NOTARIEELE VERKOOPINGEN RËNTENIERSHUIS Het BURGERSHUIS Een perceel Weide Een perceel Bosch WOONHUIS GEKAPTE TAILLIE MEUBELS Zaailand en Weide Schoon Woonhuis GEKAPTE TAILLIE Goed Hofstedeke Goed Woonhuis Eene Herberg Alberic LAUWERS, tleper, Dixmudestraat, 63. Op Maandag 5 januari 1942 OPENBARE VERKOOPINC RAAI STAD L O O LAHAYE, te Poperinge. TEN GEVOLGE VAN OPBOD Op Maandag 12 januari 1942 BESLISSENDE TOEWIJZING RECHT VAN OPBOD te LANGEMARK, te LANGEMARK, DE GRAVE, te Loo. OPENBARE VERKOOPINC Stad IEPER, Waterkasteelstraat, Nr 40 Een schoon en geriefvol met grond, koer en hof, samen groot 1 are 32 centiaren Instel Dinsdag 6 januari 1942 Overslag Dinsdag 20 januari 1942 telkens om 2 uur namiddag in Het Zweerd te leper. Georges TAHON, jules Capronstraat, 11te Yper. Op Maandag 5 januari 1942 te ELVERDINCHE MERKWEERDIGE VERKOOPINC van 100 koopen PERSEN, STAKEN Georges TAHON, j. Capronstraat, 11, Yper. Op Zendag 18 januari 1942 MERKWEERDIGE VERKOOPINC van een groote.hoeveelheid EN MOBILAIRE VOORWERPEN CONTROLEBOEKEN VOOR BEENHOUWERS De Openbare Verkooping van meubels, landbouwalaam en brandhout, gesteld op Maandag 19 januari 1942 is tot een lateren datum uitgesteld. NAUDTS, te Komen, DE BRABANDERE, te Meulebeke en RICHIR, te Brussel. Overslag Dinsdag 13 januari 1942 GEMEENTE KOMEN j. A. NAUDTS, te Komen. Overslag Woensdag 14 januari 1942 Gemeente KOMEN, Nieuwstraat, 48 met afhankelijkheden CAMERLYNCK, te Passchendaele en DE TAVERNIER, te Langemark. Dinsdag 6 januari 1942 jAARLIjKSCHE VENDITIE van 70 koopen zeer schoone UIT TER HAND TE KOOP met 3 Hectaren Land met ruime afhangen WAASTEN LE TOUQUET HET YPERSCHE 2-1-1942 -4UI1 g T5 Kantoor van Meester om 3 ure namiddag (torènuur) te LOO, ter herberg «De Zwarte Leeuwin de Nofg^ft^agt, hijJerome -Devos. - n r - 'f -é*. >4» •V). van EEN SCHOON 'tuin, stal en afhankelijkheden staande en gelegen in de Roosestraat, Nr 1, kadastraal bekend wijk C, Nr 80c, voor eene grootte van fwee aren. Prijzie van fruitboomen 400 fr. Kantoor van den Notaris vW. pip 2 uur 's namiddags, in het gastjiof «De Katholieke Kring», Berten- plaats, te Poperinge. In uitvoering van eén vonnis uitgesproken door de Rëöhtbank van eersten aanleg Ie lepet, den 4-9-1941 en ten overstaan van den heer Vrede rechter van 't kanton Poperinge, van met 1 are 60 ca. grond en tuin, gelegen te Poperinge, Priesterstraat, 28, bekend op 't kadaster sectie F, nummer 1103d. Bewoond, zonder schriftelijke pacht, door Eerw. Heer Hellein, rustend pastoor te Poperinge, mits 750 frank per kwartaal boven de belastingen en assurantiepremie. Blijkens verslagschrift van openbare verkoo- ping opgemaakt door den aangestelden notaris Lahaye, op 8 December 1941, werd dit goed voor- loopig toegewezen mits 82.000 frank boven de kosten. Hét Werd, naderhand, bij opbod, met 1/10' verhoogd en is bijgevolg gebracht op 90.200 fr. Nad.ere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden notaris VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PER SÖNEEL, plaatst men met succes in onze KLEINE AANKONDIGINGEN Studiën van de Notarissen D'HUVETTERE, te leper en THEVELIN, te Meesen. Blijkens proces-verbaal van openbare verkoo- ping opgemaakt door Meester Lauwers, Notaris J t'Ieper, den 22 December 1941, is er definitievelijk toegewezen geweest, onder voorbehoud van op bod 1) aan M. Isidoor Lemahieu, landbouwer te Langemark, Statiestraat, 19, tegen de Dorpplaats, Sectie H, Nummer 576g, voor eene inhoudsgrootte van 75 aren 45 ca., mits den prijs van 110.000 fr. II) Aan M. Charles Syssauw, landbouwer te Langemark, Mangelaarstraat, 6, ten noordkante der Bekestiraat, 'Sectie A, Nrs 354d en 354e, voor eene inhouds grootte van 1 Hectare, 27 aren 28 ca., met al de houtgewassen eropstaande, mits den prijs van 138.000 frank. Luidens de wet van 15 Oogst 1854 gewijzigd bij besluit van 13 September 1940, zal eenieder het recht hebben op te bieden binnen de 14 dagen na de toewijzing. Het opbod mag niet lager zijn dan een tiende van den principalen koopprijs en moet bij deurwaardersexploot aan Meester LAUWERS, Notaris, beteekend worden en aan den kooper aangezegd~yQ£clen. xix.'-is: ij Studie van den Notaris van Het huis bevatgang, twee achtereenvolgende plaatsen, keuken, waschkeuken, kelder, kamer boven de keuken en zolder boven de waschkeu ken, 3 schoone slaapkamers groote mansarde kamer en zolder. Electriciteit, gas, stadswater en regenput. Vrij van gebruik. Oorlogsschade medeverkocht. Instelpremie 0,50 Sleutel bij M. Henri Dekeyser, Waterkasteel straat, (Vaart), Nr 54, te leper. ZITDAGEN Kantoor van den Deurwaarder O om een ure namiddag (officieel uur) ten verzoeke van de Familie van Weled. Heer Graaf de Laubespin in de bosschen genaamd Vuile Seule Bosschen langs de Helledreef, ingang langs het huis Petrus Boekenooghe, dienstig voor brandhout, miters, piketten en afsluitingen. Gewone voorwaarden en komptante betaling. Verborging in de herberg «De Vuile Seule», te Elverdinghe. N. B. Lijsten der verkooping te verkrijgen ter studie van den verkoophoudenden deurwaar der. Studie van den Deurwaarder O1 om 1 uur namiddag (Officieel uur) in de groote zaal der herberg De Smisbe woond door Mevrouw Weduwe Doom, te BOE- SINGHE, Plaats. Bevattende2 pianos in zéér goeden staat. Naaimachien merk «Victoria», 3 wollen matras sen, 4 clubzetels, 3 kleerkassen, houten en ijzeren bedden, lavabos, nachttafels, schouwgarnituren, ronde tafel met marmeren .blad, acajou en andere stoelen, cuisinière, colonne- en jachtstoof, beelden en kaders, buffetten, kindervoituur, dressoir in acajou, 2 zetels in leer, tapijten, waschkeern, chaise longue, weegschalen van 5 en 10 kilos, bascule, winkeltoog met stelsel, salon garnituur, tafels en stoelen, vleeschkuip, bloemstaantjes, keukengerief, enz., enz. Auto merk Dodgein goeden staat. Komptante betaling Gewone voorwaarden. te verkrijgen ter ter DRUKKERIJ DUMORTIER 34, Boteirstraat, Yper. Studie van den Notaris j. A. NAUDTS, te Komen. O Studiën der Notarissen in Café de la Gare gehouden door Hr Emile Debeuf-Lietaert, te KOMEN, om 3 ure stipt na middag, (officieel uur), van gehucht Ten Brielen 2 Ha. 57 aren 60 centiaren VERDEELD IN VIJF LOTEN Te zamen afzonderlijk gebracht tot 439.000 fr. Gebruikt door Vrouw Wed. Hector Collie, tot 1 October 1942. Recht van samenvoeging. Plans, lastenkohier en alle inlichtingen ter stu die van Meester NAUDTS, notaris te Komen. Studie van den Notaris ter herberg A la Paix gehouden dobr J. B. Dejonghe, om 3 uur namiddag, (officieel uur), te Komen, Nieuwstraat, van en 1 are 35 ca. onder bebouwden grond en hof. Gebruikt door M. Bouckaerf, mits 90 fr. per maand, gebracht op 70 fr. wegens de omstandig heden. Ingesteld30.000 frank. Alle verdere inlichtingen ter studie van voor noemden Notaris Naudts, te Komen. Kantoren van de Notarissen om 1 ure en half namiddag stipt te WESTROOZEBEKE, in de Vijverbosschen, ten verzoeke van Mijnheer Charles Van Heule, liggende in rameien in gemelde bosschen. Vergadering aan koop een. Betaling na de venditie in de herberg Den Appel Studie van den Notaris RAMAULT, te Wervik. I. en daarbijgaande WOONHUIS, gelegen te GELU- VELD, dicht bij de groote baan. Onmiddellijk beschikbaar, s II. gelegen te WERVIK, te lande, doch langs goede baan, met 10 aren 35 centiaren erve. III. genaamd AU REPOS DES VOYAGEURS met 1 are 59 centiaren erve. Alle inlichtingen ter studie 's voormiddags van 9 tot 12 uur en 's ttafmiddags (best na afspraak), van 3 tot 6 uur.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 7