HET PERSCAS «COMPRIGAZ» WISCO DE KORTRIJKSCHE O N D E R LIN G E IEPERSCH KRONIEKSKE N. V. PERSGASINSTALLATIE. ONS APPARAAT LEBRUN-NIMY Capronstraat Nr 1 - IEPER Boerenwachtfeest Voor de Gsteisterden ZWART PAPIER voor verduistering LET OP Gij die roerende of onroerende goederen bezit. BRAND - LEVEN - ONGEVALLEN - Bijkantoor -IEPER, Patersstraat, Nr 8. Omer ROBYN - TEMPERMAN. WINTERHULP KRONIEK Bijkomende lichte maaltijden van Winterhulp De bedeelingen van Winterhulp Vlaamsche Toeristenbond leper HET YPERSCHE 6 3 -1942 JONG zijn. De jongeren w eten dater werd nooit vruchteloos oeroep op on.- gedaan waar het er om gaat hun nede- r.ge pogingen, om iets menschwaardigs tot stand te orengen te steunen. Daa.door genieten we hun ver trouwen Omdat we zelf jong zijn. vooral naar hart, en hopen steeds zoo te blijven. Daardoor worden we w e weten dit ook gaarne gelezen Hier spreekt de eu-,d. die belang stelt in alles wat bewijs geeft van een frisch jeugddynamisme en dat kan ook zeifs bij oude menschen gevonden worden Want jeugd beteekent niet leeftijd Jugend 1st eine Haltung Jeugd is een houd.ng scnreef eens een denker. Van sommige oude menschen zegt men graag «hij is nog jong van hart», omdat In hun nog het vuur van een bewaarde jeugd vlamt, omdat ze zich nog enthousiast kunnen maken voor een schoone zaak. Omdat ze nog kunnen mee doen Omdat ze nog iets nieuws kunnen tot stand brengen, omdat ze nog aan het oudere kunnen verzaken, als het te vervangen is door beters Zoo zijn er men schen die sterven, alleenhjk maar omdat het lichaam u.tgeput is en n.et meer kan weerstaan aan de bevelen van een jongen geest, maar waaiuit een frisch gebleven ziel naar den hemel stijgt JONG idealisme. Doch deze uitingen van jeugddynamisme vallen na- tuui i.jk voornamelijk bij de jongeren zelf te zoeken, en we gevoelen ons steeds verheugd wanneer we ermede iri aanraking komen. Ver van ons dus ze. hooghartig van ons voetstuk, een smalenden blik toe te werpen: we doen mee en we moed.gen aan. Zoo werden we deze week uitgenoodigd door een kleine groep tooneell.efhebbers. Het zijn nog beginne lingen. maar die vooruit gaan, zonder pretentie, doch van hun inspanningen en opoffer.ngen moo.e vruchten verhopen. Het betreft de jonge Sint Maartens Tooneel- g.oep, wier aankondiging de lezers in vorig nummer onder onze rubriek hebben bemerkt. We ademen gaarne deze melancholische atmosfeer van een stoffe.Ige wanordelijke en slecht verlichte zaal, waar jonge menschen met beperkte middelen, samen komen. om m gemeenschappeiijken str.jd, een ideaai te dienen, dat beantwoordt aan hun behoefte, om aan hun van leven overborrelende ziel. uitmg te geven. Graag gaan we in zoo'n midden, omdat we eens, toen we veel jonger waren, op een gelijkaardige manier ge streden en ook geleden hebben want jonge zielen zijn gevoelig en kunnen geweldig lijden wanneer ze ver trapt wo. den. om ten slotte met welke bitterhe.d denken we eraan verpletterd te worden onder het onbegrip van oude zielen. EEN PAARD OP ZOLDER. De jongens van de St Maartens Tooneelgroep hebben ons weinig gezegd, maar we hebben hen begrepen. Ze hebben ons een stuk herhaling van hun klucht laten bijwonen, die ze Zondag aanstaande in het College op voeren en we denken wel dat dit stuk een succes te ge- moet gaat. Een Paard op Zolderwerd overigens reeds in privaatvoorstelling opgevoeid voor de studen ten van het College zelf en het is de bijval, die ze daar geoogst hebben, die er hen heeft toe doen besluiten de g.-oote stap te wagen: een voorstelling voor het groote publiek. Het betreft een paard dat in een loterij, door een Jood ingericht de eeuwige Joodaan een boer toegekend weid. en die boer vindt nogal moeilijk dat paard het staat namelijk, zooa'.s de titel het zegt, op zolder zocdat hij in het huis, dat het adres bedoelt, op de verschillende verdiepingen elke verdieping is een bedr.jf alle .lei voorvallen beleeft tot hij einde lijk het doel van zijn avontuurlijke reis bereikt: het zolderkamertje van den jood... en zijn paard. We denken wei dat de liefhebbers van luimige kunst uitingen en dat is thans in den roep de inspan, ning van deze jonge tooneelspelers zullen weten op prijs te stellen en er alle genoegen aan zullen beleven. Tot Zondag dus, beste jongens, en goeden moed JE SUIS SWING. In de lijn van de in het begin van onze kroniek ge- uitte gedachten kunnen we verwijzen naar een artikel van een collega en naamgenoot, d.e bijzonder wel ge plaatst is om deze problemen te behandelen, namelijk Jeanne de Biuyn. Onder den titel van De andere Jeugd gaat ze te keer tegen die jeugd welke swing, sport, toilet, een goed glas, flirt als de modernste vorm van het eeuw.g liefdethema als het leven beschouwt. «Wat heeft men in den laatsten tijd in ons land, vooral in de Franschtalige kringen van Brussel, niet geschimpt op de jeugd, die het fameus l.edje je suis swing tot haar motto maakte, en in dezen noodtijd geen hoogere betrachtingen kent dan in privé-clubs op negerrythmen de gekste bokkesprongen uit te voeren is haar aanhef. We hooren op dit oogenblik reeds de heftige p.o.esten in een breede laag van jonge lezers, want ook leper telt zijn aanhangers in de categorie van menschen die deze levensbeschouwing tot de hare heeft gemaakt (al mogen allen niet zoo hard beoordeeld worden) en Jeanne de Bruyn legde ook juist den vinger op de wonde. ONDERSCHEID MAKEN. Doch er dient onderscheid gemaakt te worden. Er is het probleem «Jazz» en het probleem Levensbe- is meest bevoegd voor Uwe Leveranciers der Gemeentebesturen en Gasmaat schappijen van Antwerpen Brussel. is het meest doeltreffend, het meest economisch en sedert lang het meest verspreid. Onze bijhuizen te Antwerpen, Brussel, St Niklaas, Gent, Lokeren, Kortrijk, Doornik, Brugge, Leuven, Mechelen, Moll, enz... zijn steeds ten uwen dienste. DE RUWHOUT - GASGENERATOREN ZUN DE DUURSTE MAAR OOK DE BESTE. Alle inlichtingen verkrijgt U schouwing en deze moguu niet vereenzelvigd worden Wat dit laatste betreft, móeten we de schrijfster ten volle beamen waar ze aanklaagt dat er een zeker ge deelte van de Jeugd weinig inieresse. laat staan mis prijzen heeft voor hoogere idealen en zijn dagen slijt in allerlei onbenulligheden, fuifpartijen en leegheid Wel kunnen we aannemen dat eens een uitzonderlijke gelegenheid op een speciale en uitbundige manier ge vierd wordt. Uitbundigheid is nu ook eens een eigen schap. die men de jeugd zoo maar niet zal afsehrepen Het einde van den oorlog, bij voorbeeld, zal wel veel zulke tooneeltjes zien. Zulke vreugd doet eens de dage- lijksche bekommernissen totaal vergeten, men schreeuwt eens zijn geluk uit te leven, en een no: maal mensch 9poort ze aan 's anderendaags met dubbelen ijver aan den arbeid te gaan. Overigens kan men van de jongeren niet willen dat ze altijd als ernstige peetjes achter hun kachel zitten. Maar er zijn van die menschen die het kunnen uit houden eiken dag op zoo'n manier te vieren Soort zoekt soo:t. Meestal zijn ze in groepen of bendjes vereenigd en gaan tezamen verscheidene keeren In de week batavieren. ET LE TYPE SE FLANQUAIT TROIS FOIS LE DER RIÈRE PAR TERRE. We werden meermalen in de gelegenheid gesteld met zulke bendjes». of leden ervan in aanraking te komen en hun kring stond wijd voor ons open. We moeten eer lijk- zeggen dat, alhoewel we soms erg veel belangstel ling voelden voor personen die wat meer in hun lijf hadden en die, wonderlijk genoeg, er deel van uit maakten, we nooit veel lust gevoe.d hebben er toe bij te treden en het nooit gedaan hebben indien ze niets beters dan hun ijle en soms vuile zeever aan te bieden hadden De lach is er gemaakt, de vreugde zonder diepgang en de kluchten die ze er in serie brouwen zijn plat. Wat meent u, geachte lezer, bij voorbeeld, van een uitdruk king als d.e, op het eind van een vertelling et le type se flanquait trois fois le derrière par terre (On vertaalbaar Men kan juist lachen om hét dwaze er van, doch de inhoud is allesbehalve fijnzinnig. Maar ik kan u verzekeren dat sommige snobs uit bedoelde groe pen dat dertig maal op een dag kunnen herhalen. Sommige, cabarets in Brussel zijn het geliefkoosde lokaal van dergelijke gezelschappen. We willen er geen vernoemen, doch er zijn er die absoluut als... kieken hokken willen doorgaan. We weten niet of ze daarmede opzettelijk hun publiek willen beleedigen. doch de ha nen die er kraaien zijn er gewis op hun plaats, en het is een zeldzaamheid wanneer eens een begaafd kunste naar er zijn stem laat hooren. Een ernstig mensch kan er alleen maar geeuwen en komt ontgoocheld buiten. JAZZ. Rest dan nog het probleem Jazz. Hierover is men nog nooit uitgepraat geraakt. Jazz heeft vurige vereer ders en even verwoede bekampers. De reeds vernoemde journaliste haalt een passage aan uit de Noord-Neder- landsche krant Het Nationale Dagbladdat over de besproken categorie personen zegt«Vraag hun niet naar symfonieën of sonates, naar Beethoven of Brahms, zij hebben er. óf nog nooit van gehoord, óf zi; laten u over duidelijk merken dat zij er niet de geringste belang stelling voor gevoelen, maar praat met hen over jazz, dan komen zij los, daar weten zij iets van, ware des kundigen zijn het zelfs op dit gebied, hot, swing, rumba of Lambeth Walk, ziedaar hun geheele interessensfeer». Het is een feit dat de gewraakte geesten gewoonlijk veel meer van dit alles weten dan van klassieke muziek. Overdrijving is hier weeral de fout. Maar in de Jazz zit wel meer dan men bij een eerste beluisteren zou meenen. Doch dit bespreken zou wel enkele van onze kronieken in beslag nemen en dat kunnen we spijtig genoeg niet doen. We kennen nochtans groote talenten op muzikaal gebied die dol veel van Jazz houden... maar èvenveel of meer van de klass'eke muziek. We meenen dat die er het meest van begrijpenén van de klassieke en van de Jazzmuziek. Hierop komen we, laat ons hopen, wel nog eens terug. Fernand DE BRUYN. Op Zondag 8 Maart 1942, te 16.30 uur zeer stipt, gaat te Poperinge, in de zaal van het Vlaamsch Huis, Groote Markt, het eerste Boerenfeest door, georganiseerd door Boerenwacht, afdeeling Poperinge, ten bate van het Nationale werk Boerenhulp aan Stadskinderen De Algemeene Overste der Boerenwacht, de Heer Dalle, zal er een korte toespraak houden. Op het programma dat speciaal in elkaar werd gesto ken voor de leden der Boerenwacht staat dans, zang en muziek Ernst en lach zullen elkaar afwisselen. Na de voorstelling op het tooneel zal V. I. V. O. de aanwezigen enkele volksdansen aanleeren. De prijzen der plaatsen zijn: 50 fr. (eerestetmkaart), 20. 10 en 5 frank. Boeren van Poperinge en omliggende, steunt het werk Boerenhulp aan Stadskinderen dóór tegenwoordig te zijn op dit feest dat U tevens een drietal bijzonder aan gename uurtjes zal bezorgen. Dit feest is voor UI! In het Staatsblad van 5 Maart 1942 verscheen volgend besluit Het besluit dd. 30 Juni 1941 betreffende 's Lands We deropbouw wordt als volgt aangevuld Artikel 5. Mits een bi'zondere machtiging van den Commissaris-Generaal of van zijn afgevaa"d:gde, kun nen gezegde instellingen eveneens gemachtigd worden voorschotten te verleenen, hetzij aan den geteisterde voor het verkrijgen van een onroerend goed ter vervan ging. hetzij aan den derde, verkrijger van het geteisterd onroerend goed. met het cog op het herstel of den we deropbouw van dit goed. In dit laatste geval wordt de derde verkrijger, voor de toepassing van onderhavig besluit, gelijkgesteld met den geteisterde. Artikel 13 van voo noemd besluit dd 30 Juni 1941 wordt aangevuld als volgt «Hetzelfde geldt wat betreft den rang van het voor recht. wanneer de geteisterde een onroerend goed ter vervanging aankoopt steeds te bekomen ter DRUKKERIJ DUMORTIER Het is U zeker bekend hoe de prijs van om het even welke soort goederen gestegen is, zoowel van gebouwen als andere soorten goed. Hebt U dan ook eens aan uwe verzekering ge dacht Is de dekking wel groot genoeg Zoo niet vraagt eens inlichtingen in vertrouwen bij de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N. V. HOOFD - OPZIENER EEN KATTEFEESTVOOR DE BEHOEFTIGE KLEINTJES. Wij hebben reeds vroeger gewezen op enkele mooie 1 gestes van ingezetenen onzer stad die aan Winterhulp dachten. Weer bereikt ons het nieuws van een dergelijk gebaar, nl. dat van den h. Aimé Gruwez, die aan een afgevaardigde van het departement Propaganda een zekere som heeft overhandigd die dienen moet om aan zekere behoeftige kinderen een «kattefeest» te bezor- gen. Mejuffer De Broe werd aangewezen door de af deeling Propaganda om zich met deze zaak bezig te houden onder de ondersteunde kinderen werden er een aantal uitgekozen, die dank zij het gebaar yan den heer Gruwez, eenige aangename oogenblrkken zuilen beleven met dit Kattefeest. Wij willen den milden schenker hier van harte danken en feliciteeren om zijn geste en om de zeer oorspronkelijke gedachte onze behoeftige onder- steunde kinderen op die wijze te gedenken WINTERHULPTOONEEL. EEN VERLIES. Ons Winterhulptooneel ondergaat een gevoelig verlies bij het vertrek van den heer Alfred Werrebrouck. Eerst werd hij aangesteld tot secretaris van de groep, daarna tot sectieleider. In beide werkkringen was hij een voor beeld; hij is steeds de ziel en de werkende spil van de'' groep geweest. Zijn werk is slechts in één zin te resu- 1 meerenhij deed als het ware allesZijn vertrek zal door de gansche g-oep van het Winterhulp-tooneel sterk, worden gevoeld. Hij verdient den dank van Winterhulp en wij zijn er van overtuigd dat ook de spelers van de groep zijn heengaan zullen betreuren. Wij wenschènr slechts ééne zaak dat 'hij toch nog zou voortgaan óns Winterhulptooneel met raad en daad te steunen, indien zijn nieuwe ambtsbezigheden het toelaten Freddy, ge zi;t steeds de spreuk indachtig geweest: Wat ge doet. doe het goed. En dat is het schoonste wat van een mensch kan worden gezegd. Misschien tot weerziens in Winterhulptooneel Voorloopig wordt de leiding van de sectie Tooneel door den Propagandaleider waargenomen. Deze zal later den opvolger van den heer Werrebrouck aanwij- 1 zen Winterhulp heeft besloten haar werking ten voordeele van de schooljeugd nog te versterken. Tot op heden werden er in de onderwijsinstellingen van meer dan 10.000 inwoners aan de ondervoede kinderen drie torjko mende maaltijden verstrekt, aan ten hoogste 20 van de schoolbevolking van elke instelling. Voortaan zullen die maaltijden vijf maal per week uitgedeeld worden aan dezelfde rechthebbenden, liefst te 16 uur alle dagen. - behalve 's Zaterdags en 's Zondags. De 'onge l eden van 14 tot 18 jaar, die de school niet meer bezoeken, waren reeds gerechtigd die collaties te genieten. Ze dienden zich daartoe te wenden tot 'hun plaatselijk eomiteit. dat ze op de rol van de schooluitdeelingen liet inschrijven. Het Centraal Uitvoerend Comiteit van Winterhulp heeft besloten over te gaan tot het uitdeelen van visch in pekel en vijgen aan zekere categorieën gesteunden van Winterhulp. In principe zal elk lid van het gezin gratis 250 gr. van elk dezer producten ontvangen. Ze zullen deze mee naar huis nemen om ze aldaar te berei den en te verbruiken. Deze bedeelingen zuilen in alle gemeenten geschieden waar ook lichte b'jkomende maaltijden voor de ondervoede schoolkinderen uitge-* reikt worden, het zij in alle gemeenten met meer dan 10.000 inwone s en in de locallteifen die vanwege het Centraal Uitvoerend Comiteit vergunning bekwamen op de lijst der rechthebbenden voor te komen, hoewel hun bevolkingscijfer lager dan 10.000 inwoners is. Van deze bedeelingen kunnen de houders van groene kaarten, van kaarten met één of twee kruisjes, evenals de kroost rijke gezinnen die de kaart met drie kruisjes be zitten. genieten, he'zlj feitelijk alle personen die recht hebben op onze steenkolenbedeelingen.* DOUANEKAARTEN De vertegenwoordiger van den Vlaamsehen Toeris tenbond deelt hierbij mede dat bij hem (Cartonstraat, 16. leper), steeds douanekaarten te bekomen zijn om vrij met de fiets naar Frankrijk te gaan. Deze kaarten kunnen onmiddellijk worden afgeleverd, (mits voor legging van een foto, beseh i'ving van het rijwiel, Iden titeit van den aanvrager). De kosten bedragen 13 fr. Nu het mooi weer in aantocht is, wordt het stilaan tijd om een douanekaar t aan te vragen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 2