RANTS0ENEER1NQSTABEL der EETWAREN 9 vanaf 3 Haart tot 1 April 194% Bijzegels voor zwangere vrouwen Het bijrantsoen suiker aan de verbouwers van suikerbieten De leveringscontracten voor aardappelen in Maart ter beschikking der gemeentebesturen De prijzen der aardappelen in Maart, April en Mei Om te arbeiden en te doen arbeiden heeft onze papier- en kartonnijverheid oud papier noodig. De rantsoeneering van zeep De rantsoeneering der huiskolen OM NIETS TE VERGETEN MEMO - BLOK ■Aan de rantsoeneering voor de periode van 3 Maart tot 1 April 1942 zijn volgende wijzigingen aangebracht: Het rantsoen margarine (zegel Nr 3) wordt met 50 gr. verminderd en op 200 gr. gebracht. In vergelding wordt het rantsoen kunsthoning, invertsuiker, enz. (zegelNr 13) met 75 gr. verheogd en van 225 op 300 gr. gebracht. Het rantsoen haverderivaten (zegel Nr 9) wordt ver dubbeld en van 125 op 250 gr. gebracht. Be onbenuttigde deelzegels voor aardappelen geven nog slechts recht op 50 gr. brood of 37.50 gr. meel voor eiken ongebruikten zegel, tegen 75 gr. brood of 56.5 gr. meel in de afgeloopen periode. In ruil voor de drie volle aardappelzegels zal men groentenconserven kunnen bekomen in de eentra, welke later zullen worden aangeduid- Artikel 1. Met ingang van 3 Maart 1942, zijn de zegels, waarop de datum 1-2-1942 voorkomt, vervallen Het is verboden ze nog te gebruiken. Van 3 Maart af tot 1 April 1942, gelden alleen de oranje-rood op blauw- grijzen ondergrond getinte zegels. Art 2. Met ingang van 3 Maart tot en met 1 April 1942, is de verdeeling van de gerantsoeneerde eetwaren geregeld volgens onderstaande tabel Besluit GeMte zegel PRODUKTEN L i Dagelijksch rantsoen Totaal voor 30 dagen I HoeveoBi. per zegel ojr ■3 o h 3>g. s- 1 Naar keuze A. Keukenbrood 225 gr 6 k. 750 225 gr. 30 B. Meel 170 gr. 5 k. 100 170 gr 30 C. Deegwaren 125 gr. 3 k. 750 125 gr 3» D Biscotlen en beschuit, vervaardigd uit tarwemeel, gebuild tot 72 125 gr. 3 k. 750 125 gr. 30 E. Dieetlevensmiddelen (De inhoud van die producten aan tarwemeel gebuild tot 72 mag niet meer dan 80 t. h. bedragen.) 175 gr. 5 k. 250 175 gr. 30 F. Peperkoek 250 gr. 7 k. 500 250 gr. 30 G. Bartketgebak 450 gr. 13 k. 500 450 gr. 30- 2 Gebrande gerst 3,3 gr. 100 gr. 33,3 gr. 3 3 Margarine 6,6 gr. 200 gr. 66,6 gr. 3 4 Boter 6,6 gr. 200 gr. 66,6 gr. 3 S Cichorei 4,15 gr. 125 gr. 41,5 gr. 3 6 Geraffineerde suiker, kristalsuiker, korrelsuiker, kandijsuiker, vergeoise bruine suiker, ruwe suiker, en naprodukt 33 gr. 1 kg. 333 gr. 3 7* Peulvruchten 8,3 gr. 250 gr. 83 gr. 3 8 Zetmeelhoudende producten (buiten het niet gerantsoeneerde aardappelmeel): rijst en derivaten, maïs en derivaten, pud- ding-powder. enz. (behalve ha'verderivaten en peulvruchten) 50 gr. 1«,5 gr. 3 9 Ha verderivaten (havergort, havervlokken en havermeel) 5,3 gr. 250 gr. 83 gr. 3 H Versch en bevroren vleesch, alsock vleeschconserven (Mits rekening te houden met de voorschriften van artikelen 14 en 15 van het Besluit van 9 Februari 1941 en artikel 2 van het besluit van 20 December 1941) 35 gr 1 k. 050 35 gr. 30 12 Onbenuttigd 13 Kunsthonig, invertsuiker en vloeibare suiker, suiker- en kandij- 10 gr. 300 gr. 100 gr. siroop,- broodsJmeersels 3 14 Confituur, gelei, fruit- of bietensiroop, Vruchtenmoes, compote 15 gr. 450 gr. 150 gr. 3 20 Aardappelen 500 gr. 15 kgr. 500 gr. 30 Art. 3. De 'houders van bladen aardappelzegels kun nen 50 gram brood of 37 1/2 gram meel bekomen in ruil voor elk der 30 onbenuttigde deelzegels. De drie volle zegels geyen recht op groentenconserven in de later aan te duiden centra Art. 4. Mits overlegging van een geneeskundig ge tuigschrift mogen de zieken, bij den gemeentelijken dienst, ieder persoonlijk zegel Nr 4 tegen drie zegels Nr 11 ruilen. De aldus geruilde zegels. Nr 4 worden op het geneeskundig getuigschrift geplakt en onmiddellijk geannuleerd. Voor de personen lijdend aan ongeneeslijke of chro nische ziekte wordt er maar een enkel getuigschrift vereischt; de volgende maanden plakt de aangestelde beambte de geruilde zegels Nr 4 op een blad ongezegeld papier, dat door den gerechtigde voorgelegd wordt en de op het geneeskundig getuigschrift voorkomende aan duidingen vermeldt, te weten naam van den genees heer, naam van den zieke, aard van de kwaal en datum van aflevering. BERICHT 1. Brood en meel, deegwaren, biscottes, biscuits, diëetlevensmiddelen, peperkoek en banketgebak. De bakkers, banketbakkers en kleinhandelaars mogen voor den verkoop van een van voormelde producten aanvaarden 1) van 3 tot 9 Maart, de zegels nr 1, genummerd-van 1 tot 9 2) van 10 tot l'ö Maart, de zegels nr 1, genummerd van 1 tot 16 3) van 17 tot 23 Maart de zegels nr 1. genummerd van 1 tot 23 4) van 24 Maart af. de zegels nr 1. genummerd van 1 tot 30. 2. Vleesch. De vleeschhouwers. spekslagers, ^en andere kleinhan delaars mogen, voor ,den verkoop van hetzij welk vleesch. aanvaarden 1) van 3 tot 9 Maart, de zegels nr 10, genummerd van 1 tot 9 2) van 10 tot 16 Maart, de zegels nr 10, genummerd van 1 tot 16 3) van 17 tot 23 Maart, de zegels nr 10, genummerd van 1 tot 23 4) van 24 Maart af. de zegels nr 10. genummerd van 1 tot 30. 3. Aan inschrijving bij den kleinhandelaar onder worpen produkten. Zijn aan inschrijving bij den kleinhandelaar onder worpen de margarine, de boter, de suiker, de haver- derivaten. peulvruchten en de aardappelen. 4. Confituren, gelei-, fruit- of bietensiroop, fruil- deeg en compote. Deze producten dienen tegen zegels nr 14 verkocht, welke ook de verhouding suiker weze die zij bevatten. 5. Aardappelen. De deelzegels geven recht op alle producten nr 1, met uitzondering van het banketgebak, naar rato van 9 deelzegels voor 2 zegels nr 1. 6- Melkzegels. Het nr 11 der melkzegels voor de periode 3 Maart - 1 April, geldig in de groote agglomeraties (rondzend brieven van 16 Januari en 23 Februari 1942) is oranje^ rood getint, terwijl dit van de melkzegels geldig in de andere gemeenten, blauw-grijs gekleurd is De zwangere vrouwen ontvangen de volgende bij zegels a) Gedurende de 4'. 5<' en 6' maand van de zwanger schap, per rantsoeneeringsperiode15 bijkomende broodzegels en 24 melkzegels. ■*- b) van de T' maand van de zwangerschap tot de be valling per rantsoeneeringsperiode15 bijkomende broodzegels, 15 bijkomende vleeschzegels en 30 melk zegels. De kraamvrouwen ontvangen de volgende bijzegels ai Gedurende de eerste twee maanden na de beval ling per rantsoeneeringsperiode 15 bijkomende brood zegels en 30 melkzegels b) gedurende de derde maand na de bevalling 30 melkzegels per rantsoeneeringsperiode c) Gedurende de 4". 5® en 6° maand na de bevalling 12 melkzegels per rantsoeneeringsperiode. De zwangere en kraamvrouwen dienen bij attesten van geneesheeren of vroedvrouwen hun staat van zwan gerschap In de 4" maand, en den datum van hun beval ling te doen vaststellen. Iedere cumulatie van bijrantsoenen voor éénzelfde product is verboden. In Volk en Bodem van 15 Maart 1941. werd in ver band met de prijzen van de suikerbieten voor den oogst 1941. aan de landbouwers medegedeeld dat zij 'bij een normale productie aan suiker een bijrantsoen suiker zouden bekomen, evenals zulks het geval was voor den oogst 1940 Deze mededeeling kan thans bevestigd wor den. Op dit ocgertblik wordt aan liet verdeelingsplan voor deze suiker gewerkt. Dit bericht zal voorzeker wel kom zijn bij de suikerbietverbouwers.. In verband met het rondschrijven van den heer Secre taris-generaal De Winter van het Departement van Landbouw en Voedselvoorziening, tot de burgemeesters gericht aangaande de te ondernemen teelten en de te sluiten overeenkomsten met de landbouwers door par ticulieren, nijverheids- en handelsondernemingen, houdt de Hoofdgroepeering Aardappelen van de Nationale Landbouw en Voedingscorporatie eraan de belangheb benden te verwittigen dat de verschillende exemplaren voor het contract ter beschikking zullen gesteld worden van de gemeentebesturen in de eerste helft van de maand Maart Het is dus onnoodig zich tot de Hoofdgroepeering Aardappelen of de bureelen van de Centrale Aard appelen te wenden. Voor alle inlichtingen gelieven de belanghebbenden zich. zocals gewoonte, schriftelijk te richten tot de bu reelen van de Hoofdgroepeering, Hendrik Mausstraat. 37-39. te Brussel. Voor de maanden Maart, April en Mei 1942 wordt de maximumprijs der aardappelen als volgt vastgesteld, voor de gewone soorten, per 100 kilogram Prijs te betalen aan den producent voor waar geleverd op de dichtstbijgelegen groepageplaats80 frank. Verkoopprijs van den grossier voor aardappelen ge leverd in den winkel van den kleinhandelaar 107 fr Prijs aan den kleinhandelaar te betalen door den ver bruiker 125 frank. Deze prijzen moeten met 13 frank vermipderd worden voor de soorten Grappes d'Or en vermeerderd met 30 frank voor de soorten Rosa (plates de Florenville). De voornaamste bepalingen met ingang van 1 Maart. In het Staatsblad van 28 Februari 1942 verscheen een besluit betreffende de rantsoeneering van zeep. waar van hieronder de voornaamste bepalingen Met ingang van 1 Maart 1942 zijn de zeepkaarten A en B van blauwkleurigen druk op bleekblauwen grond waardeloos. De zegels 1-2-42 van deze zeepkaarten A en B vervallen. Het gebruik er van is verboden. Met ingang van 1 Maart 1942 zijn de zeepkaarten A en B van zwarten druk op bleekgroenen grond De zegei- van deze kaarten dragen, hetzij de letter F, hetzij de letters P M. hetzij de letters S D. hetzij de letter S De bijzondere zeepkaarten C zijn van rooden dru,. op rooskleurigen grond De zegels van de oude bij zondere zeepkaarten C dragen, hetzij de letter F hetzij de letter P De zegels van de nieuwe bijzondere zeepkaarten C dragen, hetzij de letter F hetzij de letter P. hetzij de letters S D. Van 1 Maart tot 31 Maart 1942 zijn enkel de zegels F en P M. 1-3-42 der zeepkaarten A en B en de zegels F en P der bijzondere zeepkaarten C geldig Tot op 1 Mei 1942 is het zegel S der zeepkaarten A waardeloos Tot nader bericht zijn de zegels S D van de zeepkaarten A. B en C eveneens waardeloos. Voor de maand Maart 1942 geeft elk zegel F van de zeepkaarten A of van de zeepkaarten B of van de bij zondere zeepkaarten C uitsluitend recht op één enkel stuk fijne zeep Er kan een stuk toiletzeep of een stuk geneeskrachtige zeep worden afgeleverd tegen drie zegels F van de t>i - zondere zeepkaarten C. Voor de maand Maart 1942 geven vijf zegels P M van de zeepkaarten A of van de zeepkaarten B of zegels P van de bijzondere zeepkaarten C, recht op 250 gram zeeppoeder of 250 gram zachte zeep. De zegels der oude bijzondere zeepkaarten C mogen door de gemeentediensten voor de bevoorrading en de rantsoeneering aangenomen worden tot op den 8 Juli 1942 inbegrepen. O De verdeeling voor Maart ongewijzigd- Nieuw verdeelingsstelsel van af 1 Juni Naar van bevoegde zijde vernomen wordt, zullen de hoeveelheden huiskolen, welke aan de bevolking ver deeld worden voor de maand Maart e. k., geen wijzi gingen ondergaan. De prioriteiten voor bepaalde verzen dingen zullen evenwel gehandhaafd blijven. Men deelt verder mede, dat het huidige verdeelings stelsel van huisbrand van 1 Juni 1942 af zou gewijzigd worden. BEVOORRADINGSBONS WORDEN AFGELEVERD AAN SOMMIGE VERBRUIKERS-GEZINSHOOFDEN. In het Staatsblad van 28 Februari wordt het afleveren bekend gemaakt van bevoorradingsbons voor huisbrand stof aan sommige verbruikers-gezinshoofden door de arrcndissementssecretarissen van de Bedrijfsgroepeering kolenkleinhandel Met ingang van 1 Maart 1942 en op aanvraag van de gemeentediensten voor de bevoorrading en de rantsoe neering. leveren de arrondissementssecretariaten van de Bedrijfsgroepeering Kolenkleinhandel bevoorradings bons voor huisbrandstof af aan de verbruikers-gezins hoofden. dié zich in een van de volgende gevallen be vinden a) Belgische onderdanen, of vreemdelingen in België ingeschreven in het vreemdelingen- of bevolkingsregis ter. die in het buitenland werken en voor een verlof van minstens tien dagen naar België terugkeeren. voor zoo ver deze belanghebbenden geen contrölekaart Nr 30. geldig voor hun verlofperiode bezitten en geen deel uit maken van een gezin of een gemeenschap van verbrui kers. die reeds in brandstof bevoorraad worden of reeds een contrölekaart Nr 30 bezitten geldig voor de periode waarvan spraak. De belanghebbenden zullen hun verlofbewijs overleg gen op hun gemeentedienst voor de bevoorrading en de rantsoeneering, die aan het bovenbedoeld arrondisse mentssecretariaat een gerechtvaardigde aanvraag om een bevoorradingsbon zal overmaken. In dit geval wordt voor elke vijf volle dagen verlof een bon van 25 kilogram toegestaan- b) Verbruikers-gezinshoofden die van woonplaats ver anderen. voor zoover deze verandering het betrekken van brandstof bij den gewonen leverancier belet en bij gevolg een verandering van leverancier noodzakelijk maakt. Aan deze verbruikers wordt een bevoorradingsbon afgeleverd voor een gewicht gelijk aan het normaal rantsoen van de maand gedurende dewelke de woonst- verandering plaats had. indien kan bewezen worden dat de vroegere leverancier het rantsoen van de maand niet geleverd heeft. Een tweede bevoorradingsbon van dezelfde waarde zal worden afgeleverd voor de daaropvolgende maand, ingeval de verandering van leverancier en de afleve ring van de nieuwe contrölekaart niet kenden geschie den gedurende de vijf eerste werkdagen van de maand der woonstverandering c) De verbruikers-gezinshoofden, met inbegrip van de hoofden der nieuwe gezinnen (huwelijk), die wegens heirkracht hun inschrijving gedurende de vijf eerste werkdagen der maand niet konden aanvragen Voor de loopende maand zal een bevoorradingsbon afgeleverd worden waarvan het bedrag berekend wordt cp basis van 25 kilogram brandstof voor elke vijf volle dagen, te berekenen vanaf den dag, waarop de aan vraag bij den gemeentedienst voor de bevoorrading en de rantsoeneering ingediend werd Ook voor de volgende maand wordt een bevoorra dingsbon afgeleverd. d) De verbruikers-gezinshoofden die voor goed in het land terugkeeren t vluchtelingen, krijgsgevangenen, enz. alsmede de hoofden van nieuwe gezinnen die een in schrijving aangevraagd hebben gedurende de vijf eerste werkdagen der maand Aan deze verbruikers zal een bevoorradingsbon wor den afgeleverd voor een waarde gelijk aan het normaal rantsoen van de loopende maand In elk der hierboven aangehaalde gevallen zal de ge meentedienst voor de bevoorrading en de rantsoeneering aan voormeld arrondissementssecretariaat een gerecht vaardigde aanvraag om de gewenschte bevoorradings bons overmaken. doet uw aanteekeningen op een Te koop ter DRUKKERIJ DUMORTIER 34, Boterstraat, Tper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 9