en 1000 fr. per hectare. M. Leuridan. Het is het oogenblik niet om er nog 50 fr. bij te doen. M. Van der Mersch. Gij moogt niet vergeten dat de Commissie va:: Openbaren Onderstand werkt ten voor- deele der armen. M. Leuridan. Ik tracht beide belangen overeen te brengen. M. Van Alic .nnes. Ware het niet beter den bundel terug te zenden ten einde nadere inlichtingen over de gesloten akkoorden te bekomen M. Vanderghote. Het is het provinciaal bestuur dat daarover oordeelen moet, wij hebben hier niet te be slissen. M. Lemahieu. Is het mij toegelaten het woord te nemen Als lid der Commissie van Openbaren Onder stand zou ik in dit debat niet tusschenkomen, maar als de gemeenteraad het mij toelaat, wil ik wel enkele nadere bijzonderheden over de zaak mededeelen. De Commissie van Openbaren Onderstand moest de nieuwe pachtvoorwaarden over twee jaar aan haar pachters laten kennen. Zij heeft dit niet gedaan. De pachters werden alleen maar over een maand verwittigd. M. an der Mersch. De Commissie van Openbaren Onderstand heeft nochtans geschreven het anders ge daan te hebben. Ik laat de verantwoordelijkheid van zijn gezegde over aan den Heer schepen Lemahieu. M. 4 erbeke. Is het juist wat de Heer schepen Le- I mahieu zegt Ik wil het wel gelooven, want wij werden reeds zoo dikwijls gefopt. M. Lemahieu. De nieuwe pachtvoorwaarden wer-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1938 | | pagina 9