VERZEKERINCEN Edgard MISSIAEN Beroepsvereeniging der Smeden-Mekaniekers en Constructeurs van West-Vlaanderen lEPE^CH KRONIEItfKE HOEFSMEDERIJ VOOR UWE Oude Houtmarktstraat, 6 - YPER OM NIETS TE VERGETEN MEMO - BLOK WINTERHULP - KRONIEK Vaststelling van Oorlogsschade Door het oud papier te vernietigen stelt gij U bloot aan een proces-verbaal en gij ontneemt grondstoffen aan de pa piernijverheid. HET YPERSCHE 9-1-1942 1 ■- -M> De onvriendelijke gedachten maken ons slecht, daarom moeten Wrj'ze met zorg v^fmijden. Als iemand, wie het ook zij, u aanspreektdenk vriendelijk en houd uw vriendelijke gedachten in stand ten einde de vriendelijke stemming in het gezin te bewaren. Wij moeten ook deelen in elkanders smart en vreugde. Voor een behaald succes door een der leden van het gezin hoeft men niet onverschillig te blijvengoed afgelegde examens, verjaarda gen moeten een feest voor allen zijn. Moeilijkheden moeten elkander zooveel moge lijk uit den weg geruimd worden. Veracht daarom den dag der kleine dingen niet. Wij kunnen elkander zooveel moeiten uitwinnen in de kleine maatschappij van het gezin, die wij zonder noodzaak en uit vergeetachtigheid aan anderen veroorzaken. Ook die struikelblokken moeten wij wegnemen, waarover onze huisgenooten in het zedelijke ple gen te struikelen. Als wij van elkander weten welke omstandigheden onze karakterfouten naar boven drijven, moeten wij die omstandigheden verhinderen te komen. Dit helpt meer dan ver maningen. Ten laatste het onderwerp is hiermede niet uitgeput ieder weze huiselijk. Voörzeker, men mag zich niet aan alles onttrekken en vooral niet aan de vereenigingen, die het goede bedoelen. Doeh een vereeniging is de moeder van vergade ringen en deze zijn het juist, die den man aan den huiselijken kring onttrekken. De vermaken bevorderen evenzeer de uithui zigheid. De liefhebbers van schouwburgen en concert zalen in de groote steden ondervinden daarvan meer dan eens de schadelijke gevolgen wanneer ze later om de eene of andere oorzaak gedwongen worden in eigen huis hun genoegen te zoeken, wat ze dan niet kunnen, omdat zij nooit geleerd hebben het aldaar te vinden. De huiselijkheid is vooral de plicht van de vrouw en dat is wel de grootste lof, dien we haar kunnen geven. Wat is een huis waar de vrouw niet aanwezig is Een schrijver vergelijkt zulk gezin aan een koralen ketting, waarvan men den draad heeft doorgeknipt. Zoo verstrooien zich in derdaad allen, wanneer de vrouw niet tehuis is.. Het leven is een strijd en zich staande houden is altijd geen gemakkelijke taak. Nergens zullen we de krachten daartoe beter verzamelen dan in eigen huis. Daar ligt onze levensgeschiedenis en die van onze huisgenooten daar spreken de stee- nen en al de voorwerpen tot ons. Hij is voorwaar gelukkig, die eenige vierkante meters op aarde bezit, waar hij onder menschen is, die hij de zijnen noemen mag efTdie met hem leven, denken en voelen. Secretariaat voor het Arrondissement leper Lange Thouroutstraat, 13, leper. De Beroepsvereeniging der Smeden-Mekaniekers en Constructeurs afd. leper, brengt hiermede ter kennis dat er een prijslijst werd uitgegeven, die door alle me taalbewerkers In hun werkhuizen zal uitgeplakt worden. De klienten der metaalbewerkers worden dringend verzocht zich naar deze'prijslijst'te schikken'. HET BESTUUR. -o- RFCHTZINNIGE WENSCHEN. rob-. Er zullen in Januari 1942, indien 't getal aanvragen voldoende is, leergangen van Hoefsmederij geopend worden te IEPER in de smis van M. LEON VANDER- MARLIERE, meester-hoefsmid. Rijseelstraat, 170. VYorden tot de lessen aangenomen, al de hoefsmeden en personen die, minstens 17 jaar oud zijnde, ertoe de aanvraag zullen gedaan hebben aan M. Louis Scharlaken, dokter in de Veeartsenijkunde te Roeselare door het Mnisterie van Landbouw gelast met het geven der leer gangen. Bij de aanvraag die moet toegezonden worden vóór 15 Januari 1942 .moet egn uittreksel uit hun geboorte- akt gevoegd worden. Zij zuilen daarna een bijzondere uitnoodiging ont vangen. meldende dag en uur van het beginnen der leergangen De hoefsmeden moeten zich voorzien van de kleine werktuigen welke zij noodlg hebben om het hoefijzer te maken. TEGEN BRAND, OP HET LEVEN, ONGEVALLEN, VOOR AUTOS, BURGERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID, VOOR 1" KOMMUNIE, HUWELIJK - en alle andere verzekeringen, - WENDT U TOT die U de beste voorwaarden en zekerste waarborg biedt. (3206) Brieven schrijven is den modernen mensch even eigen als eten en drinken, of laten we zeggen als spre ken. Want een brief is eigenlijk een praatje dat we geschreven en opgestuurd hebben naar een ander per soon. Juist zooals we dit mondelings doen, schrijven we onze gedachten, onze indrukken, verdedigen we onze meening en belangen, deelen we felicitaties en com plimentjes uit onder vorm van brieven, briefkaarten, prentkaarten en naamkaartjes. Nieuwjaar is ongetwijfeld een hoogtepunt in dit over en weer sturen van gedachten, wenschen en compli menten. We wenschen aan iedereen dat alle geluk hem zou mogen ten deel vallen. Sommige menschen vinden dit dwaas omdat het tcch maar comedie is beweren ze. Komaan we moeten nog geen zoo slecht gedacht hebben van de maatschappij. Maar dat doet ons toch wel verdenken dat de wenschen van den persoon, die dit beweert, niet heel rechtzinnig zijn. Over het alge meen toch zijn die wenschen, hoewel ze wat tot een afgesleten gebruik zijn verworden, rechtzinnig. Ieder een ziet gaarne dat iemand anders ook gelukkig is. De groote fout is echter maar dat veel menschen jaloersch zijn van iemand anders geluk als ze zelf ongelukkig zijn. Maar tusschen jaloersch zijn en ongeluk wenschen ligt er nog wat afstand. Nemen wij het maar aan de wenschen die wij ontvingen van familie, vrienden en kennissen zijn op hun minst, wanneer de oppervlak kige gevoelens zijn weggenomen, in het diepste van hun ziel, goed gemeend. DE SCHAT VAN DEN BRIEVENDRAGER. f Het kind van de rekening nochtans is de brievendra- ger. Hij heeft het niet op zijn gemak gehad de laatste weken. Als men sommige liedjes moet gelooven, zou het een poëtisch baantje zijn. Immers, de brievendrager heeft een wereldje in zijn handen. Langs hem gaat de geschiedenis voorbij. Zooveel belangrijke gebeurtenis sen, zaken, schikkingen, benoemingen verders geboor ten, huwelijken en sterfgevallen worden in de brieven die hij ronddraagt besproken of aangekondigd. Zender te spreken van de liefdebrieven Sommige brieven, die de brievendrager nu bestelt, zullen misschien op zeke ren dag van kapitaal belang worden. Misschien zullen ze als bewijs voor schuld of onschuld in een proces gelden en morgen nauwkeurig onderzocht worden. Men kan zijn gedachten in wilde fantasie over de brieven laten dansen. Men zal niet vlug te ver zijn. Brieven zijn soms van onberekenbaar belang. En dat houdt onze brievendrager in de handen. Als men dat alles bedenkt, zou men wat meer van hem gaan houden. Waar zouden we staan zonder hem Is hij geen onmisbaar tandrad in de techniek van de moderne samenleving EEN UIL. Op mijn schrijftafel staat een uil. Hij heeft zijn poot jes op den rand van een aschbakje geplant en ik heb hem nooit anders gekend dan onbeweeglijk en met den kop scheef. Eigenlijk is hij nog niet lang bij mij. Maar toch is hij een oude kennis. Ja, hoe geraakt men ook in kennis met iemand. Ge ontmoet hem bij een vriend en hij wordt u voorgesteld. Hij bewijst u een dienst en de tweede maal ook. Zoo begint ge stilaan van hem te houden. Toen ik mijn vriend, de uil, voor de eerste maal ont moette, zat hij reeds op het aschbakje zooals nu en sedertdien heb ik hem nooit van een vin zien verroeren, zelfs niet als de voor hem enorme vlam van een in brand schietende stekjesdoos langs zijn neus naar om hoog vloog. Dat is kalmte, zegt men. En het Is waar de uil van mijn aschbakje is een zonderling wezen. Be nevens kalm is hij nog bescheiden en zwijgzaam. Met zijn kleine oogjes zit hij mij voortdurend aan te staren, wat zijn zwijgen indrukwekkend maakt. Wat zou hij wel denken van mij Die stille opmerker, voor wiens voeten ik zoo dikwijls de asch van mijn sigaar of sigaret, vroeger bij mijn vrienden en nu thuis, heb neergelegd, moet me toch wel goed kennen. SPOTTER. Soms meen ik te zien dat hij glimlacht. Spot hij met mij Mija beste, beste uil. ik kan best gelooven dat ge glimlacht. Uw pierende oogjes hebben al.veel gezien, en van den boord van uw aschbakje hebt ge al wat mee gemaakt. Ge zijt een uil en hebt met menschengeslacht niets gemeens. Daarom moet ge hun handelwijze wel vreemd en soms wat grappig vinden. Ja, mijn beste uil, zoo zijn nu eenmaal de menschen. Alles gaat met zoo eenvoudig als in de dierenwereld. Ge moet weten dat de menschen beweren verstand te hebben, terwijl ze u van uw troon hebben geworpen. Van symbool der wijsheid, hebben ze u op dezelfde lijn van den ezel gesteld. Weinig beleefd dus. Maar wij, men- èchen, hebben verstand. Dus hebben we goed gehandeld. Dat moet u toch wei een beetje verbitterd hebben. Is het daarom dat ge niets meer zegt en, met uw spottende oogies in uw scheef kopje ons zit aan te zien? Nu. mijn .beste uil, ik weet dat ge niet veel zult voort vertellen van wat ge gezien hebt van mij. Spotten moogt ge bij u zelf. Ik meen toch wel dat ge in het diepste van u\V uilenhart niet veel op mij en mijn om geving kunt aanstippen. Het is wellicht maar omdat het zoo uw natuur is dat ge spot. Ten slotte hou ik niet veel rekening met uw meening. Zoolang ge op het aschbakje blijft zitten en zwijgt, is het goed. Dag uil ZE GINGEN DOOR DE STRATEN. Ze gingen door de straten drie paarden met op elk éen jongen met een kroon en vreemde kleedij, waarvan een zijn gezicht zwart was. Ervoor een groep zangeis in even vreemde kleedij en ook met gekleurde gezich ten. En verder jongens met 8 Winterhulp »-bussen. Ze zongen van 8 Vre-de, vre-de, viede op aarde aan al de menschen die van goeden wil zijn Mijn klein nichtie had enkele dagen voordien tot vervelens toe hetzelfde liedje gezaagd. Een voorstelling van den tocht der Drie Koningen, die eerder als een plezierpartijtje én door de studenten én door de voorbijgangers wordt opgevat, want kon men eraan weerstaan te glimlachen bij het zien van dien stoet d e wel steik op een mascarade geleek Maar kom, we moeten de dingen nemen zooals ze zijn. De schoone kant ervan is (zonder te spreken van de fo'kore die erin smeekt en diep woitelt) dat er nog men schen te vinden zijn die zich om het geluk van anderen bekommeren en zingen van viede. De idealisten van den vrede, ze verzamelen geld om de armen te steunen en ze spreken van vrede. Het zijn jonge studenten en het was mijn nichtje dat hetzelfde liedje neuriede. We hebben deze boodschap van de Engelen niet durven her halen, omdat ze wat paradoxaal klinkt nu de wereld opnieuw in brand staat. En omdat ze oud en afgesleten is. Misschien te oud voor onze moderne wereld. Maar als men deze jongeren van vrede hoort zingen, denkt men er opnieuw aan dat de vrede terugkomt, omdat de menschen eens zullen inzien dat het zoo niet kan blijven voortduren. DE WAARZEGGER. De toekomst is voor den mensch een donkere nacht. Als er sterren in zijn, dan leven die slechts in onze hoop erf fantasie. Hoe gaarne zou ieder van ons eens in dien nacht een zon willen zien opgaan. Het is een mensrhe- lijk verlangen, omdat we hopen er vredige landerijen van geluk in beschenen te zien. Maar als die toekomst ongeluk verbergt en de slagen ons één voor één op het „liu— Ecn der hoogtepunten >n het muzikale leven van onze stad, wordt stellig het optreden van de NATIONALE MUZIEKKAPEL hoofd vallen, hoeveel beter dan dat we er nooit een' gedacht over hebben. Het is met de hoop een zonnige toekomst veropen baard te zien. dat sommige lichtgeloovige menschen bij een waarzegger te rade gaan. Het kaartspel komt er ge-, woonlijk bij te pas'en dan vertelt a de waarzegger gewoonlijk enkele vage dingen die op honderd en een manieren kunnen uitgelegd worden of, uitzonderlijk en bij toeval, kunnen uitgleged worden als doelende op een werkelijk feit. Wanneer ze juist zijn, kan de a waarzegger maar een slecht mensch of een heilige zijn, omdat ze respec tievelijk hun inlichtingen van den duivel of van God ontvangen. Zoo leert de kerk en daaraan hebben we ens te houden. Nu heiligen zijn maar zeldzaam en nooit heeft een heilige zijn inlichtingen aan 25 fr. de raad-' pleging verkocht. Voor de belanghebbenden is hun hou ding" dus vastgesteld. Het is ook kenschetsend dat zulke praktijken meest in milieus te vinden zijn, waar het geloof ver te zoe ken is. Waar het geloof verzwakt, groeit het bijgeloof. Fernand DE BRUYN. doet uw aanteekeningen op een Te koop ter DRUKKERIJ DUMORTIER 34, Boterstraat, Yper. o DE NATIONALE MUZIEKKAPEL. Zooals reeds medegedeeld in onze vorige kroniek brengt de Nationale Muziekkapel uit Brussel onze stad een bezoek op ZONDAG 18 JANUARI e. k. en houdt een buitengewoon concert in den Stadsschouwburg te 14.30 uur. De uitvoering staat onder de kundige leiding van den heer Arthur Prévost en zal een der grootste gebeurtenissen van het jaar zijn, muzikaal gesproken, in onze stad. Waar deze muziekkapel in gewone om standigheden nooit leper zou aangedaan hebben, krij gen wij nu in volle oorlogstijden, dit uitgelezen gezelJ schap te gast. Dit is een voorrecht En van zoo een ge legenheid moeten wij gebruik maken, want een twééde maal wordt ze ons niet gegund. Bespreek dus van nu af uw plaatsen, dan zijt ge zeker er een goede te hebben Kaarten tegen 25 fr-, 20 fr., 15 fr., 10 fr. en 7 frank. De locatie is open van Zondag 11 dezer, in de volgende lokalen - Mercator vooraan in de Rijselstraat. Astrid Vanden Peereboomplaats. Stadsschouwburg Zondag 18 Januari, van 10.30 u. tot 12 uur. n DRIEKONINGENSTOET. ,v .i» Zooals elk jaar oogstte onze Driekoningenstoet yan wege de bevolking een zeer gunstig onthaal. £én; schoone folkloristische gebeurtenis, welke dit jaar, ten voordeele van Winterhulp werd gehouden. De studen ten van het SUVincentiuscollege, die zich niet gespaard hebben, om in dit koude Januariweer de stad rond te trekken, wezen hier vanwege Winterhulp hartelijk be dankt om hun gebaar. In een volgende kroniek zullen wij het financieel succes er van mededeelen. HET SPORTFEEST VAN MAANDAG LAATST. Het sportfeest, ingericht door de Propagandadfdee-1'' ling van Winterhulp, met de medewerking vaö de locale Wielrijdersclub, heeft een echt succes gekend. Het kon,; ook niet anders, want de namen onzer beste renners waren voldoende om een volle zaal te lokken. Even na 7 uur opende de Propagandaleider het feest met een dankwoord tot de renners "en tot het publiek. Daarna hadden de rennen plaatsjt) een omnium voor sprinters; 2) een omnium voor baanrenners; 3) dè' finale. Het eerste omnium Deelnemers 8 Poeske Séhe- rens, Gdst Danneels en Jan Aerts. Scheréns toewees an dermaal, de rapste te zijn. L Scherens; 2. Danneels i i. Aerts. j Het tweede omnium Vlaemynck en Defoort bekwa men de eerste plaats, met een gelijk Jantal punten; 3. Se-rcu. Voor de finale kwamen dus in aanmerking Sche*''' rens en Danneels (voor de sprinters). Tusschen Vlae mynck en Defoort werd geloot voor de eerste- plaats, gezien hun gelijk aantal punten. Defoort had het geluk en nam het dan ook op tegen 8 Poeske dpch bolde weinig te kort. Aldus werden de beide eerste plaat- bezet door Scherens en Defoort. Uit de finale tusschen Danneels en Vlaemynck vólgde een derde plaats voor Gust en een vierde voor LucTen. Tusschen de twee wedstrijden in nam dé heer La- fosse een interview af aan dé verschillende renners, die dan ook zorgden voor de geestige noot tusschen de spannende- wedstrijden. Een werkeli'k goed geslaagd feestje, ten bewijze de uitbundige toeju'chingen. Dank aan de renners, dank ook aan de mildé schenkers van de premies en aan allen die medegeholpen hebben om het feest te doen slagen. Ook de sportmannen hebben weer eens bewezen dat Winterhulp en solidariteit voor hen geen ijdele woorden zijn -y v. - 'y -j Winterhulp - leper bedeelde in de maand Decem ber 72.000 kgr. ko'en 6 938 liter melk 30.000 liter soep 540 kgr. pekelharing 477 kgr. sard'enen 1.172 brooden. Voor een totale som van 82.158 fr. een sen De Commissaris-Generaal voor des Lands Wederop bouw herinnert er aan dat, overeenkomstig het Besluit van 22 October 1941 (Staatsblad van 30 October), de aanvragen die betrékking hebben op vaststelling van oorlogsschade voorgekomen vóór 30 Juni 1941 op straf van verval, vóór 30 Juni 1942 bij dg Provinciale Com missariaten voor 's Lands Wederonbouw moeten inge diend worden. Voor de schadegevallen, die z;ch hebben voorgedaan na 30 Juni 1941. d'enen de geteisterden hun aanv: aag in te d:enen binnen den te-mijn van 1 jaat, te rekenen van den dag van het schadegeval. !:V

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 2