etiuufkindexn wachten vol ineugde oyi uuj thuiskomst 10 Verhooging der melk- en boterprijzen ZWART PAPIER voor verduistering DRUKKERIJ DUMORTIER 34, Boterstraat, 34 Yper De groothandelshuizen in textielwaren voortaan weer alle werkdagen geopend Het leveren van schoenen en laarzen aan leden van de weermacht Verplichte minimumleveringen van melkproducten door melkveehouders HET YPERSCHE 10 - 4 - 1942 o Tri het Staatsblad van 3 April ls een besluit versche- ne: Dt-vtf.ende de vaststelling van de prijzen van nip ik- er boterproducten Dv vóórnaamste bepalingen luiden I MELKPRIJZEN Prijs Ie betalen per liter rauwe volle melk Aan de melkveehouders door de zuivelfabrieken i aftrek wan de vervoer- en controlekosten. die per t. gelijkmatig verdeeld worden onder alle leveraars van dt/elfde zuivelfabriek en die dienen aangerekend worden volgens de onderrichtingen van den Voor zitter van de Hoofdgroepeering «Zuivel, Vetten en Kieren in akkoord met den commissaris voor prijzen i loor.en Per lttei 3 t h. vetgehalte minimum 2 frank. De 0 10 t h vetgehalteboven de 3 t h zullen aan 4 1 centiem gerekend worden De 0 10 t h vetgehalte onder de 2 8 t- h. zullen aan 7 centiem afgerekend worden De 0 10 t h vetgehalte onder de 3 t h. tot 2 8 t- li zullen aan 4 J centiem afgerekend worden De melk, die niet voldoet aan de voer iedere streek vastgestelde hygiënische voorwaarden, onde-gaat een prijsvermindering volgens een schaal die wordt vast- esteld door de Hoofdgroepeering Zuivel Vetten en Eieren bi Door veehouder-venter aan melkveehouder, at hoeve. 2 frank c' Dcor verbruiker aan melkveehouder, af iiaeve 2 25 frank d> Door verbruiker aan veehouder-venter, voor ten luize bestelde melk, 2 40 frank Prijs te betalen per liter rauwe afgeroomde melk of rauwe karnemelk aAar. melkveehouder door veehouder-venter, af hoeve. 0 75 frank bi Aan melkveehouder door verbruiker, af hoeve, 0 90 frank ci Docr verbruiker aan veenouder-venter voor ten huize bestelde melk, 1 15 frank Prijs te betalen per liter gepasteuriseerde volle melk, los of in kruiken ai Door grossier, af zuivelfabriek 2-30 frank, bl Bij levering franco kleinhandelaar. 2 50 frank- ci Bij levering franco grootverbruiker, 2.55 frank. d> Bij levering aan verbruiker in winkels, 2 75 frank. Bu levering ten huize van verbruiker, 2.90 frank Prijs te betalen per liter gepasteuriseerde afgeroomde melk of karnemelk, los of in kruiken ai Door den melkveehouder aan de zuivelfabrieK. voor de teruggeleverde melk, 0 70 frank. b) Aan melkveehouder door verbruiker af hoeve, 091 frank c) Duor den grossier, af zuivelfabriek. 0 90 frank. d> Bii levering franco kleinhandelaar, 110 frank, e) Bij levering franco grootverbruiker 1.15 frank. f> Bij levering aan den verbruiker in winkels, 135 fr. g) Bij levering ten huize van den verbruiker. 1-50 fr. Prijs te betalen per liter gepasteuriseerde afgeroomde m»lk of karnemelk, los of in kruiken: a i Door den melkveehouder aan de zuivelfabriek, oor tf. uggeleverde melk, 070 frank, b» Aan melkveehouder, door verbruiker af hoeve, 0 90 frank c> Door den grossier, af zuivelfabriek. 0-90 frank, dl Bij levering franco kleinhandelaar, 110 frank. e> Bij levering franco grootverbruiker. 1.15 frank, fl Bij levering aan den verbruiker in winkels, 1 35 fr. g> Bij levering ten huize van den veroruiker, 1 50 fr. Prijs le betalen voor gepasteuriseerde en gesterili seerde melk in flesschen Wij geven hiervan enkele der prijzen te betalen bij levering ten huize Voor gepasteuriseerde volle melk in flesschen: 1 lit- 315 fr.: 95 cl 3.05 fr. 75 cl., 2 40 fr.; 50 cl.. 170 fr. Voor gepasteuriseerde afgeroomde melk of karnemelk «n flesschen 1 lit 1 75 fr.; 95 cl 1.70 fr.; 75 cl-, 135 fr. 50 cl.. 1 fr. Voor gesteriliseerde afgeroomde melk in flesschen 3 50 fr.; 95 cl 3 35 fr.; 90 cl-, 3 25 fr80 cl., 2 80 fr.; 75 cl., 2 65 fr.; 50 cl-, 190 fr. Voor de gesteriliseerde afgeroomde melk in flesschen 1 lit 2 10 fr.; 95 cl.. 2 05 fr 90 cL« 1 95 fr.; 80 cl., 1 70 fr.; 75 cl.. 1.60 fr; 50 cl., 120 fr. Voor Yoghurt in flesschen1 liter. 3 40 fr.; 50 cl-, 2 fr.; 25 el.. 1 25 fr. n. PRIJS VAN DEN MELKROOM 1. Botervet. Prijs te betalen door de zuivelfabriek aan den melk veehouder per kilogram botervet van den room met aftrek van de vervoer- en controlekosten, die per kilo gram rootp gelijkmatig verdeeld worden onder alle le veraars van dezelfde zuivelfabriek en die dienen aan gerekend te worden volgens de onderrichtingen van den Voorzitter van de Hoofdgroepeering Zuivel, Vetten en Eieren in akkoord met den commissaris voor prijzen er loonen, minimum41 frank. 2. Karnemelk. Prijs te betalen door de zuivelfabriek aan den melk veehouder per liter teruggehouden karnemelk70 cen tiem. UI. BOTERPRIJZEN 1. Melkerijboter Prijs te betalen per kilogram 5 V w V -O -3 II «i a) Door grossier af zuivelfabriek 4039-38 50 b) Bij levering franco kleinhandelaar 41.50 40-50 40. c) Bij levering franco grootverbruiker (ten minste 20 kg. per week) 43.42.41.50 d) Door verbruiker 45.44.43 50 2 Landboter, Door landboter dient verstaan te worden de fabriek matig bereide boter, herkomstig uit de door de Hoofd groepeering «Zuivel. Vetten en Eieren» erkende roo- merijen. die over geen pasteurlsatieinrichting beschik ken Prijs te betalen per kilogram a) Door grossier af fabriek. 38 fr: b) Bij levering franco kleinhandelaar, 39 50 frank. c) Bij leverjng franco grootverbruiker, 41 frank. d) Door verbruiker, 43 frank. 3- Hoeveboter. Prijs te betalen per kilogram a) Aan den producent, bij levering aan den aangeno men tusscher.persoon. 35 frank. b> Bij aflevering aan een groothandelaar of boter verdeel centra ie, 3650 frank. c) Bij aflevering franco kleinhandelaar, 38 frank. d) Bij levering franco grootverbruiker. 39.50 frank, el Door verbruiker. 4150 frank. In het besluit worden verder de prijzen bekend ge maakt van de toegelaten kaassoortenzachte kaas. har de kaas en gesmo ten kaastevens de prijzen van melk- poeder en de prijzen voor condensmelk. V-t 3 De prijs voor boter verpakt in pakjes van een halven kilogram of minder mag verhoogd worden met 50 centiem per kilogram De verbruikersprljs echter, mag hierdoor niet verhoogd worden Art 4. De prijs voor gezouten boter wordt met 50 centiem per kilogram verminderd. Het is verboden bo ter te verkoopen met meer dan 3 t h zout Art 10. Iedere kleinhandelaar is er toe verplicht het publiek bij middel van een prijslijst, op een klare en zichtbare wijze in te lichten omtrent de bij onderhavig besluit vastgestelde verbruikersprijzen Deze lijst dient op zulke wijze geplaatst en de aan duidingen zoodanig te zijn, dat zij van buiten uit ge makkelijk kan worden gelezen Daarbij dienen de te koop gestelde producten van een etiket voorzien te worden, dat duidelijk de juiste bena ming en de kwaliteit vermeldt, alsmede den prijs er voor vastgesteld Het besluit op de nieuwe melk- en boterprijzen is sedert Zaterdag 4 April van toepassing steeds te bekomen ter Het ministerie van economische zaken deelt het vol gende mede Aan de kleinhandelaars in textielwaren In November 1. 1. werd door den leider van de bed rij fsgroe peering textielwaren-groothandelbekend gemaakt dat. tot nadere berichtgeving, de groothandelshuizen in textiel waren 's Zaterdags en 's Maandagszouden gesloten blijven De leider der bedrijfsgroepeering textielwaren - groothandel deelt thans mede dat deze maatregel werd opgeheven. De groothandelszaken zijn dus voortaan weer alle werkdagen geopend De ledercentrale deelt mede De aandaaht van alle belanghebbende schoenfabri kanten meester schoen- en laarzenmakers, schoenma kers en schoenhandelaars wordt er op gevestigd dat alleen geldig zijn in België, voor het leveren aan de leden en aanhoorigen van de weermacht van schoenen en laarzen, volgende bezuchscheinen 1. Blauwe bezuchschein. voor laarzen naar maat 2 Bezuchschein blauw met roode strepen voor schoe nen of halve schoenen naar maat. 3. Bezuchschein geel met blauwe streep, voor ge maakte schoenen te koopen in een magazijn Alle andere toelatingen, hetzij van welken aard ook, zijn zonder waarde en moeten geweigerd worden. Geen enkele waar zal in vervanging gegeven worden aan die genen die dusdanige bezuchscheinen zouden aanvaard hebben. Er weze ook nog aan herinnerd dat door verordening van den militairen bevelhebber voor België en Noord- Frankrijk van 22 December 1941. de roode bezuchschei nen waardeloos zijn geworden, vanaf 1 Januari 1942 en niet meer tegen leder mogen uitgewisseld worden De witte bezuchscheinen, welke thans nog in omloop zijn. zijn insgelijks zonder waarde Het is dus gansch nutteloos er nog aan de ledercen trale te sturen. In geval van lekortlevering kan tol opeisching var. melkkoeien worden overgegaan- In het Staatsblad van 3 April-verscheen volgend be sluit betreffende de minimumhoeveelheden melkproduc ten welke door de houders van melkkoeien moeten ge leverd worden Artikel 1 Onverminderd de verplichting, zijn ge- heele melkproductie te leveren aan den daartoe, krach tens voormeld besluit van 17 Augustus 1940 aangeduiden natuurlijken of rechtspersoon, is elke houder van melk koeien verantwoordelijk voor een minimumhoeveelheld welke is berekend volgens de bij verordening van den voorzitter der hoofdgroepeering Zuivel. Vetten en Eieren vastgestelde roosters. Alle nocdige uitvoeringsmodaliteiten worden door den voorzitter van bedoelde groepeering vastgelegd Art. 2 De Leider der Nationale Landbouw- en Voe dingscorporatie kan aan de houders van melkkoeien, die de voorgeschreven minimumhoeveelheden niet leve ren een tuchtboete per ontbrekende liter opleggen Indien de houder deze boete niet betaalt, wordt hem. onverminderd de gedwongen invordering der boete, een aanvullende vleeschlevering opgelegd, boven het volgens de voorschriften van de hoofdgroepeering Vee. Vleesch en Bijproducten bepaalde contingent Art 3. De hoofdgroepeering Zuivel Vetten en Eierenmag tegen den prijs van het slachtvee, melk koeien opeischen bij de veehouders die niet de vastge stelde minimumhoeveelheden leveren Deze opeischingen zijn uitvoerbaar niettegenstaande alle beroep zij zijn niet aan de bepalingen van het reglement op de bur gerlijke opeischingen onderworpen De politieoverheden zijn er toe gehouden de uitvoering der krachtens onder havige beschikking voorgeschreven maatregelen te ver zekeren. Geeft de houder geen gevolg aan de opeisching dan worden de opgeëischte koeien in beslag genomen overeenkomstig de voorschriften van artikel 10 van het besluit van 18 December 1940 betreffende het slachten en den verkoop van slachtvee en vleesch. gewijzigd bij dit van 12 Juni 1941. De marktafgevaardigde mag be slissen dat de opgeëischte of in beslag genomen koeien zullen geslacht worden of wederverkocht Art. 4 Elke inbreuk op onderhavig besluit en op de krachtens dit besluit getroffen uitvoeringsmaatrege len wordt opgespoord, vastgesteld, vervolgd en bestraft overeenkomstig de beschikkingen van hoofdstuk III van de besluitwet van 27 October 1939 (gewijzigd bij de be sluitwetten van 11 en 14 Mei 1940 én bij de besluiten: van 25 November en 12 December 1940. 18. 20 en 29 Augus tus 1941). ter aanvulling van de maatregelen voor het verzekeren van de bevoorrading van het land en voor het voorkomen en het beteugelen van de misbruiken in den handel in sommige eet- of koopwaren, van het be sluit veei 15 Februari 1941 (gewijzigd bij de besluiten van 19 Juni, 2 October en 29 November 1941) houdende instelling van een administratieve procedure ter zake van misdrijven betreffende de voedselvoorziening, de rantsoeneering en de vaststelling van de prijzen, en van het besluit van 17 Augustus 1941. waarbij de straf fen voor sommige misdrijven betreffende de voedsel voorziening. de rantsoeneering en de vaststelling van de prijzen werden verzwaard. Art. 5. Het besluit van 18 December 1940. betref fende de minimumlevering van melk en boter, wordt ingetrokken op den datum van de bekendmaking der verordening bedoeld bij artikel 1. Art 6 Onderhavig besluit treedt in werking den dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt be kendgemaakt Tien frank boete voor elke niet geleverde liter melk In Volk en Bodem wordt verder bekend gemaakt dat, voor de producenten die niet voldoen aan de voor geschreven minimaleveringen, volgende sancties worden voorzien a) Een tuchtboete van 10 fr. per ontbrekende liter melk b) Indien de boete veertien dagen na de bekendma king niet betaald is. wordt ze natuurlijk behouden en tevens verhoogd met een bijkomende vleesch levering in verhouding van 1 kgr. vleesch per fractie van 20 fr. niet-betaalde boete. nouur Tracht daarom gedurende een zware dagtaak hoofd pijn en ongesteldheden te vermijden. Neem bij tijds een paar WIT KRUISJES Het Ulit Kruis HOOFD- en TANDPIJN ZENUWPIJN VERMOEID HEID ZENUWINZINKING RHEUMATlSCHE PIJNEN KOORTS - GRIEP AllE APOlHEKEN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 10