CARNAVALSTOET Cortège Carnavalesque Cinema Flora, Yper SERENADE- ECHEC AU PRINCE Koloniale Loterij De Carnavalstoet 19 JAAR N 6 7 MEI 1938 Weekblad - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres STAD YPER Op Zondag 8 Mei 1938, om 2 uur C R O O T E 15.000 Fr. Rremiën en Vergoedingen AVONDFEEST - UITVOERING van BALLETTEN. VI LLE D'YPRES Le Dimanche 8 Mai 1938, a 2 1 heures GRAND 15.000 Fr. de Primes et1 Indemnités SOIRÉE EXECUTION DE BALLETS. WEGWIJZER VAN DEN STOET ITINÉRAIRE DU CORTICE HET FORTUIN REIKT U DE HAND Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper Het Herstel der Vaart Yper-Komen HET YPERSCHE ORGAAN DER VEREENIGING DER GETEISTERDEN Beheer, Opstel en Aankondigingen 34, Boterstraat, 34, YPER. Abonnement21 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren. Tel. 500 40 ct. het nummer. Naamlooze artikels geweigerd LA RÉOION D'YPRES ORGANE DE ^ASSOCIATION DES SINISTRÉS Rédaction Administration et Publicité 34, rue au Beurre, YPRES. Abonnement21 fr. 00 par an Étranger 32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges. 40 ct. Ie numéro. Tél. 500 Les articles non signés sont refusés Verscheidene Fanions voor de deelnemende Maatschappijen. 's Avonds om 8 uur, in den Stadsschouwburg Piusieurs Fanions pour les Sociétés participantes. Le soir a 8 heures, au Théatre Communal Vorming aan de Diksmuidepoort en vertrek langs de Diksmuide- straat Cartonstraat Lange Thouroutstraat Kauwekijnstraat Meenenpoort Maarschalk Frenchlaan tot aan de Bascule (T'stilstand) en terug langs de Meenenstraat Groote Markt Koning Albert (voorbij het stadhuis) Hondstraat Bukkerstraat Grimminkstraat Rijsselstraat (2' stilstand) Boterstraat Tempelstraat Statiestraat R. Colaertplaats (3r stilstand) Maarschalk Fochlaan Capron- straat Elverdinghestraat Vandenpeereboomplaats Boesinghe- straat Veemarkt (4" stilstand) Kaaistraat Surmontstraat Diksmuidestraat Groote Markt Koning Albert, waar de groepen voor het uiteengaan hunnen dans zullen uitvoeren. Formation a la Porte de Dixmude et départ par la rue de Dixmude rue Carton rue L. Thourout rue des Corbeaux Porte de Menin Boulevard Maréchal French jusqu'a la Bascule (lr arrêt) et retour par la rue de Menin Grand'Place Roi Albert devant l'Hötel de Ville rue des Chiens rue des Boudeurs rue Grimmink rue de Lille (2' arrêt) rue au Beurre rue du Temple rue de la Gare Place R. Colaert (3' arrêt) Boulevard Maréchal Foch rue Capron rue d'Eiverdinghe Place Vandenpeereboom rue de Boesinghe Mar- ché au Bétail (4' arrêt) rue du Quai rue Surmont rue de Dix mude Grand'Place Roi Albert oil, avant de se disloquer, tous les groupes exécuteront leurs danses. o VANAF VRIJDAG 6 MEI met de groote Amerikaansche zangeres Grace MOORE, vedette van de Metropolitain - Opera van New-York en Cary GRANT. Verrukkelijk scenario, prachtige ensceneering. ver rukkelijke muziek. Als tweede film met Carole Lombart, Lvle Talbot. Walter Connolly en Louise - Closer Hale. Men begint met den PATHÉ - JOURNAL. KINDEREN TOEGELATEN. VRIJDAG 20 MEI TREKKING van de Vijfde Snede 1938 van de 't Is dus morgen dat de Ypersche Carnavalstoet hier zijn jaarlijkschen uitgang doet. Mocht het weder gunstig zijn, zooals het thans goed aanlegt, dan zal het morgen te Yper aan volk niet ont breken en zal het voor onze nering nogmaals een allerbesten dag zijn. De talrijke vreemde groepen, die aan den Car navalstoet deelnemen, komen hier reeds 's mor gens toe ten einde zich voor de jury aan te bie den die 's morgens van 10 u. 30 tot 11 u. 30 en 's namiddags van 13 tot 14 u. op de Kiekenmarkt zal zetelen. Dit jaar is het aan reklaamwagens toegelaten den carnavalstoet op te volgen en we hopen dat het voorbeeld der handelaars, die dit jaar reeds deze schoone gelegenheid waarnemen om een uitstekende en vruchtdragende reklaam te ma ken, van langs om meer zal gevolgd worden. 's Avonds te 20 u. worden er als opsluit van het feest in den stadsschouwburg balletten uit gevoerd door de mooie en goedbefaamde groep Ballerinenvan West-Nieuwkerke. De per sonen die in 't bezit zijn eener steunkaart, wor den kosteloos tot dit avondfeest toegelaten, voor de anderen is de ingang bepaald op 1 fr. per per soon. Wie er aanhoudt een aangenamen avond door te brengen, zal daar aanwezig zijn. De inwoners van Yper worden vriendelijk ver zocht morgen, Zondag 8 Mei, hunne huizen te bevlaggen, ten einde alzoo het uitzicht der stad te verfraaien. De maandelijksche vergadering, die moest plaats hebben op Zondag 8 Mei 1938, wordt, ge zien de Carnavalstoet juist dien dag hier te Yper uitgaat en daar er ook nog geen verder nieuws ontvangen werd betrekkelijk de kwestie der in teresten, nogmaals voor een maand verschoven en zal doorgaan op den tweeden Zondag van Juni aanstaande. De Voorzitter, Arth. Butaye, adv. In ons nummer van verleden week gaven wij den volledigen tekst der ondervraging van den Heer senator Vandenbulcke, die in de senaats zitting van 22 Maart 11., ter gelegenheid der be spreking van de begrooting van openbare wer ken. ten voordeele van het herstel der vaart Yper-Komen pleitte. Het is als gevolg op deze tusschenkomst van den Heer senator Vandenbulcke dat de Heer Minister Merlot eindelijk, na lang'aarzelen, on bewimpeld zijne meening over deze kwestie ken baar miek en zich persoonlijk een tegenstander van het herstel der vaart Yper-Komen noemde. Deze houding van den Heer Minister was welis waar voor gansch de streek een groote teleurstel ling, doch voor al dezen die de kwestie reeds een tijd lang volgen en die weten wie de Heer Minis ter Merlot als vriend en raadgever heeft hier in onze omgeving, heeft zij maar weinig verwonde ring gebaard. Ten einde onze lezers over de zienswijze van den Heer Minister Merlot volledig in te lichten, geven wij hieronder den oorspronkelijken tekst van zijn antwoord in de taal waarin hij' zelf het gaf en zooals het in de Parlementaire Annalen verscheen. M. Merlot, ministre des travaux publics et de la re sorption du chömage J'aborde maintenant un autre point important, dont se sont occupés piusieurs membres, au cours de leurs interventions, et qui a été soulevé longuement par l'ho- norable rapporteurla question si controversée du canal d'Ypres a Comines. Je voudrais, une fois pour toutes, donner mon avis; je dis «une fois pour toutes», paree que j'ai mainte nant une opinion faite. Je suis adversaire de la con struction du canal d Y'pres a Comines. qui n'a jamais existé, contrairement a ce qu'on affirme trop souvent. Je vais vous donner les raisons de cette opinion, el je m'excuse d avance de la longueur de mon interven tion. nécessitée par la précision que requiert l'exposé de ce grand problème. La ille d Y pres et sa Chambre de commerce onl insisté auprès du gouvernement en vue d'obtenir la ré- alisation du canal Ypres-Comines, joignant le bassin de l'Yser a la Lys. II y a lieu de rappeler une fois encore, avant tout que la construction du canal Ypres-Comines a été

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1938 | | pagina 1