GROOT ORKEST BRISTOL HOTEL ONZE FILMKRONIEK Bruno Verstraete STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS Gevonden en Verloren Voorwerpen Jongeling 18-19 jaar oud Voor het- aanleeren van Accordeon Statiestraat, 52 - YPER KORTE COLVEN Xer gelegenheid van KatteJeest OP ZONDAG 8 MAART 1942 vanaf 4 uur 's namiddags HET YPEKSCIIE 6 - 3 -1942 - S FLORA Groote Markt Haar Privésecretaris Ihr Privatsekretar Duitsch gesproken met Gustav Frölich, Fita Benkhol en Theo Lingen. Vrijdag, Zaterdag, om 8 a Zendag, 2 J, 5 en 8 uur Maandag, om 8 uur MAJESTIC Rijselstraat Verdachte Wijk Fransch gesproken met Berval, Colette Darfeuil en Jean Servais. Kinderen niet toegelaten Zaterdag, om 7 i uur Zondag, om 2 1, 5 en 7 u. Maandag, om 7 1 uur OUD IEPEK R. Colaertplaats L'Accident Duitsch gesproken met den beroemden zanger Tito Schipa. Zaterdag, om 7 1 uur. Zondag, om 2 1, 5 en 7 1 m. Maandag, om 7 1 uur front in het totaal 75 pantserwagens. Tijdens een gevecht tusschen Duitsche mijnvegers en Engelsche snelbooten in het Kanaal werd een vijande lijke snelboot dcor verscheidene treffers beschadigd In Noord-Afrika werden de installaties van het woestijnvliegveld El Kabrit aan het Kanaal van Suez ten Zuiden van het groote Bittermeer, in den nacht van 2 op 3 Maart door Duitsche gevechtsvliegtuigen aange vallen Er ontstonden groote branden en hevige Ont ploffingen ilx loodsen, benzinedepots en andere inrich tingen van het vliegveld. Verscheidene vijandelijke vliegtuigen werden cp den grond vernield. Militaire objectieven van de haven Alexandrië wer den tijdens den afgeloopen nacht met bommen bestookt De vijand vloog in den jongsten nacht tot boven den Duitschen bocht en verloor een bommenwerper. Andere nachtelijke aanvallen van Engelsche bombardements vliegtuigen waren gericht tegen het gebied van groot- Parijs. Onder de Fransche burgerbevolking" telde men talrijke dcoden en gekwetsten. Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden. Vrijdag 27 Feb: uari, door M Van Ghe- iuwe Allard. Frenchlaan, een ijzeren baar. Door M Sercu Camiel, Meenensteenweg. een ijzeren baar. Door M' Dethoor Olga. Zonnebekesteenweg, een lede ren geldbeugel eenig geld inhoudende Zaterdag 28, door M,; Souxdorf Simonne. Lange Meerschstraat, een rozenkrans in lederen zakje. Door M" Laton Maria, Deken Delaerestraat, een huis deursleutel. Door M Blomme -Julien, Ligywijk, een sluitingketting voor fiets Zondag 1 Maart, door M Fauvaert Julien, Dixmude- steenweg. een schoolboek voor mekaniek op naam van Staelens Roger, Reninghe. Door een politieagent, een poederdoos. Maandag 2. door M. Keppel Henri, Rijselstraat, een lederen heerenhandschoen. Door Eerw. Pater Matheus der Paters Carmelieten. een kinderrijwiel. Door M° Ollevier Rolande, Tegelstraat, een ijzeren haarkam. Door'M. Dehollander Maurice. Yperleestraat, ëen zwarte vulpen. Dinsdag 3. door M Verleure Leon. Ligywijk, een hon denmuilband Door M. Pauwels Leon, Dickebuschsteenweg. een handschoen. Door M Delplancke Willem. Neermarkt, een zwarte vulpen. Woensdag 4, door M. Meyfroodt Willy, Dickebusch steenweg, een paar kinderhandschoenen. Door M. Dekeyser Alfred. Waterkasteelstraat, een vulpen. Door Me Leuridan Hilda, scholierster. Rijselstraat. een vergulden medaillon Door M. Hopkins Nicole, Statiestraat, een paar lede ren manshandschoenen. Door M. Timperman Daniel, Dickebuschsteenweg, een paternoster. Verloren. Vrijdag 27 Februari, door Me Hauspie Bertha, een melkkaart. Door M. Vanden Abeele Jerome. Haiglaan, een rood sajetten handschoen. Door M. Lemay Henri, Dickebuschsteenweg, een bruin lederen handschoen. Zaterdag 28. door M. Desegher Pieter. Dixmudestraat, een bruin wollen kinderhandschoen. Door M" Neyrinck Zulma. Capucienenstraat, hare vischkaa-t. Door M. Decadt Charles, Dickebuschsteenweg, een linker bruine vrouwenschoen. Zondag 1 Maart, door Me Vanoverberghe Clara. Zon nebekesteenweg. een klein rood lederen geldbeugeltje inhoudende 15 frank. Door M° Croquette Maria, van Vlameriinghe, een klein dames armbandhorloge in chromé. Belooning voor den vinder. Maandag 2. door Me Camerlynck Madeleine, van Voormezeele, een roodkleurige portemonnaie inhouden de een som van ongeveer 400 fr. Doo- M. Gabriel Leopold, van Antwerpen, zijne auto- taksplaat Nr 440.667. Door Mevr Vandamme. Elverdinghestraat, haar huis deursleutel. Door M' Vienne Antoinette, Augustinestraat. een bleekbruin handtaschje. Door M. VerfailFe Valère. Dickebuschsteenweg, een bruin lederen handschoen. Door M" Peekei Ma: ia, Rijselstraat, een brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart, foto's en eenlge bank briefjes. Woensdag 4. door Me Dupont Cosette, van Meenen. een zwarte vulpen, een portemine in een Bordeaux zak'e. Door M° Timperman Hilda. Groote Markt, een blauw wollen hoofdkapje. Dohderdag 5, door M» Libbrecht Marie, Zonnebeke steenweg. hare aardappelkaart. iöet bril, na 10 maanden teruggekeerd uit Duitsch- land, op 1 Maart, met een donker blauwe valies van reisgenoot uit Aken, wordt dringend ver zocht adres bekend te maken aanJAN POELS, 9, Golvenstraat, Knocke. Goede belooning. (3327) VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PER SONEEL plaatst men met succes in onze KLEINE AANKONDIGINGEN EEN FILM OVER HET SCHAATSEN Maxi en Ernst Baier worden beschouwd als het meest begaafde paar. dat ooit de schaatsen aanbond. Hun heeft Tobis gevraagd het schoonrijden te demon- streeren voor een cultuurfilm van Hans Albin. naar een scenario van Benno Wellmann, film die gewijd is aan één der boeiendste maar tevens ook moeilijkste sport- takken, d,e men thans beoefenen kan. Wie weet bijvoorbeeld dit: het schaatsen kent niet minder dan 59 stijlfiguren? De meest kaïakteristieke worden in den vorm van grafieken in bedoelde cultuur film ontleend. Na elke teekening ziet men onmiddellijk de evoluties van Maxi en Ernst Baier. wier kunnen zoo dikwijls in de internationale wedstrijden de zegepalm in de wacht mocht slepen. Beide kunstenaars bieden werkelijk aan het pubLek der bioscoopzalen het beste uit hun repertorium. De technici, die met de opnamen belast werden, hebben niets veizuimd, opdat de film beelden op hetzelfde peil zouden staan als het werk van het schaatsende paar. Hun taak moest evenwel in soms pijnlijke omstan digheden vervuld worden, gedeeltelijk in de bergen, waar de temperatuur in Januari tot 20 graden beneden nul daalt. Het gebeurde herhaaldelijk, dat gedurende lange uren moest gewacht wórden, tot de wolken zoo welwillend waren de zonnestralen door te laten. Voortdurend zorg den sneeuwbuien er voor. dat het werk niet vorderen kon. Toen kwam regen met zijn rampzalige gevolgen voor den toestand van het ijs. Meer dan twee maanden werk en afwachten. Het resultaat zal wel niemand ont goochelen. Speciale zorg werd besteed aan de muziek, die dcor Hansom Milde - Meissner gecomponeerd weid. Ze be geleidt op voortreffelijke wijze de evoluties van Maxi en Ernst Baier, die zeker wel aangewezen waren om het publiek in de geheimen van het schaatsen in te wijden. FILMMUZIEK IN DE NEDERLANDSCHE RADIO- Radio en klankfilm bezitten een gemeenschappelijke factorde directe betrekking tot het leven zelf. De film boeit immers hoofdzakelijk door het "beeld, de radio doet zulks begrijpelijke: wijze door het oor. In zeker op zicht vervolledigen radio en film elkaar dus. De ver spreiding van filmmuziek door den luidspreker wekt de herinnering op aan een bezoek aan de bioscoop, of spoort tot een bezoek aan. Daar de film tot een der populairste vermakelijkheden is_ geworden, zou het te betreuren zijn als de fümmuz.ek niet door de radio zou worden gepropageerd. Sommige melodieën uit bekende films, zooals die uit «Immer nur Du van Tobis. vinden van zelf hun weg door den aether. De Duitsche Rundfunk ging er toe over ons ook van andere films muziekuitzendingen te brengen in het filmuurtje. Maar ook de radio in de andere Europeesche landen heeft het belang der filmmuziek ingezien. De Nederland- sche radioomroep heeft o- a. reeds verschillende schla gers uit films op het repertoire staan. De bekende orga nist Cor Steyn speelt iederen Zaterdag op het concert orgel van de Tivoli-bioscoop te Amsterdam de popu lairste schlagers. Natuurlijk worden er talrijke gramofoonplaten door de radio doorgegeven. Hun aantal is echter n et vast te stellen. Uit de lijst der uitgezonden orkestconcerten, hebben wij kunnen vaststellen, dat er gedurende het laatste kwartaal van het vorige jaar, in Holland 70 danswijzen uit films van Tobis alleen werden uitgezon- den, rekening houdend met de herhaling van een be paald stuk. Het veelvuldigst werden uitgevoerd Ich bin ja heute so verliebtuit de Willy Forst-film van Tab's Ooerette en L'ebüng. mach Musik uit de Itala- Tobis-film, D;oommuziek De programma's vermel den verder nog composities uit dertien Tobisfilms, waar onder Frau Luna en Immer nur Du op de eerste plaats staan. Op deze wijze draagt de radio-om-oep e- het z'ine toe bij. de betrekkingen tusschen film en radio grondig uit te breiden. Het voorbeeld door de Nederlandsche radio- omroep gegeven, verdient in dit opzicht beslist navol ging- VOOR DE LENS. DORA KOMAR De Wienerin is een uitgesproken type. Wij kennen haar-voornamelijk van de Weensche ope-ette en de film. Zij heeft wis en zeker een meevoelend hart, maar hierbij bepaalt zich eigenlijk wat men als direct onder woorden onder te brengen eigenschapDen kan aanst'p- pen. Het wezen der Wienerin is eigenlijk ondoo-grond- baar. Haar dialect, bewegingen en haar betooverende glimlach, haar charme zijn in den grend slechts uiter lijkheden, onderdeden van het geheel. Zij. zijn onder ling verschillend genoeg om ze niet in het algemeen te kunnen vastleggen als een wel afgeteekend exemDlaar. Daa-om zullen wij hier een individueel geval onder de loupe nemen. U heeft natuurlijk de nieuwe film van Willy Forst gezien. Operette is een echt Weensche film, een oud- Weensche zelfs. Wij hebben daarin kennis gemaakt met een nieuwe actriceDora Komar. die als partnerin van Willy Forst op het zilveren scherm debut.ee: de Dora Koma- is een echte Wienerin. Donker, slank harmonieus gebouwd, in het bezit van een innemend glimlachje. Dat was onze eerste indruk, tijdens den aanhef van de film Maar dit beeld zou spoedig wijken voor een anderde donkere oogen keken treurig, om den mond legde zich een droevige trek. Zij werd de bezorgde vrouw van Franz Janner, een vrouw, die op gaat en medeleeft in en met het wenk van den geliefden man. Deze Wienerin zou ons nog een andere zijde van haar tvezen toonenhaar Franzzou haar verlaten voor een andere vrouw, met haar een droom, die hij zijn heeie leven nastreefde, zou hij tot de ontplooiing zijner persoonlijkheid komenmaar het noodlot zou h.er een spaak in de wielen steken en Janner in de gevangenis terecht komen. Nu bewijst de liefhebbende Wienerin, dat zij in staat is zich zelf te overwinnen, zij gaat naar haar concurrente en beide vrouwen zullen gezamenlijk zorgen, dat Franz weer de gelegenheid krijgt er zich bovenop te werken. Dat was het debuut van Dora Komareen rijke scha keering van uitdrukkingsmogelijkheden. Dora Komar begon haar loopbaan als danseres, maar spoedig zou zij overgaan naar de Opera harer geboortestad, waar zij op het oogenblik een gevierde coloratuur - zange res is. Haar tweede filmrol vertolkt zij in de nieuwe film van Tobis Immer nur... du en nu staan wij voor een verrassing. In deze film zullen wij een geheel andere Dora Komar zien dan die uit OperetteZij is in Immer nur.Duook wel een zangeres, maar een licht - bezield menschenkind, dat zonder al te veel hart zeer zijn weg gaat. Maar om nu terug te komen op onze Wienerin en-haar karakteristieke eigenschappen, zouden wij kunnen vol staan met de vaststelling dat, en zulks aan de hand van het door Dora Komar geleverde voorbeeld, de bevredi gende oplossing van alle conflicten, voornamelijk te danken is aan het aanpassingsvermogen der Wienerin. Haar gevoel komt recht uit het hart en wordt op gun stige wijze ondersteund door het verstand. En of er nu gelachen of gehuild wordt, het doet er in zooverre niets toe, daar de Wienerin zulks steeds met het ha:t doet. En daardoor overwint of accepteert zij de ontgooche lingen, die het leven een menseh opdringt, met een ele gant gebaar. wendt U in volle vertrouwen bij den accordeon - virtuoos HET WEEKOVERZICHT VOOR VRIJDAG 6 MAART. Waterwijding in Roemenië. Strenge Winter in Europa. Skiwedloop in Hongarije. De w:elerprijs Victor Linart te Brussel. Mi.nschooi te Hornu - Warmes. Misunguet in het Casino te Parijs. Pakjes voor Krijgsgevangenen. D .oogdokbeuw te Cadix. De Ftihrer ontvangt Maarschalk Antonesco. De strijd lr. de Kr'm. Zeegevecht in het Kanaal. ANECDOTE Theo Lingen, de regisseur der Tobis-films Frau Luna» en «Een dolle Nacht», kwam eens een kennis tegen, d.e nogal een greoten naam had als Zondagsjager. «Ik heb iets geschotenverkondigde de Zondags jager trotsch. Zoo. zei Theo Lingen. en ligt het al in het zieken huis HEINRICH GEORGE OP HET VOORPLAN. Bracht de bewonderenswaardige vertolker van De Postmeester en van den Hertog uit Jud Süss reeds men.ge in de he.innering blijvende creatie, zooals bij voorbeeld deze uit «Heimat», Casolia e. a-, dan ont haalt hij zijn bewonderaars volgend seizoen op niet m.nder dan vier nieuwe films, nameii.k Schicksal Hochzeit auf Barenhof «Wien 1910» en «Andreas Schiüter FILMSTARS OP REIS. Terwijl wij ons eerlang kunnen verheugen in het be zoek van Ilse Werner, wellicht bij het u.tkomen van haar film «Jenny Lind (De Zweedsche Nachtegaal), dan bezocht Marika Rökk zoo pas Bern, Bazel en Zü- :ich om haar Dans met den Keizer voor te stellen aan het Zwitsersch publiek, en thans vertoeft Franziska Kinz, de heerlijke vertolkster van Frau Sixtate Kopenhagen, waar ze ovaties in ontvangst moet nemen ter gelegenheid van de voorstelling van haar film Die Kellnerin Anna de film, d.e ten onzent wordt uitge bracht in het najaar. THEO LINGEN, TOONEELACTEUR. Hoeveel kamerdienaars in de film) zou Theo Lingen al wel leven ingeblazen hebben Theo L.ngen. kamer dienaar, is een attractie op zichzelf. Eerlang verschijnt hij weer op het witte doek en wel naast Hans Moser in «Zeven jaar ongeluk». Thans schreef de geestige auteur een tooneelstuk. waarin hij van z.jn geliefkoosde figuur de hoofdrol maakle. Het heet Johann en werd met véél succes gecreëerd in het Staatstheater te Berlijn DE VIERDE WEEK IN. De Ufafilm Illusion or.der reg.e van V. Tourjansky en met Brigitte Ho.ney en Johannes Heesters in de voornaamste rollen, werd in het Apollotheater te Wee- nen voor een vierde week doorgespeeld FILMVOORDRACHT Dr. Kaufïmann. de leider der cultuurafdeeling van de Ufa, sprak te Zürlch over Het Wonder en het Raadsel van de Duitsche Cultuurfilm en behandelde niet alleen de ingewikkelde techn ek van deze soort van fi.ms, maar tevens de oorzaak van de groote belangstell.ng. die ze overal ontmoeten.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 5