AANDACHT Organisation Todt Vlaamsche Arbeiders voor Duitschland DUITSCHE LECERBERICHTEN Mannen, Vrouwen en Jonge Meisjes ook gansche Gezinnen, worden gevraagd Worden verder nog gevraagd Allerhande Bureelbedienden vraagt (Vak- en Hulparbeiders) VOOl' liet Oosten svmmmhmmv EERSTE KLASSE LOONEN Een bijzonder Vlaamsch Korps wordt gevormd Gepast werk: Goede Loonen met goede kost en onderkomen LOONGELDEN kunnen NAAR HUIS gezonden worden. Bijzonder dringend worden gevraagd Zich persoonlijk aanmelden (Paspoort niet vergeten) Werbestelle des Reichsarbeitsministeriums IEPER, Kaaistraat, 12 Arbeidsambt VEURNE, De Pannestraat, 13. HKT YPERSCHK ti - 3 -1942 Men wordt verzocht zich zoo spoedig mogelijk aan te melden (Paspoort niet vergeten) Werbestelle der Reichsarbeitsministeriums IEPER, Kaaistraat, 12. Arbeidsambt VEURNE, De Pannestraat, 13. IN EEN WEEK VERLOKEN DE SOVJETS 403 VLIEGTUIGEN. TERWIJL DE DUITSCHE VERLIEZEN SLECHTS 28 BEDROEGEN UIT EEN BESCHERMD KONVOOI WERDEN IN DEN ATLANTIS CHEN OCEAAN 7 SCHEPEN GEKELDERD EN 6 ZWAAR BESCHADIGD VERGEEFSCHE AANVALLEN DER SOVJETS DIE ZWARE VERLIEZEN LIJDEN DE H WEN VAN LA VALETTA GEBOMBARDEERD BRITSCHE VALSCHERMSPRINGERS IN NOORD-FRANKRIJK GELAND OP HET OOSTFRONT WOR- I). V DE STELLINGEN DER SOVJETS MET SUCCES DOOR DUITSCHE VLIEGTUIGEN AANGEVALLEN IN NOORD-A FRIK A BEDRIJVIGHEID DER VERKENNINGSTROEPEN EN SUCCESVOLLE AANVAL LEN DER DUITSCHE LUCHTMACHT HET SS LEGIOEN «VLAANDEREN» ONDERSCHEIDT ZICH ANDERMAAL. DONDERDAG 26 FEBRUARI ln het Oosten werden talrijke aanvallen van zwakke vijandelijke krachten afgewezen. De zware artillerie van het leger nam voor den oorlog van belang zijnde installaties te Leningrad onder vuur. In het Hooge Noorden bombardeerden gevechtsvliegtuigen bij dag en bij nacht baanvakken van den Moermanskspoorweg en piaaisien voltreffers op het station van Kandalakseha en Louhi. In de periode tusschen 15 en 24 Februari verloor het Sovjetiuehtwapen 403 toestellen. Hiervan werden er 265 tijdens luchtgevechten en 44 door het luchtafweer geschut neergehaald, terwijl de andere op den grond werden vernield In dezelfde periode gingen aan het Oostfront 28 eigen vliegtuigen verloren. In Noord-Afrika wierpen Duitsch-Italiaansche voor posten Britsche verkenningstroepen terug. De achter- waartsche verbindingen van den vijand tusschen To- broek en SIdi el Barani werden met bommen bestookt. Tijdens luchtgevechten schoten Duitsche jagers 3 Brit sche toestellen omlaag. De luchtaanvallen op militaire objectieven van Malta worden voortgezet. Zooals reeds in een bijzonder bericht werd gemeld, brachten Duitsche onderzeeërs in het centraal gedeelte van den Atlantischen Oceaan, gedurende dagenlange hardnekkige gevechten 7 schepen, waaronder 2 tank schepen. van in totaal 52.000 brt., die tot een goed be schermd konvooi behoorden, tot zinken. Verder werden 6 groote schepen, waaronder een tankschip, zoo zwaar beschadigd, dat ze als verloren mogen worden be schouwd Tijdens deze aanvallen onde-scheidde zich de onder zeeër order leiding van luitenant-kapitein Krech. Britsche bombardementstoestellen vielen gisteren nacht eenige nlaatsen in het kustgebied van de Oostzee, o. a. de stad Kiel. aan. De verliezen onder de bevolking ztjn geringde vijand verloor 5 vliegtuigen. VRIJDAG 27 FEBRUARI Op de Krlm hebben Duitsche en Roemeensche troepen vijandelijke aanvailen tegen het front van Sebastopo! en op het schiereiland Ke-tsch onder hooge verliezen voor den tegenstander afgeslagen. Ook op de overige fronten in het Oosten mislukten talrijke aanvallen der Sovjets dank zij de weerstands kracht van onze troepen, die door sterke luchtstrijd.- kraehten werden ondersteund. In Noo-d-Afrka levendige bedri'vigheld van Duitsche en Ttaliaansche verkenners aan het front van Cyrenaika. Niettegenstaande het ongunstige weder weiden de haveninstallaties van Tobroek gebombardeerd en gemo toriseerde Britsche kolonnes met bommen en boord- wapens aangevallen, andere luchtaanvallen waren ge richt tegen de B-itsche vliegvelden op het eiland Malta. De vijand viel tijdens den afgeloopen nacht enkele plaatsen in het Noord-Duitsche kustgebied aan. Twee Britsche bommenwerpers werden naar beneden gehaald. ZATERDAG 28 FEBRUARI Op de Krim viel de vijand terzelfdertljd voor Sebas- topol en op het schiereiland Kertsch met aanzienlijke, door tanks en vliegtuigen gesteunde strijdkrachten, aan. Tijdens ha-dnekktge gevechten werden de aanvallen onder hooge. bloedige verliezen voor den vijand afge wezen De gevechten zijn nog deels aan den gang. Bij Sebastopol werden 9. op het schiereiland Kertsch 35 pantserwagens stuk geschoten. Aan het Donetzfront mislukte een andere, eveneens met sterke strijdkrachten en pantserwagens uitgevoerde aanval van den vijand. Ook in de overige sectors van het Oostelijk f-ont her haalde de vi and zijn vruchtelooze aanvallen, die overal met aanzienlijke verliezen voor de Russen werden terug geslagen Aanvallen van eenheden van het leger en van de Waffen-SS leverden succes op. In het totaal werden alleen gisteren aan het Russische front 75 vijandeliike pantserwagens vern'etigd. In Noord-Af-ika dreven Duitsche en Itallaansche luchtformaties Britsche troepencencentraties in duik- aanval uiteen en vielen vliegvelden en haveninstallaties van den viiand met bommen en boordwapens aan. Vijf Britsche vltegtuigen werden op den grond vernield, twee andere tijdens luchtgevechten neergehaald. Op Malta werden bij aanvallen van Duitsche ge vechtsvliegtuigen op de haven van La Valetta bommen van het zwaarste kaliber geplaatst op magazijnen en stapelhuizen Een Britsche duikboot we-d door beschie ting met automatische wapens beschad gd. Duitsche dulkbooten brachten tn den Atlantischen Oceaan 5 schepen 42.000 BRT. metende, tot zinken. Twee andere groote vaartuigen werden door torpedo's beschadigd. In het zeegebted rondom Engeland beschadigden bom- treffers van Duitsche gevechtsvliegtuigen twee groote koopvaardijschepen zwaar. Aan de Noord-Fransche kust zijn tijdens den afge loopen nacht een aantal Engelsche valsche-mjagers ge land Nadat zij een zwakke kustverded:ging hadden overvallen, trokken zij zich twee uren later onder den druk van de Duitsche tegenmaatregelen opnieuw over zee terug Bij vluchten van Britsche bombardementsvliegtuigen tijdens den afgeloopen nacht boven het Duitsche kust gebied werden drie der aanvallende toestellen neerge haald ZONDAG 1 MAART Tijdens de gevechten, die de laatste dagen op hel schiereiland van Kertch plaats hadden, heeft de vijand 4000 dooden en 66 pantserwagens verloren. Gedurende den nacht van den 27 Februari, hebben Duusche aanvalstroepen 30 km. vooruitgegaan op het ijs der Zee van Azov, tot aan den Zuidelijken oever. en. zonder zelf verliezen te lijden, een vijandelijk steun punt en zijn garnizoen vernietigd. Op het Donetzfront zijn verwoede gevechten aan den gang. Itallaansche en Slowaaksche troepen hebben de door pantserwagens ondersteunde Sovjetisehe aanvallen teruggeslagen. In verscheidene sectoren van het Oostfront heeft het luchtwapen vijandelijke vertrekstellingen verdelgd en talrijke aanvalswagens. kanonnen en voertuigen ver nietigd. In het hooge Noorden werden afdoende lucht aanvallen gericht tegen de militaire instellingen der ha ven van Moermansk. Een groot transportschip werd door bommen beschadigd. In Noord-Afrika werden Britsche verkenningstroepen teruggedreven. Duitsche jagers hebben gepantserde pa- tr oeljedetachementen uiteengeslagen. In de streek van het Kanaal heeft een groep Duitsche jagers, zonder zelf verliezen te lijden, drie toestellen neergeschoten, die deel uitmaakten van een belangrijke formatie Britsche jagers. Een andere vijandelijke jager werd tijdens een luchtgevecht aan de Belgische kust neergehaald. MAANDAG 2 MAART Op de Krim, aan het Donetz-front en ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer duren de hevige afweergevechten voort In samenwerking met het luchtwapen werden op het schiereiland Kertsi talrijke pantserwagens vernie tigd. In den Zuid-Oostelijken uitgang van de straat var Kerisj werd een transportschip van 6.000 ton door lucht- torpedo's tot zinken gebracht. Bij nachtelijke aanvallen van de luchtmacht op de fabriek voor vilegermotoren Woronesch werden voltref fers geplaatst op fabriekloodsen en vliegveldinstallaties Groote branden en hevige ontploffingen werden waarge nomen. In de periode van 24 Februari tot 1 Maart verfoor de tegenstrever aan het Russische front in totaal 204 tanks In Noord-Afrika langs weerszijden bedrijvigheid van de verkenningstroepen. Duitsche jagers schoten tijdens luchtgevechten 5 Engelsche toestellen omlaag5 andere werden op den grond vernield- Op Malta bestookten Duitsche gevechtsvliegtuigen beschermd door jagers, de haven La Valetta met bom men van het zwaarste kaliber. Hierbij kwamen bom men terecht op ligplaatsen voor dulkbooten, alsmede op de dokken en de bevoorradingsbedrijven der stad. Engelsche snelbooten poogden tijdens den afgeloopen nacht een afzonderlijk varend stoomschip in het Kanaal aan te vallen Eigen snelbooten, die onmiddellijk daarop aan de verdediging van de stoomboot deelnamen, brach ten een Britsche snelboot tot zinken. Verdragende batterijen van de oorlogsmarine namen in het Kanaal met goed resultaat twee vijandelijke kon vooien onder vuur. De konvooien werden uiteen ge dreven. Gedurende de periode van 21 tot 28 Februari verloor het Britsche luchtwapen 62 vliegtuigen, waarvan 38 boven de Middellandsche Zee en ln Noord-Afrika Tij dens hetzelfde tijdsbestek, gingen in den strijd tegen Groot-Brittannië 20 eigen vliegtuigen verloren. In den strijd tegen de bevoorradingsscheepvaart van Groot-Brittannië en van de Vereenigde Staten, brachten Duitsche zee- en luchtstrijdkrachten tn de maand Fe bruari 79 vijandelijke koopvaardijschepen, samen 525.400 ton metende, tot zinken. Hiervan kelderden de Duitsche duikbooten alleen 66 schepen van samen' 448.400 ton Bovendien, werden 44 koopvaardijschepen van den vijand deels zwaar beschadigd. DINSDAG 3 MAART Op de Krim en in het Donetz-gebied werden hevige vijandelijke aanvallen, die door tanks waren gesteund, tijdens verbitterde gevechten afgeslagen. Door onze luchtaanvallen op de stad Kertsch en een in de nabij heid gelegen haven, ontstonden groote branden. Ook in de andere sectors van het Oostelijk front mis lukten talrijke vijandelijke aanvallen. Eigen aanvalsoperaties hadden plaatselijke successen tot gevolg. In- Noord-Afrika voerden stuka's en lichte gevechts vliegtuigen succesvolle aanvallen uit op Britsche con centraties van voertuigen en op tentenkampen in Mar-- marica. De haven van La Valetta werd ononderbroken door Duitsche gevechtsformaties met bommen bestookt Treffe-s veroorzaakten in de dokken omvangrijke ver nielingen en uitgebreide branden. De vliegterreinen van het eiland Malta werden over dag en 's nachts gebom bardeerd. Bij gewapende verkenningen werden in het Engelsch zeegebied ten Oosten van Dundee twee groote Britsche handelsschepen door treffers zwaar beschadigd. WOENSDAG 4 MAART Aan het omsingelingsfront van Sebastopol werden Russische strijdkrachten, bij de poging om door de Duitsche stellingen heen te dringen, ingesloten en ver nietigd. Bij de hooge, bloedige verliezen van den vijand werden 940 krijgsgevangenen binnengebracht, terwijl 16 tanks, talrijke machinegeweren en granaatwerpers werden buitgemaakt. In het Donetz-gebied hernieuwde de vijand zijn vruch telooze aanvallen. Bij een tegenaanval roeiden berg- jagers, pantserwagens en vliegtuigen in voorbeeldige sa menwerking een vijandelijk rulterijkorps uit Onze tanks stietten door de rangen van den wijken den vijand en brachten hem aanzienlijke verliezen toe Op verscheidene plaatsen van het centraal en noorde lijk front bleven vijandelijke aanvallen vruchteloos. Bij een eigen plaatselijke aanvalsactie werd de vijand uit zijn stellingen verdreven. Het SS. Legioen Vlaande ren» bezette tijdens deze onderneming in lijf-aan-lijf- gevechten 25 vijandelijke bunkers. Op 2 en 3 Maart verloor de vijand aan het Russische II VliiHbewerker» en Vliimbewerkslerg Textielarbeiders en Textielarbeidstera HIETAALIIEWEItkEItS ■tou vva r bei de i*m en Dienders.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 4