weten/chappelü k And ré SEDEYN HERSTELLEN ALLE RADIO'S 10 Naamdagen Zon. Maan. Maanstanden. Leest- en verspreidt' HET YPERSCHE Lotenleening 1941 HUIS 2, Rijsselstraat (Groote Markt) L- YPER RADIO'S - P!CK - UP S PHONO - PLATEN NAALDEN MET WAARBORG Aankoop van oude Platen aan de hoogste prijzen Kalender der Vlamingen OVER ZUID-AFRIKA HET YPEKSCHE tó - 3 -1942 ARCHIMEDES (Vervolg) V. ARCHIMEDES ALS TECHNICUS. a) DE COCHLIAS (1). De cochlla- cf schroef van Archimedes (ook limacon schroefpomp genoemd» is een toestel voor het om- loogtrekken vanwater, dat in Egypte werd gebruikt oor irrigatie van de terreinen, die niet rechtstreeks (oor het N ijl water werden overstroomd en in Spanje .oor het leegpompen van zilvermijnen Archimedes zou het zelf toegepast hebben om er de ruimen van het schip Surakosia mee droog te houden Een uitvoerige, maar bij gemis aan een figuur niet geheel duidelijke beschrijving van de cochlias vinden jvij bij Vitruvius We zullen ze hier niet herhalen en ook niet trachten er een persoonlijke beschrijving van te geven, daar een plaatje volstrekt noodig is om er de verking van te verstaan. Onthouden we alleen wat we reeds hocger gezegd hebben, dat men met behulp van dit toestel het water naar omhoog kan bewegen. Het is een verschijnsel, dat niet ten onrechte door Galileï als niet slechts verwonderlijk, maar zelfs won derbaarlijk gekenschetst wordter zit inderdaad iets paradoxaals in het feit, dat "net water omhoog wordt bewogen terwijl het toch onder invloed van de zwaarte voortdurend naar beneden stroomt. Op de verklaring hiervan, zullen we hier niet ingaan b) HET PLANETARIUM. Bij tal van klassieke schrijvers kan men berichten aantreffen over de door Archimedes geconstrueerde spheren. waarin de beweging der hemellichamen door een mechanisme werd nagebootst. Volgens een bericht van Cicero (2) had Marcellus bij de verovering van Syracuse twee van zulke werkstuk ken als eenige buit voor zich zelf behouden. Een ervan moet een volledig bolvormig open planetarium zijn ge weest. waarin bij één omwenteling zon. maan en plane ten dezelfde bewegingen ten opzichte van de spheer der vaste sterren uitvoerden, als ze dat aan den hemel in één dag doen en waarin men bovendien de opvol gende phasen en de verduisteringen van de maan kon waarnemen. Archimedes heeft blijkbaar met de constructie van dit instrument diepen indruk op de klassieke wereld gemaaktdit werk scheen van bovenmenschelijk ver nuft te getuigen. y Archimedes zelf schijnt aan de constructie van zijn planetarium grootere waarde te hebben toegekend dan aan eenlg ander technisch werk. Hij liet er ze»fs. in tegenstelling met zijn gewoonte over mechanisch werk niets te boek te stellen, een geschrift over na. Over het vervaardigen van spheren» dat echter verloren ge gaan is. VI. DE VERDEDIGING VAN SYRACUSE. Archimedes is vooral beroemd geworden om het actief aandeel, dat hij in de verdediging van Syracuse tegen de Romeinen heeft genomen. Reeds vroeger had hij oorlogstuig vervaardigd, doch vóór 214 v. C-, jaar waarop Marcus Claudius Marcellus het belee om de stad sloes, had men het niet te gebruiken. De Romeinen vonden in den ouden geleerde een geduchten tegenstander, vooral daar hij zélf het gebruik van zijn werktuigen heeft ge leid De geschiedschrijvers verhalen over krachtige werp tuigen. die zware steenblokken op de aanvallers lieten regenen in samenwerking met geschut voor kleineren afstand, de zg. schorpioenen, die hun projectielen door schietgaten in de muren wierpen. Aan de zeezijde waren onder meer sterke kranen in actie. die. groote steenen of zware stukken lood op de Romeinsche schepen lieten neervallen of die met een ijzeren greep de voorstevens optilden, om de vaartuigen plotseling weer op het water te laten neerploffen. Deze wonderbare oorlogstuigen maakten op de vijan delijke soldaten een geweldigen indruk, en zoodra ze maar een koord of een stuk hout buiten de muren zagen uitsteken, namen ze de vlucht. Ondanks den moed en het vernuft der Syracusanen zijn de Romeinen er ten slotte na een langdurig beleg in gelukt, de stad te veroveren. Omtrent de verdediging van Syracuse is het bekende verhaal in omloop gebracht, dat Archimedes met reus achtige brandspiegels (holle spiegels) de zonnestralen concentreerde op de schepen der Romeinen, zoodanig dat deze In brand vlogen. Dit verhaal is niets meer dan een legendede technische onwaarschijnlijkheid springt ervan in het oog en geen der bekende historici maakt er melding van alhoewel ze niet vervaard waren sterk te overdrijven (het optillen der schepen o. a De phl- losoof Lukianos (1" eeuw v. C.) vertelt dat Archimedes kunstmatig vijandelijke schepen in brand deed vliegen. Misschien gebeurde dit. zooals we reeds vroeger hebben gezien, door m:ddel van het bespuiten met brandende stoffen. De eerste die over spiegels gewaagt is de me dicus Galenos die vier eeuwen na Archimedes leefde. Later werd dit gebruik van spiegels met voorliefde op- gedischt en het effect door de spiegels bereikt wordt naarmate de schrijver later leefde sterker. De meeste dezer auteurs waren in de meening dat het toestel van Archimedes moest opgebouwd zijn geweest uit een zeer groot aantal kleine vlakke spiegels (Slot volgt). (1) Cochlias is afgeleid van het Grleksche coclea slakkenhuis. (2) CiceroRomelnsch staatsman (108 v. C.; 43 v. C Het is Rome's grootste redenaar, die de Latijn- sche taal tot haar hoogste ontwikkeling bracht. Zendag 8 MaartJohannes de Deo Maandag 9 MaartFrancisca Romana Dinsdag 10 MaartVeertig Martelaren Woensdag 11 Maart: Firmin. Vindicianus. Fredericu- Donderdag 12 MaartGregorius. Octavia Vrjidag 13 Maart: Rodrigue. Rosina. Euphrasia Zaterdag 14 MaartMathilda, Zal Eva Zondag 8 Maart Maandag 9 Maart Dinsdag 10 Maart Woensdag 11 Maart Donderdag 12 Maart Vrijdag 13 Maart Zaterdag 14 Maart Zondag 8 Maart Maandag 9 Maart Dinsdag 10 Maart Woensdag 11 Maart Donderdag 12 Maart Vrijdag 13 Maart Zaterdag 14 Maart Laatste kwartier: 9 Maart, te 24 u. 0. Nieuwe maan 17 Maart, te 1 u. 50 Eerste kwartier: 25 Maart, te 2 u 1. Volle maan1 April, te 14 u. 32- Opgang Ondergang 8 u. 14 19 u. 34 8 u 12 19 u. 36 8 u. 10 19 u. 38 8 u 07 19 u. 39 8 u 05 19 u. 41 8 u. 03 19 u 43 8 u. 01 •19 u. 45 Opgang Ondergang 2 u 00 11 u. 07 2 u. 24 11 u 49 3 u. 32 12 u. 39 4 u. 32 13 u. 35 5 u. 26 14 u. 39 6 u 11 15 u. 47 6 u 48 16 u. 57 TWEEDE TREKKING VAN 2 MAART 1942 Het lot van 2 miljoen frank is toegekend aan de serie 224953. Twee loten van 1 miljoen frank zijn toegekend aan de series 239938 en 182951. Vijf loten van een half miljoen frank zijn toegekend aan de series 227976, 243*23, 336280, 263005 en 348052. Vijftien loten van 100-000 frank zijn toegekend aan de series 122788 129268 147140 167756 202116 212628 213292 222987 223020 229482 248769 256095 263397 276459 283443 Zestig loten van 50.000 frank zijn toegekend aan de series 100099 110362 113633 119945 120446 131875 133109 133466 157562 158535 160582 161729 161737 165068 171555 178261 183028 188417 193798 195701 196767 198041 198554 204908 207117 211710 233230 235921 244613 245732 250500 252743 253040 253162 255653 256489 256686 262290 265624 268846 272899 275117 276840 278229 282419 286049 291535 315325 319020 322499 325650 326229 329361 333893 334755 334949 337691 343758 343840 345742 Kcniarii en Krediet lijkje te begraven nemen ze als doodkist een zeepkistje. C. L. Leipoldt heeft ten zeerste de oorlogsmiserie be schreven. Wie kent z'n bundel Om Gert vertel e. a. Gedichte niet Maar uit dat tijdperk is niet alles strijdpoëzie. Ook konden die Zuid-Afrikanen zangerige werkjes schrij ven. Van Celliers kregen we een bundel Die Vlakte waarin op heerlijke wijze de Afrikaansche natuur be zongen wordt Ook mogen we Eugeen Marais, Jan Lion Cachet, pre sident Reitz, Malherbe, Maré, A. Pienaar, Dr Preller, Adv. De Waal, niet vergeten te melden. Want deze men- schen deden al wat zij konden om hun moedertaal te doen bloeien. En ze hebben het ook zeer ver gebracht. De patriot mannen begonnen met propaganda voor een eigen spreektaal, en ze hebben zelfs een eigen schrijftaal ge kregen. Het Zuid-Afrikaansch is hun moedertaal en als tweede taal hebben ze het Engelsch. Na den bloeitijd in de poëzie was er als een periode van rust. Maar na '25 stonden de jongeren op. Doch deze spreken niet meer zoo zeer over strijden en oorlogsmiserie, maar over wat in hun ziel woelt. Ze zijn op weg naar een groote toe komst Dat de vriendschapsbanden tusschen ons Vlaanderen en de verre broeders uit Zuid-Alrlka vertrouwelijker wordenG. D. B. Op 7 Maart 1822, overleed te Parijs. Lieven Bauwens, die te Gent de grondlegger was van de katoennijverheid. Het is op 8 Maart 41 jaar geleden dat Peter Benoit, Vlaamsch komponist met Europeesche beteekenis. deze aarde verliet Op 9 Maart 1855 werd I. Bauwens, geneeskundige, te - Aalst geboren. Hij begon bet Nederlandsche Woorden boek der Geneeskundeuit te geven, maar stierf te vroeg om het te voltooien. De meest beslagen plantenkundige van zijn tijd, Rem- bert Dodoens, geboren te Mechelen in 1517, overleed op 10 Maart 1585. Hij liet talrijke geschriften na, waaronder zijn vermaard CruydtboekHij weigerde een hoog- leeraarsambt te Leuven, was keizerlijk lijfarts, en do ceerde te Weenen en te Leiden. De meest individualistische der Van Nu en Straksers. Karei van de Woestyne, kwam op dezen dag van het jaar 1878 te Gent ter wereld. Deze aristocratische Vla ming met een zeldzame gevoeligheid is de smartelijkste figuur van onze moderne letterkunde. Op 11 Maart 1793, geboorte te Boechout van Jan Frans Willems, terwijl de Fransche krijgsbenden het dorp binnenrukten. Alle Willemsfondsers weten wat hoogstaande figuur de Vader van de Vlaamsehe be weging is geweest. DE ZUID - AFRIKAANSCHE TAAL. (Vervolg) Verleden week werd er gehandeld over de Geschiede nis der Zuid-Afrikaansche kolonisten. Nu spreken we over hun taal. Dus In de Kaapkolonie heeft het Nederlandsch een uitgestrekt taalgebied veroverd. Uit de liefde voor de natie is de liefde voor hun taal onistaan. En niettegen staande de vele tegenwerkingen is het Nederlandsen daar goed bewaard gebleven. Toch zijn natuurlijk en kele afwijkingen als sch is sk geworden. Schapen Skape (de slot-n valt overal weg». Bij het werkwoord zijn alle uitgangen weggevallen vb. ik krij, jij krij, wij loop. Maar meestal zijn het zulke veranderingen dat ze voor ons geen moeilijkheden opleveren. Ook zijn er vele invloeden uit de negertaal van de oorspronkelijke bevolking (vb. uit het Maleisch). Zoo spreken ze bv. over baing wanneer ze veelbeduiden, die kabai js het kleed tamai» is grootenz. In den beginne was het Zuid-Afrikaansch alleen maar een spreektaal voor het platte land. Heel lang heeft jhet geduurd eer we geschreven teksten kregen. De opkomst van het Zuid-Afrikaansch hangt samen met de opkomst van hun nationaal gevoel, dat in verband staat met hun zwaren strijd. Het eerste wat we geschreven kregen komt uit het reisverhaal van een Hollander, die eer. stukje Zuid-Afrikaansche samenspraak inlaschte, om z'n landgenooten en de Vlamingen te toonen. hoe die taal er ginder uitzag bij de kolonisten. Gelukkig groepeerden zich eenige dappere mannen en stichtten Die Genootskap van regte Afrikaners (regte rechte). Vooral mogen we den naam van Do minee du Tolt, die den vader der Afrikaansche Bewe ging genoemd werd, en onder het pseudoniem Totius schreef, niet vergeten. De stichters gavenr een tijdschrift Die Patriotuit. Dat zagen de Boeren graag. Men sprak over een eigen taal, eigen spraakkunst De voor naamste spelregel luiddeSkrijf soos jij praat «Schrijf zooals je spreekt». Die dappere mannen had den ee" -,-+-7-„i;-i, h-gn.w-ekerswerk verricht. Eenmaal dat de vereeniging gesticht was, hielpen allen, die iets over hadden voor hun taaL De dichters grepen naar de pen om te rijmen bij elke gelegenheid. Iti dat tijdperk schreef C. H. Hoogenhout hgt volgende ironisch gedichtje Fooruitgang Engels, Engels, alles Engels, Engels wat jij siet en hoor In ons skole, in ons kerke Word ons moedertaal vermoor... De groote dichter Jan L. Cachet schrijft ln een van de mooiste gedichtjes uit dat tijdperk Die Afrikaanse Taal Ek is 'n arme boerenói, bij vele min geag Maar toch is ek van edel bloed en van 'n hoë ges lag Uit Holland het mij pa gekom, na sonnig Afrika Uit Frankrijk waar die druiftros swel mij liewe [mooie ma... Uit die Eerste Beweging kregen we ook proza als «Die Sewe Duivels en wat hulle gedoen het» door Ca chet Dit duidt vooral op de hoofdzonden. Een Geskie- denis van ons Land in die Taal van ons Volk ontstond. In één woorddie patriotten hebben een reuzenwerk verrichtBij hen vinden we ongeveer hetzelfde streven als bij Gezelle, Rodenbach en zoovele andere Vlamin gen Doch door het uitbreken van den Boerenoorlog (1899-1902) ging de beweging achteruit. Het Zuid-Afri kaansche volk leed door dien oorlog nameloosDat geeft het ontstaan aan hun onsterfelijke oorlogspoëzie HUN OORLOGSPOËZIE. Die Vrijheidsoorlog van 1899-1902 heeft diepe sporen achtergelaten op de kolonisten. Vrouwen én kinderen waren omgekomen ln de concentratiekampen en een groot deel derdappere Boeren gesneuveld! Dat heeft zich ook geprent in het hart der dichters. Wie kent het mooie gedicht Japiedoor Leipoldt niet, waarin de dichter vertelt over z'n gevallen makker Ook de mi serie uit de concentratiekampen werd op papier gezet. Luister naar de laatste strofe van Aan 'n Seepkissie door Leipoldt Hulle het jou In England gemaak, seepkissie, Om hier vlr ons kinders as doodkis te dien Hulle het vit jou lijkles gevinde, seepkissie en ek et jouselwe as.dookis gesien In dat gedichtje wordt namelijk gehandeld over éen kindje Kleine Jannie dat van ontbering sterft In één der kampen. En daar ze niets anders hebben om het (Zie vervolg onderaan vorige kolom).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 10