Alb. De Hollander OPENING van eene Apotheek Zielmissen ALLERHANDE NIEUWS HET DICKSON GEZELSCHAP Komt1 met een nieuwe lachrevue Terug naar Yper... Vreeselijke spoorwegramp in Noord - Frankrijk De prijs der aardappelen MUZIEKHUIS Statiestraat, 4, leper - Tel. 580 AKKORDEONS Énorme keus van Phonoplaten phonoplaten aan 7 fr. het kilo. TOEGELATEN TAXIS HOEFSMEDERIJ Tempelstraat, 16 - YPER Gevonden sn Verloren Voorwerpen Burgerlijke Stand van Oostvleteren Burgerstand van Dranouter n HANDBOOGSCHIETINCEN Burgerstand van Yper Een merkwaardige Jubelstok te Yper ZON DACRUST De Apotheek van Mr SNOECK, Croote Markt is alleen open op Zondag 4 Januari 1942 i HBH 3YWO8I0HE 2 -^3942 <\Rti 'lOOV tal»;: YPER. Melkkruik gestolen. Zaterdag laatst had de;: landbwawer Taveirne Cyriel, wonende op het ge hucht Wieltje; als naar gewoonte 's morgens een melk kruik geplaatst aan de ingangspoort zijner hoeve langs den Bruggesteenweg, om er door den voerder der mel- kerij-afgehaald te worden. Korten tijd nadien echter bestatigde Taveirne dat de kruik, welke 21 liters volle melk Inhield, verdwenen was alhoewel de melkvoerder nog niet voorbijgereden was Hij diende een klacht in en een onderzoeik werd ingesteld om den melkdief op het spoor te komen. Velodiefstal. Zaterdag, kprtg, vpQr den middag, kwam de genaamde Bartier Remi*. van Vlamertinghe, met het rijwiel van zijn baas een boodschap doen naar de post alhier en plaatste de velp tegen den gevel van het gebouw. Toen hij terug buiten kwam. was de velo reeds gestolen. Rijwieldief gevat. Over enkelen tijd. namelijk den 9" December, werd, zooals wij het destijds meldden, de velo van Claeys Philemon gestolen aan den gevel van het huis van M. van Overstraeten. Statiestraat. Eenigen tijd later ontmoette hij een wielrijder en het scheen hem dat de velobanden waarop deze reed, deze waren van zijn eigen rijwiel dat hem gestolen was ge weest. Hij ging zijn vermoeden mededeelen aan de po litie die dadelijk een onderzoek opende. De verdachte, de 20 jarige L. A., van Yper, werd langdurig onder- hoord en, na eerst alles geloochend en allerhande ver zinsels uitgedacht te hebben, eindigde hij ten slotte met den diefstal te bekennen. Hij had het gestolen rijwiel, gansch losgemaakt en in twee zakken 's nachts, opdat de geburen het niet zouden zien, t'einde den hof zijner woning in den grond gegraven. Op zijne aanwijzing werd alles daar teruggevonden. De kerel werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst en in het gevang te Kortrijk opgesloten. Verscheidene Belgen onder de slachtoffers. Op het ehkél spoor der lijn Armentières-Merville had ér Zondag morgen, nabij La Gorgue, tengevolge eener nóg ongekende oorzaak, een hevige botsing plaats tus- schen twee reizigerstreinen; waarvan de eene het station vhn Rijsel te 16 u. 10 verlaten had en de andere om 6 u. £2 uit EJe,rguette vertrokken was. Tengevolge van den hevigen Èchok werden niet minder dan acht houten wagéns in eftaar gedrongen en geheel vernield, terwijl andere verticaal gingen recht staan. Uit de puften werden 47 dooden gehaald en een zes tigtal gekwetsten, waaronder verscheidene zoo erg ver wond zijn dat men vreest dat de lijst der slachtoffers nog Vermeerderen zal. Geneesheeren van Armentières en omliggende, alsmede het personeel der Duitsche am- bulancies boden dadelijk hunne hulp om de gekwetsten to verzorgen en naar de ziekenhuizen van La Gorgue. Meryllle, Estaires, Armentières en Hazebrouck over te bréngen. Ondtsr' de Slachtoffers treft men de namen aan van verscheidene Belgen, namelijk vanDeheu Marcel, 41 jaar, van Westouter Cousin Jules, 37 jaar, van Le Bizet; Titèca Heriri, 56 jaar, van PloegsteertDomicent Valère, 45 jaar, vaii Ploegsteert, en Allemand Isidore, 40 jaar. insgelijks vpn Ploegsteert. Deze laatste is aan de gevol gen, ziener verwondingen in den nacht van Zondag op Maandag in, het hospitaal van Armentières bezweken. Dóór het parket van Hazebrouck werd een onderzoek ingesteld naar de oorzaak dezer verschrikkelijke ramp. De .jjjachftist van den trein komende van La Gorgue werd op'dén slag gedood, terwijl deze van trein 2607 zóó zwaar gewond werd dat hij tot hiertoe nog niet kon ondervraagd worden. Artikel 1. Het is eenieder verboden navolgende producten te koop aan te bieden, te koopen of te ver- koopen tegen hoogere prijzen dan deze vastgesteld bij onderhavig besluit. Voor de maanden Januari en Februari 1942 wordt de maximumprijs der aardappelen, gezonde, leverbare, voor den verkoop geschikte, op 30 mm. gesorteerde waar, als volgt vastgesteld voor de gewone soorten., per 100 kilogram Prijs te betalen aan den producent voor waar gele verd op de dichtstbij'gelegen groepageplaats 75 frank Verkoopprijs van den grossier voor 'aardappelen gele verd in den winkel van den kleinhandelaar: 103 frank. Prijs aan den kleinhandelaar te betalen door den verbruiker 120 frank. Art. 2. Deze prijzen moeten met 13 frank vermin derd wórden voor de soorten Grappes d'Or en ver meerderd met 30 frank voor de soorten Rosa (plates de Flqrenville Art. 3. In geval.van coërcitieve opeischingen wordt de prijs der aardappelen met 15 frank de 100 kilogram verminderd. en Mondharmonika's van allen aard. Chromatische en diatonische. Piano's en Snaarinstumenten. Jazz banden en Jazz-instrumenten. RADIO'S, PICK - UPS en PHONO'S. aller merken. Alle muziekuitgaven Klassieke en Moderne Muziek. Herstellingen en akkoordzetten aller instrumenten, „i Overname en aankoop van oude instrumenten. AANKOOP VAN OUDE OF GEBROKEN j^ypor het aanleeren van Akkordeon. 'raagt voorwaarden en inlichtingen. of) van Maandag mc<rgen 5 Januari tot Zendag 11 Januari 1942 inbegrepen. VANDERMEERSCH Gaston, Fiersstraat, 3. KOOIMAN Jan, Dixmudestraat. Er zullen in Januari 1942, indien 't getal aanvragen voldoende is, leergangen van Hoefsmederij geopend worden te IEPER. in de smis van M. LEON VANDER- MARLIERE, meester-hoefsmid. Rijsselstraat, 170. Worden tot de lessen aangenomen, al de hoefsmeden en personen die, minstens 17 jaar oud zijnde, ertoe de aanvraag zullen gedaan hebben aan M. Louis Scharlaken, dokter in de Veeartsenijkunde te Roeselare, door het Ministerie van Landbouw gelast met het geven der leer gangen. Bij de aanvraag die moet toegezonden worden vóór 15 Januari 1942 moet een uittreksel uit hun geboorte- akt gevoegd worden. Zij zullen daarna een bijzondere uitnoodiging ont vangen, meldende dag en uur van het beginnen der leergangen De hoefsmeden moeten zich voorzien van de kleine werktuigen welke zij noodig hebben om het hoefijzer te maken. (3170) «*0* Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden. Donderdag 25 December, door M. Van- derghete Michel, de Stuersstraat een alpenmuts. Vrijdag 26, door Mf Hollebeke Godelieve, Korte Thou- routstr'aat, een deksel van een melkkruik. Zaterdag 27, door Mevr. Dewulf Jules. Minneplein, een huisdeursleutel. Door M. Vereecke Firmin, Korte Thouroutstraat, een sajetten kinderhandschoen. Maandag 29, door M. Blieck René. Zonnebekesteen- weg. een rijwielpomp. Door Mej. Vancoillie Yolande, Statiestraat, een pater noster. Dinsdag 30, op de Maloulaan. een sajetten heeren handschoen. Door M' Delmotte Jacqueline, Boterstraat, een vrou wenarmband. Door M. Derudder Henri, Rijselsteenweg. een zwarte bolhoed. Woensdag 31. door M. Salomé Paul, Zonnebekesteen- weg, een paar sajetten handschoenen. Door M. Vandecasteele Gaston, een sajetten hand schoen. Verloren. Vrijdag 26 December, door M. Andries Daniel, St Nlklaasstraat, een groene uniformpet van de Normaalschool van Thourout, met drie sterren Door M Vanraes Cyriel, Kalfvaart, een plat meka- nieksleuteltje. b'Door M<' Derudder Antoinette, Hahdelskwartier, een veelkleurig sjerpje. Zaterdag 27, door M. Donck Adrien, Rijselstraat, een netzak in gevlochten riet. Door M>' Logier Suzanne, Wateringstraat, een rant soeneer ingska a rt. Zondag 28, door M. Herreman Joseph, Ligywijk. een bruin lederen brieventasch een zekere geldsom inhou dende. Maandag 29, door M» Vansteenwinekel Hélène. Dix mudestraat. een cliché van foto. Door Mevr. Vancoillie-Devers, Statiestraat, een gou den vrouwenrlng voorzien van twee blauwe en twee witte steentjes. Belooning voor den vinder. Door M*1 Titeca Marguerite, van Voormezeele. 16 stringen roze zijden garen VIERDE KWARTAAL 1941. Geboorten Nouwynok Gilbert-Albert-Ccrnelius, z. v. Marcel en Goudeseune Jeanne. Vangrysperre Willy, z. v. Alfons en Vanbelle Margriet. Huwelijken Pillaert Louis, landbouwer, te West- vleteren met Cappoen Madeleine, z b., te Oostvleteren. Van Wanseele Marcel, handelaar in granen, te Win- gene, met Verieene Maria, z. b., te Oostvleteren. Alle- meersch Albert, handelaar in zaaigranen, te Oostvlete ren, met Lobelle Madeleine, landbouwwerkster, te Oost vleteren. Cyx René, magazijnier, te Veurne, met Rys Simonne, dienstmeid, te Oostvleteren. Lemahieu Gerard, landbouwwerker, te Woesten. met Vanhee Si monne, werkster, te Oostvleteren. Overlijdens Mazereel Camiel, z. b., oud 69 jaar, weduwnaar van Lefevere Marie. Sampers Magdalena, helpster-landbouwster, oud 18 jaar, ongehuwd. Calle- waert Guido, z. b., oud 25 dagen, te Oostvleteren. DERDE KWARTAAL 1941 Geboorten Aernaert Maria-Martha-Cornelia, doch ter van Gerard en van Broucksou Martha. - Descamps Yves-Achille-Arthur-Cornelius. zoon van Achille en van Worlop Yvonne. Knockaert Maria-Irma, dochter van Achille en van Devos Godelieve. Cloet Maria- Andrea, dochter van August en van David Maria- Louisa. Rouseu Oda-Maria, dochter van Gerard en van Comijn Gabrielle. Decrock Rozanne-Pauline, dochter van Georges en van Vanuxem Jearrne. Baecker Jean-Pierre, zoon van Joseph en van Massin Jeanne. Uleyn Marie-Rose, dochter van Rcbert en van Marissael Jeanne. VIERDE KWARTAAL 1941 GeboortenLiefooghe Simonne, d. van Achille en van Gauquie Maria. Gruson Gisèle, d. van Robert en van Decaesteker Julienne. Declercq Astrid. d. van Albert en van Priem Irma. Vuylsteker Eugène. zoon van Julien en van Plesier CJermaine. Salomez Noël, zoon van Henri en van Top Madeleine. Salomez Daniel, zoon van Henri en van Top Madeleine. Massin Fred dy, zoon van André en van Névians Madeleine. Knockaert Omer. zoon van Elie en van Sohier Jeanne. HuwelijkenVervisch Honoré, van Westouter, met Bruneel Marguerite, van Dranouter. De Meyst Frans, van Aalst, met D'hoine Martha, van Dranouter. Cap- pen Albert, met Bril Jeanne, beiden van Dranouter. Bossaert Charles, van Nieuwkerke, met Frutsaert Ma deleine, van Dranouter. OverlijdensLouwyck Elodle. echtg. van D'huysser Henri. Vrielinck Camille, weduwnaar van Guillebert Sophie en van Lequieu Marie. LIGGENDE PERS ZONDAG 4 JANUARI 1942 Om 2 1 uur GELUVELD, herberg De Congo bij Aug. PauwelsOppervogel 80 fr.; Twee zijd vogels, elk' 40 fr.: Twee kallen, elk 25 fr en 37 vogeLs'van 15 fr. voor 50 schutters. Inleg 15 fr, 3 fr. voor de 3 kleuren. Om 2 j uur: VOORMEZEELE, bij Lainoot. Om 2 J uur: POPERINGHE, bij Decrock. DONDERDAG 8 JANUARI 1942 Om 17 i uur stiptYPER Kon. Gilde St Sebastiaan COMBATSCHIETING .Inleg 5 fr. 50 te verdeelen in vogels van 2 fr. 50 na aftrek van het pijlrapersgeld. Eiken Zaterdag en Zondag Om 18 uur POTJESCHEETING in de Zon, Statie straat. Eiken Maandag Om 17 i uur: POTJESCHIETING, in de Saumon. Semipariestraat. van den 25 tot 31 December 1941 Geboorten Cherchye Maurits, Recollettenpoort, 5. Maarschalk Haiglaan. 2. Buseyne Jacques, Recol lettenpoort, 5, Klaverstraat, 20 Decroix Marie-Jean ne, Recollettenpoort, 5, van Zillebeke. Vermeulen Raymonde, Recollettenpoort, 5, van Elverdinge. Souf- flet Marcel, Recollettenpoort. 5, Llndendreef, 13. Huwelijken Baert Jules, timmerman te Voorme zeele en Catteeuw Maria, naaister te Yper. Ossieur Maurice, regent en Masquelier Paule, z. b., beiden te Yper. Roetljnck Julien, beenhouwer en Lauwers Suzanne, z. b.. beiden te Yper. Bertier Roger, meu belmaker en Roetijnck Joanna, z. b., beiden te Yper. Turcq Adrien, rijwielmaker en Roetijnck Maria, z b., beiden te Yper. Hallein Roger, onderwijzer te Oöst- Nieuwkerke en Verstraete Marie-Louise;.z. b., te Yper. Overlijdens Lebrocquy Edouard, 36 j„ werkman, echtg. Poelman Madeleine van Gent. Vansevenant Oscar, 65 kleermaker, echtg. Laconte Gabrielle, Buk- kerstraat, 31. Hof Hippolyte. 76 j„ wed. Lenard Jus tine, Rijselstraat, 133. Deley Ferdinand, 22 j., student, ongehuwd, van Oostende. Huwelijksbeloften Valère Petit, bankbediende en Maria Lamps, z. b., beiden te Yper. André Com- pernolle, autogeleider en Joanna De Bruyn, naaister, beiden te Yper. Lucien Denutte, meubelmaker, en Suzanne Craeye, fabriekwerkster, beiden te Yper. Edmond Camerlynck, advokaat, te Yper. en Margarita Six, zonder beroep, te Reningelst. Toen op Tweeden Kerstdag 1941. de Z. E. H. pastoor Georges Bonte zijn gulden priesterjubileum vierde, trad hij in zijne pastorale kerk van Sint Pieters. te Yper. met een versierden jubileumstok in de hand. De stok is vervaardigd uit den tak van een boom door zijn moeder zaliger in 1840 geplant en bevat in de handgreep eene relikwie van den patroon van den ge- vierden JubRaris. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 JANUARI, om 9 uur. in St Niklaaskerk. tot zielelafenis van Heer Henri BEHAEGHEL echtgenoot van Vrouw Pharaïlde Tant. 3174 Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 JANUARI, om 9 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Charles RAMBOUR en zoons Cesar en Sylveer. (3188> Vrienden ,en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 JANUARI, om 9,30 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Elisa DESAGHER echtgenoote van Heer Louis Michiel. Cité Ligy. (3173> Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 JANUARI, om 9.30 uur, in de kerk der EE. PP. Carmelieten, tot zielelafenis van De Familie SEMOENS. (3198) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 JANUARI, om 11.30 uur, in St Maartens kerk. tot zielelafenis van Heer Charles VANASSCHE echtgenoot van Vrouw Marie Warlop. (3183) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 JANUARI, om 8 1 uur, jn St Maartens kerk, tot zielelafenis van Heer Roger WOLTERS echtgenoot van Vrouw Julienne Scrive. (3199) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 JANUARI, om 8.30 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Edward BORDEAUX Weduwnaar van Vrouw Leonie Lescouhier. (3200) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 JANUARI, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Emile CHERCliYE. (3t89) Vrienden en kermissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 11 JANUARI, om 11,30 uur, in St Maartens kerk, tot zielelafenis van Vrouw Pharaïlde DESCAMPS echtgenoote van Heer Camiél Clarysse. (3197)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 3