22e jaar, Nr 47 Prijs 0.75 fr. Vrijdag 13 Maart 1942 NIEUWS NOTARIEEL - 6. A A N KO N D I G I N G S W E E K B L A D VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat Tel. 500 YPER PLICHTSBESEF BEVOORRADINGSDIENST Vischverdeeiing BELANGRIJK BERICHT Contracten voor Provisieaardappeien (half vroege en late soorten) RIJWIELTAKS Bericht aan de Geteisterden WINTERHULP IEPER Groot KAARTSPELTORNOOI HET YPERSCHE ABONNEMENTSPRIJS Voor Belgiëéén jaar 36.00 fr. zes maanden18.00 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische Postkantoren TARIEF van AANKONDIGINGEN op aanvraag aan de Drukkerij Dumortier 34. Boterstraat. Yper Tel. 500 - Postch. 46.173 H. R. Yper 220 ***MMnwMMiHHnnnnnnHnMMMni|MnMn nmiPiwBniruu'jw De regelmatige vervulling onzer kleine plichten vergt meer wilskracht dan men meent. Ze schij nen zoo onbeduidend, dat men zich gemakkelijk inbeeldt geen gewicht te moeten hechten aan een voorbijgaand verzuim. We denken zelfs, dat het de moeite niet loont hiervoor onze wilskracht te verbruiken. Maar van lieverlede neemt onze on bezorgdheid de bovenhand we zien onze kleine verplichtingen met den dag meer en meer ver waarloosd en de ontevredenheid zich van ons meester maken. We zouden den last onzer kleine plichten ge voelig verminderen, als we wat meer orde en nauwgezetheid aan den dag legden. We zouden hem bijna niet voelen als we alles op zijn tijd deden en elk voorwerp op zijn plaats hielden. Buiten het nut voor onze gezondheid, geeft vroeg opstaan ons betere luim en doet het ons enorm veel tijd winnen. In een huishouden dient men vooral op de kleintjes te letten te laat komen bij het eten, niet gereed zijn wanneer een ander u opwacht om uit te gaan, een kwartiertje later komen dan men overeengekomen is voor een afspraak, dat alias zijn bagatellen, maar hunne herhaling is zeer vervelend voor anderen. Sommige personen verlaten hun huis niet zon der hier <J daar een nieuw gedacht te ontdekken voor de inrichting van hun huis. Wat zij elders gezien hebben dient meermaals om woning of tuin Ie verbeteren of te verfraaien. Zulke men- schen verstaan den kleinen plicht niet alleen van hunne woning comfortabel in te richten maar ook van ze aangenaam te maken. Men achte zulke zorgzaamheid niet beneden djn waardigheid. Menschen zonder schoonheids begrip geven hunne vertrekken doorgaans een droevig aanzien. Met hun kleeding is het niet beter gesteld. Voor hen bestaat de vooruitgang in kleine dingen niet. Hun gemis aan smaak doet hen dan ook in wanorde en onzindelijkheid ver vallen. Een vroolijke stemming is noodig voor allen. Zij is de zonnestraal, die het landschap zijn volle schoonheid schenkt. De groote plicht en de groote toewijding verliezen veel van hun kracht, van hun nut en uitwerking, wanneer ze niet voltrok ken worden in den geest van opgeruimdheid. De kléine plicht en de kleine toewijding hebben hoe genaamd geen waarde wanneer ze niet verlicht zijn door de vroolijke straling van een zacht en rustig humeur. We moeten tevreden zijn met weinig en ons ook daarmede verheugen. Gevoelen wij ons niet gelukkiger in het bijzijn van personen, die steeds tevreden en voldaan zijn dan van onverschilligen en knorrepotten Laat ons dan op een beminne lijke manier de diensten aannemen, die men ons bewijst en de' anderen steeds behandelen gelijk we zelf willen behandeld worden. Wie aandachtig toeziet, bemerkt alras dat de kleine verplichtingen uit dezelfde bron spruiten als dé groote. De rechtvaardigheid is de spil waar. op de samenleving draait en het uitgangspunt van vele maatschappelijke deugden. Zij is de redding van het menschdom, indien elk zich naar hare voorschriften wilde schikken. Kent zij aan ieder natuurlijke rechten toe, zoo legt zij ook aan ieder overeenstemmende plichten op. Wilt gij aanspraak maken op uw recht, vervul dan onberispelijk uw plicht. Tot hiertoe schijnt de wereldorde geweest te zijn recht eischen en plicht vergeten. Hieruit moesten de grootste wan toestanden voortkomen voor de maatschappij en met hen stoffelijke en zedelijke ellende. Wie een nieuwe wereldorde wil opbouwen, moet beletten, dat de onderlinge onrechtvaardigheid altijd dieper en vaster wortel schiet. Daarom moet ieder zijn plicht begrijpen, want zonder plichtsbesef geen maatschappij. Plichts besef is de stille kracht, waardoor het recht op aarde zegeviert. Doch plichtsbesef alleen volstaat niet, want be halve de wil om zijn plicht te doen is noodig de wetenschap, waarin die plicht bestaat. Dit laatste heeft men wel bij den door den eenen mensch aan den anderen voorgeschreven plicht, dat wil zeggen bij ondergeschikten, maar niet bij den zelfvoorgeschreven plicht, te zeggen, bij niet-ondergeschikten. Bij ondergeschikten is er nog een andere plicht dan de hoogerstaande voorgeschrevene en deze is geen andere dan de welwillendheid. Die plicht moet zooveel mogelijk volvoerd wor den. Kan deze plicht der welwillendheid niet ten uitvoer gebracht worden, dan moet de door an deren voorgeschreven plicht daar volvoerd wor den. Daar kan het slechts heeten Doe wat ge moet doen, wat er ook gebeure Daar moet stipt gehoorzaamd worden aan het gegeven bevel, zonder naar dep uitslag te vragen en zelfs niet naar het doel. Klaar en duidelijk blijkt hieruit, dat er nog iets hooger i's dan de menschelijke vrijheid en de zoogezegde rechten van den mensch na melijk de plicht van den mensch. Strikt genomen zijn wij allen ondergeschikten van den wetgever. Maar het onderscheid van den man van karakter en den karakterloozen bestaat hierin, dat de eerste zich vrijwillig aan de wet onderwerpt, terwijl de laatste dat enkel doet uit vrees voor bestraffing. Wie met een goed karakter begaafd is, laat de welwillendheid zooveel mogelijk voorgaan, maal laat de onderworpenheid aan de wet terstond volgen, omdat hij beseft, dat het zoo zijn moet. Plichtsbesef is de spil waarrond ons karakter draait. Het is de bron waaruit ons karakter ontstond en de oorsprong vap al het goede, dat op deze wereld is of zijn zal. Zonder wet geen maatschappij. Zonder maatschappij geen recht. Zonder recht geen geluk. Zonder plichtsbesef en welwillendheid zoekt gij tevergeefs den beschaafden mensch. De groote wijsgeer KANT schrijft aan het slot van een philosophisch geschrift dat alleen te ver staan is voor wie zich met ernstige, taaie studie daaraan wijdt Twee dingen vervuilen het gemoed met altijd nieuwe en toenemende bewondering en eerbied, hoe vaker en dieper zich het denken daarmee bezig houdtde sterrenhemel boven mij en de moreele wet in mij. Denk van dit citaat wat ge wilt. Eén ding is zeker, dat het ons voert in de buurt van den plicht. Wonder is het, dat die dorre schrijver tel kenmale ontvlamt in enthousiasme, wanneer hij dit onderwerp beroert en andermaal uitroept «Plicht! gij verheven groote naam... Waar is de oorsprong uwer waardig en waar vindt men de wortel van uw edele afkomst?...» Wij willen ons door deze vraag openstellen voor de, helaas door velen vergeten, geloochende of zelfs verachte waarheid, dat de plicht in het menschenleven een onoverschatbare zegen is. Hij achte zich gelukkig, die een taak te vol brengen heeft of de vreugde kent van een in vrij heid aanvaarde opdracht te mogen volvoeren met opoffering van gemakkelijk bereikbaar genot of tenkoste van ontberingen als het moet. Gelukkig is de mensch, die in zijn plichten, ta ken en opdrachten Gods geschenken en genade gaven ontdekt heeft. Maar het gebeurt wel meer, dat wij alleen, of met elkaar, of voor elkaar, of tegen elkaar deze gaven en kansen verknoeien. Wij mogen ons verheugen, dat hiermede de ge nade niet is uitgeput. God eischt immers ons zelf, ook na elke mis lukking, om slechts te werken en te leven voor De N. L. V. C. heeft de vergunning voor den verkoop van visch toegekend aan de volgende firma LITIÈRE Lucien, Kauwekijnstraat. O Vanaf heden zijn de formulieren ter beschikking ran de bevolking van Yper, aan 1 frank per contract in vijf exemplaren, op het bureel «LANDBOUW (le ver diep), Boterstraat. 13. Ik houd er aan nogmaals er op te wijzen dat een ieder zich zou inspannen om vrijelijk een contract af te 'riten met een landbouwer. De uiterste datum is vastgesteld op 15 Mei 1942 Na dien mogen de gemeentebesturen geen contracten meer in ontvangst nemen. Yper. den 13 Maart 1942 De Burgemeester J. Vanderghote. De taks ten voordeele der Stad, is gebracht van 5 frank op 7 50 frank. Deze som wordt vanaf 17 Februari geïnd d.oor den Heer Ontvanger der Belastingen ter zelfder tijde, als de Provinciale taks De per sonen welke zich eerte rijwielplaat aangeschaft hebben, vóór den 17 Februari, en dus slechts 37.50 fr in plaats van 40 frank betaald hebben, zijn verplicht, vóór 1 April, het verschil, 't zij 2.50 frank, aan de Stads kas te storten Zij gelieven het ontvangstbewijs hunner nieuwe rijwielplaat mede te brengen De Burgemeester- J. Vanderghoto. Het Provinciaal Commissariaat voor Wederopbouw der Provincie West-Vlaanderen deelt mede Vele geteisterden hebben vroeger reeds aangifte ge daan hunner oorlogsschade bij het Ministerie van Fi nancies of bij de gemeente, of bij plaatselijke comitei- ten of commissies, of hebben een leeningaanvraag in gediend om de geleden oorlogsschade te herstellen. Het Provinciaal Commissariaat houdt eraan deze per sonen te verwittigen dat dit hen niet ontslaat van de verplichting ingevolge het besluit van 15 Maart 1941. om vóór 30 Juni 1942 een nieuwe aanvraag tot vaststelling en schatting van oorlogsschade in te dienen. De noodige inlichtingen dienaangaande kunnen be komen worden op de zitdagen die in verscheidene ge meenten worden gehouden door een gespecialiseerd be diende van het Provinviaal Commissariaat. ZONDAG 22 MAART 1942 te 4.30 uur namiddag in het Hotel Continental Bijzonderheden in Winterhulp-Kroniek in dit blad. Hem, voor zijn verantwoording en tot zijn ver heerlijking. Dit laat ons toe onzen moed onuitputtelijk te vernieuwen. Het is n'et noodig te hopen om te ondernemen, noch te slagen om te volharden. Voor den chris ten staat dit woord tegen den achtergrond van de onverwoestbare hoop gegeven door de boodschap Uw arbeid zal niet ijdel zijn. In deze tijden is de oproep tot plichtsbetrach ting van de grootste beteekenis. Niettegenstaande wij ontnuchterd bij puinen staan en ons werk bij de handen schijnt af te breken, mogen wij ver wachten, dat het bekende woord van den profeet ook aan ons zal bewaarheid worden Die den Heer verwachten zullen de kracht vernieuwen, zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden, zij zullen loopen en niet moede worden, ze zullen wandelen en niet mat worden

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1