-VOETBAL- C. S. Yper I F. C. Brugge (Res.) 22e laar, Nr 38 Prijs 0.75 tr. Vrijdag 9 januari 1942 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER Uitgever DUMORTIER, 34. Boterstraat Tel. 500 Y P E R STAD YPER BERICHT Autobanden Vlaanderen bekent zich tot het nieuwë Europa TOEGELATEN TAXIS IN ONS GEZIN Nationale Geldinzameling ten voordeele der Krijgsgevangenen Zondag 11 Januari 1942 C. S. YPER B BOEZINGE om 14 uur HET YPERSCHE ABONNEMENTSPRIJS Voor België één jaar 3G.00 fr. zes maanden18.00 fr. Men kan inschrijven in alic Belgische Postkantoren TARIEF van AANKONDIGINGEN op aanvraag aan de Drukkerij Dumortier 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 Postch. 46.173 - H. R. Yper 220 De Burgemeester brengt ter kennis van de be langhebbenden dat de termijn voor aangifte en inlevering van autobanden tot 31 Januari 1942 verlengd is. Yper, den 5 Januari 1942. De Burgemeester, J. Vanderghote. De Burgemeester brengt ter kennis van de be volking dat, volgens aanwijzingen van den Heer Kreiskommandant, de bureelen der Kreiskom- mandantur, vanaf 5 Januari, toegankelijk zijn voor het publiek lederen Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrij dag, van 9 tot 12 uur. Yper, den 3 Januari 1942. De Burgemeester, J. Vanderghote. Ons volk zal de soldaten van het Oostfront helpen Onze soldaten uit het Vlaamsch Legioen, de Waffen S. S. en de N. S. K. K. strijden in Rusland tegen het mensohonteerend bolsjevisme. In de rij der volkeren van Europa, die de vernietiging van het bolsjevisme tot hun doel hebben gekozen, offeren zij hun gezond heid en hun leven. Zij dulden dagelijks ontberingen en nu in den wintertijd eene koude, waarvan wij mis schien dikwijls gehoord hebben, maar geen begrip be zitten. Voor U, Vlaamsehe volksgenooten, geschiedt dat, voor uwe veiligheid, voor uwe gezinnen, voor uwe kinderen en voor hun toekomst, ja zelfs voor de toekomst van de geheele beschaafde wereld. En gij In deze dagen wordt zooals in geheel Europa zoo ook bij ons in Vlaanderen een aktie ingezet voor het inzamelen van wollen stoffen voor de soldaten in het Oosten. Van alle zijden zijn reeds stemmen opgegaan om een dergelijke aktie voor te stellen. Het is te bewij zen, dat de gansche bevolking van den wil bezield is onze kameraden aan het Oostfront in hun beslissenden strijd te ondersteunen. Hier wordt er de kans geboden, niet allen te helpen wat menschenplicht is maar daarboven ons geheel volk door deze daad in de rij der volkeren in te schakelen, die morgen een rol in Huropa zullen spelen. Dr Göbbels schreef eens, dat elk volk slechts eenmaal zijn kans krijgt. Wij mogen deze kans, die de geschiedenis biedt, niet in niet begrij pende werkeloosheid reddeloos laten verloren gaan. Vlaanderen, grijp dus deze kans, welke wij sedert eeuwen niet meer krijgen, de kans om zelf een rol te spelen, ons lot zelf in handen te nemen en zelf onze toekomst te smeden Nu komt voor Vlaanderen de gelegenheid om te be wijzen, dat ons volk ten volle begrip heeft van het offer dat door de soldaten der verbondenen in het Oosten wordt gebracht. Nu komt het ocgenblik waarop wij Vlamingen moeten bewijzen, dat ook wij ons offer, al ia het nog zoo gering in vergelijking van wat de sol- datea van Europa in het Oosten moeten doorstaan, wil le» torengen voor den strijd voor het levensrecht van het ganache 'kontinent, lijk Hitier dezen kamp genoemd heeft We weten, dat ons volk niet zal aarzelen, deze gele genheid te benutten. Met alle middelen, waarover Vlaanderen beschikt, zal het de soldaten bijstaan die ■uropa en daarmee ook ons volk van den gruwel des bolsjevisme verlost hebben. Het is onze plicht, deze wollen stoffen en andere wartne kleedingsstukken als eene uitdrukking van dank baarheid te geven, van dankbaarheid ten overstaan va» degenen, die onbaatzuchtig hun leven voor' hun broeders, voor ons land, onze traditie, ons bezit en •live kuituur inzetten. Laat ons van ganscher harte bij drage» tot de wolinzameling voor de soldaten aan het Oostfront. Iedereen vindt in zijn kleerkast nog een Mastel, pelterijen en vooral warm ondergoed, dat hij gedeeltelijk kan missen voor onze jongens, die er be hoefte aan hebben. Denk immers, dat gij maar een werk van naastenliefde zult doen dat gering is in ver gelijking met de offers van onze jongens. Wij zi;'n er van overtuigd, dat Vlaanderens mede werking niet tevergeefs wordt ingeroepen. -van Maandag morgen 12 Januari tot Zondag 18 Januari 1942 inbegrepen. VANDER BEKE Marcel, Statiestraat, 59. PATTYN Georges, Fochlaan. Ieder mensch vertegenwoordigt de menschheid. In den enkelen mensch komt deze menschheid tot ons. Onze toewijding moet zich dus vóór alles rich ten op den kleinen kring waarin we ons bewe gen op het gezin of den huiselijken kring. Buiten dezen kring, te zeggen in de maatschap pij werken wij met onze persoonlijkheid als handswerkman, fabrikant, raadsman ofgenees heer, enz. In ons huisgezin houden wij op dit alles te zijn wij geven er ons als mensch. Wij zouden ons bijna schamen dezen laatsten zin neer te schrijven, want zulks hoeft men niet eens te zeggen. De droeve werkelijkheid geeft ons nochtans meer dan eens het tegendeel te aanschouwen. Bij vele vaders, zonen en dochters zouden we de eigenaardigheid kunnen onderstrepen, dat ze overal voorkomend, gedienstig en vriendelijk zijn, behalve aan den huiselijken haard. Ze zijn de beminnelijkste aller menschen bij... vreemden, maar thuis zijn ze gemelijk, knorrig, ongeduldig, vol slecht humeur. Is zulks het geval omdat juist in den nood, die vreemden ons zoo bereidwillig bijstaan en ons zoo liefdevol kómen verplegen, wanneer we ziek zijn Zijn zij het, die vrijwillig voor ons opblij ven als we wat laat naar huis toekomen Zijn zij het, die ons moed inspreken, wanneer we ons kleinzielig gevoelen en de wonden heelen, die de menschelijke boosheid ons toebrengt Menigeen zou het ronduit mogen bekennen, dat hij de gastvrouw, in wier huis hij een avondje gaat doorbrengen, meer gedienstige en voorko mende beleefdheid en gezelligheid betoont dan zijn eigen moeder, die uiterst gelukkig zou zijn met slechts één tiende van dit betoon. Nochtans was zij het, en niet die gastvrouw, die reeds zooveel leed nog voor hij het levenslicht aanschouwde. Zij was het, die nachten met hem heeft getobd, die haar jeugd, haar levenskracht en levensrust inboette, opdat levenslust, jeugd en kracht het deel zou worden van dezen dankbaren zoon. Laat ons liefst zwijgen van al de uren door huisvaders in koffiehuizen doorgebracht en aldus onttrokken aan het gezin en raken wij liefst het geval niet aan van de beschonkenen,. die bij de toonbank blijven kermissenterwijl op dat zelfde oogenblik hunne vrouw en kinderen ge brek aan brood hebben. Hier is het zeker de plaats niet van toewijding te gewagen, van rechtzouden wij beter spre ken. Want recht op onze persoonlijkheid hebben al len, die mede getroffen worden door het leed, dat ons treft. Zij, die het allereerst getroffen worden door ons humeur, hebben recht op onze beminne lijkheid. Zij, die de lasten moeten dragen en willen dragen hun opgelegd door onze krank heden, hebben recht op de opgewektheid onzer gezonde dagen. Plaats uzelf nu op een standpunt, dat veel hoo- ger ligt dan het rechtde toewijding. Gij zult dan best begrijpen welk uw.e taak is. Laat ons beginnen met onze huisgenooten zoo weinig mogelijk iets onaangenaams te veroor zaken. Gij vindt het nogmaals overbodig dit te zeggen, maar zie liever rondom u. Ziet men niet al te dikwijls menschen, die aan het hoofd van vele liefdadige werken staan of als ijveraars van het een of ander liefdewerk al wat goed en edel is voorstaan, steunen en verbreiden en ondertusschen het leven van hun huisge nooten vergallen Vermijd alle slordigheid, het gemis aan orde komt onze huisgenooten ten laste. Laat ons op tijd aan tafel gaan en de anderen op ons niet laten wachten ten einde hun maal Zondag eerstkomende 11 Januari, wordt dus d' or Winterhulp en het Rood Kruis de geldinzameling ge houden ten voordeele van onze krijgsgevangenen. Aan het succes of aan de mislukking van deze in zameling zal de graad van genegenheid kunnen geme ten worden welke onze bevolking onze krijgsgevange nen toedraagt. Nu krijgen we werkelijk eens de gele genheid om te bewijzen dat wij onze gevangenen een goed hart toedragen. Daarom zult gij allen, die di berichtje leest, geven en vooral mild geven. Het geid zal zeer goed besteed worden K. B. V. B. 1941-1942 op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat o OM 10 UUR TEGEN InkomprijsMatch 2° Afdeeling3 frank. Andere Match 1,50 frank. Tribune 1 fr. opleg. niet te bederven. We moeten vooral op ons humeur letten. Is er al geen leed genoeg in de wereld, waar wij machteloos tegenover staan en waaraan toch niets te veranderen is, dat wij er nog noodeloos zooveel leed door ons humeur moeten bijvoegen. Uit oorzaken, die dikwijls het noemen zelfs niet waard zijn, worden al te zeer woorden ge sproken in een huishouden, die men harde woorden zou kunnen bestempelen. Ze vervullen er iedereen met gevoelens van wrevel, weerzin en vrees. In het edelste, in het samenzijn van ouders en kinderen, broeders en zusters richten zij verwoestingen aan en vallen er neer als donderslagen bij helderen hemel. Deze woorden zijn het, die uren en dagen van vrede en geluk van gansch een gezin verstoren en die het steeds moeilijker maken terug te keeren tot den vertrouwelijken en gemoedelijken toonaard. Niet zelden komt de wroeging dan aan den avond van denzelfden dag en men weent dan in stilte omdat men de zaken onherroepelijk heeft ver gald, maar dan is het iaat. Is de werking van harde woorden vaak recht vreeselijk, dan is het woord van het verwijt ge lijk aan een dolkstoot. De menschen kunnen el kander toch zoo'n pijn doen. Is het verwijt eenmaal vergeven, moet de zaak voor goed en voor altijd uit zijn. De hatelijke aanmerking en de boosaardige toe speling verwonden niet minder. Maar tot wat dient het langer de manieren op te sommen waarop de menschen elkander on aangenaam zijn. Beter is het naar een regel te zoeken, dien wij in alle gevallen kunnen volgen. Het best is nooit onvriendelijke woorden te spreken als gij er buiten kunt. Laat ons wel weten, dat de gelegenheden, waar bij zulke woorden moeten gesproken worden, uiterst zeldzaam zijn. Het opvolgen van dezen regel is echter moei lijker dan men denkt, want voorafgaandelijk dient men zich te oefenen in het vriendelijk den ken en zich vervolgens dat vriendelijk denken tot gewoonte te maken.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1