-VOETBAL- VERZEKERINGEN Edgard MISSIAEN Kleine Aankondigingen Wegens de weersomstandigheden worden al de wedstrijden van Zondag 8 Maart afgelast. YPERSCHE VOETBALKRONIEK Bij C. S. Yper BOERENHULP AAN STADSKINDEREN V. Z. W. VOOR UWE Oude Houtmarkfsfraat, 6 - YPER Verdeeling van Motorbrandstoffen en smeermiddelen voor de Bouwbedrijven Inlevering der capsules BEWIJZEN VAN HERKOMST LAAT UW MEUBELS MAKEN ter MEUBELMAKERIJ Daniel Dehaerne - Craye D'Hondtstraat, 69, YPER TE KOOP GEVRAAGD UIT TER HAND GERIEFLIJK BURGERSHUIS TE HUUR TE YPER ONMIDDELLIJK TE VERHUREN Welbekend Hotel RIVOLI Zeelaan, De Panne. Te huren gevraagd WOONHUIS TE KOOP CAMIONNETTE TE KOOP JACHTSTOOF TE KOOP OCCASIE VELO TE KOOP IJZEREN KINDERBED Te koop DUBBEL BUREAU MINISTER TE KOOP FIETS TE KOOP OCCASIE RADIO TE KOOP KLEINE CUISINIÈRE Te koop NIEUWE KINDERVOITUUR GEVRAAGD MEID Men vraagt een GOEDE MECANICIEN Gevraagd, bekwame Meubelmakers MEN VRAAGT EEN LEERMEISJE Eerlifke en bekwame Werkvrouw Tijdelijke plaats van Steno-Typiste HET YPERSCHE 6 - 3 - 1M2 De spelers der verschillende ploegen worden dringend verzocht aanwezig te zijn op de oefeningen d:e vanaf a s week. eiken Dinsdag en Donderdag te 18 uur. zullen hernomen worden. Na de lange ïust, door de weersomstandigheden op gelegd. zal een goede oefening voor allen onontbeerlijk zijn om lenigheid en uithoudingsvermogen terug te win nen. en in de ncodlge conditie te steken voor de komen de wedstrijden. HOE WORDEN ONZE STADSMUSCHJES BIJ DE BOEREN ONTVANGEN Het gebeurt dat. wanneer iemand van «Boerenhulp aan Stadskinderen over de actie spreekt en vooral over de behaalde resultaten, hem gevraagd wordt en hoe veel krijgen de boeren die een kind opnemen Die iemand trekt dan oogen als karrewielen zoo groot wan neer hij hoort dat dit gratis voor niets geschiedt en er Teeds honderden boeren zijn die sedert maanden en zelfs meer dan een jaar een stadskindje aan hun haard ge nomen hebben. Dit mag dan ook nog wel eens herhaald wordende boeren die een kindje opnemen doen dit geheel belang loos. En wanneer men van de kinderen hoort hoe zij melk. boterhammen, eieren, enz. toegestopt krijgen, mag men gerust zeggen dat er, naast een zwarte markt waar kolossale prijzen betaald worden, ook een witte markt bestaat waar alles liefdevol uitgedeeld wordt omdat het hart alle menschelljke berekeningen het zwijgen opgelegd heeft Dat dit geen ijdel gepraat is kan op het Secretariaat van Boerenhulp bewezen worden, waar honderden brieven toekomen van ouders die zeggen dat hun kindje zoo goed behandeld wordt, dat het zooveel en zooveel kgr. bijgekomen is en dat dit gerust eens in de dagbladen vermeld mag worden. Zij denken immers dat hun kind bij extra goede boeren terecht gekomen is Op het Secretariaat worden die brieven echter heel filosofisch geklasseerd. Het zou immers elke week een speciale editie kosten, moesten die brieven gepubli ceerd worden. EN WAT DE BOEREN SCHRIJVEN. Op de vraag die door het Secretariaat van Boeren hulp aan Stadskinderen aan de pleegouders gesteld wordt. nl. of ze tevreden zijn over hun stadsmuschjes, ontving men onder meer volgend antwoord Geachte Heeren van Boerenhulp, Wij hebben reeds te lang gewacht onze tevreden heid uit te drukken over het zenden van het door ons gevraagde stadsmuschje Ja. heeren, wij zijn gelukkig en tevreden dat wij zulks kunnen doen hebben. Het gaat hier dan ook opperbest In Melsele met ons klein Elianke. Het ls wel veel bijgekomen, gansch veranderd, rnaar aan gewicht denk ik maar van 2 1/2 kgr. (Het kind is nog geen twee maanden ter plaatse en de pleeg ouders vinden dat het resultaat niet tastbaar genoeg is N V. R.) Ja heeren. den avond als het binnengekomen is en s avonds bij het ontkleeden hebben ik en mijn man ge weend bij het zien van zoon lichaampje. Maar nu is het gansch anders, nu wordt er gelachen. Mi;n man zegt dan Elianke zeg, de banden zijn al goed opgepompt, het gaat reeds goed. En als er nu ge vraagd wordt E'.ianke, wanneer gaat ge terug naar Brussel, zeg ze ronduit als de oorlog gedaan is en dat is nog voor lang zulle Ja heeren. wij zullen de kleine trachten te houden zoolang wij kunnen. Dit liefdewerk raad ik aan aan iedereen die dat doen kan. Het is dan ook het grootste plezier dat wij van ons leven al zouden kunnen gehad hebben.. Zoo schreef J. V H. uit Melsele Waas Het ls een ontroerend schilderijtje van liefde en goedheid dat deze brave pleegmoeder zonder het zelf te weten geschilderd heeft voor veel menschen die al leen aan zichzelf denken. EN WIE IS DE GROOTSTE VAN DE TWEE Tegelijkertijd met plaatsaanbiedingen en vragen om hulp komt ook regelmatig de grijsgroene omslag van de Postcheckrekening binnen. Het is telkens een spannend momentje. Zullen er weer veel menschen geweest zijn die de hunkerende stadsmuschjes bedacht hebben. En telkens vallen er bevestigende antwoorden op tafel met de strook voor overschrijvingen. Een dezer dagen kwam er zoo'n strookje dat sensatie maakte. 'Op de voorzijde las men Afgever anoniem. Storting 100.009 fr. En op de achterzijde stond Aan de Nationale Boeren- corporatie Voor het zenden naar den buiten van dui zend stadskinderen wier vader of broeder gesneuveld zijn voor het vaderland Afzender onbekend Maar zijn naam zal ongeschreven geschreven staan in de zielen van al de kinderen wier vaders of bioers het offer brachten voor hun land. van al de kinde-en die door zijn toedoen een beter leven kunnen tegemoet gaan. Ongeveer tegelijkertijd een andere storting, 875 fr. groot, overgemaakt door het Rood Kruis. Even laconisch als uitleg: VAN VERSCHILLENDE KRIJGSGEVAN GENEN VAN STALAG IV. A. Ondanks hun eigen bekommernissen hebben zij ook gedacht aap de kinderen van hun volk die geholpen moeten worden. Ook hun steun is van machtige betee- kenis voor het we-k dat moet volbracht worden. Er, betrouwend op de goedheid die zoo overal tot uiting komt vraagt Boerenhulp ook aan U een plaatsje aan uw haard voor een stadsmuschje TEGEN BRAND, OP HET LEVEN, ONGEVALLEN, VOOR AUTOS, BURGERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID. VOOR 1* KOMMUNIE, HUWELIJK - en alle andere verzekeringen, - WENDT U TOT die U de beste voorwaarden en zekerste waarborg biedt. (32061 De Dienst voor Motorbrandstoffen heeft zoopas een rondschrijven bekend gemaakt, waarbij de verdeeling van motorbrandstoffen, van 1 April 1942 af. wordt in gericht voor geheel den economischen sector der bouw bedrijven en uitsluitend voor de aannemers die werken uitvoeren goedgekeurd door den Duitschen afgevaar digde voor den economischen sector der bouwbedrijven Treden op als tusschenpersonen a) de verschillende Ministeries en het Commissariaat- Generaal voor 's Lands Wederopbouw voor de aan nemers die voor rekening van deze overheden werken. b) de Provinciegoeverneurs (technische dienst) voor de werken gesubsidieerd door de provincies. c) de Arrondissementscommissaris voor de werken gesubsidieerd door de niet ontvoogde gemeenten van zijn arrondissement. d) de Burgemeester van de centrumgemeenten voor de werken gesubsidieerd door de al of niet ontvoogde gemeenten die deel uitmaken van een groote omschrij ving voor de distributie van motorbrandstoffen. e) de Burgemeester van een ontvoogde gemeente voor de werken gesubsidieerd door de gemeente. f) de Belgische Landsbond der Bouwbedrijven en Openbare Werken voor de werken die hierboven niet werden vermeld. De Landsbond belast er de plaatselijke vereenigingen (hieronder) mede. de voorgeschreven formulieren ter .beschikking te stellen van de aanvragers en de toewij- zingsaanvragen te verzamelen om deze aan den Lands bond over te maken Lijst van de lokale groepeeringen in de provincie West-Vlaanderen, gemachtigd de aanvrage-formulieren af te leveren, de aanvragen te verzamelen en ze den Landsbond over te maken en den belanghebbenden de toewijzingsmachtigingen te overhandigen De Kust: Bond der Aannemers eri Leveraars van het Bouwbedrijf, de Openbare Werken en Aanverwante Vakken der Kust. Jozef II Straat, 33, Oostende. District BruggeSyndikale Kamer der Aannemers van het Arrondissement Brugge. Spaansche Loskaai. 1, Brugge. District KortrljkSyndikale Kamer van Aannemers voor het District Kortrljk. Heer Van de Kerkhove, Voor zitter, Bruggesteenweg. 135, Kortrijk Meenen-ïeperSyndikale Kamer der Aannemers van Meenen en Omliggende, Heer Vanhee Louis. Secretaris. Ieperstraat, 109B. Meenen. MceskroenChambre Syndicale des Entrepreneurs du Batiment de Mouscron et Environs, 40B. rue Alois den Reep, Mouscron. Roeselare-TieltBond der Bazen der Bouwnijverheid van Roeselare en Omstreken, St Amandstraat. 27. Roe- selare Indienen van de toewljzingsaanvragen (voor de wer ken waarvoor de Landsbond bevoegd ls). De documentatie, bestaande uit d,e toewijzingsaan- vraag van motorbrandstof (In dubbel exemplaar) en de bewijsstukken, moeten op den zetel van de lokale groe peering. die werd aangeduid door den Landsbond en waar de formulieren werden verkregen, toekomen vóór uiterlijk den 5" van de maand die deze voorafgaat waar voor de toewijzing wordt gevraagd, en voor de eerste maal. vóór uiterlijk 5 Maart a. s. Iedere aanvraag die wordt ingestuurd na den hierbo ven aangeduiden datum zal onherroepelijk als onbe staande worden beschouwd In het belang der Belgische fabrikanten van capsules, der handelaars in wijnen en sterke dranken, bronwater, koloniale waren, oliën, en der verbruikers, werden vol gende maatregelen getroffen. De capsules in vertind lood of een ander non-ferro metaal mogen voortaan nog slechts vervaardigd worden uit metaal van tweede smelting ontstaan uit de verwer king van ingeleverde oude capsules en als dusdanig af geleverd aan de capsulefabrieken. De verplichting tot inleveren, omvat alle afdeelingen van dezen handel, vanaf de capsulefabrikanten tot de verbruikers inbegrepen. De inlevering der reeds gebruikte capsules geschiedt in twee opeenvolgende en onderscheidene phasen: 1) Onmiddellijke en verplichte afgifte van afval (oud metaal) bij den aankoop. Dit systeem is alleen toe passelijk voor de verhandelingen vanaf den capsulefa brikant tot den capsuleplaatser, eventueel langs den grossier in kelderproducten of een ander tusschenper- soon om. De uitwisselingen vallen onder het princiep gewicht voor gewicht (P/P), waarbij dus de kooper aan den ver- kooper een zeker gewicht aan oude capsules overhan digt in ruil voor een overeenstemmend gewicht aan nieuwe capsules, rekening houdend met het verlies bij de smelting. 2) Verdaagde en niet verplichte afgifte. Deze wordt toegepast voor alle verhandelingen vanaf den capsule plaatser tot en met den verbruiker. Het principe berust op een verplichte storting van een terugbetaalbaren waarborg van 1,00 fr. per geplaatste nieuwe capsule. Deze waarborg komt bij dezen voorzien bij Besluit van 25 November 1941 betreffende de teruggave van verpakkingen Nochtans, waar, uitzondering gemaakt voor de wijnen, de teruggave dezer verpakkingen verplichtend is, geldt dit niet voor de capsules. Elke flesch voorzien van een nieuwe capsule bevestigd na 1 Maart 1942 mag alleen verkocht worden mits waar borg van de teruggave van de capsule. Deze waarborg waarvan het bedrag bepaald is op 1,00 fr. per capsule wordt niet vervat in den waarborg voorzien bij de Ver ordening van 25 November 1941. betreffende teruggave der verpakkingen die gebruikt worden voor de verdee ling van bier, drinkwater, limonade of vruchtensappen. Het bewijs van de storting van den waarborg zal ge schieden bij middel van speciale zegels door de hande- laars-capsuieplaatse: s aangehecht. De kleinhandelaar dient de zegels te voorzien van de benam:ng zijner fifma, of In opdruk het nummer aan te brengen van zijn Inschrijving in het handelsreg ster. Hij eischt van den verbruiker 1.00 fr per capsule die op de flesschen geplaatst is. die door hem verkocht worden. De kleinhandelaar neemt alleen die oude capsules te- Vug die voorzien zijn van zegels waarop de naam z:jner firma of het nummer van zijn handelsregister voorkomt. Ten einde aan de recuperatie de grootst mogeli ke doelmatigheid te verzekeren, worden de klanten der eapsuleplaatsers (handelaars, wijnhandelaars en klein handelaars), die voorraden ongezegelde gecapsuleerde flesschen bezitten, t. t. z. opgedaan vóór 1 Februari 1942, verzocht zelf zegels aan te brengen op deze verpakkin gen. en z ch hiervoor te wenden tot de Unie der Bel gische Capsulefabrieken. Deze zal hun aan kostprijs zegels van een speciaal model, met opdruk, bezorgen. Dit reglement is den 1 Maart 1942 In werking getre den. te verkrijgen ten bureele dezer 34, Boterstraat, Yper. (Nevens Muziekschool). (3328) groot aantal BURGERSHUIZEN, zich wenden G. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, Yper, (3219 Te koop of te huur gevraagd met klein hotje in stad. Schrijven D. V. 75 bureel van 't blad. (3256) Groote en welgelegen inrichting met genevig woonhuis, garagen en opstelplaatsen, genaamd Brouwerij 1'Union, gelegen Bruggesteenweg te Yper. Voor inlichtingen zich wenden to, de Ypersche Centrale Brouwerij. (2829) Hotel-Restaurant, best gelegen, een honderdtal meter van de zee, centrum van alle verkeer. Flin ke bebouwing, 24 kamers. Voor alle nadere inlichtingen zich wenden bij den Heer Arthur Vanhoutte, Brouwer, Adinkerke, of Mevrouw Hilaire Lahaye, Kiplinglaan, nr 1, leper. in Yper of dicht bij de stad, ongeveer 150 fr. pea maand. Adres ten bureele. (3313) Ford V 8, kipwagen 2 1/2 ton, zoo goed als nieuw Zich wenden bureel van 't blad. (3308) in goeden staat, bij Charles Pattijn, Meenensteen- weg. 36, Yper. (3311) met goede banden, lanteern, staan en andere loe- behoorten. Zich wenden 's voormiddags. Water kasteelstraat, 15, Yper. (3323) en koperen marmiet, zoo goed als nieuw Adres ten bureele. (3324) (1.50 op 1.20) eikenhout, onlangs nieuw. Adres ten bureele. (3329) voor man, gansch nieuw. Adr. ten bureele (3330) en modern buffet. Zich wenden Beluikstraat. 40. Yper. (3333) met oven. Cité Ligy. 156, Yper. (3334) op rubber banden, ongebruikt. Zich wenden Dickebuschsteenweg, 16. Yper. (3335) om in café te helpen. Boesinghestraat, 20, Yper. (3294) goed op de hoogte van het vak. Zich wenden Garage Hil. Van Eenaeme. Poperingfiesteenweg. (3310) Meubelfabriek J. Top-Mouton, Proven. (3312) voor Moden. Adres ten bureele. (3321) zoekt plaats, voor alle dagen. Adr. ten bur. (3322) i in Staatsdienst, te begeven. i Schriftelijke aanvragen te richten aan het bureel I van het blad, samen met noodige bekwaamheids bewijsstukken en curriculum vitae uiterlijk j tegen 20 Maart 1942, onder letters B. S. W De kandidaten moeten de vlaamsche én fransche taal volledig machtig zijn. Jaarwedde: 13.400 fr. 25 l/<. mobiliteit. (3326)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 6