DUITSCHE LECERBERICHTEN Tengevolge van sabotagedaden worden vijf doodvonnissen voltrokken HET DICKSON GEZELSCHAP Komt met een nieuwe lachrevue Terug naar Yper. VLAAMSCHE WACHT - IEPER GEMEENTE PLOEGSTEERT HET YPERSCHE 2-1-1942 SOVJETAANVALLEN IN DEN MIDDENSECTOR VAN HET FRONT AFGESLAGEN GROOTE BEDRIJ VIGHEID VAN HET DUITSCH LUCHTWAPEN, ZOOWEL OP HET FRONT VAN RUSLAND, NOORD- AFRIKA ALS TEGEN DE OORLOGSBEDRUVEN IN ENGELAND BENGHASI, NADAT HET ONT RUIMD WERD. DOOR DE ENGELSCHEN BEZET DE SOVJETISCHE EN BRITSCHE KOOPVAARDIJ VLOOT LIJDT ZWARE VERLIEZEN BRITSCHE VLIEGVELDEN IN CYRENAIKA VERNIELD MISLUKTE LANDINGSPOGING DER BRITTEN IN NOORWEGEN IN NOORD - AFRIKA ONDERNE MEN DE DUITSCH-ITALIAANSCHE TROEPEN SUCCESVOLLE TEGENAANVALLEN OP HET OOST FRONT LUDEN DE SOVJETS, DIE NOG IMMER VERWOED AANVALLEN, ZWARE VERLIEZEN EEN BK VOORRADINGSHAVEN AAN DE ENGELSCHE OOSTKUST GEBOMBARDEERD DUITSCHE AAN- \L TEGEN DE STERK VERDEDIGDE VESTING SEBASTOPOL MET SUCCES BEKROOND. DONDERDAG 25 DECEMBER 1941 Ook gisteren sterke gevechtsactiviteit op het Oostelijk front. Bij het afslaan van aanvallen der Sovjets in den cen- tralen frontsector werden door de troepenafdeelingen van een legerkorps 21 Sovjetpantsers vernietigd. For maties van gevechts- en jachtvliegtuigen, alsmede van duikbommenwerpers 'vielen in den centralen en noor delijken sector klaarstaande troepenafdeelingen aan en dreven vijandelijke kolonnes uiteen, die deel uit maakten van alle wapens. Ten Oosten van Tikvin en op de spoorlijn naar Moer- mansk werden verscheidene transporttreinen der Sov jets zwaar door het luchtwapen getroffen. Tijdens den afgeloopen nacht (van 24 op 25 Decem ber) nam een verdragende oorlogsbatterij der marine een vijandelijk konvooi voor Dover onder vuur. In Noord-Afrika verloopen de operaties onzer troe pen stelselmatig. Formaties van Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in Cyrenaika concentraties van Britsche automobielen aan en slaagden erin bomtreffers te plaatsen op een vlieg- tuigbasis tusschen toestellen die zich op den grond be vonden. Voor de Libysche kust bracht een Duitsche duikboot een vijandeiijken destroyer tot zinken. Op het eiland Malta bombardeerden Duitsche ge vechtsvliegtuigen bij dag onder bescherming van jacht vliegtuigen de haveninstallaties van La Valetta. Gedurende de periode van 17 tot 23 December ver loor het Britsche luchtwapen 54 vliegtuigen waarvan 19 boven de Middellandsche Zee en in Ncord-Afrika. Tij dens dezelfde periode gingen iji den strijd tegen Groot- Brittannië 16 eigen vliegtuigen verloren. VRIJDAG 26 DECEMBER In de Donetz-kromming werden hevige vijandelijke aanvallen met zware verliezen voor de tegenpartij af geslagen. Aan de succesvolle verdediging nemen ook Italiaan- sche en Slowaaksche troepen op uitstekende wijze deel. In den centralen sector van het Oostelijk front duren de hardnekkige defensieve gevechten voorttalrijke Sovjetpantsers werden vernietigd. Vóór Leningrad leed een door sterke afdeelingen uit gevoerde doorbraakpoging die door 30 pantsers ge steund werd, schipbreuk. De vijand verloor hierbij meer dan 1,000 dooden en 19 pantsers, gedeeltelijk van het zware en allerzwaarste type6 andere pantsers werden in brand geschoten. Formaties van het luchtwapen bestreden in den cen tralen sector van het Oostelijk front, alsmede op het front vóór Leningrad vijandelijke kolonnes, verblijf plaatsen voor troepen en spoorwegemplacementen, waarbij zij gebruik maakten van bommen en boord- wapens. Gevechtsvliegtuigen slaagden er in bomtreffers te plaatsen op bevoorradingstreinen van de lijn naar Moertnansk. Op een andere plaats van het Oostelijk front haalden Italiaansehe jagers 4 Russische toestellen naar beneden. In den strijd tegen de Britsche bevoorradingsscheep vaart bracht het luchtwapen tijdens den nacht van 25 op 26 December vóór de Engelsche Oostkust een vracht schip van 3,000 ton tot zinken. Vier andere groote koop vaarders werden door bomtreffers gedeeltelijk zwaar beschadigd. In Noord-Afrika duren de gevechten voort. Benghasi werd stelselmatig ontruimd en door den vijand zonder strijd bezet. Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden militaire installaties aan de Noordkust van Cyrenaika. ZATERDAG 27 DECEMBER In het Oosten duren de gevechten tot het afslaan der vijandelijke aanvallen voort. In verschillende sectors van het front werden Sovjet-Russische troepen, die zich gereed maakten om tot den aanval over te gaan uiteen gedreven of door tegenaanvallen vernietigd. Sterke formaties- gevechtsvliegtuigen en stuka's heb ben in de zeeengte van Kertch 4 vijandelijke troepen- transportschepen, te zamen 7000 ton, gekelderd. Vijf andere transportschepen evenals talrijke kleinere vaar tuigen werden door bommen beschadigd. Hierdoor leed de vijand zware verliezen aan mensehen en materieel. Op het front in Karelië plaatsten stuka's voltreffers op een electrische centrale ten Noorden van Kadan- lakscha Duikbooten brachten uit het reeds hard getroffen vijandelijk konvooi ten Oosten van Gibraltar vier an dere schepen met een totaal van 13.000 ton tot zinken. Hierdoor werd na harde aanvallen, die verscheidene dagen duurden, volgend resultaat -bereikteen vlieg tuigmoederschip. negen handelsschepen met in totaal 77.000 ton werden gekelderd, twee handelsschepen wer den zwaar beschadigd. In het zeegebied rond Engeland beschadigden ge vechtsvliegtuigen tijdens den afgeloopen nacht een groot handelsschip door bommen. In Noord-Afrika werden vijandelijke aanvallen op de Duitsch-Italiaansche stellingen afgeslagen. Duitsche ge vechtsvliegtuigen vernielden vliegvelden der Britten in Cyrenaika. Hierbij werden verscheidene toestellen op den grond vernietigd of beschadigd. Op Malta bestookten de formaties van de Luftwaffe het vliegveld Luca en de haven van La Valetta met bommen van zwaar kaliber. In verscheidene installaties ontstonden branden. Tijdensluchtgevechten verloor de vijand een bommenwerper en twee jachtvliegtuigen. ZONDAG 28 DECEMBER In den Zuidelijken sector van het Oostfront werd de tegenstander, die op enkele plaatsen in onze stellingen gedrongen was, door onze krachtig uitgevoerde tegen aanvallen teruggeslagen. De Duitsche. Italiaansehe en Slowaaksche troepen, alsmede de divisie der S. S. Wa king, gevormd door Deensche, Duitsche, Finsche, Vlaam- sche, Nederlandsche en Noorsche vrijwilligers, hebben zich tijdens deze gevechten nogmaals onderscheiden. In den middensector van het front werden tijdens hardnekkige gevechten hevige vijandelijke aanvallen tegengehouden. Minder sterke aanvallen van den vijand werden eveneens in den Noordelijken sector afgeslagen. Het luchtwapen heeft de gevechten, die in al de sectoren geleverd werden, doelmatig gesteund door hare aan vallen op de stellingen van vertrek en van het achter front en op de spoorweginrichtingen van den vijand. In de zeeengte van Kertch hebben belangrijke forma ties gevechtsvliegtuigen vijandelijke schepen aangeval len. Zij hebben drie transportschepen, eener gezamen lijke tonnenmaat van 2.800 ton vernietigd en een kanon neerboot alsmede vier andere schepen beschadigd. In den nacht van 27 tot 28 December hebben gevechts vliegtuigen aan de Oostkust van Engeland een handels schip, metende 6.000 ton, tot zinken gebracht Den 27 December hebben Britsche schepen gepoogd een machtsgreep uit te voeren op twee afgezonderde punten der Noorsche kust. Na een hevig doch kort ge vecht werden de Britsche landingstroepen door de kust verdediging en de oorlogsvloot teruggeslagen. %ij trok ken zich op hunne schepen terug. Gevechtsvliegtuigen hebben een destroyer gekelderd, die behoorde tot een vlootformatie welke de vlucht nam, en beschadigden een kruiser alsook een anderen destroyer. Tijdens luchtgevechten en door het afweer geschut werden tien vijandelijke bommenwerpers neer gehaald Het Duitsche schip Foehnwerd, terwijl het den vijand naderde, door talrijke Britsche bombardements vliegtuigen aangevallen. Het haalde een vijandelijk toe stel neer, en moest nadien heldhaftig het onderspit del ven onder het kruisvuur van een kruiser en verschei dene Engelsche destroyers. Eenige Noorsche handels schepen. die den dienst der kustvaart verzekerden, wer den door de Britten aangevallen en zijn gezonken. In Noord-Afrika mislukten de Britsche aanvallen tegen de Duitsch-Italiaansche stellingen. Formaties van het Duitsche luchtwapen hebben Britsche vliegvelden, autokolommen en kampementen in Cyrenaika met suc ces aangevallen. Tijdens bomaanvallen op de vliegvelden en havenin stellingen van Malta werden drie Britsche toestellen door de Duitsche begeleidende jagers neergeschoten. Gedurende den laatsten nacht hebben Britsche bom menwerpers West-Duitschland aangevallen. Onder de burgerbevolking waren er dooden en gekwetsten. Vol gens de tot hiertoe bekomen inlichtingen hebben de nachtjagers en het afweergeschut tien Vijandelijke bommenwerpers neergehaald. MAANDAG 29 DECEMBER De harde afweergevechten aan het Oostfront duren steeds voort. Vóór Leningrad slaagde zware leger-ar- tillerie erin vijf treffers te plaatsen op een Russisch slagschip. Tijdens nieuwe luchtaanvallen tegen bewe gingen van vijandelijke troepen en schepen in de straat van Kertch, werden een transportschip gekelderd en 6 andere transportschepen evenals talrijke kleine vaar tuigen beschadigd. In Noord-Afrika kwam de vijand in aanraking,met de Duitsch-Italiaansche stellingen in het gebied van Age dabia. Tijdens succesvolle tegenaanvallen werden 58 Britsche pantsergevechtswagens en een groot aantal ver- kennings- en vrachtwagens vernield. In de Cyrenaika werden vijandelijke vliegvelden en troepenconcentraties gebombardeerd. In het zeegebied ten Noorden van Tobroek wisten Duitsche gevechtsvliegtuigen verscheidene treffers te plaatsen op een Britsch destroyer en een koopvaardij schip uit een konvooi. Ter hoogte van Marsa Matroek viel een Duitsche onderzeeboot een militair konvooi aan, kelderde 2 Brit sche transportschepen met in totaal ongeveer 9,000 ton en beschadigde een ander schip door een torpedotreffer. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen over dag en bij nacht met goed resultaat Britsche vliegvelden en haven installaties aan op het eiland Malta. Britsche bommenwerpers hebben in den nacht van 28 op 29 December plaatsen In West-Duitschland en in het Noord-Duitsche kustengebied aangevallen. Vooral te Emden vielen er dooden en gewonden on der de bevolking. Negen van de aanvallende Britsche vliegtuigen werden neergeschoten. Een ander Britsch vliegtuig, dat bij dag poogde boven de bezette gebieden door te dringen, werd naar beneden gehaald. Tijdens de afweergevechten van de laatste dagen heeft zich eerste-luitenant Muegge als hoofd van een bataljon infanterie bijzonder onderschelden. Met de zeer zwakke krachten van den staf van zijn bataljon wierp hij een doorgebroken, ver in de meerderheid zijnden vijand op eigen initiatief door een tegenaanval terug, bezette een dorp dat in het bezit was van den vijand en wist dit dorp te behouden tegen daaropvol gende sterke aanvallen, De Führer heeft eerste-luitenant Muegge het Ridder kruis van het IJzeren Kruis verleend. DINSDAG 30 DECEMBER In verscheidene sectoren van het Oostfront werden sterke vijandelijke aanvallen door het leger in enge samenwerking met het luchtwapen afgeslagen. In de Zwarte Zee brachten gevechtsvliegtuigen een Sovjet- torpedojager tot zinken en beschadigden een kruiser. Aan het Moermansk-front sloegen de Duitsche troe pen, bij de strengste vorst en tijdens sneeuwstormen, in de periode van 21 tot 28 December, hardnekkige aanvallen der Sovjets met succes af. De vijand leed zware, bloedige verliezen. In den nacht van 29 op 30 December vielen sterke formaties gevechtsvliegtuigen een voor den oorlog van belang zijnde bevoorradingshaven der Engelsche Oost kust aan en plaatsten verscheidene treffers. Bij dag werd ten Westen van de Faroer-eilanden een koopvaar dijschip met bommen tot zinken gebracht. Duikbootjagers die een konvooi moesten beschermen, schoten drie van de zes aanvallende Britsche bombar dementstoestellen neer. Alle schepen bereikten veilig hun bestemming. In Noord-Afrika boekten de Duitsch - Italiaansehe troepen in het gebied rond Agedabia verdere plaat selijke successen. Het aantal der bij den tegenaanval vernietigde vijandelijke tanks is tot 74 gestegen. Ver scheidene honderden Britten werden gevangen geno men. Op het eiland Malta werden luchthavens van den vijand bij dag en bij nacht aangevallen. Vóór La Va letta brachten Duitsche gevechtsvliegtuigen een groot zeilschip tct zinken. Tijdens luchtgevechten schoten Duitsche jagers 6 Britsche toestellen neer een ander vliegtuig werd op den grond vernield. WOENSDAG 31 DECEMBER Na het concentreeren van alle op de Krim beschik bare Duitsche en Roemeensche strijdkrachten is, sedert 17 December, de methodische aanval op de vesting Se- bastopol aan gang. Ondanks de hevige tegenactie werd een groot aantal van de deels sterk gepantserde Rus sische verdedigingsinstallaties in zware afzonderlijke gevechten ingenomen en werden diepe bressen in het vijandelijk verdedigingssysteem geslagen. Ter ontlasting van de verdediging van Sebastopol heeft de vijand tij dens de laatste dagen op het schiereiland Kertch en bij Feodcsia opnieuw aanzienlijke troepen aan land gezet. De eerste noodzakelijke tegenmaatregelen werden ge nomen. Op verscheidene andere plaatsen van het Oostelijk front kwam het bij strenge vorst tot verbitterde afweer gevechten. Zware artillerie van het leger nam belang rijke oorlogsobjectieven te Leningrad onder een inten sief vuur. Het luchtwapen ondersteunde vooral in den centralen frontsector den afweer van 'het leger door met succes uitgevoerde aanvallen in duikvlucht. Op ver scheidene plaatsen werd vijandelijke infanterie en ca valerie, die gereed stond om aan te vallen, onder aan zienlijke verliezen verslagen. In Noord-Afrika hadden voor onze troepen succes rijke gevech'ten plaats in het gebied ten Oosten van Agedabia. Bomaanvallen op vrachtwagenkolonnes, ben zine-depots en tentenkampen der Britten in Cyrenaika en Marmarica hadden hevige branden tengevolge. Op het eiland Malta werden verscheidene vliegvelden en andere militaire installaties opnieuw door Duitsche gevechtsvliegtuigen aangevallen. Door den militairen bevelhebber voor België en Noord-Frankrijk werden op 28 December 1941 volgende officieele mededeelingen bekend gemaakt De op 16 December 1941 cp een militair dienstge bouw te Brussel uitgevoerde aanslag met ontplofbare stof is tot cp den datum, die door de Oberfeldkomman- dantur te Brussel werd vastgesteld, onopgehelderd ge bleven. Inovereenstemming met de aankondiging van 19- 12-1941 werden vandaag drie .inwoners van het land, die wegens andere zware sabotagedaden en wegens de vorming van ccmmunistische sabotagegroepen door het krijgsgerecht te velde reeds ter dood veroordeeld wer den. neergeschoten. Het betreft hier volgende personen 1) den op 22-5-1900 geboren technicus Jan De Renty 2) den op 18-6-1901 geboren metselaar Julius Vande Walle 3) den op 30-1-1906 geboren carosseriebouwer Louis Lenaerts De drie genoemde personen hadden evenals hun ver wanten verzoeken om genade ingediend. Het plan was opgevat, hieraan te voldoen. Nadat echter juist in den laatsten tijd weer nieuwe sabotagedaden werden ge pleegd, zonder dat men erin slaagde de daders te Vin den. kon van een genadeverleening geen kwestie meer zijn. De op 15-12-41 op den mast der hoogspanningsleiding Bressoux-Cheratte uitgevoerde aanslag met ontplofbare stof Is tot op den datum, die door de Oberfeldkomman- dantur te Luik werd vastgesteld, onopgehelderd geble ven. In overeenstemming met de aankondiging van 17-12-41 werden vandaag twee inwoners van het land, die we gens andere zware sabotagedaden en wegens de vor ming van communistische sabotagegroepen door het krijgsgerecht te velde reeds ter dood veroordeeld wer den. neergeschoten. Het betreft hier volgende personen 1) den op 27-12-1892 geboren notaris Arthur Cceme 2) den op 23-4-1903 geboren wachtmeester der gen darmerie Guill. Hocke. Voor notaris Coeme waren een groot aantal verzoe ken om genade binnengekomen. Het plan was opgevat, hieraan te voldoen, op voorwaarde dat dergelijke aan slagen niet meer zouden plaats hebben. De wachtmees ter der gendarmerie Hocke had reeds, zooals door de bekendmaking van 25-11-41 werd medegedeeld, genade verkregen, op voorwaarde dat geen verdere aanslagen meer zouden plaats vinden. Nadat thans nieuwe gelijkaardige sabotagedaden wer den gepleegd, zonder dat men erin slaagde deze op te helderen, moesten de terdoodveroordeelingen voltrok ken wonden. Als Kerstmis-gifte van onze wakkere VI. Wacht- kompagnie mochten wij in het Vlaamsch Huis te leper de opvoering van En waar de Sterre bleef stille staan... genieten. Wat een stoute onderneming was dit Het is waar, reeds tweemaal hadden onze kame raden der VI. Wacht ons een voorsmaakje gegeven van hun kunnen, toen ze ons vergastten op ernst en luim tijdens twee feestavonden in ons VI. Huis. Doch, zooals Meester Leuridan het ter inleiding van de opvoering uiteenzette, was het werkelijk blijk ge ven van beslisten durf en bewuste zelfzekerheid Tim- merman's ragfijn Kerstspel met eigen krachten voor het voetlicht te brengen. Luitenant Stabel heeft met zijn flinke, edelmoedige spelersgroep bewezen dat militaire opleiding en fijn zinnige kunstaard in het herboren Vlaanderen kunnen en zullen samengaan. Het opvoeren van dit in Vlaan deren zoo gunstig bekend tooneelspel is des te stouter ondernemen, dewijl het immer gebeuren moet voor een publiek dat nog steeds de herinnering in zich draagt aan het meesterlijke spel dat Staf Bruggen's Vlaam- sche Volkstooneel over de Nederlanden zóó geliefd en overbekend gemaakt heeft. Rauwgebekte Schrobberbeek. goedhartig Suske Wiet, laaggezonken Pietje Vogel, wat hebt gij alle drie ons geboeid bij die schilderachtige ontvouwing en diepzin nige uiteenrafeling van het oer-oud Vlaamsch en kris ten wezen. Gij hebt ons andermaal laten aanvoelen hoe in-goed het Vlaamsche volkswezen was en bleef. Al de andere spelers waren evenzeer rolvast en lieten ons vergeten dat deze soldaten tooneelliefhebbers waren, meest door het toeval bijeen gegaard. We zouden on volledig wezen, moesten we Polien Pap en haar jolige gezellin vergeten. De voornaamste verdienste van onze Vlaamsche Wacht bestaat in het feit dat ze ditfeest gaf ten bate van onze Oostfrontmannen. Door dit edel gebaar hebben zij hunne samenhoorigheid met onze jongens in de verre Russische winterstoppen metterdaad be wezen. In naam van al de verwanten onzer kameraden in Oostfrontdienst bedanken wij luitenant Stabel en zijn mannen. Luitenant Neyrinck, kommandant der kompagniè, weze hierbij ook dank gezegd om zijn gulle toelating tot het inrichten van dit feest. Ook de flinke Harmonie zij bedankt om haar onbaatzuchtige mede werking. Beteekenisvol batig saldo 2.500 fr. werden overge schreven op de postcheckrekening van het Voorzorgs comité ten bate onzer Oostfrontstrijders Overeenkomstig de onderrichtingen van de hoogere overheid, wordt er overgegaan tot een nieuwen oproep aan de candidaten voor de be noeming van een tweedein Veldwachter. Ver- eischte ouderdom 25 tot 30 jaar (35 jaar voor de begunstigden der wet van 3/8/1919 21/7/1924 en voor de oudstrijders van den oorlog 1940). Wet telijke wedde. Aanvragen te zenden met de noo- dige bewijsstukken aan den Heer Burgemeester vóór den 20 Januari 1942. De Gemeentesecretaris, De Burgemeester, R. Coppin. O. Talpe.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 4