/ROUWEN PILLE DE MINNEZANGER Voor uw Glas- en Loodwerken Walter TAVENIER - BEDDELEEM Zij sterven niet meer! LAPI N EOL Huis QVICK OSCAR Claeyssens-Titeca Charles Kesteloot Occasie Meubelen Piano's - Accordeon's KAASSTREMSEL Lu Wed. Witdouck Zoons iföri'u'SI 12 ONS MENGELWERK Nr 24 Leest en verspreidt HET YPERSCHE wendt U bij. Tempelstraat. 4 YPER Matige prijzen. Spoedige bediening. VRAAGT CRISTAL - CHAUDFONTAINE het volmaakt tafelwater Depot BROUWERIJ J. G. DONCK VOOR HET CHROMEEREN NIKKELEEREN EN VERLAKKEN VAN ALLE STUKKEN wende men zich tot Zonnebekesteenweg, 61 IEPER. In het goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 10, Noordlaan YPER TER APOTHEEK DELANOTE LANGEMARK. .jftadiol Doorgangstraat, 26 IEPER Tel. 485 HERSTELLINGEN van alle MERKEN GEWAARBORGD. VERVOER - VERHUIZINGEN AUTO - TAPISSIÈRE 118, Dickebuschsteenweg, 118 YPER Telefoon 189 koopt alle slach van 105, Veurnesteenweg, 105 - Yper. iiPnui)»in>niuiP,'nn»)Mwnpinn>i>ifiini»n BESTE ENKEL EN DUBBEL ter Apotheek DELANOTE Langemark. HET YPERSCHE 9 -1-1942 door HENDRIK CONSCIENCE' (Vervolg) i Op een gebiedend teeken van hunnen heer na derden de dienaars aarzelend, maar Ser Gunther gevoelde, dat de leden der bezwijmende maagd na eene krampachtige rilling eensklaps ontspan den, en hij niets meer in de armen hield dan een slap en ontzenuwd lichaam. Hem ontsnapte nu insgelijks een grievende schreeuwwant hij vreesde, dat de geweldige ontsteltenis den levens, draad van zijn arm kind kon hebben gebroken. Evenwel, het gevoel der schaamte doofde voor een oogenblik zijnen vaderlijken angst. Had niet zijne .dochter in tegenwoordigheid van dienaars 'kreten geslaakt, die hare onteerende zwakheid konden verraden Hij hief Basilissa in zijne armen op en droeg haar, door de dienaren gevolgd, in eene naast gelegene kamer. Wilfried stond nog beweegloos terzelfder plaats en in dezelfde houding. Hij was bleek als een linnen, en nu en dan rolde een glinsterende traan uit zijne strakke oogen. Wel schoot hem soms door den geest het gepeins, dat hij moest vluch ten en zich in allerhaast van Rotsburg verwijde ren maar het was hem, alsof eene geheime macht zijne voeten aan den bodem der zaal hield genageld... Was Basilissa dood, o God Gedurende eene wijl vernam hij niets dan het verdoofde gekerm-der dienaars achter de gesloten deur der kamer, waarin men de jonkvrouw had gedragenmaar welhaast hoorde hij de angstig schallende stem van Basilissa, die herhaalde ma len zijnen naam uitsprakja, de woorden be minnen, verkwijnen, sterven herklonken tot in de zaal. Het werd nu voor hem zeiven klaarblijkend, dat hij niet alleen had geleden, en de jonkvrouw zijn onverwinnelijk liefdegevoel deelde. Een glimlach van geluk zweefde op zijn gelaat, en hij hief den blik dankend ten hemelmaar zijne zoete begoocheling moest welhaast voor de bit tere wezenlijkheid zwichten, en hij liet zuchtend en hopeloos het hoofd op de borst vallen. Alle gerucht achter de deur had opgehouden geene klacht, geen zucht, geene beweging liet zich nog vernemen. Deze stilte verschrikte Wil fried. Wat was er geschied Had men Basilissa in eene andere kamer geleid, of was zij weder onder de ontroering bezweken Daar kwam Ser Gunther uit de kamer en sloot de deur langs buiten, ongetwijfeld om Basilissa te beletten hem te volgen. Zijne wenkbrauwen waren diep geplooid, zijne lippen opeengesloten hij scheen zeer bedrukt en hevig vergramd. Toen hij den minnezanger bemerkte, zeide hij op schier barschen toon Nog hier Ik waande u reeds verre van Rots burg. Waarom zijt gij niet vertrokken «Ach, hoe is het met de arme jonkvrouw, heer vroeg Wilfried, als hadde hij het verwijt van den burchtheer niet verstaan. Zij stort tranen over hare noodlottige dwaling en over haar verloren geluk,gromde Ser Gun ther. Er heerschte eene wijl stilte. De oude ridder aanschouwde den minnezanger met scherpen blik maar zijn hart weigerde langer gramschap of haat te voeden tegen den mensch, die hem het leven had geredhij liet zich op eenen zetel ne- dergaan en begon te weenen. Wilfried naderde hem en zeide op zachten, treurigen toon Heer, gij zijt ongelukkig, en gij beschuldigt mijZoo kan ik niet vertrekken. Ik weet waar over gij treurtmaar toch durf ik u vragen wat heb ik u misdaan? Eilaas,klaagde Ser Gunther, «hadde het nij dige lot u nooit op mijnen burcht gevoerdGij zijt waarschijnlijk niet schuldig, njeester, en nochtans, uwe komst op Rotsburg is eene verma- t ledijding voor mij en mijn arm kind geworden... Gij schudt het hoofd Begrijpt gij het niet Moet ik u dan alles zeggen Mijn kind is onteerd voor altijd, mijn vaderlijk schild is besmeurd met eene onuitwischbare schandvlek. Ach, overdrijf niet, heer stamelde Wilfried. «Als ik weg ben... Ik overdrijf Als gij weg zijt herhaalde Ser Gunther met wanhopigen spot. Hebt gij dan niet gehoord, hoe mijne dochter in tegenwoor digheid onzer dienaars hare verdoling heeft ge openbaard En zal de tijd wel ooit doen vergeten, dat de erfgename van Rotsburg eenen minnezan ger, eenen onedelgeboren man hare...... Mijn mond weigert het onteerende woord te spreken. Vertrek, meester, ga tot aan het ander einde der wereld mijne dochter zal hare zinnelooze zwak heid blijven beweenen zij zal verkwijnen en haar arme vader zal eerder nog dan zij ten grave dalen, om daar zijn schuldig kind in de eeuwige rust te verwachten. Ho, hadde zij hare genegen heid den armsten mensch der aarde geschonken, indien die mensch slechts edel bloed in de ade ren had maar roepen en verkonden voor mijne dienaars, dat zij verdwaalt van liefde voor iemand van lage geboorteHet is een onherroe pelijk vonniswij zijn veroordeeld tot eeuwige smart Wilfried had stilzwijgend geluisterd zelfs had hij nu en dan de oogen afgewend en de hand krampachtig aan zijn voorhoofd gebracht, als worstelde hij tegen een angstwekkend besluit. Nu zeide hij aarzelende Heer, indien gij zoo ongelukkig zijt... indien gij meent te moeten vreezen, dat uw goed en zui ver kind van treurnis zal verkwijnen, dan is het slechts, omdat zij eenen "onedelen man bemint, niet waar Ja, ja, daarom alleen. Is zulke reden niet vol doende Kunnen lieden als wij leven zonder eer Welnu, heer, de dankbaarheid, het medelij den, de liefde... drijven mij aan tot eene verme tele en misschien noodlottige daad. Ik weet niet, of ik ze zelfs niet met mijn leven en met de slachtoffering van nog dierbaardere dingen zal betalen. Een gedeelte van het geheim mijns le vens gaat mij ontsnappen. Mocht mijne open baring u troosten en de arme jonkvrouw ten min ste in de oogen haars vaders onschuldig maken Uwe dochter, heer van Rotsburg, heeft uw schild niet onteerd. De man, dien zij bemint,is geen laaggeboren dorper hij is een zoon ~van edelen huize.v.. Wien bedoelt gij Ik spreek van mij zeiven, heer. O, barmhartige God, wat hoor ik riep Ser Gunther. Gij zijt van edelen huize Van hoogen, doorluchtigen stam, bevestigde Wilfried. Mijn vader is een machtige graaf, befaamd om zijne dapperheid en aan 's keizers hof ontzien om zijn uitgestrekt landgebied. Ik ben zijn eenige erfgenaam en als zulke heb ik zelf het recht den tifel van graaf te voeren. Ser Gunthers oogen glansden van blijde ver rassing hij deed eene beweging om op te staan en reikte reeds de armen, als wilde hij den min nezanger omhelzen maar eene plotselinge over weging matigde zijne vreugde. Hij liet zich we der op den zetel zakken en vroeg Hoe is uws vaders naam In welke land streek woont hij ?...- Gij kunt daarop niet ant woorden Ik begrijp dezelfde redenen, die u dwongen, ons over uwe afkomst te bedriegen, verbieden u, te openbaren van waar gij komt eh wie uwe ouders zijn. Ik geloof u zonder het min ste mistrouwen alles in u verraadt het edel bloed en de ridderlijke opvoeding :,.maar, eilaas, indien gij den naam van uw geslacht moet ver borgen houden, wie ter wereld zal de veront schuldiging mijner dochter aanvaarden Zullen onze dienaars niet in het verborgen met onze ver. klaring spotten Een minnezanger, die men roemt als edel, en wiens naam men zelfs niet weet Gelief met toegevendheid mij aan te hooren, heer, zeide de jongeling bijna smeekende. Ik heb eene nederige bede tot u te richten. Van uwe goedheid hangt al mijne hoop op levensgeluk af. en misschien gaat gij tevens uitspraak doen over het lot uwer edele, zoete Basilissa. Weigert gij, dan wordt alles voor mij onverschillig en ik zal, troosteloos en kwijnend, mij als een offerlam la ten voortstuwen door mijn bitter lot. Spreek, wat wilt gij mij vragen murmelde Ser Gunther, ontsteld door angstige nieuwsgie righeid. ('t Vervolgt') iiBOinwwwuwwnnwwwi'iniuwwwww» wonderbaar tegen achter- of wegblijven der maandstonden. MICHEL, Apoth., 102, Wetst. Brussel. Terugbet. 37 fr. 8, Lombaardstraat, YPER. Tel. 255. (3129). U kunt gemakkelijk de konijnen redden en U' aldus een smakelijk voedsel verschaffen. Geeft ze daarom LAPINEOL redt ze zeker Schrijft ons en Lapineol wordt U vrachtvrij ten huize besteld. Locale ontvangst jn recht- streeksche versterking met een ongeëvenaarde muziek- weerggve, veel getrouwer dan. al hetgeen gij tot hiertoe ge hoord hebt. in binnen- en buitenland met Verzorgd werk. Matige prijzen. Akkordeeren Herstellen Verhuren Alsook al andere instrumenten. NIEUW OCCASIE R. VIAENE, Merghelynckstr., 4, Yper-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 12