NOTARIEELE VERKOOPINGEN Het BURGERSHUIS 5 WOONHUIZEN Zaailand en Weide Schoon Woonhuis TAILLIE OP STAM Een perceel Weide Een perceel Bosch WOONHUIS WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS WEILAND LAHAYE, te Poperinge. TEN GEVOLGE VAN OPBOD Op Maandag 12 Januari 1942 BESLISSENDE TOEWIJZING OPENBARE VERKOOPING NAUDTS, te Komen, DE BRABANDERE, te Meulebeke en RICHIR, te Brussel. Overslag Dinsdag 13 Januari 1942 GEMEENTE KOMEN J. A. NAUDTS, te Komen. Overslag Woensdag 14 Januari 1942 Gemeente KOMEN, Nieuwstraat, 48 met afhankelijkheden A. LAUWERS, t leper. Op Maandag 26 Januari 1942 OPENBARE VERKOOPING van schoone te ZONNEBEKE. A. LAUWERS, t leper. Op Maandag 2 Februari 1942 BESLISSENDE TOEWIJZING GEMEENTE LANGEMARK. OPENBARE VERKOOPING Stad IEPER, Waterkasteelstraat, Nr 40 Een schoon en geriefvol met grond, koer en hof, samen groot 1 are 32 centiaren Overslag Dinsdag 20 (anuari 1942 MET GROND Gemeente NEER - WAASTEN Stad WAASTEN Overslag Maandag 12 Januari 1942 OPENBARE VERKOOPING EEN SCHOON gelegen te Meesen, in de Steenstraat, 11 Instel Woensdag 21 Januari 1942 Overslag Woensdag 4 Februari 1942 VAN DER MEERSCH, te leper en MUYLLE, te Middelkerke. Op Dinsdag 20 Januari 1942 INSTEL van STAD IEPER GEMEENTE LANGEMARK Een driehoekig perceeltje Overslag op Dinsdag 3 Februari 1942 HET YPËRSCHE 9 -1-1942 Kantoor van den Notaris O om 2 i uur 's namiddags, <n het gasthof De Katholieke Kring Berten- plaats, te Poperinge. In uitvoering van een vonnis uitgesproken door de Rechtbank van eersten aanleg te leper, den 4-9-1941 en ten overstaan van den heer Vrede rechter van 't kanton Poperinge, van met 1 are 60 ca. grond en tuin, gelegen te Poperinge, Priesterstraat, 28, bekend op 't kadaster sectie F, nummer 1103d. Bewoond, zonder schriftelijke pacht, door Eerw. Heer Hellein, rustend pastoor te Poperinge, mits 750 frank per kwartaal boven de belastingen en assurantiepremie. Blijkens verslagschrift van openbare verkoo- ping opgemaakt door den aangestelden notaris Lahaye, op 8 December 1941, werd dit goed voor- loopig toegewezen mits 82.000 frank boven de kosten. Het werd, naderhand, bij opbod, met 1/10*" verhoogd en is bijgevolg gebracht op 90.200 fr. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden notaris. Studie van den Notaris THEVELIN, te Meesen. van Studiën der Notarissen O in Café de la Gare gehouden door H' Emile Debeuf-Lietaert, te KOMEN, om 3 ure stipt na middag, (officieel uur), van gehucht Ten Brielen 2 Ha. 57 aren 60 centiaren VERDEELD IN VIJF LOTEN Te zamen afzonderlijk gebracht tot 439.000 fr. Gebruikt door Vrouw Wed. Hector Collie, tot 1 October 1942. Recht van samenvoeging. Plans, lastenkohier en alle inlichtingen ter stu die van Meester NAUDTS, notaris te Komen. Studie van den Notaris O ter herberg A la Paix" gehouden door J. B. Dejonghe, om 3 uur namiddag, (officieel uur), te Komen, Nieuwstraat, van en 1 are 35 ca. onder bebouwden grond en hof. Gebruikt door M. Bouckaert, mits 90 fr. per maand, gebracht op 70 fr. wegens de omstandig heden. Ingesteld30.000 frank. Alle verdere inlichtingen ter studie van voor noemden Notaris Naudts, te Komen. Kantoor van den Notaris O om 2 uur stipt nanoen (officieel uur) TE IEPER, IN HET HOTEL DU MIROIR GROOTE MARKT. wassende A) In het Dischebosch, bij 't Engelsch Kerkhof van de Polygone. 3 Hectaren schoone KASTANJETAILLIE op STAM, 12 jaar oud, dienstig voor tuinstaken, ta- bakstaken en brandhout. Verdeeld in 18 koopen. Voor alle inlichtingen, zich wenden bij Cyrille Donche-Oasier, Langetdreef, bij het Polygone- bosch, en ook bij Camille Lapere. Becelaerestraat, Zonnebeke. B) In het Neringbosch, dicht de kalsijde van Zonnebeke naar Becelaere 2 Hectaren schoone POPULIER, en WILGEN- TAILLIE op STAM, 12 jaar oud, verdeeld in loten. Voor alle inlichtingen, zich wenden bij Emile Busschaert daarbij wonende, en ook bij Camille Lapere voornoemd. N. B. Alle de koopen zijn geteekend op de vier hoeken en moeen op voorhand bezichtigd worden. Vraag de lijst ten kantore van Meester Lau- wers voornoemd. Gewone voorwaarden Komptant geld. Kantoor van den Notaris o BIJ DADELIJKE UITWINNING EN TEN GEVOLGE VAN OPBOD. (LAATSTE ZITDAG) om 2 i uur stipt namiddag, in het Hotel du Miroir Groote Markt te leper, van KOOP I. gelegen tegen de Dorpplaats, groot 75 aren 45 centiaren. Gebruikt zonder geschreven pacht door Victor Nóllet, mits 750 fr. 's jaars, boven de lasten. Gebracht ten gevolge van opbod op 121.000 fr. KOOP II gelegen ten nocirdkante der Bekestraat, groot 1 Hectare 27 aren 28 ca. Met al de houtgewassen eropstaande. Gebracht ten gevolge van opbod op 151.800 fr. Voor alle inlichtingen, zich wenden ten kantore van Meester Lauwers voornoemd. Studiën van de Notarissen D'HUVETTERE, te leper en THEVELIN, te Meesen. van Het huis bevatgang, twee achtereenvolgende plaatsen, keuken, waschkeuken, kelder, kamer boven de keuken en zolder boven de waschkeu ken, 3 schoone slaapkamers groote mansarde kamer eh zolder. Electriciteit, gas, stadswater en regenput. Vrij van gebruik. Oorlogsschade medeverkocht. Slechts ingesteld39.500 frank. Sleutel bij M. Henri Dekeyser, Waterkasteel straat, (Vaart), Nr 54, te leper. om 2 uur namiddag in Het Zweerd te leper. ■Gehucht Maie-Cornet langs den steenweg naar Komen. Koopen 1„ 2, 3, 44 Woonhuizen, aëschadigd door oorlogsfeiten, met grondden hof, respectieve lijk groot1 are 44 ca.; 1 are 40 ca.; 1 are 36 ca. en 2 aren 07 centiaren. Gezamenlijk ingesteld: slechts 30.000 frank Casernestraat, Nr 23 Koop 5. Een Woonhuis, beschadigd door oqrlogsfeiten, bevattende 2 plaatsen beneden, .2 kamers, zolder, groot 65 centiaren. Slechts ingesteld6.000 firank. De vergoedingen voor oorlogsschade worden medeverkocht. Zie plakbrieven met plan. «echt van samenvoeging. i om 2 uur namiddag, in het «Café des Alliés», Statieplaats, te Waasten, *&'-< Studie van den Notaris THEVELIN, te Meesen. O van met GROND, KOER en HOF, gekadastreerd sectie A, Nr 399/f, groot 1 are 90 centiaren. Onbewoond. Eigendom van wijlen Auguste Tit- tillion. Sleutel te bekomen bij M. Jules Tittillion, 13, Steenstraat, te Meesen. Instelpremie 0,50 ZITDAGEN in de herberg Plumerbij Wed. Vandenber- ghe, te Meesen. in de herberg Au Conseil de Flandre bij Charles Sieuw, te Meesen. telkens om 2 uur namiddag. Studiën der Notarissen o om 2 ure namiddag ten Gasthove De Maan Groote Markt te leper. KOOP 1. gelegen Capucienenstraat, Nr 16, bewoond door Mijnheer Joseph Six, mits 150 fr. te maande,.tijdelijk teruggebracht op 100 frank. KOOP 2 gelegen Capucienenstraat, Nr 18, béwoond door Mijnheer Cyrille Corselis, mits 150 frank te maande, tijdelijk teruggebracht op 100 frank. KOOP 3. - gelegen Capucienenstraat, Nr 20, bewoond door Mijnheer Hector Ferla, mits 150 fr. te maande, tijdelijk teruggebracht op 100 frank. KOOP 4. gelegen Kalfvaart, Nr 16, bewoond door Mijnheer Léon Vandevyvere, mits 125 frank te maande, tijdelijk teruggebracht op 100 frank. Te bezichtigen den Dinsdag en Donderdag van iedere week, van 14 tot 16 ure. KOOP 5. gelegen Zonnebekesteenweg, palende aan het Engelsch Kerkhof, groot 201 vierkante meters. Thans ongebruikt. Fr. 0,50 Instelpremie te winnen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 7