Bespaart 20 °/o KOLEN In 't groot 15, St-Niklaasstraat, YPER Werving van Rijkswachters ter bestrijding van den sluikhandel Het einde van een onwettelijken handel De inning van de Rijwielbelasting Telling der winterbezaaiingen en van het vee Voor de Keuken Eenvoudig menu. Enkele gerechten. Denk aan de voeten. Leer de kinders in stilte verdragen. Iets over schoonheidsstippen. HET YPERSCHE 9-1-1942 11 Een besluit van 23 December 1941 van den Secretaris- Generaal van het Ministerie van Binnenlandsche ZJaken en Volksgezondheid at Voorziet de werving van 550 Rijkswachters voor de Vlaamsche taalgroep, ten einde over te gaan tot de oprichting van escadrons ter bestrijding van den sluik handel in de provincies Antwerpen, Brabant, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen. De sollicitanten moeten hun aanvragen, met bijvoe ging van de in artikel 19 van de enderrichting over de werving en de opleiding van de Rijkswacht opgegeven documenten, uiterlijk tegen 15 Januari richten tot het Departement van Binnenlandsche Zaken en Volksge zondheid, Dienst der Algemeene Rijkspolitie, 1'' afdeeling Deze onderrichtingen liggen kosteloos ter inzage bij alle Rijkswachtbrigades en bij de gemeentebesturen. Voor de aanvragen dient gebruik gemaakt van een inlich tingsblad, dat bij de Rijkswachtbrigades kan verkregen worden. Om bij het escadron van de provincie Brabant inge deeld te kunnen worden, is een degelijke kennis van de Fransche taal vereischt. Zij die wenschen van die ken nis te laten blijken, dienen zulks van boven op het in lichtingsblad te vermelden. b) Bepaalt dat voor beide taalgroepen een examen zal uitgeschreven worden met het oog op de vorming van candidaten-officier. Het indienen van de aanvragen geschiedt zooals onder a) is uiteengezet. De aanvragen moeten uiterlijk tegen 15 Januari worden ingezonden. In den linkerbovenhoek van het inlichtingsblad dient de letter O geschreven. De vrijstellingen van het examen worden alleen ver leend aan hen. die zich bevinden in de voorwaarden, voorzien in artikel 37 van voormelde onderrichting. Zij die aan de gestelde vereischten beantwoorden, dienen bij hun aanvraag een rechtsgeldig getuigschrift te voegen. c) Bepaalt dat zal worden overgegaan tot de benoe ming van de burgerlijke leerkrachten die zullen ge hecht worden aan de Vlaamsche en de Fransche school voor candidaten-officier van de Rijkswacht. De sollici tanten dienen hun aanvraag met bijvoeging .van alle nuttige getuigschriften uiterlijk tegen 15 Januari te richten aan. het adres vermeld onder a). De beroepsvereeniging van drinkwaters vraagt ons de volgende mededeeling te willen inlasschen Het verdwijnen der flesschen maakte een groote be dreiging uit voor onze beroepsvereeniging van drink waters, welke voor het oogenblik met groote moeilijk heden te strijden heeft om zich in flesschen te bevoor raden. Krachtens een besluit van 25 November 1941, moeten de flesschen en pullen, bakken en kisten, korven en manden, alsmede stoppen dienende voor de levering van bieren, drinkwaters, limonaden of vruchtsappen, door de koopers van deze" waren, teruggegeven worden aan degene die ze hun leverden. Te meer, is het ten strengste verboden aan ieder per soon van handel te drijven in bovengemelde verpak kingsgoederen. Dit besluit voorziet een straf welke kan beloopen tot maximum 700.000 fr. Verbruikers Van heden af bezorgt de ledige fles schen terug aan uw leverancier die er behoefte aan heeft om U te kunnen voort bedienen. Bij rondzendbrief dd. 25 Augustus 1941 (Staatsblad van 25-26 dito), werd aangeraden om de gemeentebe lastingen op de rijwielen en op de honden onder den vorm van opcentimes op de provinciebelasting te ves tigen en om zoodanige voorzieningen te treffen dat de goedkeuring ervan vóór 1 Januari aan het bestuur der belastingen kan worden genotificeerd. "Wanneer, ter zake van rijwielen, met het oog op ambtshalve-aanslag, tot de aanmaning dient overge gaan, moeten de in mijn- rondzendbrief van 15 October 1941 gestelde cijfers worden in acht genomen en be hoort de aansjag onder den vorm van opcentimes op de provinciebelasting te werden voorzien. Ingeval de goedkeuringsbeslissing ofwel het besluit waarbij bewuste opcentimes ambtshalve worden inge voerd slechts na 1 Januari aan het Ministerie van Fi nanciën werd genotificeerd, kan dit departement enkel de opcentimes heffen van de -belastingplichtigen die zich na de notificatie van het besluit aanmelden. Voor de opcentimes op de belastingen welke door het Departement .van Financiën reeds vóór de notificatie werden gelnkasseerd, dient een kohier door het college van burgemeester en schepenen opgemaakt, door de provinciale deputatie uitvoerbaar verklaard en door den gemeenteontvanger geïnd. Voor het opmaken van bewust kohier moeten de gemeentebesturen zich wen den tot de belastingontvangers, die hun, zonder ver plaatsing en zonder kosten de aanwijzingen omtrent de betrokken belastingplichtigen zullen verstrekken. De hierboven gestelde reêelen -gelden eveneens wan neer de gemeente tijdig een onvoldoend cijfer opcen times heeft ingevoerd en naderhand bijkomende opcen times dienen geheven. In het belang zoo van de gemeentebesturen als van de belastingdiensten, kan ik niet genoeg den nadruk hierop leggen dat maatregelen dienen getroffen ten etnde te voorkomen dat, wegens laattijdige notificatie, opcentimes op de rijwielbelasting niet door de belas tingontvangers kunnen worden geïnd. De centrale dienst voor de statistiek deelt mede Krachtens het besluit van 3 December 1941, zal er een telling gehouden worden van de winterbezaaiingen en ven het vee op 1 Januari 1942. Zijn verplicht bij deze telling aangifte te doen, de personen die op 1 Januari 1942, minstens één are wintergraangewas exploiteerden of houder zijn van paarden, voor landbouw'gebruik of niet. ezels, muilezels of muildieren, van runderen, scha- pe*. varkens, geiten, pluimvee of bijen. De aangiften worden ontvangen ten zetel van -het be drijf of ten huize of inrichting waar de te tellen dieren aieti normaal bevinden, door tellers te dien einde aan gesteld. De aangevers zullen verzocht worden hun aangifte te a»derteekenen. De inlichtingsplichtigen. die, op datum van 7 Januari, niet mochten bezocht zijn geweest door de« teller, zi n er toe gehouden het gemeentebestuur hiervan aanstonds te verwittigen. in geval van weigering zich te gedragen naar de wettelijke voorschriften, kunnen deze ambtshalve door «e overheden, en op kosten vaa betrokkenen, uitgevoerd worden. Hetzelfde geldt trouwens voor ieder inlichtingsplieh- tige die zou nalaten aangifte te doen. ZondagErwtensoep, carbonaden, gesmoorde ajui nen, aardappelen, fruit. Maandag Roode kool, aardappelen, havermoutlapjes. DinsdagGroentenhutsepot. Woensdag Brusselsch loof, aardappelen. DonderdagGroene kool, aardappelen, vanillevla. VrijdagGebakken eieren, aardappelen, appel In den oven. Zaterdag Gegratineerd aardappelschoteltje, bouillie. Gegratineerd aardappelschoteltje. Benoodigheden 1 kgr. kcude gekookte aardappelen, 2 4 dl. melk. 2 4 dl. water, met 2 bouillonblokjes, 40 gram bloem, 60 gram boter, zoo mogelijk 100 gram geraspte kaas, wat peper en zout. Bereiding Laat roerende de bloem wannen in ruim de helft van de boter. Voeg langzaam en steeds roerende de warme bouillon en dSarna de melk erbij. Laat de saus even doorkoken tot ze voldoende gebonden is. Leg dan in een vuurvast schoteltje, dat goed gebo terd is, een laag met wat saus, een gedeelte van de in plakjes gesneden aardappelen, een laagje kaas en" ga zoo voort tot het schoteltje gevuld is. De laatste laag moet ofwel uit kaas ofwel uit aardappelen bestaan. Daarover giet ge de overgehouden boter, die ge ge smolten hebt, en laat in een matig warmen oven tot het korstje goudbruin is gebakken.' Speculoos. Benoodigheden300 gr. meel, 250 gram bruine suiker, 5 gr maagzout, 5 gr. zout, een weinig ka neel, 100 gr. gesmolten boter, 1 ei. BereidingWerk alle benoodigheden goed dooreen. Voeg er het geklopte eiwit bij. Rol in een rol en laat een nacht rusten. Den volgenden dag worden kleine schijfjes afgesne den en op een geboterde plaat in den oven gestoken, waar ze enkele minuten in blijven. De oven mag slechts matig gewarmd worden. Heel dikwijls brengt de verzorging van "de voeten bij om het gelaat een aantrekkelijker uiterlijke te geven. Ja, het is bijna niet aanneemlijk, maar bezie u eens in den spiegel wanneer ge uren achtereen hebt geloopen en uw voeten branden en steken alsof ge op een vuur plaat staat Uw gezicht zal een huid vertoonen die er slap en vaal uitziet. Scherpe lijnen zullen zich aftee- kenen van uw neus naar uw mondhoeken, en uw mond zal zijn elastigchen vorm verloren hebben. Vooral een huismoeder, die heel den dag druk in de weer moet zijn, eischt uren achtereen gehoorzaamheid aan de voeten. Trap op, trap af, van achter naar voor, aan de strijk plank. aan het gasfornuis, overal moeten haar voeten haar dragen. Daarom is het ook zij die het meest haar voeten moet verzorgen. Zij mag niet enkel aan haar frissche, jeugdige gelaatskleur denken, maar ook dat ze haar voeten in goeden staat moet weten te bewaren om er op den duur geen last van te hebben. Een eerste vereischte om goede voeten te hebben is een goede schoen. Vooral in dezen tijd moeten wij bij het aankoopen eraan denken dat we gemakkelijk moe ten zijn in de schoenen. Ze mogen niet te groot noch te klein zijn. Hoe dikwijls zien we ze niet voorbijgaan, de stakkers die voortstrompelen in kleine schoentjes, om dat kleine voetjes nu eenmaal tot de ijdelheden van de vrouw -behooren. Hoe duur moet deze ijdelheid niet betaald worden En bedenkt toch dat, wat ge aan den eenen kant wint, het snoeperig kleine voetje, ge te kwisten moet geven aan het pijnlijk vertrokken gelaat met de vouwen langs neus en mond, de vale slappe wan gen, de doffe weggezonken oogen. Schoenen met te hooge hakken hebben een absolute vervorming en tenslotte een vergroeiing van den voet tengevolge. Dat is erg leelijk en veroorzaakt vele pijn. Daarom geef liever de voorkeur aan een jeugdig friseh gelaat, en niet aan een kleinen voet met bovendien een vermoeid gelaat. Het geregeld gebruik van schoone kousen brengt ook veel bij, bij het verzorgen van de voeten. Het echt verzorgen van de voeten begint alleen "s avonds vóór het slapen gaan, en ook wel eens wanneer we na een drukken dag neg uit moeten gaan. Baad de voeten dan in warm water waaraan wat scda is toegevoegd. Vervolgens In koud water. Droog ze dan zorgvuldig af en masseer de enkels en voeten door er zachtjes op te kloppen door middel van een rubber kussentje of eenvoudig met de hand- Dan wordt aan voetengymnastiek gedaan. Loop blootvoets op de teenen door'de kamer en strek den voet zoo hoog mogelijk. Drie tot viermaal rond de kamer loopen is voldoende. Daarna zetten we ons in een stoel en strekken eerst een been vooruit, waarbij- de voet van den grond ge licht wordt. Draal den voet rond, eerst den eenen dan den 'anderen kant uit. Zi n de voetzolen ol hielen ruw en rood. dan wrijven we ze met wat goede Crème in. Zijn ze erg rood.en ruw, dan baden we ze nogeens in warm water, drogen ze af en wrijven ze goed in met crème. Deze crème kan gedu rende den nacht erop blijven. Om te voorkomen dat het bedlinnen vuil gemaakt wordt, trekken we witte' bed- sokjes aan. De nagels van de teenen worden precies zooals deze van de vingers behandeld. Knip ze kort, maar niet te kort. 's Morgens is het voldoende de voeten in lauw water te baden. Droog ze dan zorgvuldig af en poeder ze lichtjes met talk. Vaag ze dan nog eens af met een drogen handdoek om te voorkomen dat de kousen met witte poedervlekken bevuild zijn. Zoo ge deze regels in acht neemt, zult ge lang frlsch en lenig uw werk kunnen doen en een opgewekt en jeugdig gelaat vertoonen. Door de kinderen niet overdreven te troosten en te vertroetelen als ze gevallen zijn en zich even bezeerd hebben, en door piet telkens hun partij te kiezen als ze twist hebben met een vriendje, docr hun te leeren zich zelf te redden, zullen we erbij helpen onze knapen en meisjes het rechte pad te kiezen. Door zekere kinders in andere middens te plaatsen, zullen ze trachten ver draagzaam te zijn en begrijpen dat er in dit leven wel eens te geven valt. en ze zullen zich trachten te onder werpen. Door hen te toonen zich goed te houden bij tegenslag en niet onthutst te zijn bij kleine ontgoochelingen, lee ren we hun karakter vormen. Ze zullen begrijpen dat ze later geen gelegenheid meer zullen hebben, troost te zoeken bij de allesbegrijpende moeder of de allestoe- gevende grootmama.» Daarom moeten we ze trachten te harden tegen de kleine beslommeringen die nu reeds in hun leven kunnen komen. Zoo komt het wel eens voor dat uw zoon thuiskomt met een buil in het hoofd, omdat hij zich heeft willen verdedigen tegen kameraadjes In plaats van zich te gaan beklagen bij den meester. Straf hem dan echter niet omdat hij zichzelf heeft willen redden. Deze daad is wel lofwaardig, maar he laas de praktijk valt weieens bedrogen uit. Door het kind dagelijks zekere plichten op te leggen, kunnen we ook zijn karakter vormen. Hier komt dan het huiswerk te pas. Vele oudera klagen erover dat hun kind te groot en te veel huiswerk heeft. Tracht echter na te gaan hoe het werk is ingedeeld per w««k en deel dan de avonduren zoo in dat ei wel een paar uurtjes van ontspanning overblijven. Doe ze echter ieder werk volledig afwerken en niet verschillende half. Is het te veel, dan liever enkele werken overslaan dan verschil lende half afgewerkt te maken. Zoo leert men een kind zijn tijd behoorlijk te besteden en niets half te laten maar alles tot het einde door te drijven. Vroeger behoorde het tot de zeven schoonheden een moedervlekje op het gelaat te hebben. De natuur was echter niet altijd zoo grillig dat ze bij iedereen dit moe dervlekje achterliet. Wanneer nu echter de vrouw deze modegril wilde volgen, dan werd er gewerkt met verf en penseeltje of wel met een klein donker pleistertje. Zooals bijna alle dingen die we kunnen vervolgen, komt deze schoon- heidsstip uit het Oosten, ze is een Arabische zede. Over enkele jaren bestonden nog 9 verschillende types van taches de beauté Deze hielden dan verband met het karakter van de vrouw. Een vröolijk meisje, altijd tot lachen bereid, drceg haar stip op den rand van het kuiltje van haar wang. Een coquette, boven de lip. Een bescfieidene, onder de onderlip. Een trotsche dame, op het midden van het voor hoofd. Een ernstige vrouw, die zelden glimlacht, op de koon onder het oog. Een flirtgrage. onder het oor, vlak vóór de schelp. Een vrouw met gevoel van humor, naast den neus- -qo 9IW9S n'i rneri ofaisbsn b ïliW Een luchthartige plakt de stip bij den mondhoek. -rr Een sentimenteele freule bij den hoek van haar linkeroog. Moest het nu echter wederom mode komen van deze stippen, dan zou het heel zeker erg verschillend zijn en meer het tegenwoordige voorstellen. Zooals de mode van hedendaags haar oorsprong zoekt uit vroeger da gen, wie weet of de schoonheidsstipjes ook niet weder om ih zwang zullen komen in eenigszins veranderden vorm. VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PER SONEEL plaatst men met succes in onze KLEINE AANKONDIGINGEN II KALORINE M. V. G. Y. Kost slechts 5 fir. en is voldoende voor het vermengen met 500 kgr. kolen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 11