WEENER WALSEN 22e Jaar, Nr 51 Prijs 0.75 fr. Vrijdag 10 April 1942 NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER STAD YPER BEVOORRADINGSDIENST Arrondissements - Bakkersbond - Yper -VOETBAL KAMPIOENSCHAP WESTLAND •p het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat ZONDAG 12 APRIL 1942 om 14.30 uur C. S. YPER B - S. K. ELVERDINCE Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat Tel. 500 YPER TEGEN LIEFDELOOSHEID STAD YPER WINTERHULP STADSSCHOUWBURG KUNSTVERTOONING HET YPERSCHE -- ABONNEMENTSPRIJS V oor Belgiëéén jaar 36.00 fr. zes maanden18.00 fr. .Men kan inschrijven In alle Belgische Postkantoren O NIEUWE RANTSOENEERINGSKAARTEN o De nieuwe rantsoeneeringskaarten zullen uitge. reikt worden op het bureel van den Bevoorra- dingsdienst, Boterstraat, nr 13. op de volgende dagen en uren Maandag 13 Apiril a. s. voor de gezinnen waarvan de naam van het gezinshoofd begint met de letters A en B. Dinsdag 14 April voor de gezinnen waarvan de naam van het gezinshoofd begint met de letter C. Woensdag 15 April voor de gezinnen waarvan de naam varn^et gezinshoofd begint met de letters Da tot en met Dep. Donderdag 16 April voor de gezinnen waarvan de naam van het gezinshoofd begint met de letter D (over schot letter D). Vrijdag 17 April voor de gezinnen waarvan de naam van het gezinshoofd begint met de letters E tot en met J. Zaterdag 18 April voor "de gezinnen waarvan de naam van het gezinshoofd begint met de letters K tot en met O. Maandag 20 Apiril voor de gezinnen waarvan de naam van het gezinshoofd begint met de letters P tot en met U. Dinsdag 21 April voor de gezinnen waaryan de naam van het gezinshoofd begint met de letters Van. Woensdag 22 April voor de gezinnen waarvan de naam van het gezinshoofd begint met de letters V (over schot) tot en met Z. Gedurende de aflevering der nieuwe kaarten zullen de bureelen open zijn van 8,30 ure tot 12 ure en van 14 ure tot 17 ure, uitgenomen op Za terdag 18 April 1942, waarop de uitreiking zal ge schieden vanaf 8 ure tót 12,30 ure. De gezinshoofden worden verzocht zelf de rant soeneeringskaarten van hun gezin af te halen. In dien dit onmogelijk is, moet de plaatsvervangende persoon voorzien zijn van de eenzelvigheidskaart van het gezinshoofd of van een door dezen per soon onderschreven bewijs, waarbij verklaard wordt dat het hem onmogelijk is zelf de kaarten af te halen. Daar er ontvangstbewijs moet afgeleverd worden van de uitgereikte kaarten, worden de belangheb. benden verzocht geen minderjarige personen met het afhalen der kaarten te gelasten. o BELANGRIJK NIEUWS Br werd in de jongste vergadering besloten van. vanaf 13" dezer, geen brood meer te ver vaardigen en thuis te bestellen den Dinsdag en Dowderdag enkel den Dinsdag van Sinksen is het toegelaten. Het Bestuur. i B V B 1941-1942 Ittkomprijs 2 fr. Tribuun 1 fr. opleg. Kinderen 1 frank. o Een onzer vrienden bezocht eens op reis een museum waar hem een gruwelkamer getoond werd. Aandachtig doorsnuffelde hij tallooze fo tografieën van misdadigers en leerde er de ver schillende methoden om booswichten op te spo ren vingerdrukken, gelaatkunde, radio-aesthesie, enz. Gij kunt niet gelooven, vertelde hij ons la ter, hoe vernuftig dat alles is uitgedacht. Als men er evenzeer op uit was, het goede in de menschen te ontdekken en het te beloonen gelijk men het aanlegt om het kwade te achterhalen en te straf fen, dan werd de wereld een paradijs Hebben wij ooit overwogen, dat we zouden kun. nen medewerken om dat paradijs te verwezen lijken Te dien einde willen wij u in kennis stel len van een opschrift, dat destijds te lezen stond in den gevelsteen van een oud Hollandsch huis. Het luidde Inden Winckel vanden Goeden Raet Leert plaghen verdraghen, Bemoyen verfoyen, Clappeyen vermeyen Waarlijk, die gevelspreuk is goud waard en dient in het hoofd en in het hart van eiken braven burgei gegrift te staan. Alvorens daarop uit te weiden, wil ik u echter een geschiedenisje opdisschen van Pietje Se cuur Dat mannetje was pas kort getrouwd. Zijn goedwillig vrouwtje deed vanaf den eersten dag haar opperste best om alles zoo goed mogelijk te beredderen en te schikken. Maar Pietje was een veeleischend ventje en van den morgen tot den avond hield hij niet op met hakken en vitten. Overal zat hij haar op de hielen, achtervolgde hij haar als een echte pottenkijker tot in het heiligdom van haar keuken - en bracht haar tot wanhoop door zijn onuitstaanbare klachten. Pietje vond bovendien, dat zijn vrouwtje zich niet snel genoeg verbeterde. Hij vatte dan het plan op een boek te schrijven. Nog denzelfden dag schreef hij een gansch kapittel en als zijn meesterwerk af was, betitelde hij het Ursula, of de vrouw zooals ze zijn moet. Ter wille van den vrede moest het vrouwtje el~ ken dag eenige artikelen uit dat huiselijk.wet boek lezen. De gevolgen bleven niet uit. De voor schriften waren zoo talrijk, dat zij het hoofd ge heel kwijt geraakte en nu gebeurde het nog dik- wijler, dat de soep verzout werd en de gerechten aanbrandden. Gelukkig zijn alle dagen niet dezelfde.. Het ge beurde, dat zij met haren Piet naar een boeren bruiloft mocht gaan. Toen ze 's avonds naar huis terugkeerden, moesten zij over een sloot en het vondertje was maar smal. Dat was een groot ge vaar voor Piet, die zijn hoofd zwaarder voelde dan zijn beenen om wille van het excellente brui loftsbier, waarvan hij wat te veel had gedronken. En het ongeluk geschiedde midden op het von dertje buitelde Piet opeens in het water. In. dien. uitersten nood begon hij op zijn Ursula te roe pen Vrouw, help me... help me in Gods naam Ja, ja zei ze, maar ik zal eerst eens naar huis gaan en nakijken in Ursula of de vrouw zooals ze zijn moet hoe- ik u helpen kan Het ging niet zonder moeite, maar Piet geraakte behouden uit de sloot dank aan zijn geweldige spartelingen. Toen hij thuis kwam en van koude en nattigheid weer een nuchter mensch geworden was, smeet hij verontwaardigd het vervloekte boek in de kachel en zei berouwvol Vrouwke lief, laten we van nu af beiden ons best doen om betere menschen te worden. Ik beloof u, dat ik nooit meer schoolmeester over u zal spelen en dat ik voortaan alles geduldig zal verdragen Dit oude volksverhaal bevat een wijze les voor allen, die een Pietje secuur voor hun Ursula en hun huisgenooten zijn. Daarom is het rijmpje En Pietje Sekuur Smeet zijn boek in het vuur TARIEF van AANKONDIGINGEN op aanvraag aan de Drukkerij Dumortier 34, Boterstraat. Yper Tel. 506 Postch. 46.173 - H. R. Yper 226 «WW Afd. Prop. Sekt. Tooneel Zondag 3 Mei 1942 Maandag 4 Mei 1942 om 3 dur om 19 uur Operette in 3 bedrijven van J. Strauss BALLETTEN GROOTE MONTEERING PRACHTIGE KOSTUUMS Regie Deconirick Muziek Van Overbeke Dans Jeanne Darlfey. Bij het 2" bedrijf DE BLAUWE DONAU in 4-stemmig koor. 3' bedrijf DEFILE WALSEN VAN STRAUSS. PRIJZEN DER PLAATSEN 20 15 12 8 en 5 Frank. Te nummeren en te verkrijgen in Café Astrid. Bij kunst en vermaak steunt Winterhulp. de moeite waard om in de ooren te knoopen. Wat ons doorgaans het meest plaagt, dat zijn de gebreken van onze evenmenschen, waarmee wij voortdurend moeten omgaan. Deze kunnen ons meer den duivel aandoen, dan die gewone kleine miseries, waaran ieder in zijn broos, .ge voelig lichaam is blootgesteld. Honger, vermoeie nis, hoofd, of tandpijn kunnen ons wel leelijke 'trekken spelen, maar in den grond der zaak raken zij ons niet meer dan de schortimelingen in ons bedrijf en de wisselingen van 'weersgesteldheid of geldelijke verdiensten. Maar groote en kleine plagen, we moeten ze alle leeren verdragen met geduld. Iedereen moet al les in het werk stellen om zijn gebreken uit te roeien. Doch niemand zal dit volkomen gelukken. Tot op zekere hoogte hebben en houden wij al len onze gebreken. Bij het opmaken van ons levensplan moeten wij rekening houden van dit feit, waaraan niet te ont komen valt. Onmogelijk is het tegen de gebreken van al de andere menschen den strijd te willen aanbinden. Ware dat geen worsteling van één tegen tien of één tegen honderden, ja duizenden Wie zal zich niet te pletter loopen tegen zoovele vijanden Een betere, verstandigere uitweg dient dus ge zocht. Leert plaghen verdraghen, en zoek den vrede met al die gebreken. Tegenover iedereen, hoe onvolmaakt hij ook moge wezen, moeten wij ons toegevend, verdraag zaam en geduldig gedragen. Hebben wij ook on ze gebreken niet Wat PÜn doet het ons, als anderen ons om wille van die gebreken haten of vluchten Wat onaangenaam gevoel over ons als wij onze gebreken anderen zien ontstemmen en ongeduldig maken Wezen wij daarom tegenover anderen zooals wij wenschen zouden dat de an deren tegenover ons zijn. Wie in den waan verkeert, dat hij geen gebre ken heeft, vergist zich en heeft misschien het ergste van alle gebreken gebrek aan zelfkennis. Een middel om de gebreken van anderen te ver dragen is deze te zien in het gunstigste licht en wanneer gij de daden van uwen evenmensch niet vergoelijken kunt, te denken Het was niet zoo boos bedoeld Leer u vervolgens nooit te bemoeien met din gen, die u niet aangaan, tenzij gij daartoe op dracht hebt. Gij zoudt er ook niets mee bereiken. Het leidt tot niets en het ontstemt u zeiven. Meent ge dat Pietje Sekuur voordat hij zijn boek verbrandde, zich tevreden gevoelde Hij was zelf nog heel wat onuitstaanbaarder dan zijn vrouwtje, dat hij verbeteren wilde. Laat staan, dat hij eenig recht, bezat om haar aanmerkingen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1