22e jaar, Nr 46 Prijs 0.75 tr. Vrijdag 6 Maart 1942 NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER Uitgever DUMORTIER. 34. »btfos vraat Tel. 500 YPER ZELFBEHEERSCHING STAD YPER BEVOORRADINGSDIENST Boterverdeeling Rl| WIELTAKS WINTERHULP IEPER Winterfoor Kattefeest Bericht aan de Landbouwers Stedelijk Slachthuis van leper HET YPERSCHE ABONNEMENTSPRIJS oor België één jaar36.00 Ir. zes maanden 18,00 fr. Men kan inschrijven In alle Belgische Postkantoren. -Mj- jiv rn*&+0*mmm TARIEF van AANKONDIGINGEN op aanvraag aan de Drukkerij Duinortier 34. Boterstraat, Yper Tei. 500 Postch. 46.173 H. K. Yper 220 intmimtmunmtJtPtm, Een mensch meet voortdurend strijden om zijn wil te beletten de slaaf te worden van loutere gevoelens en neigingen. De uitslag van dezen strijd hangt af van den araad van ztlfbeheersching, dien hij bezir. Voor veler, is dit echter een moeilijke, eigen schap, omdat de gezondheid daarbij een rol speelt. Ook zijn het de kalme menschen, die hier een voorsprong hebben. Er dient echter op gedrukt te worden, dat een ieder zelfbeheersching verkrijgen kan, als hij zich voortdurend wil oefenen. Maar de moderne mensch, in 't algemeen ge sproken, wil daarvan niet hooren. Het indifferentisme, waarin hij meestal ver keert omtrent zaken van geloof en zedeleer, doet hem het zelfbedwang in vele opzichten als een onnoodige karaktereigenschap beschouwen. Men geeft zich aan dans en spel, lusten en genoegens over, zooveel men wil, maar zijn hartstochten be- heerschen wordt als iets tegennatuurlijks be schouwd. De toenemende zenuwachtigheid en overprikke ling van onze eeuw, zegt de bekende pedagoog Dr Foerster, hangt voor een groot deel daarmede samen, dat de mensch tegenwoordig in elk opzicht, wat zijn humeur of hartstochten betreft, zich zelve niet weet te bedwingen. Men verwoest meer en meer zijn zenuwen, omdat eigenlijk niemand meer inziet, waarom hij zich beheerschen zal. Op onbeschaamde wijze viert de leer van het zich laten leven hoogtij in onzen tijd. Een zon derlinge wereldbeschouwing, die totaal vreemd is aan het werkelijke leven, breidt zich immer meer uit. Ze weet niet eens wat de mensch is en wat hij noodig heeft om onder de menschen te kun nen leven. Zoo komt het, dat juist het allernoo- digste in de opvoeding der kinderen, de zelfbe heersching, van het programma werd geschrapt. We moeten terug naar de heerlijke voorbeel den van het verleden om wederom de zelfbeheer sching te leeren. We moeten ons ook doen bij staan in den strijd tegen de algemeene wils- zwakte door de feiten ons medegedeeld door de moderne wetenschap. Hoe weinigen verstaan de kunst om altijd gelijk van humeur te zijn, altijd een zekere mate van opgewektheid en vroolijkheid te vertoonen, in één woord om volkomen meester te zijn over hun wil Een voorbeeld moge aantoonen, hoe door zelf beheersching en wilskracht, een zenuwgestel zelfs in de kritiekste oogenblikken des levens in even wicht kan worden gehouden. Het gebeurde gedurende de laatste levensdagen van den grooten chirurg von Mikulicz. Bij een onderzoek ontdekte deze plotseling bij zich zelve een gezwel in de maagstreek. Dadelijk overtuigd van het groote gevaar, waarin hij ver keert, vraagt hij zijn vriend, Prof. von Eiselsberg, hem zoo radicahl mogelijk te opereerèn. Eisels berg opent de buikholte en ziet op het eerste ge zicht, dat geen operatie meer redding zal brengen, omdat het kankergezwel reeds te ver voortge woekerd is. Hij sluit daarom de buikholte en deelt aan zijn vriend bij het ontwaken uit de narcose mede, dat hij reddeloos verloren is en hoogstens nog eenige maanden te leven heeft. Hij verklaar de dit zonder omwegen omdat hij zijn vriend vooruit beloofd had hem gansch de waarheid te zullen mededeelen. Geen van beiden sprak verder over het geval en niemand uit de omgeving, noch vrienden, noch vrouw, noch kind konden ook maar gissen, wat voor een geheim Mikulicz in zijn hart verborgen hield. Zijn vroolijke humeur verliet hem geen oogenblik. Ook voor zijn familie, voor de weten schap, voor zijn zieken en lijdende medemen- schen bleef hij dezelfde als voorheen. In bewon derenswaardige kalmte sprak hij in zijn laatste les voor de studenten over inoperabele' gezwel len», aldus zijn eigen lijden nog doen dienende voor de wetenschap. Onvermoeid, zoolang zijn krachten reikten, bleef hij werkzaam op de kli niek tot welzijn van zijn patiënten, alsof er nog jaren van arbeid en geluk voor hem lagen. Ook scheidde hij kalm en rustig van deze wereld, toen zijn uur gekomen was. (Uit Hygiene des Ich van Grüber.) Is dat nu geen wilskracht... geen zelfbeheer sching' Onze tijd mist beide, dat wordt wel algemeen erkend. In de wederopvoeding van den wil moet de hoofdfactor gezocht worden om de heerschende zenuwzwakten te voorkomen of te genezen. Waarlijk onze eeuw staat in het teeken van het nervosisme. Ons zenuwgestel verkeert voortdurend door de gejaagdheid en opgewondenheid, waarin we ver- keeren, in een toestand van voortdurende prikke ling en spanning, zoodat slechts een enkele psy chische of physische schok, een geldelijk verlies, verdriet of sterfgeval, behoeft OP te treden om ons te doen opnemen in het groote kader der echte zenuwlijders. De verhoogde prikkelbaarheid en gevoeligheid van ons zenuwstelsel gepaard met het inwerken van een veel grootere hoeveelheid prikkels ma ken onzen tijd tot een zintr v&chtigen in tegen stelling met den evenwichtigén, van vroegere eeuwen. Zonderling is bovendien de omkeer van de orde der natuur. Is het niet opvallend, dat een mensch zijn vermogens niet kan gebruiken zooals hij wil, maar dat zij hem gebruiken Hoe komt het, dat hij niet kan denken waaraan hij zou willen den ken, maar dat zijn geest zich om te zeggen los rukt van zijn gezag om zijn eigen gedachten te hebben Waarom kan hij niet beminnen wat zijn genegenheid waard is en trekt zijn hart hem naar datgene wat rede en geweten verafschuwen Iedereen kan ondervinden, dat een gedeelte van zijn natuur doet wat regelrecht in strijd is met zijn wil. Er zijn dus wederspannige machten in ons, die alleen door de zelfbeheersching tot gehoorzaam heid kunnen gedwongen worden. Zij moet er voor zorgen, dat geen .zintuig, geen vermogen leeft of handelt voor zijn eigen voldoening, maar voor het welzijn van den persoon aan wien het toebehoort. Dat is het zelfbedwang, dat onontbeerlijk is aan allen, die op eenigerlei .wijze de macht om over zichzelf te gebieden verloren hebben. Deze moe ten alle bandelooze vermogens en krachten ver zamelen en ze gewennen aan het commando woord van in den pas te blijven. De samenwer king van al de vermogens' van geest en lichaam is hierbij noodig. Evenmin als het oog kan zeggen tot de hand ik heb u niet noodig evenmin als het hoofd kan zéggen tot den voetik heb u niet noodigevenmin kan het hoofd tot het hart, de rede tot <^e aandoeningen zeggenik heb u niet noodigWij moeten hen leeren hun werk in gehoorzaamheid te volbrengen. We moe ten de eenen leeren wachten, de anderen daaren tegen dwingen tot handelenwe moeten de eenen bestraffen terwijl we de anderen aanmoe digen. Zoolang de orde niet hersteld is, mogen we nooit aan de stem van een neiging of hartstocht toestaan een bevel te geven of eenig gezag uit te oefenen. Denk niet, dat zulk een tucht een onredelijke beperking is van onze vermogens. Zij moet inte gendeel aan den geest de uitoefening van zijn al- geheele macht terugschenken, opdat alles in de vereischte orde blijve en volgens de regels samen- werke ten einde de onontbeerlijke eenheid in het complex te behouden. Om practisch te zijn, laat ons zoo weinig moge lijk driftig worden en wanneer het dan toch ge beurt, zoo weinig mogelijk doen en zoo weinig mogelijk spreken in zulke omstandigheden. Voerral tegenover ondergeschikten moet men zich op zelfbeheersching toeleggen, want die mo gen niet tegenspreken. Het is bepaald ongeoor loofd tegenover kinderen zijn zelfbeheersching niet te bewaren. Men bedenke, dat men na zijn: boosheid toch alles weer goed moet maken. Ken u zelf. Stel u niet tevreden met bespiege lingen wat gij zijt, of wat gij onder sommige om standigheden had kunnen zijn. Beproef u zelf. Door proefneming moet gij bevinden, wat gij zijt; door de daad u zelf onderzoeken. Gij meent bijvoorbeeld, dat gij niet zonder naastenliefde zijt en geen scherpe tong hebt voor anderen. Belieg u daarmee niet, maar stel u zelf van tijd tot tijd en gedurende den dag op de proef en wacht op het antwoord, dat uw daden u zullen geven. De uitslag zal vermoedelijk zeer verrassend zijn, want gij zult bemerken, hoe dik wijls gij te kort zijt geschoten. Zichzelf in een idealen geestestoestand brengen is zeer gemak kelijk, maar er is geen ruwer, maar ook geen ge zonder ontwaken dan uit verkeerde droomen over onszelf. Wees dus op uwe hoede, want gebrek aan zelfkennis en zelfbeheersching kan het schoonste karakter en ook de schoonste toekomst bederven. De N.LV.C heeft de vergunning tot den verkoop van boter toegekend aan de volgende firma HOORNAERT Georges. D'Hondtetraat. Nr 56 De taks ten voordeele der Stad, is gebracht van 5 frank op 7.50 frank Deze som wordt vanaf 17 Februari geïnd door den Heer Ontvanger der Belastingen, ter zelfder tijde, als de Provinciale taks De personen welke zich eene rijwielplaat aangeschaft hebben, vóór den 17 Februari, en dus slechts 37 50 fr. in plaats van 40 frank betaald hebben, zijn verplicht, vóór 1 April, het verschil, 't zij 2.50 frank, aan de Stads kas te storten. Zij gelieven het ontvangstbewijs hunner- nieuwe rijwielplaat mede te brengen. De Burgemeester. J Vanderghote. Vanaf 10 Maart zullen de bureelen van Winter hulp gesloten blijven, iedere week, den Dinsdag en den Woensdag. Zooals andere jaren duurthet Kattefeestdrie Zondagen en zullen de attracties op het foorplein tot Maandag 16 Maart opgesteld blijven. STAD YPER Herbezaaiingen van graangewassen Tengevolge van de gure vorst, zullen er on getwijfeld vele bezaaiingen van graangewassen verloren gegaan zijn. Schikkingen werden genomen om, van zoohaast de landerijen doordooid zijn, over te ga&n tot die bestatigingen. De landbouwers die denken te moeten overgaan tot herbezaaiing gelieven zich zonder uitstel te wenden bij den Landbouwdienst der Stad. Boter straat, 13. Yper. den 24 Februari 1942. De Burgemeester. J. Vanderghote. MAAND FEBRUARI 1942 Geslacht44 stie-en 18 ossen 78 vaarzen 84 koeien 17 nuchter kalvers 32 vette kalvers 7 schapen 41 varkens 1 geit 2 paarden en muil dieren. Te zamen 324 dieren

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1