Goed Hofstedeke Goed Woonhuis Eene Herberg RENTENIERSHUIS MEUBELS -In de Puppen- Huis AIME GRUW EZ Alle Bouwstoffen en Kolen L. MONKERHEY-VAN NESTE Ceramo Tegels Eternit Producten Alle Drukwerken, DRUKKERIJ DUMORTIER Vuylsteke Gebr. MEUBELEN Marcel SOETE - BOERHAVE UIT TER HAND TE KOOP met 3 Hectaren Land met ruime afhangen WAASTEN LE TOUQUET DE GRAVE, te Loo. Op Maandag 12 Januari 1942 DEFINITIEVE OVERSLAG Op Zondag 18 januari 1942 MERKWEERDICE VERKOOPING van een groote hoeveelheid EN MOBILAIRE VOORWERPEN Leest en verspreidt HET YPERSCHE GEMEENTE GELUWE 34 Boterstraat, 34 YPER Tel. 500 - Statiestraat, 39. ÏEPER - Tel. 182 - HET YPERSCHE 9-1-1942 8 Studie van den Notaris RAMAULT, te Wervik. -o— I. en daarbijgaande WOONHUIS, gelegen te GELU- YELD, dicht bij de groote baan. Onmiddellijk beschikbaar. II. gelegen te WERVIK, te lande, doch langs goede baan. met 10 aren 35 centiaren erve. III. genaamd AU REPOS DES VOYAGEURS met 1 are 59 centiaren erve. Alle inlichtingen ter studie 's voormiddags van 9 tot 12 uur en 's namiddags (best na afspraak), van 3 tot 6 uur. Studie van den Deurwaarder Georges TAHON, j. Capronstraat, 11, Yper. Studie van den Notaris om 3 ure namiddag (torenuur) te LOO, ter herberg De Zwarte Leeuw in de Noordstraat, bij Jerome Devos. van STAD LOO EEN SCHOON met ruime stal en afhankelijkheden staande en gelegen in de Roosestraat, Nr 1, kadastraal bekend wijk C, Nr 80c, voor eene grootte van twee aren. Prijzie van fruitboomen 400 fr. Slechts ingesteld27.000 frank. om 1 uur namiddag (Officieel uur) in de groote zaal der herberg De Smisbe woond door Mevrouw Weduwe Doom, te BOE- SINGHE, Plaats. Bevattende2 pianos in zeer goeden staat. Naaimachien merk Victoria 3 wollen matras sen, 4 clubzetels, 3 kleerkassen, houten en ijzeren bedden, lavabos, nachttafels, schouwgarnituren, ronde tafel met marmeren blad, acajou en andere stoelen, cuisinière, colonne- en jachtstoof, beelden en kaders, buffetten, kindervoituur, dressoir in acajou, 2 zetels in leer, tapijten, waschkeern, chaise longue, weegschalen van 5 en 10 kilos, bascule, winkeltoog met stelsel, salongarnituur, tafels en stoelen, vleeschkuip, bloemstaantjes, keukengerief, schoone traamkar, enz., enz. Auto merk Dodgein goeden staat. Komptante betaling Gewone voorwaarden. 1 Twee plaatsen van tijdelijke bedienden der ra vitailleering te begeven bij het gemeentebestuur. VOORWAARDEN 1) Belg zijn, van goed gedrag en zeden. 2) Vrij zijn, van ziekten (geneeskundig getuig schrift). 3) Leeftijd 18 tot 35 jaar (40 jaar voor de be gunstigden der wet van 3/8/1919 en 21/7/1924). 4) De gemeente bewonen binnen de maand na de benoeminggeen handel drijven, zelfs niet door bemiddeling van tusschenpersonen. 5) Niet ingeschreven zijn in het Jodenregister. Een examen zal afgenomen worden. Wedde 10.000 fr. per jaar fwettelijke toe slagen. Aanvragen met vereischte stukken zijn per aangeteekenden brief te sturen aan der. Heer Burgemeester vóór 23 Januari 1942. De Burgemeester, Jos. Cardoeiu Indien U meer vermoeid zijt bij het opstaan dan bij het naar bed gaan Indien U draainissen hebt, neem aanstonds een "WIT KRUISJE U zult U wel dra heerlijk frisch voelen en met vreugde uw dag taak beginnen. s. X Het Ultt Kruis HOOFD- en TANDPIJN - DUIZELIGHEID - SCHELE HOOFDPIJN - VERMOEID HEID - PIJNLIJKE MAANDSTONDEN - ZENUW- en RHEUMATISCHE PIJNEN 2, Boferstraat, 2 - YPER Telefoon 60 Postcheck. 37.177 HUIS VAN VERTROUWEN - Prachtige keus van Mantelstoffen, allerlaatste mode. Groote keus van Kleerstoffen, zwarte en alle modekleuren. Wollen en Zijdenstoffen. Volledig assortiment van alle Kinderartikelen. Merceriën en Breigoed Katoenen en Wollen Dekens. Gordijnen Specialiteit van Stoors. Wit artikelen en alle Ellegoederen. Specialiteit van Roode Vlies. Telefoon 120 9, Koeimarkt, YPER Telefoon 12* .ouvière en der ALLEENVERKOOPER voor Yper en omstreken der van La Louvière en der van Kapellr op - den - Bosch Golfplaten, Vlakke Platen, Buizen. Geëmailleerde Eternit plate» voor tambrizeeringen en tafelbladen, enz. Zonals Gerantsoeneerde artikelen worden alleen tegen bevoorradingsmachtigingen afgeleverd Doopkaarten Trouwbrleven> Rouwbrieven Gedachtenissen) Briefhoofden en -omslagen Wissels Adreskaarten en allt- ander drukwerk. Notarieele- en andere Plakbrieven. WORDEN MET ZORG UITGEVOERD TER TRANSPORT en VERHUIZINGEN MET PERSONENWAGENS OF GECAPITONNEERDE AUTOS 112-114, Bruggestraat Tel. 63 MEENEN Huis sedert lang bekend om zijn goede zorgen en zijn stiptheid. EETPLAATSEN - SLAAPKAMERS Aüe siach van zetels, stoelen, kinderbedden, "keukenbuffetten enz MATRASSEN (wol. >:apok. flocon. windhaar). levering met waarborg Matige prijzen Druk Dumortier. 34. Boterstraat, 3J- leper TeL 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 8