NOTARIEELZ VERKOOPINGEN supiol; Schoone MEUBELS Schoone MEUBELS MOTORRIJWIEL BURGERSHUIS HOFSTEDEKE WOON HUIS Drukkerij Dumortier JeanVAN EENAEME N. D'HUVETTERE, te Yper, Cartonstraat, 29 Op Dinsdag 17 Maart 1942 OPENBARE VERKOOPINC EN MOBILAIRE VOORWERPEN Georges TAHON, Capronstraat, 11, te Yper. OPENBARE VERKOOPINC te DICKEBUSCH Op Dinsdag 10 Maart 1942 D. V. ROEGIERS, Diksmuidestraat, 39, leper OPENBARE VERKOOPING Op Zaterdag 14 Maart 1942 André VAN DER MEERSCH, te leper. UIT TER HAND TE KOOP te IEPER C. DEVOS, te Wervik en J. NAUDTS, te Komen. Gemeente MOORSLEDE Op Donderdag 2 April 1942 OPENBARE VERKOOPINC GEMEENTE KOMEN André VAN DER MEERSCH, te leper. UIT TER HAND TE KOOP in den omtrek van leper Registers van alle formaten, van alle dikten en regelingen,ook in alle ver bindingen, Kantoorbenoodigheden - zooals classeurs, farden, inkten, kopieerboeken, enz. vindt U steeds in voorraad ter 34, Boterstraat, 34 - Yper Belgisch Gemeentekrediet 1938 GUMOL lijmt en herstelt DRUKKERIJ DUMORTIER GEMEENTE ZONNEBEKE S. V. Ypersche Weverij te Yper De bevoorrading in gazogeenhout Constructie- Herstellingswerkhuizen Nauwkeurige Mekaniek 28, Oude Houtmarktstraat, 28 IEPER Draai-, Pas-, Schaaf- en Freeswerk. DUCO APPARATEN AUTO HERSTELLINGEN en veranderingen Constructie van alle industrie- en landbouwmachines. HET YPERSCHE 6 - 3 -1942 Studie van den Notaris o DOOR STERFGEVAL om twee ure stipt ter herbergAu Nouveau Jardin Public bij den Hr Qmer Vandevivere, Janseniusstraat, te Yper. van waaronder volledig ameublement van eetplaats in eiken hout, eene piano merk Hanel-Bénard, Parijs bedden, divan, kassen, schouwgarnituur, pendulen, tafels, cuisinière, naaimachien merk Singer», radiotoestel, messen, lepels en vorken in verzilverd metaal, beelden, posturen, enz. enz. Alsook een autorijtuig merk CITROEN Gewone voorwaarden en met gereed geld. Kantoor van den Deurwaarder van om 2 uur namiddag te Dickebusch, Ieperstraat, 36, ten sterfhuize van Heer Charles-Louis Vanderhaeghe, zal deurwaar der Georges TAHON, voornoemd, overgaan tot de openbare verkooping van volgende schoone meu belen Drie kleerkassen, een buffet, een nieuwe ver lakte buffetstoof, een jachtstoof, drie bedden met ressort, tafels, stoelen, regulateur, spiegels, kof fers, kapstok, lampen en veel schoon keuken ge rief, zooals potten, pannen, lepels, vorken, messen, glazen, enz. stoors, gordijnen en baren. Een VELO, vijf ladders waaronder een groote, kortewagen, moortelbak. Comptant Gewone voorwaarden. Studie van Deurwaarder BIJ GEZAG VAN RECHT van een O te 10 uur 's morgens, op de Vandenpeereboomplaats, te leper, (ach ter St-Maartenskerk), zal deurwaarder Roegiers voornoemd, overgaan tot den openbaren en rech terlijken verkoop van een Motorrijwiel merk Sa- roléa, 3,5 HP. Komptante betaling zonder kosten. Studie van Meester SCHOON EN WELGELEGEN Te bezichtigen den Dinsdag en Donderdag, van 14 tot 16 uur. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie. Studiën der Notarissen om 2 uur stipt namiddag (officieel uur) ter Verhoorzaal van het Vredegerecht, St Maar- tensplaats, te WERVIK. IN EEN ZITDAG, van op de scheidingslijn van Wervik Een schoon en welgelegen eener grootte van 2 Ha. 87 a. 31 ca. 25 dm2 Verdeeld in 4 loten. Lot een. ZAAI- en WEIDELAND, groot 63a. 49 centiaren 37 dm2. Lot twee. ZAAI- en WEIDELAND, groot 55 a. 44 centiaren 20 dm2. Lot drie. HOFPLAATS MET GEBOUWEN EN WEIDE, groot 72 aren 62 centiaren 80 dm2. Lot vier. ZAAI- en WEIDELAND, groot 95 a. 74 centiaren 87 dm2. Gebruikt door M. Emile Castelain-Boudry, mits 2.700 fr. 's jaars. Bezoekdagen alle Donderdagen, tusschen 10 en 12 ure 's voormiddags. Plan en lastenboek ter inzage bij den notaris G. DEVOS, te Wervilr. Recht van samenvoegen. - Gewone voorwaarden. Alle inlichtingen bij voormelde notarissen DE VOS en NAUDTS. Zie plakbrieven. Studie van Meester SCHOON EN WELGELEGEN ten dienste van HERBERG met stallingen en afhankelijkheden en Een Ha. vijftien A. dertig Ca. koer, hoving en weide. Inlichtingen ter studie. 40e trekking van 4 Maart 1942 Reeks 263040 is te.-ugbetaalbaar met 1 miljoen frank. De volgende series zijn terugbetaalbaar met 10.000 fr.: 115199 171530 216870 240601 301466 137624 18144Ó 219154 249728 308351 138992 190202 220748 274608 313819 156194 198894 221418 280215 330098 157465 201515 234008 290363 335169 167984 213211 234114 298087 335768 Terugbetaalbaar vanaf 1 December 1942. glas porselein gleiswerk marmer amber eboniet ivoor hoorn aardewerk, enz. TE KOOP TER 34, BOTERSTRAAT, 34 YPER illllliimEiil' >a^y' ccïtc m* Mtf éM - PLAATS VAN POLITIECOMMISSARIS bij toepassing der verordening van de bezetten de Overheid dd. 7 Maart 1941 is te begeven. Aanvangsweddewettelijk minimum, verhoo gingen en 300 fr. bureelkosten. De candidaten dienen te voldoen aan de vol gende voorwaarden 1) Belg zijn. 2) Van goed gedrag en zeden. 3) Niet ingeschreven zijn in het jodenregister. 4) Drager zijn van het vereischte diploma. 5) De verbintenis aangaan de gemeente te be wonen binnen de twee maanden na de benoeming. 6) Ouderdomsgrens minimum 25 jaar, maxi mum 45 jaar. De aanvragen, samen met de noodige getuig schriften moeten per aangeteekend schrijven ge zonden worden aan den Heer Burgemeester te Moorslede, vóór 18 Maart 1942. Namens het Schepencollege Bij bevelDe Secretaris, De Burgemeester,) Denecker A. Vanden Bulcke H. s Openstaande plaats van tijdelijke bediende bij den rar itailleeringsdienst. Ouderdom Minimum 21 jaar; Maximum 35 jaar; 45 jaar voor oudstrijders. Van goed gedrag en zeden zijn. De noodige bekwaamheid hebben en vrij zijn van gebreken onvereenigbaar met het ambt. De gemeente bewonen binnen df maand na de indiensttreding. De wetten van 3/8/1919 en 21/7/1924 zijn van toepassing. Aanvragen te richten aan den heer burgemees ter, ten laatste tegen Donderdag 19 Maart 1942, per aanbevolen schrijven. Zonnebeke, den 27 Februari 1942. Namens het Schepencollege Bij BevelDe Secretaris, De Burgemeester, De Bal L. Boncquet A. De Heeren aandeelhouders worden verzocht de Ge wone Algemeene Vergadering te willen bijwonen die zal plaats hebben op Maandag 16 Maart 1942, te 18 uur, in het Hötel du Sultan te leper. DAGORDE: 1) Verslag van den beheerraad en van het College der commissarissen. 2) Goedkeuring der balans van de rekening van winsten en verliezen. 3) Ontlasting te geven aan de beheerders er. com missarissen. 4) Statutaire benoemingen. Neerlegging der titels op den maatschappelijken zetel te leper. Het Staatsblad publiceert een besluit van 21 Februari, betreffende de bevoorrading in gazogeenhout. Het luidt als volgt Artikel 1. Onaangezien alle tegenstrijdige beschik kingen, is het Bestuur van waters en bosschen met de noodige macht bekleed om in alle bosschen of wouden, alsmede in de laanaanplantingen. hagen, enz., of ze onder boschregime staan of niet. de kappingen voor te schrijven die noodzakelijk geacht worden voor de be voorrading van het land in gazogeenhout. A:t. 2. De eigenaars, vruchtgebruikers, naakte eigenaars, houden de aangeduide kappingen of de vastgestelde hoeveelheid hout ter beschikking van de Houtcentrale, die gelast is- alle behoorlijke maatregelen te treffen met het oog op de exploitatie en de verdeeling AANKOOP EN VERKOOP VAN MOTOREN EN WISSELSTUKKEN. ALTIJD IN MAGAZIJN Toppen-Compressoren-Draaibanken, ez. Verzorgd werk. Voordeelige Prijzen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 7