Een Paard op Zolder Zielmissen ALLERHANDE NIEUWS Hebt U breuk aan Schrijf- of Rekenmachien, Bei op YPER 415, Alfred DEKEYSER St Maartens Tooneelgroep leper Een nieuwe Vertooning van het Tooneelgezelschap Rita COUCKE te Vper HANDBOOGSCHIETINGEN Schuttersbond 't Zuid-Westland Burgerstand van Yper Burgerstand van Reningelst Priesterbenoemingen Herderlijke aanstelling te Yper TOEGELATEN TAXIS St Jozefs Kerk der Carmelieten, leper. STERFGEVALLEN ZONDAGRUST De Apotheek van M. VANDAMME, Rijseistraat is alleen open op Zondag 8 Maart 1942 VPER. Mislukte poging tot diefstal. De landbou wer Taveirne Maurice, wonende op het gehucht Wieltje, werd in den nacht van Donderdag op Vrijdag van ver leden week plots uit zijn slaap gewekt door het gerinkel eener electrische bel. welke zich op zijn slaapxamer be vindt en ln verbinding staat met het hoenderhok. Hier door gewaarschuwd dat dieven in het hoenderhok ge drongen waren, stond hij dadelijk opentrok zijnkainer- vensier open. doch op hetzelfde oogenblik hoorde hij in de richting van het kiekenkot verscheidene personen die ijlings op de vlucht sloegen Verrast door het gerin kel der bel. waarvan zij het bestaan met vermoed had den. en door het optreden van den landbouwer, zijn de dieven verdwenen zonder iets mede te nemen. Vermoed wordt dat men hier te doen heeft met de zelfde kerels die den laatsten tijd reeds aan verschei dene andere omliggende hofsteden een nachtelijk be zoek brachten. Een streng onderzoek is ingesteld om de dieven, die naar men reeds heeft kunnen uitmaken met vier moeten zijn, op het spoor te komen. Reeks diefstallen. Verleden week Vrijdag werd 's morgens vastgesteld dat dieven binnengedrongen wa ren in de lokalen der Middelbare School, welke voor- loopig in het hotel-museum Merghelynck ondergebracht zijn. In de vijf aldaar gevestigde klassen werden de les senaars doorsnuffeld en al het schoolgerief der kinde ren dooreen geworpen. Een groote hoeveelheid der klas- benoodigheden lag ten gronde verspreid, terwijl nog ander schoolgerief alsmede doozen vitaminen, die voor de kinderen bestemd waren, door de dieven meegeno men waren. Vooraleer te vertrekken hadden deze laat ste de onbetamelijkheid zelfs zoo ver gedreven in twee klassen hun gevoeg te doen. De schurken zijn langs de kelderopening, waarvan het deksel niet vastgemaakt was m het gebouw gedrongen en hebben het langs den zelfden weg verlaten. De zaak is in onderzoek. De genaamde Hondeghem Maurice, van Yper, had zich Zaterdag avond naar de cinema begeven om er de Vertooning van 7 u 30 bij te wonen en zijn rijwiel bij den ingang der zaal rechtover de winketten geplaatst. Na de vertooning echter, die rond 21 u 30 eindigde, stelde hij vast dat zijn veio gestolen was Zondag morgen werd bestatigd dat tijdens den nacht dieven er in geslaagd waren een zekere hoeveel heid kolen te stelen uit den kelder der woning van Mevr. Wed. Vannieuwenhove-Brunfaut, in de Rijsel- straat. De schelmen hadden het op straat ■uitgevende deksel der kelderopening geforceerd en zoo hun buit opgedaan. Klacht werd ingediend en een onderzoek in gesteld. Dewitte Sylvère. van Zillebeke. was Zondagmorgen hier in de Paterskerk de mis van 7 u. 30 komen bijwo nen en had er zijn rijwiel in het kerkportaal geplaatst. Tóen de mis geëindigd was en hij terug vertrekken wilde, was zijn fiets reeds verdwenen. Den Maandag morgen echter, rond 6 u 30. werd dit zelfde rijwiel door Catry Antoon, van St Jan. terug gevonden langs den Bruggesteenweg. tusschen Yper en St Jan. waar het aan de beek verlaten tegen de leuning der brug stond. Dank zij de eraangehechte taksplaat kon spoedig uitgemaakt worden dat het hier het gesto len rijwiel van Dewitte betrof en deze laatste, welke dadelijk van die vondst verwittigd werd, was uiterst verheugd terug in 't bezit te komen van zijn velo, waar van, verwonderlijk genoeg, geen enkel stuk of onder deel ontbrak. Maandag morgen, rond 10 u., had Verfaillie Roger, van Hollebeke, zijn velo geplaatst aan den gevel van een huis der Êlverdinghestraat, alwaar hij een bood schap moest doen. Jïa.slechts enkele minuten in dit huis te zijn binnen gebleven, stelde hij vast dat een pak, het welk bij middel van twee elastieke riemen op het draag- staan van zijn velo bevestigd was, verdwenen was. De dief had de elastieke riemen eenvoudig doorgesneden en was ervan doorgegaan met het pak, dat een nieuw manskostuum ter waarde van 800 fr. bevatte. De aannemer Defever Jules, van Yper, bestatigde Dinsdag morgen dat een groote gegalvaniseerde plaat weggenomen was van het dak der houten loods staande op de werken aan de Rijselpoort. Woensdag, rond 2 uur namiddag, kwam Vanhecke Jeanne, van Brielen, een zieke bezoeken in het O. L- Vrouwhospitaal en plaatste haar fiets in het daartoe beschikt rijwielstaan aan den gevel van het gebouw. Toen zij terug bulten kwam, zag zij, tot haar ontstel tenis, haar fiets nergens meer staan. Petillioen Agnes, van Yper, bracht Woensdag na middag. omstreeks 3 u. 30, een bezoek aan het Moeder huis en plaatste haar rijwiel op den koer nabij den in gang van het gebouw Na ongeveer twee uren in de in richting verbleven te hebben, stelde zij, bij haar heen gaan. vast dat haar velo reeds door een ander meege nomen was. Werkhuis voor herstelling en herbouwing van alle merken. (3328) BOEZ1NGE. Winterhulp. Werking in Februari 1942 Aantal ondersteunde gezinnen 62 Aantal onder steunde personen 332 Aantal uitgereikte broodbons 253 Kieederen ter waarde van 10132 fr.Schoolsoep 1663 rantsoenen of gemiddeld 87 per dag. Levertraan 306 rantsoenen. Vitaminen5141 rantsoenen. Be schuiten 15 kgr. WOESTEN. - Tuinbouw. - Zondag 8 Maart houdt onze gilde om 18 ure bij André Boudry haar aigemeene maandelijksche vergadering. Een vreemde spreker zal ons komen voorlichten aangaande de konijnenteelt- Veel kweexeis van deze knaagd.eren zullen er aan hou den bij deze les tegenwoordig te zijn. Benevens nog zeer wetenswaardige verslagen over het bonds.oven. zuilen nog belangrijke mededeelingen verstrekt worden aan gaande vetten, tuinzaden en plantaardappelen. Aan stof zal het niet ontbreken en alle leden zu.len er dan ook aan houden aanwezig te zijn Nieuwe leden kunnen nog immer toetreden. GIIELUWE. De gruwelijke moordzaak. De da ders zullen voor het Assisenhof verschijnen. Het Assisenhof van Brugge komt den 10" dezer bijeen on der voorzitterschap van raadsheer Haus. Op de rol staat slechts één zaak. namelijk de afschuwelijke mis daad die, zooals onze lezers het weten, gepleegd werd in den nacht van 21 op 22 Februari 1941 en waarvan De Grande Hector, zijne vrouw Van Damme Margareta en hun dochtertje de ongelukkige slachtoffers waren. Het proces dezer zaak zal waarschijnlijk een vi.ftal dagen duren. De drie betichten. Vanderplancke Remi. Lefever Mar cel en Vande Waele Rafaël, die korts na de roofmoord konden aangehouden worden, zullen verdedigd worden de eerste door Meester Limpens. uit Gent. de tweede door-Meesters De Clerck en Talpe, uit Kortrijk, en de derde door Meester De Beuckelaere. uit Gent. Voor de burgerlijke partij zal. naar beweerd wordt. Meester Leuridan, optreden. KOMEN. Diefstal. Dieven zijn 's nachts binnen gedrongen in een afhankelijkheid der herberg van Ben- nsele Margriet en hebben er een veertiental hennen buit- •gemaakt HET YPERSCHE 6 - 3 -1942 OP ZONDAG 8 MAART 1942, te 17 uur In de feestzaal van het St VIncentius College Ingang St Jacobstraat OPVOERING VAN: Klucht in 3 Bedrijven. door P. GERDAS Kaarten te verkrijgen en te nummeren in St Maar tenspa tronaat. Lange Meerschstraat, op Zondag 8 Maart, van 11 tot 12 uur O Naar alle waarschijnlijkheid zal het tooneelgezelschap RITA COUCKE opnieuw opt: eden in onze stad op Zon dag 22 Maart, met BABY KRIJGT EEN BABY blij spel in 3 bedrijven, in plaats van op 15 Maart met De Dames met de Groene Hoedjes» zooals verleden week aangekondigd werd. o LIGGENDE PERS MAANDAG 9 MAART 1942 Om 17 1,2 uur YPER-HOEKJE, in de Saumon VRIENDENSCHIETING Inleg 5 fr. 50 Te verdeelen in vogels van 2 fr. 50 na aftrek van het pfjlrapersgeld. ZONDAG 15 MAART 1942 Om 2 uurYPER, bij Heer Omer Vandevivere, Jan- seniusstraatOppervogel 60 fr.; Twee zijdvogels, elk 30 fr.; Twee kaLen, elk 20 fr.; Alle vijftal een prime van 15 fr.Kleine vogels 10 fr. Inleg 13 fr. 50. KONINKLIJKE GILDE ST SEBASTIAAN, YPER Het Bestuur heeft de eer de H.H. leden ter kennis te brengen dat, sedert eersten Maart 1942, het winterlokaal overgebiacht is, naar het c,aie au saauiuiirucxeii- markt De sehietingen zullen er plaats hebben eiken Donderdag. Zaterdag en Zondag, telkens om 17.30 uur. Namens het Bestuur De Voorzitter: R, Ommeslagh. De jaarlijksche ALGEMEENE VERGADERING zal dit jaar hoogst waarschi;nlijk plaats hebben op Zondag 29 Maart. Alle maatschappijen worden dringend ver zocht ten spoedigste datum en voorwaaraen harer schietingen in te zenden naar den VoorzitterHeer R. Ommeslagh, Neermarkt, Yper. van den 27 Februari tot den 5 Maart 1942. GeboortenBurggraeve Stefaan, Recollettenpoort. 5, Zonnebekesteenweg, 62. Pype Arietta, Recolletten poort, 5, van Boezinge. Desmit Abel. Recolletten poort, Lindetndreef, 20. Schotte Mana-Theresia, Re collettenpoort. 5, Hoornwerk, 12b. Van Exem Willy. Recollettenpoort, 5, van Zillebeke. Desmet Antoon, Recollettenpoort, 5, van Viamertinge Lalous Eiiane, Recollettenpoort, 5, Slachthuisstraat. 11. Aliegaert Jozef. Recollettenpoort, 5. Rijseistraat, 5. Deeat Ma ria, Recollettenpoort, 5. van Passchendale. HuwelijkenVerfaillie Charles, brouwer, te Proven, en Ramault Paula, z. b., te Yper. Goes Luciaan, landbouwer, te Boezinge en Nevejans Godelieve. huis houdster, te Yper. Keppens Jozef, z. b-, te Aalst en Doorme Ma:ia-Theresia. z b te Yper OverlijdensJacques Aiphonse. 74 jaar, z. b., echtg. Maerten Marie, Klaverstraat, 11 Inion Raymondus. 59 jaar. timmerman, echtg. Vanderhaeghe Marie. Ca- pucienenstraat, 8. Pil Eugenie, 51 jaar, z. b.. echtg. Dennequin Marcel, Poperingesteenweg, 16. Adriaan Syivia. 55 jaar landbouwster, wed. Goudeseune Charles, van Dikkebusch. Versaevel Jeanne, 15 dagen. Pope- ringesteenweg. 97. Thevelein André. 15 jaar. land bouwer, "van Merkem. Delbecque Cyrille. 75 j-, vlas- werxer, wed. Verstraete Mar.e, van Komen Vanden- bulcke Elodia, 81 jaar. z. b., wed Defever Carolus. Mee- nensteenweg. 25. Ghyselen Eudoxie. 81 jaar, z b.. wed. Angillis Aiphonse, R. Klarenstraat. 22. .HuwelijksbeloftenEmile Verschoore, diamantbewer ker, en Simonne Ossieur, pelsenbewerkster, beiden te Yper. Henri Petitjcan. werkman, te Parijs (Frank rijk), en Jeanne Lambeiin. dienstmeid, te Poper.nghe, voorheen te Yper. André Hoflack, ingenieur, te Yper, en Ge.mana Poelaert, kieermaaxsier, te Sint Joost-ien- Noode. Georges Debels. pasteibakker, en Martha Bus- schaert, z b beiden te Yper. MAAND FEBRUARI 1942 GeboortenRyckeghem Daniël, z. v. Maurice en Du- moulin Margeriet. OverlijdensClynckemaillie Jules, 77 jaar, wed. van Knockaert Sidonie. Deconinck Henri, 77 jaar, wijk Clytte. Houwen Leonie, 68 jaar, echtg. Denuwelaerè Camiel. Lamerant Leonie, 76 jaar, weduwe Dauchy Theofiel. Z. H. Exc. Mgr Lamiroy, bisschop van Brugge, heeft benoemd tot onderpastoor te Yper (St Maartens), E. H. De Prest, leeraar aan het Sint VIncentiuscoIlege te Yper, en te Westkerke-Roksem, E. H. De Coussemacker. ins gelijks leeraar aan voornoemd college. Zondag 1. 1. 1 Maart werd in de St-Niklaas parochie, dezer stad de E. H. Leopold Depoorler als nieuwen Herder aangesteld. Vóór de Hoogmis van 10 uur door hem opgedragen werd hij processlegewijze naar het hoogaltaar geleid waar hem de sleutels van het H. Tabernakel alsook den herderstaf werden aangeboden door de jongste zoontjes van de HH. Bu gemeester Vanderghote. en voorzitter van den Kerkraad advokaat Van der Mersch. Na het H. Evangelie betrad de Z. E. H. Deken Ver- haeghe den kansel om den nieuwen pastoor aan zijne kudde toe te vertouwen. Het was. in dezen angstigen tijd eene zeer Indrukwek kende plechtigheid. Aan E.H pastoor Depoorter wenschen we een harte lijk welkom eh een vruchtbaar apostolaat in de Yper- sche stede. van Maandag morgen 9 Maart 1942 tot Zondag 15 Maart inbegrepen. PATTYN Arthur, Fochlaan. SEDEYN Michel, Statiestraat. 9 WOENSDAGEN VAN S. JOZEF. Woensdag 11 Maart Te 8 uur, Mis met zang en aigemeene Kommunie voor een der wijken der stad. Te 6 uur. Rozenkrans, Sermoen, over DE BIDDENDE JOZEF EN WU, door den E. P. Maria-Amandus. Aanbevelingen, Oefe ningen, Zegen en Lofzang. Mijnheer en Mevrouw Valere Ossieur-Vandenberght Mijnheer en Mevrouw Maurice Ossieur-Eggermont Mijnheer en Mevrouw Frans Ossieur-Decleicq Mijnheer Aloïs Vanoverschelde. Weduwnaar van Vrouw Julia Ossieur Mijnheer en Mevrouw Edouard Ossieur-Van 't Hof Mijnheer en,Mevrouw Gerard Ossieur-Van Uxem Mijnheer en Mevrouw Albert Millot - Ossieur Mijnheer en Mevrouw Oscar Ossieur-De Waegemaere: Mijnheer en Mevrouw Lucien Courtin-Ossleur De familiën Raes. Angillis, Ossieur en Cherchye, melden met droefheid het afsterven van hun teergeliefde moeder, schoonmoeder en bloedverwante, Mevrouw Weduwe Gustave Ossieur geboren Ellsa-Catherlne Raes te Yper, den 3 Mei 1868 en aldaar godvruchtig overle den. den 3 Maart 1942. De Lijkdienst zal plaats hebben In St Jacobskerk te Yper, op ZATERDAG 7 MAART 1942, om 9 ure. Vergadering in de kerk. De vrienden en kennissen, die bij vergetelheid geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te willen aanzien. Yper Basculestraat, Nr 20. Mijnheer en Mevrouw Albert Angillls-Van RobaeyxT Mijnheer en Mevrouw Joseph Angillis-Van Sinay De familiën Angillis en Leplae, melden met droefheid het afsterven van Mevrouw Weduwe Aiphonse ANGILLIS geboren Eudoxie-Marie GHYSELEN hunne teergeliefde moeder, schoonmoeder en bloed verwante, geboren te Dickebusch, den 25 Maart 1861 en godvruchtig overleden te Yper, den 4 Maart 1942. De Lijkdienst, gevolgd van de Teraardbestelling in den familiekelder, zal plaats hebben op MAANDAG, 9 MAART 1942, om 10 4 uur, in de parochiale kerk van St Pieters, te Yper. Vergadering in de kerk. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te willen aanzien. Yper, 20. Rijke Klarenstraat. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 8 MAART, om 8.30 uur. in Sint Jacobskerk. tot zielelafenis van Heer Lucien MONIEZ echtgenoot van Vrouw Germaine Labaere (3304) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 8 MAART, om 9 uur, in Sint Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Charles RAMBOUR en Zonen Cesar en Sylvère. (3318) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 8 MAART, om 9 uur, tn Sint Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Marcel SOETE en overleden ouders. (3302) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMISSEN bij te wonen die zullen gezongen worden op ZONDAG 8 MAART, om 9.30 uur, en op ZONDAG 15 MAART, om 8.30 uur, in de kerk der E P Carme lieten, tot zielelafenis van Mevrouw DE ROO geboren Maria Coullelt. (3314) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 8 MAART, om 930 uur, in Sint Jacobskerk, tot zielelafenis van Mejufïer Yvonne VERHAEGHE dochter van Heer Albert en Vrouw Alida Behaeghel. (3319) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 15 MAART, om 9 uur, in Sint Niklaaskerk, tot zielelafenis van Mevrouw Hector VER ELST geboren Marie Kerrinckx. (3332) Vrienden en kennissen worden .uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 15 MAART, om 9.30 uur, ln Sint Jacobskerk. tot zielelafenis van Heer Camille VERFAILLIE en overleden eehtgenoote. (3320) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 15 MAART, om 11.30 uur, in St Maartenskerk, tot zielelafenis van Vrouw Gustave GILLIS geboren Lucie Tanghe. (3317)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 3