Zielmissen 3 ALLERHANDE NIEUWS Lichtdempingsdienst Gevonden en Verloren Voorwerpen HANDBOOGSCHIETINCEN Burgerstand van Yper Burgerstand van Bixschote Bisschoppelijke onderrichtingen in verband met het houden van BEDANKINGEN STERFGEVALLEN Zieldiensten op Zondagen ZON DAGRUST De Apotheek van Mr SEYS, Dixmudestraat is alleen open op Zondag II Jan. 1942 YPER. Twee dieveggen gesnapt. Verleden week Vrijdag, in den morgen, bestatlgde vrouw Verbeke Irma, herbergierster, wonende te Pioegsteert-Bizet, de ver dwijning van een houten kistje waarin zij haar geld be waarde en h'ètwelk, benevens andere papieren, een som van ongeveer 3.000 fr. bevatte. Zij had het kistje daags voordien nog in handen gehad om geld te wisselen, doch hoe zij cok alles afzocht, nergens meer was nog eenig spoor van het kistje en zijn inhoud te bespeuren. Toen herinnerde zij zich op Nieuwjaaravond nog te zijn uitgegaan, terwijl twee vrouwen van Yper. die gevraagd hadden in haar herberg te mogen vernachten, zich daar alleen bevonden. Zelfs waren die vrouwen den Vrijdag morgen vroeger vertrokken dan zij aanvan kelijk van gedacht waren te doen. Bij het overwegen van dit alles kwamen bij de her bergierster vermoedens op tegen die twee vrouwen en zonder verder tijd te verliezen kwam zij dan ook haar geval uiteenzetten bij de politie van Vper, die dadelijk qen streng onderzoek opende. Een der twee vrouwen werd ten politiebureele ontboden en er langdurig on- derhoord. Na eerst geruimen tijd alles geloochend te hebben, eindigde ze met den diefstal te bekennen. Zij en haar gezellin hadden bemerkt waar de heibergier- ster haar geld borg en hadden van de afwezigheid der waardin gebruik gemaakt era het kistje te stelen. Zij hadden het houten kistje, dat gesloten was, verbrijzeld en weggeworpen, en ontmaakten zich eveneens van de erin zittende papieren door ze in het W. C. te werpen, terwijl ze het geld op zak staken. De medeplichtige, die dan ook op haar beurt ondervraagd werd, kon niet anders dan de feiten bekennen en beiden gaven het geld, dat zij reeds aan een anderen persoon ter bewa ring gegeven hadden, terug, zoodat de bestolen herber gierster, dank aan de bemoeiingen en den goeden speur zin der politie van Yper spoedig terug in het bezit van haar spaarcenten gesteld werd. Tegen beide vrouwen, de genaamden L. M. en C. S., werd proces-verbaal opgestek}. Voorbeeldige straf. Donderdag morgen verscheen de 20 jarige Boudry André, landarbeider, van West- Nieuwkerke, die den 3 Augustus 11. alhier op de Espla nade gepoogd had het rijwiel_van Druant Albert, van Woesten, te stelen, doch op heeterdaad betrapt werd, voor de Rechtbank van Yper, die hem uit hoofde van dezen diefstal tot een gevangenisstraf van 7 maanden veroordeelde en zijne omiddellijke aanhouding bevool. Deze strenge straf zal ongetwijfeld de andere velo- dieven voortaan wat meer doen nadenken en er voor zeker toe bijdragen om het aantal der rijwieldiefstallen te doen verminderen. Het was hoog tijd dat er eens met ajlè strengheid opgetreden werd, want de velodieven waren een echte plaag geworden. VOORMEZEELE. Bij onze arbeiders in Duitsch- iand. Onder vlaamsche arbeiders, die in Duitschland werkzaam zijn, werd een solo-slim gespeeld door Vier- straete Albert, van Eernegem, met een vijfde van kla ver aas, acht, zeven, drie en twee van klavers, aas en heer van .schoppen, koekenhaas en hartenaas. Zijn me despelers waren Vandewalle Julien, van Zarren, Van- gees dalle Cyriel, van Lendelede. en onze dorpsgenoot Liefhooghe André, van Voormezeele. Getuigen waren Polley Robert, van Elverdinghe, en Vandewalle Roger, van Zarren. Proficiat ZONNEBEKE. Velo gestolen. De genaamde Vangheluwe Joseph, wonende Gröenestraat. plaatste zijn rijwiel in het werkhuis van velomaker Pauwels J. en begaf zich nadien ter kerk om er de mis bij te wo nen. Toen hij echter, na afloop van den kerkelijken dienst, terugkwam om zijn rijwiel te nemen, was het reeds verdwenen. BECELAERE. Auto in beslag genomen. Gen darmen van Zonnebeke, die alhier op het gehucht De Kwakkel van dienst waren, bemerkten opeens een autc, waarvan de voerder, op hun zicht, poogde rechts omkeer, te maken. Hierdoor kwam de auto in de gracht terecht De inzittenden mieken zich haastig uit de voe ten, ten einde met de mannen der wet geen gemeens te hebben. Geen wonder ook, want uit het onderzoek dat de rijkswacht deed. bleek alras dat de gevluchte man ie» met valsrhe papieren reden. Het achtergelaten voer tuig werd in beslag genomen. WOESTEN. Tuinbouw-Klein veebon d. Onze laatste vergadering had voor een overgroot aantal op gekomen leden plaats op 21 December 11., in het lokaal De Hert Om 18 uur stipt opende de voorzitter de vergadering. De schrijver gaf lezing van het verslag der Novembervergadering, dat algemeen werd goedgekeurd. Daarop gaf M. Depinois een klare uiteenzetting over den kweek en de onderhoudszorgen van aal- en stekel bessen. Na een welverdiende hulde, dankte de voor zitter voor de schoone les. Vervolgens werd overgegaan tot tiet Uitreiken der kaarten en het ontvangen der lid gelden voor het jaar 1942. Een groote bestelling van tuinbouwzaden werd gedaan en een laatste inschrijving voor meststoffen werd nog geopend. Als laatste punt kwam de tombola aan de beurt. Deze bestend uit een mooie collectie fruitboomen. Na deze leerzame en boei ende vergadering, waarop een groot aantal personen zich als nieuw lid lieten inschrijven, gingen allen eens gezind en blij gemoed huiswaarts. WESTROOSEBEKE. Ongelukkige val. Vrouw Werbrouck Julia, echtgenoote van Demey Cyriel, is zoo eng gevallen dat zij zich hierbij een been brak en ter verpleging naar een kliniek moest overgebracht worden. Een andere vrouw, de genaamde Deriemaeker Leonie, verblijvende in het kosthuis, heeft den morgen dat de straten met ijzel bedekt waren eveneens een zwaren val gedaan en zich een been gebroken. HOOGLEDE. Velodief gevat. Tengevolge van de herhaalde rijwieldiefstallen die zich den laatsten tijd hier en in 't omliggende voorgedaan hadden, waren zékere vermoedens gevallen op den genaamde Broeekaert Henri, wonende op het gehucht 't Kruisje die on langs een soort velchandel had geopend en bij wien er echte occasies te doen waren aan prijzen buiten alle concurrentie. Tijdens een huiszoeking bij hem gedaan, werden verscheidene fietsen, alsook talrijke toebehoor- ten ontdekt. Personen, die daar bij hem een rijwiel ge kocht hadden, werden opgespoord en de rijwielen aan geslagen. Alles berust thans ter rijkswacht van Roe- selare. waar de personen, die den laatsten tijd het slachtoffer van een velodief werden, mogen gaan zien zoo hun flets zich onder de aangeslagen velo's niet be vindt. KOMEN. Aanhouding. De 28 jarige Lefevere Af- fons. die zich aan vervalsching van offie'eele documen ten had plichtig gemaakt, werd alhier uit dien hoofde in hechtenis genomen. WAASTEN. Werkongeval. De 15 jarige Reynaert Daniel is Zaterdag laatst, tijdens zijn werk in een leder- fabriek aan de Pont-Rouge, zoo ongelukkig gevallen dat hij den schouder en den rechter arm gebroken werd. Na de eerste zorgen ter plaats ontvangen te hebben, werd het slachtoffer ter verdere behandeling naar het O. L. Vrouwhospitaal van Yper overgebracht. L. B. AFDEELING YPER Laatfte waarschuwing vbor onvoldoende lichtdem- ing Weduwe Bruneel, Boterstraat, 51. Het Kader. Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden. Woensdag 31 December, door M. Saloroé Paul, Zonnebekesteenweg. een paar gekleurde sajetten handschoenen. Door M. Vandeeastelle Gaston, een sajetten hand schoen. Door M. Joos Hector. Surmontstraat, een huisdeur- sleutel. Vrijdag 2 Januari, door M. Depuydt Désiré, Bukker- straat, een lederen geldbeugel inhoudende een som geld. Zaterdag 3, door M. Vancayzeele Jerome, Dickebuseh- steenweg, een lederen manshandschoen. Door M. Gilioen Julien, de Montstraat, een kassleutel. Maandag 5, door M. Strubbe Miehei, Capucienenstraat, een lederen brieventasch. Dinsdag 6, door M1' Raeke Mariette, Elverdinghestraat, verscheidene bankbriefjes. Door M. Goemaere Gerard, Pilkemstraat. een dames hoed. Donderdag 8, door M. Demets Etienne, St Jacobstraat. een sajetten dameshandschoen. Door M'' De Winne Julienne, Vandenpeereboompiaats, een sooorwegkaart. Verloren, Vrijdag 2 Januari, door M. Boudry Emile,. Pennestraat, een diamant voor ruiten te snijden en zijne eenzelvigheidskaart. Door M-' Malfait Godelieve van Wulverghem, een zwarte sacoche inhoudende een zekere geldsom, eenzel vigheidskaart en andere voorwerpen. Door M. Cornillie Karei, Kalfvaart, een rubber riem voor fiets. Dinsdag 6, door Me Beddeleem Martha, Lombaard straat, een zilveren oorring met steentjes bezet. Woensdag 7, door M< Buseyne Laura.' van Cortemark, een armband met gouden uurwerk. Door M° Descamps Adrienne, Capronstraat, hare een zelvigheidskaart en een kwijtschrift van rijwiel. Door Mf; Baert Irma, Elverdinghestraat, een Bleek bruine sajetten handschoen. Door M<: Defever Laura, Surmontstraat, een roode pennedoos. Donderdag 8, door M. Sennesael Willem, St Jacob straat, een bruine boekentasch. LIGGENDE PERS ZONDAG 11 JANUARI 1942 Om 2 1 uur ZILLEBEKE, bij BraemBijzondere schieting. MAANDAG 12 JANUARI 1942 Om 5 J uur YPER - HOEKJE In de Saumon VRIENDENSCHIETÏNG. Inleg 5 fr. 50 te verdeelen in vogels van 2 fr. 50 na aftrek van het pijlrapersgeld. ZONDAG 18 JANUARI 1942 Om 2 i uur YPER, in de Zon, bij Oscar Molein Oppervogel60 fr.: Twee zijdvogels, elk 30 fr.; Twee kallen, elk 20 fr. Alle vijftal een primé van 15 fr. Kleine vogels 10 fr. Inleg 13 fr. 50. van den 1 tot den 8 Januari 1942 Geboorten Van Isaeker Monique. Bruggesteenweg, 45. Vereecke Christiana, Recollettenpcort, 5, Korte Torhoutstraat, 19. Sinnaeve Jacques, Recollettenpcort, 5, Bukkerstraat, 12. Blanckaert Jacques, Recolletten- poort, 5, Meenensteenweg, 58. Landtsheere Werner. Meenensteeweg, 163 b. Huwelijken Quatannens Charles, zonder beroep, en Maelfeyt Marie, zonder beroep, beiden te Yper. Compernolle André, autogeleider, en De Bruyn Joanna, naaister, beiden te Yper. Overlijdens Kerrinckx Maria-Ludovica, 57 jaar, z. b., echtg. Ver Eist Hector, Poperingesteenweg, 8. Leupe Marie-Louise, 2 m. en 14 dagen. Hoornwerk, 38. Samyn Ursula, 91 jaar, z. b., weduwe Collet Ludo- vicus, St Janshospitaalstraat, 1. Verminck Amatus, 63 jaar, z. b„ echtg. Clynckemaillie Alexia, Zonnebeke steenweg, 104. Denorme Victor, 62 jaar, werkman, ongehuwd, van Gheluvelt. Verhooghe Margareta, 27 jaar, echtg. Tack Valère, van Merkem. Bouche Jules, 75 jaar, zonder beroep, echt. Verbrugghe Leonie, Adj. Masseheleinlaan. Ameye Idonie, 66 jaar. huishoudster, wed. Dumcn Camille, van Loker. Callens Elvira, 39 jaar, zonder beroep, echtg. Verbeke Maurits, van Elsene. Valais André, 21 jaar, vlasbewerker, wed. Lelre An toinette. van Zantvoorde (Yper). Huwelijksbeloften Emile Vangrootenbruel, wever, en Antonia Schoonheere, naaister, beiden te Yper. Francois Coppens, timmerman, en Omerie Vangrooten bruel, dienstmeid, beiden te Yper. 3' TRIMESTER 1941 GeboortenBulcke Norbert, z. v. Gerard en Vermeu len Germaine. De Jonckheere Yvonne, d. v. André en Nuytten Godelieve. Beun Hector, z, v. Camille en Verstraete Madeleine. Noyelle Gabriel, z. v. Jules en Verstraete Zulma. OverlijdensGeldof Roger, oud 8 maand, z. van Os car en Castryck Irma. Descamps Emma, oud 73 jaar, wed. van Debacker Auguste. 4e TRIMESTER 1941 Geboorten Depuydt Jenny, d. v. Georges en Heughe- baert Irma. Caenepeel Maria, d. v. Oscar en Dewulf Germaine. Borra Maria, d. v. André en Weyne Ma ria. Geldof Roger, z. v. Oscar en Castryck Irma. Huwelijk Mouton Urbain, landbouwer, van Noord- schote, en Bulcke Margaretha, zonder beroep, van Bixschote. Overlijdens Dejonckheere Leonie, oud 70 jaar, echtg. van Hondeghem Cyrille. Vanouplines Cyrilie, oud 74 jaar, echtg. van Couchez Emelie. Deconinck Sophie, 75 j., Wed. van Vandermeersch René. Bulcke René, oud 69 jaar, echtg. van Hoornaert Zoé. Onder de artistieke leiding van den heer Prévost treedt, slechts voor éénmaal, de NATIONALE MUZIEKKAPEL, te leper op. Mevrouw Weduwe Camille Devolder-Logie Mevrouw Weduwe Désiré Logie-Coppé; Heer en Vrouw Valère Logie-Mareqau; Heer en vrouw Isai Vanden Bilcke-Logie; Heer en Vrouw Maurice Dera- maudt-Logie; Vrouw Weduwe Hector Logie-Deberdt Heer en Vrouw Joseph Logie-Neel?; Heer en Vrouw Maurice David-Logie De familiën Six-De volder; De volder-Verstraete; De- volder-Desmarets Desmadriel-Devolder en Ugille- Devolder, danken, langs dezen weg, de vrienden en kennissen voor de blijken van deelneming hen betuigd tijdens het afsterven van Heer CAMILLE DEVOLDER hun teergeliefden echtgenoot, schoonbroeder en oom, en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. De familie BERTIER bedankt alle vrienden en ken nissen voor hunne deelneming in den rouw die haar trof bij het afsterven van haar zuster MARIE BERTIER en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. (3203» De familie CASTEL dankt, langs dezen weg, de fa milie, vrienden en kennissen voor de blijken van deel neming betoond bij de begraving van haar teergeliefde schoonzuster en tante Jufvrouw SYLVIE CASTEL. (3210» Heer Maurice Verbeke Heer en Vrouw Achiel Callens-Fiers en familie melden met droefheid het afsterven van hun teerge liefde echtgenoote en dochter ELVIRA-ROMANIE CALLENS geboren te Yper, den 3 Mei 1902, en aldaar overleden den 5 Januari 1942. voorzien van de gerechten onzer Moeder de Heilige Kerk. Zij noodigen vrienden en kennissen uit tot de be grafenisplechtigheid, die zal plaats hebben op ZATER DAG 10 JANUARI 1942, om 9,30 uur, in St Jacobskerk. Wie bij vergetelheid geen doodsbericht heeft ontvan gen, gelieve dit als dusdanig te aanzien. <3214) Jufvrouw Marie Boudry Heer Rodolf Boudry Heer en Vrouw Jules Boudry-Willaert en kinders Jacqueline en Gaston De familiën Boudry en Heddebauw melden met droef heid het overlijden van Heer HENRI BOUDRY Weduwnaar van Vrouw Julia Heddebauw hun teergeliefden vader, schoonvader, grootvader en bloedverwant, geboren te Yper, den. 11 October 1850 en overleden te St Jan, den 8 Januari 1942. De lijkdienst, gevolgd van de teraardbestelling zal piaats hebben op MAANDAG 12 JANUARI 1942, om 9 uur, in de parochiale kerk van St Jan. Dit bericht dient als uitnoodiging. (3215) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 JANUARI, om 8 l uur, in St Maartens kerk. tot zielelafenis van Heer Roger WOLTERS echtgenoot van Vrouw Julienne Scrive. (3F99> Vrienden en kermissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 JANUARI, om 8.30 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Edward BORDEAUX Weduwnaar van Vrouw Leonie Lescouhier. (3200) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 JANUARI, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Emile CHERCHYE. <31897 Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 Januari, om 9.30 uur.i in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Emile VAN HUFFEL (3201) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 11 JANUARI, om 11,30 uur, in St Maartens kerk. tot zielelafenis van Vrouw Pharaïlde DESCAMPS echtgenoote van Heer Camiel Clarysse. (3197) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd dte ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 JANUARI, om 9.30 uur, in de kerk der E.E. P.P. Carmelieten, tot zielelafenis van Vrouw Neëmie DERAMAUT echtgenoote van Heer Camille Bossaert Statiestraat, 5. (3211) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 JANUARI, om 9.30 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Hermenie MISSINNE echtgenoote van Heer Jozef Derluyn. (3212) Gezien het toenemend aantal aanvragen, vooral van wege vereenigingen, om op Zondagen een zieldienst te laten opdragen, werden door Z. Em. den Kardinaal- Aartsbisschop volgende onderrichtingen uitgevaardigd in verband met het houden van zieldiensten op Zonda gen Zijne Eminentie herinnert er vooreerst aan dat op Zondagen geen Requiem-missen mogen worden gehou den steeds dient de Mis van den dag gecelebreerd. Op Zondagen mag ook de lijkbaar (catafalk) niet worden opgesteld en mogen evenmin absouten wor den gezongen of gebeden. Inzonderheid wat betreft het houden van zieldiensten ter nagedachtenis van gesneu velden wordt verder gewezen op het verbod, gedurende de consecratie, klaroengeschal te laten weerklinken. Het houden van gelegenheidssermoenen of lijkreden is eveneens verboden. In de kerk zijn alleen vlaggen van godsdienstige vereenigingen benevens de nationale kleuren toegelaten. Zijné Eminentie wijst er ten slotte on dat. wat deze zieldiensten betreft de voorschriften der kerkelijke Liturgie niet mogen uit het oog verloren worden zoo is bv. de namenafreeping van de gesneu velden. tijdens de Mis. verboden. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 JANUARI, om 10 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Jules LIPPINOIS echtgenoot van Vouw Julia Desmadry). (3202) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 JANUARI, om 11 30 uur, in St Maartens kerk, tot zielelafenis van Mej. Marie-José VICTOOR Vandenpeereboompiaats, 35. (3209)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 3