-FOOTBALL- Halve -i;ondkoers 19 JAAR, N 22 27 OOGST 19S8 Weekblad voor het Arrondissement Yper Joarnal hebdomadaire de 1'Arrondissement cl'Ypres De Jaarlijksche BLOEMENTENTOONSTELLING Zaterdag 27 Oogst 1938 FLOWER-SHOW On Saturday, 27th August 1938. Zondag 28 Oogst 1938 C. S. YPER - III Sp. - F. C. POPERINGHE C. S. YPER - II - OL. MARCQOIS Op Maandag 29 Oogst 1938 In het Kanaal Boesinghe - leper HET N. I. R. TE IEPER VOOR HET HERSTEL DER VAART YPER - KOMEN HET YPERSCHE LA REGION D'YPRES Beheer, Opstel en Aankondigingen 34, Boterstraat, 34, YPER. Abonnement21 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren. Tel. 500 40 ct. het nummer. Naamlooze artikels geweigerd Rédaction. Administration et Publicité 34, rue au Beurre, YPRES. Abonnement21 fr. 00 par an Étranger 32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges. 40 ct. Ie numéro. Tél. 500 Les articles non signés sont refusés ingericht door de Ypersche afdeeling van de British Legionzal gehouden worden in de Eton Memorial School Elverdinghestraat. te Yper, op De toegang voor het publiek is open vanaf 3 u. namiddag. Iedereen is welkom Readers are informed that the annual of the Ypres Branch of the British Legion will be held in the Eton Memorial School, Ypres The doors will be open to the public at 3 p. m. K.B.V.B. YPERSCH STADIUM 1938-1939 Om 10 uur Om 16 uur Lidkaarten niet geldig. Ingang Match Tweede Afdeeling3 frank Match Derde Speciaal1,50 frank Opleg Tribune 1 fr. Zitplaatsen 2 frank. om 18 uur OVER ONGEVEER 800 METER (Steenbakkerij Vanderghote - Kaai) met volgende deelnemers Vrije slagDaniel Demey Louis Mion Ernest Leroy Roger Demey. Streekzwemmen Daniel Buseyne Gustave Ossieur Gomaire Coeckelberg Albert Ceuninck Tom Wood Frans Devrieze Aimé Segers Deboevere Albert Didier. Let op. Er zullen TWEE VERSCHILLENDE koersen betwist worden 1) Vrije slag 2) Streekzwemmen. Onder de bescherming 'van het Gemeentebe stuur zal het N. I. R. op Zondag 18 September e. k. in den Stadsschouwburg te leper een open baar concert inrichten, dat zal gegeven worden door het Radio-Orkest van het N. I. R. onder lei ding van Paul Douliez, en met medewerking van Elisabeth Bellina, zangeresThe Twinkling Three, vokale fantaisisten Polly en Louis Noiret, duettistenRobert Lombart, xylofoonvirtuoos, en Edmond Delcroix, saxofoonvirtuoos. De totale opbrengst van dit concert zal ten goe de komen aan het Officieel Komiteit voor het op richten van het gedenkteeken Koningin Astrid. Nadere bijzonderheden zullen later bekend ge maakt worden. Man weest vroolijk, bant uw weeën Want gij weet het, na het werk Komt de koffie, met de peeën Van het lekkre PACHA merk. De Rede van den Heer Gouverneur Reeds herhaalde malen, en nog in ons nummer van verleden week, hebben wij gewag gemaakt van de merkwaardige rede die de Heer Gouver neur Baels uitsprak op 1 Juli 11. bij de opening van den gewonen zittijd van 1938 van den Pro vincialen Raad van West-Vlaanderen en waarin hij hoofdzakelijk de scheepvaart en de zeevis- scherij behandelde. Deze week zijn wij, zooals wij het hadden ver wacht, in 't bezit gekomen dezer goed gedocu menteerde rede, doch tot ons spijt kunnen wij ze in haar geheel niet overnemen, daar zulks ons te ver leiden zou, en moeten wij ons beperken tot het aanhalen van enkele der voornaamste ge deelten betrekkelijk de waterwegen en vooral van deze die meer in 't bijzonder onze streek aan belangen. Doch men gevoelt, bij het lezen dezer wel door dachte studie, hoezeer de Heer Gouverneur met de kwestie der scheepvaart en alles wat erop be trek heeft vertrouwd is, hoe goed hij hier de toe standen en nooden kent. En wij kunnen dan ook niet nalaten hier nogmaals te doen opmerken hoe wij overschot van gelijk hadden toen wij, van zoodra wij kennis kregen van de samenstelling der onderzoekscommissie vroeger door den Heer minister Merlot ingesteld, aan onze teleurstel ling lucht gaven en het betreurden dat bevoegd heden, zooals de Heer Gouverneur Baels, gewe zen minister van openbare werken en die beter dan wie ook onze streek kent en begrijpt, of nog zooals de Heer Delmer, secretaris-generaal van het Ministerie van Openbare Werken, groote ver dediger der waterwegen en dien men terecht den eeretitel van Vader van het Albertkanaal geeft, van bedoelde commissie geen deel uit maakten, terwijl de onderzoekscommissie van Charleroi wel het voorrecht genoot den Heer gouverneur der provincie en den Heer Delmer onder hare leden te tellen. Het was ons ook pijnr lijk te bestatigen dat, in tegenstelling met de onderzoekscommissie van Charleroi, hier in deze van Yper noch de provinciale raad, noch de se naat vertegenwoordigd waren. En wanneer wij overwegen dat het juist in deze openbare licha men is dat wij de beste en hardnekkigste voor standers en verdedigers onzer vaart Yper-Ko- men vinden, zijn wij dan niet gerechtigd te be sluiten dat dit juist de reden is waarom ook de Provincieraad en Senaat uit de commissie ge weerd werden Niettegenstaande deze partijdige handelwijze, met het gedacht, zonder in het minst rekening te houden met de belangen van Yper en der streek, het ontwerp der verbinding Leie-Yzer te kelde ren, is men er niet in geslaagd dit opzet door te drijven. Integendeel, gaan sedertdien te allen kante van langs om meer stemmen op om, samen met Yper, het herstel der voor de economische heropbeuring onzer stad en streek zoo noodige en nuttige vaart Yper-Komen te eischen. Voor zooveel het ons mogelijk is maken wij hier regelmatig melding van de verschillige tus- schenkomsten, die 't zij in Senaat, in Kamer van Volksvertegenwoordigers, in Provincieraad of el ders nog ten voordeele der vaart Yper-Komen plaats hebben, doch heden is het ons bijzonder aangenaam en verheugend hier de invloedrijke stem van den achtbaren Heer Gouverneur Baels te laten hooren en een deel zijner belangrijke rede te mogen overdrukken, die in de bevoegde middens terecht zooveel ophef heeft gemaakt. Wij laten hier dan het woord aan den Heer Baels, gouverneur van West-Vlaanderen. Om het belang van de scheepvaart te onder lijnen wil ik niet alleenlijk wijzen op de uitge^- strektheid der zeeën welke de twee derden vaA^ den aardbodem verbeelden en op de duizenden kilometers van ons stroom- en vaartgebied dat in ons land en bijzonderlijk in het Noordergedeelte een machtig en gespannen net voorstelt, maar insgelijks op dit ontzaglijk gedeelte van het ver voer van goederen, dit vervoer dat ontegenspre kelijk onmisbaar is voor voortbrengst en verdee ling. Welke is de waarde van erts, van kolen, van fabricaten, indien ze niet aan den verbruiker worden ter hand gesteld En als ik zeg dat in België evenveel goederen vervoerd worden te water als per spoor en langs de wegen, dan is het belang der scheepvaart zicht baar en duidelijk gemaakt. Voegt daarbij de onmisbare weg der zeeën voor het vervoer naar de meeste landen over de grenzen, voegt daarbij het in betrekking komen met de natiën van andere werelddeëlen, voegt daarbij de goedkoop van het vervoer te water, voegt daarbij de uiteenloopende soorten van bij zondere ondernemingen en arbeiders daarmede gemoeid, en ik zal voorzeker erin geslaagd zijn U de voordeelen en de macht van de scheepvaart te hebben doen gevoelen. Een land zonder scheepvaart is een half land en de rijkdom waarover zekere volkeren beschik ken rijst uit den voorspoed van hun scheepvaart.» Buiten de Noordzee welke alleen West-Vlaan deren bespoelt en de uitmonding is van onze bijzonderste scheepvaartbeweging, bestrekt het Belgisch bevaarbaar watergebied 1647 kilometer, een der dichtste welke bestaan, zijnde 5,5 km. per 100 k2, na Holland met 13,2 km. en vóór Frank rijk en Duitschland met 2,3 km., brengt bijna al de industrieele centra in verbinding met elkan der, en eindelijk met stroomen en zee, de Maas brengt Givet over Namen bij Luik Luik, Hasselt, Herenthals bij middel van het Albertkanaal, dit meesterstuk van techniek, zijn aan Antwerpen gesnoerd Luik bereikt alweer de Scheldestad langs de Zuid-Willemvaart over Bocholt en Turn hout Brussel loopt over Clabeck naar Charleroi en Noordwaarts over Vilvoorde, Boom naar Ant werpen de Dender verbindt Blaton, Ath, Aalst, Dendermonde en loopt in de Schelde, naar Tem- sche heen. Gent is verbonden met Audenaarde en Door- nijk, Zuiderwaarts, met Antwerpen Oostwaarts, met Terneuzen in het Noorden, met Brugge in het WestenCharleroi is in voeling met Bergen langs het Canal du Centre, met Namen langs de Sambre. Brugge is verbonden met Zeebrugge, Oosten de, Gentde Leie vloeit door Komen, Meenen, Kortrijk tot aan Gent, ontvangt het kanaal van Roeselare, bereikt de Schelde langs Bossuit de Yzer en de gekanaliseerde Yperlee brengen Nieuwpoort en leper te zamen. Het is een dooreenloopënd, innig verbindend geweefsel over heel het land. En toch zijn steeds andere plannen aan het daglicht gebracht. En toch liggen grootsche ontwerpen zonder oplos sing. Aangaande West-Vlaanderen is het net, dat 200 kilometer besomt, van dusdanigen aard dat het bijna al de bijzonderste steden aan elkander zou snoeren en dus op eigen bodem met de zee verbinden zou, waren volgende kleine vaarten

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1938 | | pagina 1