VOETBAL- 22e Jaar, Nr 37 Prijs 0.75 tr. Vrijdag 2 Januari 1942 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONOIGINGSWEEKBL AD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER STAD YPER BEVOORRADINGSDIENST Vischverdeelirsg Eierverdeeling Aan de Producenten van Aardappelen STAD YPER Mededeeling Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat Tel. 500 YPER VRIENDSCHAP Zondag 4 Januari 1942 WHITE STAR A - YPER PRIOR LANGEMARK Winterhulp - Yper WIELRENNERSKOERSEN HET YPERSGHE ABONNEMENTSPRIJS Voor België één jaar 36.00 fr. zes maanden18.00 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische Postkantoren HET YPERSCHE wenscht zijn geachte lezeressen en lezers een gelukkig en voorspoedig 1942. Moge het nieuwe jaar het vredesjaar worden O Daar al de inwoners van Stad thans in het be zit zijn van hunne vischkaart, zal vanaf de week ingaande op 5 Januari 1942, elke bedeeling van visch geschieden tegen afgifte van de zegels, die door dén vischhandelaar van de kaart moeten worden afgeknipt. Iedere verdeeling van visch zal vooraf worden bekend gemaakt aan de inwoners door aanplak king bij de vischhandelaars, aan het Stadhuis en aan den Bevoorradingsdienst. Daarop zal wor den vermeld welk soort visch er voorhanden is en welke zegels mogen gebruikt worden. De rant soenen zijn vastgesteld als volgt Garnaal 150 gram per persoon Versche visch 150 gram per persoon Weekdieren (mosselen) 250 gram per persoon Bewerkte producten 100 gram per persoon Rollmops of ingelegde haringen 125 gram per persoon Ingevolge beslissing van de Nationale Landbouw en Voedingscorporatie. Hoofdgroepeering Zuivel, Vetten en Eieren», zal de eierverdeeling, die tot nog toe plaats had door toedoen van het Nationaal Werk voor Kinder welzijn, t.t.z. aan de personen die in het bezit zijn van eene eierkaart, vanaf Januari 1942 geschieden door de volgende zuivelwinkels SUFHS Julien, Korte Meerschstraat. Nr 19. WOLLAERT Honoré, Korte Thouroutstraat, Nr 3 VANDENBROUCKE Remi, De Haernestraat, Nr 29. De rechthebbende personen (zwangere vrouwen en kinderen vanaf 1 tot 3 jaar), pioeten naam en adres van één dezer handelaars laten aanbrengen op hun eierkaart door den door hen uitgekozen verdeeler. De eierkaarten die vervallen zijn, moeten ingehouden worden door den kleinhandelaar. Het bestuur der Controlediensten van het district Yper deelt ons in een rondschrijven Nr 1592 van 29-12-41 mede dat alle beschikbare eetaardappelen groote en kleine onmiddellijk moeten ter beschikking gesteld werden van den Heer André DECLERCQ, er kenden verzender. Wij houden er aan alle producenten te wijzen op de beslissing van het hooger bestuur der Controlediensten dat bij ieder producent WAAR ER VERDOKEN AARD APPELEN GEVONDEN WORDEN, de persoonlijke voorraad heelemaal zal in beslag genomen worden. Aan den overtreder zal in dit geval door de gemeente een gewone aardappelkaart (15 kgr. per maand) ter hand gesteld worden Zelfde maatregel wordt getroffen in dien GROOTERE HOEVEELHEDEN aardappelen wor den gevonden DAN DE WETTELIJKE VOORAFNE- MINGEN. Wij rekenen op den goeden wil van al onze voortbren gers. De Burgemeester, J. Vanderghote. Op 26 December 1941 heeft m Stad een lid van de Vlaamsche Wacht zijn wapen op een burger afgevuurd. De Kommandantur van Yper heeft mij mede gedeeld dat di.t geval van wege het Duitsche Mi litair Gerecht aan een grondig en objectief onder, zoek zal onderworpen zijn. Tevens werd gewezen op het feit ik meen hét nuttig dit ter kennis der bevolking te brengen dat het verspreiden van onware en ongegronde geruchten nopens dit geval als daad van duitschvijandige propaganda te beschouwen is en de daders ervan aan zware strafmaatregelen blootstelt. Yper, den 31 December 1941. De Burgemeester, J. Vanderghote. o Ervaren menschenkenners hebben niet altijd aan vriendschap geloofd. Zoo zegt De la Roche foucauld Een gevoel, zuiver en verheven als vriendschap, is niet voor den mensch. Als wij wisten wat onze beste vrienden achter onzen rug zeggen, zouden wij geneigd zijn een woning in het diepst van een ondoordringbaar woud te bouwenlezen wij ergens bij Busken Huet. Wat zullen wij ervan zeggen Tot eer van de menschheid mogen wij blijven gelooven in de vriendschap. Wij mpeten ons geloof in den menschenadel niet opgeven, al worden ons eiken dag illusies ontnomen en vermindert ons vertrouwen naar mate onze jaren-toenemen. Wie vriendschap al thans in eigen hart bewaart, heeft het goede deel gekozen. Wat vraagt de toewijding, onze leidsvrouw, van ons Zij schrijft aan allen, die met elkander moeten arbeiden aan een en dezelfde taak, een vriend schappelijke verhouding voor als plicht. Wij zijn gehouden te doen wat recht is, maar boven het recht staat de billijkheid. Wijmoeten bovendien inschikkelijk zijn. We moeten bereid zijn onzen medearbeider te helpen in moeilijke omstandigheden, hem in staat stellen een familiefeest te vieren en hem de vervulling van een hartewensch mogelijk maken. Dat moeten wij gaarne doen. Want wordt een dienst niet gul bewezen, dan neemt men met de eene hand terug, wat men met de andere gaf. Ieder weze ten slotte kiesch jegens zijn mede arbeiders en vervulle liefst zijn eigen taak zelf liever dan om niet verschuldigd dienstbetoon steeds te vragen. Slechts daar, waar aldus de verhouding is, wordt de arbeid een waar genot. Wanneer eenige menschen, wier arbeid moet worden opgeteld, allen hunne krachten in de zelfde richting sturen wanneer allen iets voor elkander over hebben en een begrip van kiesch- heid en billijkheid onderhouden, dan wordt nooit het werk van den een door dat van den ander vernietigd of bedorven. Buiten den tijd dien we besteden aan de uitoefe. ning van ons beroep, hebben we eok onzen vrijen tijd. In deze vrije uurtjes hebben wij behoefte aan omgang met menschen. Niet alleen moeten wij gedachten kunnen wisselen met menschen, wier denken aan -het onze verwant is, maar ons dringt ook het medegevoel der menschen. Wij hebben behoefte aan hun troost, aan hunne te genwoordigheid bij onze smart of onze vreugde. Anderzijds is het voor onze eigene ontwikkeling noodig, dat wijzelf medegevoel kunnen aan den dag leggen wij moeten bij gelegenheid troost en hulp kunnen bieden en deel kunnen nemen in den voorspoed van anderen. Zijn wij tot vriendschap verplicht tusschen vakgenooten, hebben wij onze keuze vrij voor het leven, dat buiten het beroep ligt Wien zullen we dan tot vriend kiezen Er kan vriendschap ontstaan bij een eerste ont moeting. Het is mogelijk dat zulke vriendschap stand houdt, maar dusdanig geval is eerder zeld zaam. Vriendschap wil het liefst worden. Een zaadkorrel, die op den rotsgrond valt, kan wel spoedig opschieten, maar ze verdort bij zons opgang, omdat ze geen wortel heeft. Het is alsof we elkander al jaren hebben ge kend begint het liedjeenkele dagen daarop noemt men elkander bij den voornaam en men wacht de gelegenheid af om zich saam te laten photografeeren op één plaatje, wat men korte lings daarop niet weinig beklaagt. Houdt een snel gesloten vriendschap zelden stand, zoo is er eene, n. 1. de opgedrongene, die onmogelijk stand kan houden. Wie vriendschap opdringt of opgedrongen TARIEF. van AANKONDIGINGEN M op aanvraag1 aan de Drukkerij Dumortier f 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 - Postch. 46.173 - H. R. Yper 220 igUNR'ifl »hm» r K. B. V. B. 1941-1942 Kampioenschap WESTLAND Reeks C. te 2.30 uur op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat TEGÈN Inkomprijs2 ftr. Kinderen: 1 fr. Een belangrijke sportmanifestatie, ingericht 1 door de Propaganda-afdeeling van Winterhulp I en door de Iepersche Wielrijdersclub zal - d-oergaan op MAANDAG: 5 JANUARI 1942, te 7 uur, in den Stadsschouwburg te leper. Dat dit feest ,een echte sportgebeurtenis wordt, bewijzen de namen der deelnemers. De deelnemers aan dezen wielerwedstrijd zijn 1 Jef Scherens, Vijf maal wereldkampioen snelheid; Jean Aerts, wereldkampioen liefhebbers en we- i reldkampioen beroepsrenners, kampioen van Bel- gië achter motorenPiet Van Kempen, koning j der ZesdagenSylveer Maes, overwinnaar Ronde van Frankrijk; Romain Maes, overwinnaar Ronde 1 van Frankrijk; André Defoort, kampioen van België BeroepsrennersAlbert Sercu-j André Van den Berghe. De namen van deze kleppers staan borg voor de degelijkheid van het feest Van 2 Januari af zijn kaarten te bekomen in Klein Stadhuis tegen 12 frank, 8 fr. en 5 fr. Voorbehouden plaatsen mits een opleg van 1 fr. vriendschap aanvaardt, schept zich zelf een bron van verdriet en ziet ze ongetwijfeld vroeg of laat ineenstorten. Men onderhoude evenmin vriendschappelijk verkeer met menschen, tot wie wij in de maat schappij in een verhouding van afhankelijkheid staan. Iemand te vriend te moeten houden is steeds een hatelijke toestand, want de vriendschap heeft boven alles de vrijheid lief. Moet de vriendschap worden, en is zij eenmaal geboren, moeten wij eenige regelen in acht ne men, die zich niet straffeloos laten overtreden. De eerste vriendenplicht en het eerste vrien- denrecht eischen, dat wij bij elkanders lief en leed op onzen post zijn. Er mag geen gras over het pad der vriendschap groeien. Daarin dient bok maat te worden gehouden. De wijsheid cjer Hebreeën waarschuwde reeds voor eeuwen Spaar uw voet van het huis uws naasten, opdat hij niet zat van u worde en u hate Begin nooit iets, waarvan het te voorzien is, dat gij het niet zult- volhouden. Een dagelijksche om gang, een onafgebroken inloopen bij elkander moet fataal eindigen. De tijd komt zeker, dat den bezoeker of de j bezoekster te kennen wordt ge geven, dat het jbezoek op dit oogenblik minder goed gelegen kèmt, het begin van het einde. De arbeid is aan den levénsdisch de hoofdscho tel het gezellig verkeer is niet meer dan een na gerecht, dat niet aan eiken maaltijd wordt opge- discht. Vriendschap inoet waar zijn. Ze moet niet schromen de waarheid te zeggen, wanneer het geluk van den vriend het eischt. Dit wil niet zéggen, dat men hem zijn zwakhe den voortdurend moet herinneren of dat wij hem het kwaad moeten aanbrengen, dat van hem ge sproken wordt. Laat ons dit laatste geen vrien dendienst noemen. De lasteraar schiet den in vergif gedoopten pijl ver achter mijn rug af maar de aanbren ger neemt dierj pijl op en drukt hem met een vriendelijk gelaat mij li} de borst(Mirza Schaffy). Wij moeten integendeel onzen vriend het be-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1