DUITSCHE LECERBERICHTEN André SEDEYN HERSTELLEN ALLE RADIO'S Een laatste termijn voor de straffelooze inlevering van wapens Het beluisteren der Radioposten De Vlaamsch - Duitsche Arbeidsgemeenschap (DE. VL. A. C. Op Zondag 25 Januari 1942 DE GECROONDE LEERSSE DE VL. A. C. cel leper De verminderingen op het spoor voor de groote oorlogsinvaliden Stedelijk Slachthuis van leper BOERENCORPORATIE HUIS 2, Rijsselstraat (Groote Markt) Y P E R RADIO'S - PICK - UP S PHONO - PLATEN NAALDEN Kontant en Krediet MET WAARBORG Aankoop van oude Platen aan de hoogste prijzen. HET YPERSCHE 9-1-1942 HET DUITSCHE LUCHTWAPEN BRENGT DE SOVJETS ZWARE VERLIEZEN TOE NA EEN WEKEN- I \NGEN WEERSTAND WERD BARD1A, IN NOORE-AFRIKA, DOOR DE BRITTEN BEZET VERSCHEI- Dl NE VIJANDELIJKE SCHEPEN DOOR DUITSCHE VLIEGTUIGEN EN DU1KBOOTEN GETROFFEN, OF rOT ZINKEN GEBRACHT IN ENGELAND WERDEN VERSCHEIDENE MILITAIRE OBJECTIEVEN MET- BIJVAL GEBOMBARDEERD DE OP DE KRIM GELANDE SOVJETTROEPEN WERDEN NA VERWOEDE GEVECHTEN VERNIETIGD DE AANVALLEN DEK SOVJETS IN DE ANDERE SECTORS VAN HET I KONT NAMELIJK ROND MOSKOU EN IN HET NOORDEN, LIJDEN EVENEENS SCHIPBREUK. VRIJDAG 2 JANUARI 1942 In net Oosten zette de vijand zijn aanvallen op tal- iike plaatsen voort. Afzonderlijke doorbraken werden afgesloten, anderen door tegenaanvallen afgewezen. Het uehtwapen steunde den afweer van het leger en onder nam vervolgens vernietigende aanvallen op de verbin dingen met het hinterland van den vijand. Ook gisteren bekampten sterke gevechts- en jacht- formaties van het luchtwapen de bij Feodosia op de Krim aan land gebrachte vijandelijke strijdkrachten alsmede de haveninstallaties. Een koopvaardijschip van middelmatige grootte en een klein oorlogsschip werden tot zinken gebracht, drie groote vrachtschepen in brand geworpen en vier transportschepen zwaar beschadigd. Te land vonden in Noord-Afrika geen groote gevech ten plaats. De in de nabijheid van Agedabia terugge drongen Britten werden door sterke formaties gevechts vliegtuigen aangevallen- en leden zware verliezen. De golfsgewijs uitgevoerde luchtaanvallen op lucht havens van Malta werden met succes voortgezet. In de periode van 24 tot 31 December verloor het Britsche luchtwapen 58 toestellen, waarvan 33 boven de Middellandsche Zee en in Noord-Afrika. In dezelfde periode gingen in den strijd tegen Groot-Brittannië 18 eigen vliegtuigen verloren. ZATERDAG 3 JANUARI Ir< den Zuidelijken en Noordelijken sector van het Oostelijk front slechts plaatselijke gevechten. In den Centralen sector wordt de afweer onder hevige koude voortgezet. Talrijke aanvallen van den vijand zijn op onzen hardnekkigen tegenstand spaak geloopen. 't Luchtwapen greep met gevechts- en jachtformaties in in den strijd te land en sloeg op verscheidene plaatsen de klaarstaande Russische strijdkrachten met duik vluchten uiteen. Tijdens nachtelijke aanvallen op Moskou, hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen voltreffers geplaatst op een station en op magazijnloodsen. In Nocrd-Afrika werd. na een heldhaftigen tegenstand van de Duitsch-Italiaansche troepen, die verscheidene weken duurde, Bardia door den vijand bezet. In het ge bied van Agedabia. levendige wederkeerige verken ningsbedrijvigheid. Britsche autokolonnes werden door luchtaanvallen uiteengedreven. Succesvolle luchtaan vallen werden uitgevoerd tegen Britsche luchthavens op Malta. ZONDAG 4 JANUARI Tengevolge van de strenge vorst beperkte de bedrij vigheid zich. in den Zuidelijken sector van het Oost- frcnt. tot verkenningsbewegingen en eenig artillerie vuur. i- 9 Ln den middensector en in het Noorden heeft de vij and zijn aanvallen voortgezet Zij werden afgeslagen deels na hardnekkige gevechten, deels door tegenaan vallen. Plaatselijke indringingen werden onschadelijk gemaakt. Haveninrichtingen en scheepsdoelen, alsmede het vliegveld van Theodosia werden dag en nacht door het luchtwapen aangevallen. Verscheidene vliegtuigen wer den vernield of op den grond beschadigd. Een klein handelsschip, door bommen getroffen, is in de haven gezonken. Een groot handelsschip en een vlot tende kraan werden beschadigd. In de streek van Moskou werden kolommen in bewe ging en transportkolommen, verzamelingen van pant serwagens, spoorweglijnen en vllegpleinen door andere aanvallen getroffen. De vijand heeft belangrijke verlie zen aan menschen en materiaal geleden. Ten Noorden werd de spoorweg van Moermansk op verscheidene plaatsen door bombardementen onderbro ken. In Noord-Afrika heerschte van weerszijden groote patroeljebedrijvigheid. In de streek van Agedabia mis lukten eenige Britsche aanvallen. Kampementen en 'ba rakken alsmede Britsche vervoerkolommen werden met succes gebombardeerd en door machinegeweervuur be schoten. Tc broek werd eveneens werkdadig door luchtaanval len getroffen. Op een vliegplein. gelegen nabij Ben- ghasi, zijn verscheidene bommen gevallen tusschen de op den grond gerangschikte toestellen. In de wateren van Benghasi werd een vijandelijke destroyer door rechtstreeksche schoten zwaar beschadigd. Aanvallen, zoowel bij dage als bij nachte uitgevoerd door krachtige formaties Duitsche gevechts- en jacht vliegtuigen hebben groote verwoestingen aangericht op Britsche vliegpleinen van het eiland Malta. Branden en ontploffingen werden veroorzaakt -door bommen die rechtstreeks op loodsen en op gereedstaande vliegtuigen vielen. In het tijdperk gaande van den 27 December 1941 tot den 2 Januari verloor het Sovjetisch luchtwapen 98 vliegtuigen, waarvan 72 in luchtgevechten, 13 door het luchtafweergeschut en de overige op den grond ver nield werden. Tijdens denzelfden termijn hebben wij 12 vliegtuigen verloren. MAANDAG 5 JANUARI In den centralen frontsector van het Oostelijk front werden opnieuw talrijke aanvallen afgeweerd. In de overige frontsectors hadden slechts lokale gevechten plaats. I Aanvallen van sterke formaties gevechts- en jacht vliegtuigen waren gericht tegen vijandelijke stellingen en schepen in het gebied van Feodosia. Vijf groote vaartuigen geraakten, na door bommen te zijn getrof fen, in brand. Twee torpedojagers en een groot koop vaardijschip werden door treffers zwaar beschadigd. In het raam van de bewapende verkenningsvluchten tegen Groot-Brittannië vielen gevechtsvliegtuigen over dag haven- en radio-installaties op de Faroer- en Shet- land-eilanden, alsmede industrie-inrichtingen aan de Engelsche Oostkust aan. Duikbooten brachten in den Atlantischen Oceaan, in de Noordelijke IJszee en in de Middellandsche Zee vier booten tot zinken, waaronder een groot tankschip, sa men 20.000 ton metende. Twee andere schepen werden door torpedo's beschadigd. In Noord-Afrika hadden geen gevechtsoperaties Pnaats. Formaties van de Duitsche luchtvloot vielen Engelsche vliegvelden, pieren en stellingen van het luchtdoelgeschut bij Benghasi aan en bestookten de kustwegen intensief met bommen. Tijdens luchtge vechten werden vijf vliegtuigen neergehaald. Op het eiland Malta werden de luchtaanvallen tegen Britsche vliegterreinen met goed gevolg voortgezet. Pogingen van afzonderlijke Britsche bombardements vliegtuigen om het Noord-Duitsch kustgebied aan te vallen, bleven zonder succes. De burgerbevolking telde eenige verliezen. DINSDAG 6 JANUARI De gevechten in den centralen sector van het Ooste lijk front duren voort. Onze troepen veroorzaakten aan den vijand overal zwa e verliezen door hun afweer en tegenaanvallen. In het bestek van den strijd in de lucht heeft zich een Kroaatsch escadrille bijzonder onderscheiden door stoutmoedig uitgevoerde aanvallen in scheervlucht. De bij Feodosia gelande Sovjet-afdeelingen alsmede scheepsobjectieven vóór Jewpatoria werden door forma ties gevechts- en jachtvliegtuigen met succes aangeval len. Een tcrpedomotorboot werd gekelderd, drie trans portschepen beschadigd. Bij de Faroer-eilanden en aan de Engelsche Westkust werden twee vijandelijke koopvaardijschepen dcor het uitwerpen van bommen beschadigd. In Noord-Afrika levendige activiteit van verkennings troepen en artillerie in het gebied van Solloerrf en bi.i Agedabia. Succesvolle luchtaanvallen werden uitgevoerd op Brit sche stellingen en bevoorradingsroutes. Op het eiland Malta werden Britsche vliegterreinen gebombardeerd. WOENSDAG 7 JANUARI Op de Krim werden vijandelijke afdeelingen die cn- der bescherming van oorlogsschepen te Jewpatoria ge land waren, door een snel ingrijpen vernietigd, waarbij van huis tot huis hardnekkige gevechten werden ge leverd. Een zwakke troepenafdeeling. die ten Zuid- Westen van Feodosia was geland, werd door Roemeen- sche formaties verslagen. Formaties ,van Duitsche ge vechts- en jachtvliegtuigen alsmede van duikbommen werpers voerden succesvolle aanvallen uit op de lan dingstroepen der Sovjets op de Krim en op hun be voorradingsroutes van de Zwarte Zee. In den Centralen zoowel als in den Noordelijken sec tor van 't Oostelijk front, leden ook gisteren bij minder sterk vriesweder talrijke aanvallen van den vijand schipbreuk. In het gebied ten Noord-Oosten van Char- kow werd een plaatselijke inval van de tegenpartij in onze linies door een tegenaanval geneutraliseerd. Hier bij werden twee bataljons der Sovjets vernietigd. Aan de Engelsche Oostkust werd een koopvaardij schip van 4,000 ton door middel van bommen tot zin ken gebracht, terwijl op een groot industrieel bedrijf verscheidene voltreffers van bommen werden geplaatst. In Noord-Afrika geen noemenswaardige gevechtsope raties. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen met succes Britsche vliegvelden van Marmarika en het eiland Malta aan. Wie een namiddag van groot, intens kunstgenot wil hebben, weze aanwezig op het concert van de NATIONALE MUZIEKKAPEL onder de leiding van Arthur Prévost. Door de verordening van 27 December 1941 heeft de militaire bevelhebber in België en Noord-Frankrijk de bevolking van het gebied, dat onder zijn gezag staat, een laatste mogelijkheid gegeven tot straffelooze inle vering van wapens. Deze verordening vat de vorige be kende voorschriften samen en vult ze aan. Op grond hiervan moeten thans ook wapens om te slaan en steek wapens worden ingeleverd. Geen straf zal worden opgelegd aan alle personen die vrijwillig tot 20 Januari 1942 aan inlevering onder worpen voorwerpen op de dichtstbijzijnde Komman- dantur of op het dichtstbijzijnd Belgisch politie- of Rijkswachtbureel of openbaar ministerie afgeven. De aflevering kan ook zonder opgave van naam plaats vinden. Door de nieuwe verordening wordt ook hij met zware straffen bedreigd die van het aanwezig zijn van wa pens en andere voorwerpen, die moeten ingeleverd worden, kennis draagt of ervan in kennis wordt gesteld en dit niet onverwijld aangeeft. Hij, die kennis draagt van de aanwezigheid van wapens en andere in te leveren voorwerpen of hier van in kennis wordt gesteld en hiervan vóór 20» Ja nuari 1942 aangifte doet, zal niet worden gestraft. In dit geval blijft ook de eigenaar der verplichte in te leveren voorwerpen vrij van straf. Het is dus in het belang van éénieder die in het bezit van wapens is, of die weet dat andere personen wapens bezitten, deze af te leveren ofwel het bezit dezer wapens aan te geven. Na het verstrijken van den tot op 20 Januari be paalden termijn zullen de Duitsche krijgsrechtbanken met uiterste strengheid optreden en het bezit van wa pens principieel met den dood straffen. Worden door deze verordening niet getroffen, zij die in het bezit zijn van een door 'n Duitschen dienst uit gereikte vergunning, met goedkeuring van een Duit schen dienst wapens mogen dragen voor het vervullen van hun dienst, of een door een Duitschen dienst uitge schreven vergunning tot 't bezit van wapens in handen hebben. Mocht er twijfel bestaan in zekere gevallen, dan kan een hiermede in overeenstemming zijnde toelatingsbe wijs bij de bevoegde Duitsche Kommandantur worden aangevraagd. De verordening van 23 December 1941 van den Mili tairen Bevelhebber over het luisteren naar bepaalde omroepzenders (Verordeningsblad num. 65 van 31-12- 1941), vat het tot dusver geldende radiostrafrecht sa men. Zij bepaalt, dat het luisteren naar vreemde zenders, onverschillig of dat in het openbaar, gemeenschappelijk dan wel afzonderlijk gebeurt en of het nieuwsberichten dan wel andere uitzendingen geldt, verboden is en prin cipieel met dwangarbeid en met de verbeurdverklaring van de radiotoestellen moet bestraft worden. Zoo ook is het bij dezelfde straf verboden berichten, welke door vreemde zenders worden medegedeeld, te verspreiden. Behalve naar de Duitsche zenders mag geluisterd worden naar de hiernavolgende zenders Lange golfZender Duitschland, Luxemburg. Weich- sel, Bergen I, Bodoe, Friesland, Kauen (Kowno), Minsk, Oslo, Parijs, Tromso. TusschengolfAlpen, Berlijn, Bohemen, Bremen, Breslau, Danzig I. Danzig II, Donau-Dresne, Frankfort, Freiburg, Graz, Hamburg, Kattowitz, Keizersleutern, Klagenfurt, Keulen, Koningsberg, Koningsberg II, Leip zig. Linz-Litzmannstadt, Memel, Munchel, Posen, Saar- brucken, Straatsburg. Stuttgart, Weenen, Noord-Duit- sche gelijke golf, Oost-Duitsche gelijke golf, Oostmark - sche gelijke golf, Baranówicze, Belgrado, Bergen II, Bordeaux I, Bordeaux II, Brunn. Brussel P. P. I. Brus sel II, Brussel III, Dorpa (Tartu), Hamar, Hilversum I, Hilversum II, Kales, Krakau. Drontheim, Finnmarkt, Frederikstad, Goldingen (UIdiga), Kristiansand, Lera- berg, Libau, Modohn (Madona), Moravitsch-Ostrau, Namsos, Notodden. Pariis I, Parijs II, Porsgrunn, Praag, Rennes I. Rennes TI Riga, Rijsel, Rjukan, Stavanger, Vigra, Warschau, Wilna. Cel IEPER OPVOERING in den Stadsschouwburg van IEPER door het Jong Vlaamsch Tooneel van Kortrijk van Kluchtspel in vijf bedrijven door Michiel DE SWAEN. onder de Regie van Marcel AMEYE. Toegangskaarten te bekomen in het «Vlaams Huis leper in het Klein Stadhuis leper en bij Hilaire Verbeke, te leper. Prijzen20 15 10 en 5 frank. I. Op Vrijdag 30" Januari 1942 vindt in leper een belangrijke gebeurtenis plaats, die vooral voor de ar beiders bestemd is. Dr Vande Wiele, de kamper voor het recht van den arbeider, zal het delikate onderwerp Arbeid en Ar beider behandelen. Deze hoogst interessante rede, die voor onze arbeiders een klaar daglicht zal werpen op het toekomstig sociaal leven, zal afgewisseld worden door lichte schlagermuziek en volksdansen. Arbeiders, we rekenen op uwe aanwezigheid Verwerp alle vooroordeel en laat deze gelegenheid van de waarheid te aanhooren niet voorbij gaan. Komt, overtuigt U van het gezegde en trekt daarna de conclusie Dr. VAN DE WIELE KOMT WAAR WANNEER WAAROM In afwachting dat aan de groote oorlogsinvaliden de reglementaire eenzelvigheidskaarten zouden worden be zorgd tot het bekomen van verminderingen op de ver- voerprijzen van den spoorweg, werden aan belangheb benden deze vocrdeelen reeds verleend op vertoon van de gele- of oranjekleurige voorrangskaarten of van de kaarten van oorlogsgeamputeerde. Daar de belangheb benden ondertussehen den tijd hebben gehad om in het bezit te komen van de reglementaire kaart, zijn be doelde prijsverminderingen sedert 1 Januari 1942 nog slechts op vertoon van deze reglementaire kaart toege staan. Geslacht Maand December Jaar 1941 Geslacht Dieren Kgr. lev. gew 46 stieren 616 229.645 41 ossen 1.304 599.820 77 vaarzen 1.090 367.675 106 koeien 1.993 942.805 11 nuchter kalvers 82 3.925 39 vette kalvers 368 38.520 45 schapen 211 10.780 33 varkens 305 30.580 geiten 1 35 4 paarden en muildieren 33 15.330 402 dieren 6.003 2.239.115 Kanton Wc.rvik Vanaf 15 Januari 1942 zullen de bureelen der N. L. V. C. voor het Kanton Wervik overgebracht worden naar KOMEN, in^ den Wervikschesteen- weg, nummer 576. Het bureel zal toegankelijk zijn voor het "pu bliek eiken voormiddag van 9 tot 12 ure, behalve 's Zaterdags. Spreekuren van den Kantonsecretaris Woensdag en Vrijdag van 10 tot 12 ure. De Kantonsecretaris, v R. Vandeirstichele. VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 4