-VOETBAL- 22e Jaar, Nr 41 Prijs 0.75 tr. Vrijdag 30 Januari 1942 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER Uitgever DUMORTIER. 34, Boterstraat Tel. 500 YPER STAD YPER BEVOORRADINGSDIENST Uitreiking der Rantsoeneeringszegels Koninklijke Hof bouwmaatschappij en Werk van den Akker, Yper Dringende aanvraag Meststoffen Dienst der Banken DE VLAG - Gei leper Bonte Avond op Vrijdag 30 Januari DOORDRIJVERIJ Wegens de weersomstandigheden wor den al de wedstrijden van Zondag 1 Februari afgelast. HET YPERSCHE ABONNEMENTSPRIJS Voor Belgiëéén jaar 36.(10 fr. zes maanden 18.00 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische Postkantoren TARIEF van AANKONDIGINGEN op aanvraag aan de Drukkerij Dumorticr 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 - Postch. 46.173 H. R. Yper 220 NMMnwpMnnnNHWMMnnHPiMn O De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de pe riode van 1 Februari 1942 tot en met 2 Maart 1942 zal geschieden volgens de nummers der rantsoenkaarten, telkens van 9 tot 12 uur en van. 14 tot 16 uur. Zaterdag 31 Januari voor de rantsoeneeringskaarten genummerd van 704001 tot en met 706500. \lsook voor de rantsoeneeringskaarten genummerd van 814100 tot en met 814500. De personen die hun zegels NIET op den vastgestel- den dag komen afhalen kunnen deze slechts bekomen op Maandag 2 Februari. N. B. Gelieve bij het afhalen der rantsoeneerings zegels de kaarten te RANGSCHIKKEN per NUMMER. OPMERKINGEN Er wordt bekend gemaakt dat er na de periode van 24 Januari tot en met 2 Februari, zijnde de uitreiking der rantsoeneeringszegels, slechts zegels meer zullen «renden afgeleverd van 9 tot 12 uur. Het bureel der kleinhandelaars nochtans is open van 9 tot 14 uur. VERDEELING VAN VISCH Er wordt bekend gemaakt aan de inwoners dat de volgende firma vanwege de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie, de vergunning tot visehverkoop heeft ontvangen Weduwe Alice HOF - DUPREZ, Bukkerstraat, nr 39. INSCHRIJVING VOOR SUIKER, MARGARINE, BOTER, ENZ.. De personen die zich moeten laten inschrijven bij een kleinhandelaar naar keuze, voor de aan inschrijving onderworpen producten, alsmede de personen die van kleinhandelaar wenschen te veranderen, worden ver zocht zich persoonlijk aan te melden ten bureele van den Bevoorradingsdienst, winket nr 2, elke maand den 5 tot en met den 10. MACHTIGINGEN VOOR FIETSBANDEN Daar wij vanwege het Ministerie van Economische Zaken. Dienst voor de Verdeeling en de Voorraden, bericht hebben ontvangen dat wij gedurende de maand Februari 1942 geen enkele machtiging tot bevoorrading voor fietsbanden mogen afleveren, worden de belang hebbende personen verzocht niet nutteloos aan te drin gen tot het bekomen van dergelijke machtigingen, ge zien er onder geen enkel voorwendsel uitzonderingen kunnen worden gemaakt. De aanvragen die in onze bureelen berusten zullen in aanmerking genomen worden .van zoodra er terug ma cM gingen mogen worden afgeleverd. Voorloopig en ia tegenstrijd met de vroeger gegeven inlichtingen, zul len er eveneens geen aanvraag-formulieren meer uit gereikt worden. De belanghebbende personen zullen van elke veran dering op de hoogte worden gehouden door aanplakking en door bekendmaking in dit blad. O De leden die zich aangegeven hebben tot het bekomen van meststoffen, moeten Maandag avond, van 17 tot 19 uur, zich aanbieden in het lokaal Au Saumon teneinde hunne aanvraag te teekenen, zooniet is het onmogelijk meststoffen te bekomen. Voor het Bestuur De Voorzitter, Hector CASIER. o Vanaf Maandag 2 Februari a. s. zullen de Blanken! hun winketten openen om 9,30 uur morgens en open blijven tot 12,30 uur. ln tegenstrijd met wat langs de radio gemeld werd, gaat het muzikale gedeelte van het programma op Vrijdag 30 Januari, te 8 uur, in den Stadsschouwbug, door. Ingang vrij. Om 'bijzondere redenen echter kan de heer Dr Jef Vandewlele niet komen spreken. Doordrijverij is een verkeerdheid, die ontstaat uit een eigenschap noodig en lofwaardig op zich zelf de vastheid van wil. Niets zou zonder deze tot stand komen en onze plannen zouden verzwinden gelijk zeepbellen. Wij hebben een zekere mate van vasthoudend heid, een soort van wilsvolharding hoogst noodig om goed uitgerust te zijn voor den levensstrijd. Dat vermogen hebben wij met dieren ge meen, maar bij deze laatsten werkt het verschil lend en hangt het alleen van spieren en zenu wen af. Zie maar de taaiheid van den buldog met zijn dikken, ronden kop, hoe hij zich aan zijn prooi vastklampt. Bedenk eveneens de koppigheid van den muil ezel, hoe hij zijn pooten schrap zet en liever sla gen en bedreigingen verduurt, dan op het gege ven bevel in te gaan. Hier zien we wat die eigenschap is, wanneer ze louter dierlijk blijft. Diezelfde eigenschap is het nochtans, die bij dien mensch de bron is van de heldhaftigste lijd zaamheid en uitnemende volharding, waaruit groote en edele daden voortvloeien. Koppigheid, doordrijverij wordt een huiselijk gebrek wtmneer, evenals bij vermelde dieren, bij instinkt gehandeld wordt. Men laat dan de vastheid van wil in 't wilde opgroeien zonder naar rede of geweten te luis teren men blijft stijf op zijn stuk staan. Verstand en geweten worden totaal weggecijferd en wee het huisgezin, waar de doordrijverij aldus als instinkt werkt daar wordt veel kwaads ge sticht. Hebt gij niet dikwijls opgemerkt, dat er men- schen zijn, die volkomen overeenstemmen en het goed eens zijn in de dingen des geestes, die de zelfde beginsels voorstaan, van dezelfde schrij vers en boeken houden, dezelfde theorieën ver dedigen, en die toch ieder oogenblik aan 't kib belen geraken, wanneer zij de eenvoudigste da- gelijksche bezigheid te verrichten hebben. Ze komen met elkander in botsing om wille van de duizenden kleinigheden uit hunne ge woonten en hebbelijkheden, waaraan ze halsstar rig vasthouden en die ze ten slotte toch moeten opgeven, willen ze rustig samenleven en samen wonen. Die kleinigheden, oorzaak onzer meeningsver- schillen, zijn des te gevaarlijker voor den huise- lijken vrede, omdat hierbij de wetten der logica niet toegepast kunnen worden en omdat zij fei telijk niets met de rede te maken hebben. Dr Johnson heeft opgemerkt, dat er dagelijks duizenden kleine geschillen voorkomen, waar- over 't verstand nooit beslissen kankwesties, waarbij onderzoek te vergeefs en logica belache lijk isgevallen, waarin iets moet gedaan, maar waarover weinig kan gezegd worden. Gij kent voorzeker van die huishoudens, waar man en vrouw waarachtige, innige achting en liefde voor elkander koesteren, steunende op den hechtsten en heiligsten grond. Er bestaat over eenstemming tusschen hen in de hoogste aangele genheden, want beiden zijn uiterst beschaafd, schrander, kiesch van smaak en godsdienstig... en toch is hun huwelijksleven een leven van harrewar en kibbelen. Ze kunnen zich in 't ech telijk leven niet met elkander vereenigen, zonder dat er een opbruising volgt, even hevig als bij 't vermengen van loogzout met een of ander zuur. Het zal ook niet licht uit te maken zijn, wat het meeste schuld daaraan heeft, het zuur of het loogzout, omdat beide van uitstekende kwa liteit zijn. Maar die kibbelpartijen hebben groot nadeel. Gedurig worden zij meer ontstemd en stekeliger, ofschoon beiden, zooals ze zeggen, ten volle be- reid zijn toe te geven in vredesnaam. Dat belet echter geen van beiden met klem te betoogen, dat toch hun gevoelen het beste is. Zoo neemt het dierlijk instinkt der doordrijverij gedurig meer toe en gaande weg wordt het sterker. Enkele schimpscheuten en hatelijkheden vliegen er on- dertusschen in de hitte van dien woordenstrijd. Hij zegt haar in zijn drift, dat zij zich maar slaafs aan de dwaasheden van de groote wereld houdt zonder eenig idee van orde, en zij op hare beurt verwijt hem, dat hij in alles de baas wil zijn en zijn eigen hoofd volgten zoo duurt het strijden den heelen dag voort... Die lang volgehouden kibbelarij is de moeder van een menigte kleinere schermutselingen. Schuilt er echter ware liefde in de harten, dan gaat het genot der verzoening 't verdriet van die kleine geschillen zooveel te boven, dat ze geen van beiden recht inzien wat zij doen. Ze vermoe den van verre niet, dat de liefde, die ze voor el kander gevoelen, ernstig in gevaar gebracht wordt door deze kibbelpartijtjes, die op slot van reke ning niets te beduiden hebben. De onbewaakte, maar geweldige macht der eigenzinnigheid maakt inderdaad, dat zulke too- neeltjes gedurig weer voorkomen. Zoo wordt het ideaal van trouw en teederheid verwoest en vernietigd. De kléine alledaagsche dingen, waarin man en vrouw 't niet eens zijn, moeten natuurlijk gere geld worden. Niets is dwazer voor de goede orde, dan die te willen regelen door het gezag. In 't huwelijk verdwijnt al het poëtische, al het romantische en het schoone, zoodra man en vrouw om het meesterschap beginnen te strijden. Om moeilijkheden van dien aard uit den weg te ruimen, bestaat er geen ander middel dan van beide kanten daarin te handelen, zooals het ge zond verstand en de godsdienst het ons voor schrijven. Ieder kan bij zich zelf dat toegeven aan het instinkt van eigenzinnigheid waarnemen en daar voor de noodige zelfbeheersching aanwerven. Zij, die op beschaving en ontwikkeling hunner vermogens prijs stellen, moesten allen de kunst bestudeeren, hoe men op de aangenaamste wijze zijn gevoelen kan opgeven. Is het niet juist datgene, wat ons vooral in hoogere gezelschapskringen aantrekt, en treft ons die gemakkelijkheid, die ongedwongenheid niet, waarmee de een zich daar voegt naar den ander, diens vormen overneemt en door denzelfden smaak als hij zich besturen laat Wat het bekoorlijke van deze gezelschappen uitmaakt, kan evengoed het bekoorlijke van het huisgezin verhoogen. Dit is alleen mogelijk als ieder lid van het gezin zichzelf nauwlettend bewaakt en krachtig be- heerscht. Hoe moet het met echtparen gaan, die niets willen weten van minnelijke schikkingen en waar ieder met de kracht van een onverzettelijke kop pigheid zijn gedacht ten koste van de andere partij doordrijft De ware levenswijsheid bestaat voor hen hier in, dat^ zij, in plaats van levenslang te kibbelen en overhoop te liggen, hun eigen wenschen en in zichten veranderen en hun oogen afwenden van hetgeen hun niet aanstaat om ze te richten op hetgeen hun wel bevalt. Dat zij het hesluit ne men alles liever ten offer te brengen dan aanlei ding te geven tot huiselijken twist, hoe redelijk het een of ander ook wezen moge, waarop ze ge-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1