IEPERSCH KRONIEKSKE ROOD KRUIS VAN BELGIË WINTERHULP - KRONIEK Weenerwalsen wordt een machtig succes Nog de Westlandsche Hoogstudentenclub Oproep tot bereidwillige Dames en Jufvrouwen HET YPERSCHK 10 - 4 - 1942 - REIZEN IS PtÖL\NT O Er was toch een tijd dat reizèA plezaWt was Toen moest men geen puzzle- of kruiswoord raadselachtige problemen uit het treinboek oplossen, men had dikwijls een rechtstreeksche trein van de plaats waar men zich bevond naar de plaats Waar men heen wilde. Toen meest men ook niet zijn fels dagen vooraf bereiden, want men'had treinen op elk uur van den dag Toen moest men ook niet een uur'vooraf In den wagen gaan zitten om zeker te zijn een plaatsje te hebben, of moest men geen berekeningen maken die meer van de pro fetiegaven dan van de wijsheid afhingen, om te weten waar juist de trein zou stilhouden, zoodat ge recht vóór een deur komt fben werd er niet geduwd gestooten en ruzie gemaakt-onder sommige zeer beleefde en vrlende- lijke-'menschen. want er was meestal meer dan plaats genoeg. Toen moestsiaen niet bevreesd zijn één twee. drie uur later toe twkomen of men voorzien had. want alles liep op wieltjes a en ops aansluiting werd niet lang gewacht want er kwamen toch treinen genoeg achter. Toen.. - f. Maar de oorlog met zijn harde eischen heeft daar al lemaal een stokje voor gestoken. Het verkeer is moeten, op een minimum teruggebracht worden, en we moeten eerlijk bekennen dat het een heele krachttoer is. met de middelen waarover beschikt wordt, het treinverkeer zóó te regelen, dat een reiziger'nog birvnen geij betrek kelijk' klèlh aantal uren van jen eenen>lwriit. van het land naar den anderen kant reizen kan Niet brommen dus. Geacht-Publiek, maar toejuichen DE MAZOUTJES Maar er Ts iets dat ons Ieperlingen 'én Poperingé- naars. niet al te enthousiast kan stemmen Het is de kwestie van - dé mazoutjes Eerstens zijn ze te klein. Eiken dag mceten er tame lijk veel menschen rechtstaan op die treintjes bij manier van spreken hoor want men kan het eigenlijk geen trein meer noemen. De reizigers, die regelmatig dit armzalig vervoermiddel moeten gebruiken, weten eigenlijk nooit precies of ze er plaats op zullen vinden. Vooral die welke "aan doorgangshalten moeten op stappen en cge welke het laatste treintje moeten nemen zijn te beklagen. Deze staan altijd voor de mogelijkheid dat ze moéten overnachten waar ze zijn Het is in derdaad reteds gebeurd dat er reizigers niet meer op konden of eenvoudig moesten uitstappen om plaats te maken voor anderen die nog verder moesten Er gens overnachten in plaats van naar huis te gaan is nooit plezant geweest en, gezien de vele bijkomende moeilijkheden van dezen tijd. nu nog minder dan vroeger Het is zooveel te erger daar gewoonlijk werk lieden en bedienden het slachtoffer zijn en zij dan 's anderendaags, zonder naar huis geweest te zijn. op- j nieuw aan den arbeid moeten. MATERIAAL VAN TWEEDE KLAS. Tweedens zijn ze hoogst ongemakkelijk voor de rei zigers. Gansch het tuigje schokt en davert bij het rij den dat Het een aard heeft Maar dit is misschien nog het minste Doch ook de bagagenetten zijn te klein. En dat is een niet te versmaden nadeel, vermits er nu meer dan ooit veel handbagage meegedragen wordt. Dit wordt dan op het platform geplaatst, waar dit het uit- en instijgen belemmert. Het gebeurt zelfs dat de deuren niet toe kunnen. Deze zijn bovendien alles behalve practisch, al gaan ze nu nog automatisch open en toe. Heeft men ons niet verteld dat. in de hardste dagen van den winter, een mazoutje met open deu ren heeft moeten rijden, doordat de sneeuw, die ergens was tusschen geraakt, ze belemmerde te sluiten Het gebrekaan W. C., aten 2- klasafdeellrïg, het ver bod te rooken en zoo meer, zijn zooveel niet te ver smaden bijkomende ongemakken, die het reizen tot een erg onaangename zaak maken, zonder te spreken var. de lastige voorwaarden waarin het personeel zijn dienst moet vervullen- DE UITZONDERING. Van reizen, zooals van elke andere zaak, moet men verstand hebben. In tegenstelling met wat soms beweerd wordt, is het meerendeel van ons publiek, Inbegrepen de eenvoudige werkman, hoffelijk genoeg op straat en trein, zelfs soms zeer hoffelijk. Want we hebben gezien dat ook de werklieden een dame kunnen helpen bij het In- en uitstappen en hun plaats kunnen afstaan Maar cp alle regels zijn uitzonderingen en, zooals bekend, be vestigen de uitzonderingen den regel. Het is nochtans voldoende zoo een uitzondering als reisgezel te ontmoeten om uw uitstapje als een nooit vergeetbaar pretje aan te teekenen. Zoo'n uitzondering reist met verstand. Aan net loket en bij het op- en afstappen is duwen zijn grootste spe cialiteit. Niets is inde: daad aangenamer dan iemand u voortdurend in den rug te voelen voortduwen. Prikkel bare zenuwen mag men nochtans niet hebben. Als de uitzondering geluk heeft, is dat echter vol strekt niet noodig In dit geval staat hij .de eerste om op te sffjgen. Zijn bekommernis is. bij deze uitzonder lijke gelegenheid, niét de dames te laten voo-gaan, doch zoo spoedig mogelijk binnen te springen, ten einde de anderen te beletten buiten te komen. Zoo duurt het im mers langer eer de trein vertrekt, en heen hij het ple zierig gevoel andere menschen in den weg te staan. Wanneer hij eindelijk de kans ziet binnen te geraken, stormt hij voo-uit,'loopt eventueel een laatkomer'over hoop. sleurt overjassen die links en rechts hangen mede, trapt medereizigers op de teenen en werpt zijn valies dan ergens op iemand anders bagage, vooral als het een hoed is of iets waarvan hij niet weet of het breekbaar is of niet. IN DEN TREIN. Plaatsen waarvan hij kan vermoeden dat ze reeds bezet zijn, neemt hij bij voorkeur in. Wanneer de treinwachter komt, is hij natuurlijk niet in regelminstens moet hij een supplement hebben. 'Zoo kan hij ook dien mensch eens het plezier wonnen zijn boeken te moeten uithalen, den afstand en- prijs te berekenen en in den hotsebotsenden trein het ticketje in te vullen. Betaling geschiedt met een zgo groo;-mö- geüjk,briefje, want er is gebrek aarr pasmunt en negen keer op tien berokkent dat den spoorwegbediende on overkomelijke moeilijkheden. Ind en de plaats tegenover hem vrij ls, legt hij na tuurlijk de voeten daarop. Behalve dat hij riskeert een boete op te loopen. zal de reiziger, die er later gaat op zitten, zijn kleeren bevuilen. Is de plaats niet open, dan steekt hij dadelijk pen sigaret of pijp aan, vooral als het een dame is, en zulks zonder oorlof te vragen. De rook wordt natuur lijk delicaat in het gezicht van den medereiziger gebla zen. Ramen worden door hem altijd wijd open gezet zon der te vragen aan de andere 'menschen, die zich in de afdeeling bevinden, of ze er geen erg in hebben. Bij het naar buiten leunen, stoort hij deze zooveel mogelijk. Wij zouden de lijst van loBiD'gheden. die zulke uit zonderingen maken, nog veel kunnen verlengen. Hun midde'en om de andere menschen op de zenuwen te werken schijnen onbeperkt. Gelukkig zijn het maar uit zonderingen. We zijn al-rnenigen keer verwondertLieweeiit over het geduid>im4-ieji|:i^unM»"»'i^'W nS JJlAk, «elfs waar reizigers de grootste oorzaak van moeilijkheden waren Maar ook in dit kader. dgt.ZPO, gpqdi^gngesqbpaven staat bij het pijbliek, .zit de uitzondering, Zoo vertelde ong een'lezer de vedgende .geschiedenis, Door zijn bezigheden lang weerhouden iiüfnt hijpjri acht minuten na zeventien uur in.èen station van Brus sel aangedraafd om den trein te nemen.van zeventien uur vijftien die oyèr Kortrijk tqi Róeseiare jrijdt.; (We gelooven dat .hij nu afgeschaft is', men kan het eigenlijk nópit zeker weten) Ongelukkiglijk is er aan hgt loket eén reiziger die supplementen en zoo ipeer pioet hpbben, zpödat hij. een. sprint van honden! meter moet némen naar den.trein De zaalwachter laat hem door 'zonder zifc ticket te knippen De tfein zit bomyol. In geen enkelen derden klas wagon kan nog iemand bij. Hij loogt tot vooraannergens mogelijkheid in te stappen Terug naar achter. Het vertreksein wordt gegeven- Onge.yfiepd springt in een tweede klas binnen Er is nog-Plaats np het platform. De deur toe en weg js de volgeladen trein. DE UITZONDERING DÖET ER BEN SCHEPJE BIJ. Geprest als haringen in een ton, staan de menschen reeds een tijdje in den schuddenden wagon op elkaar te zien ais plots een deur opengaat': een hoofdwachtei'- controleur, twee, eerste hoofdwachters én een wachter verschijnen. «Kaartjes als 't u blieft» Is zooveel te be talen. Meneer (we Weten niet jtrtsthneér hoeveel, maar als we het goed voor hebben was--het hoven de twintig frank). Onze verbaasde reiziger protesteertEr was geen plaats meer in een derde-klas afdeeling. Dat maakt niets: zooveei te betalen» «Maar ik dacht, dat als er geen plaats meer is in derde -men ia' een. tweede klas wagen mocht gaan Dat staat nergens beschreven Betaalt tweede tot Zottegem geeft een vriendelijk mensch als raad. die beter van de prij zen op de hoogte schijnt. «Natuurlijk» antwoordt onze vriend wat zou ik anders wel doen«Ge hebt dat niet gezegd wedervoert onze kwaadwillige hoofdr, wachter-controleur Wanneer de mensch, die nutteloos krakeel wilde vermijden, zijn geld telt. ontdekt hij dat hij niet genoeg meer bij zich heeft. Dat kan iedereen overkomen. Maar de hoofdwachter-controleur, die reeds in gansch zijn optreden genoeg blijk had gegeven van kwaadwilligheid, meende dat andere menschen ook zoo zijn. Als ge geen geld genoeg hebt, meneer, moet ik u te Zottegem van den trein zetten Bij dat antwoord stonden alle reizigers zoo verbaasd dat niemand wist wat zeggen. Alles gaat natuurlijk onder het motto van «zijn dienst te doen» We meenen wel dat iemand, die zijn dienst doen wil. eerst voorkomend is met het publiek, en dan de reglementen bij de omstandigheden aanpast- En vooral in zoo'n geval zijn er wellicht wat betere oplos singen dan iemand eenvoudig zonder geld afzetten. Mfjpr gelukkig zijn zulke menschen uitzonderingen en diel persoon is juist een beroemdheid geworden door zulke vriendelijke bejegeningen. Best dat de reiziger, die zoo'n onaangename ontmoer ting met hem had. daarna ter hulp werd gekomen door een kennis die juist in denzelfden trein was DE BLAUWERS. Van den blauwer kan men zeggen dat hij de koning van den trein is. Overal ziet men hem opstijgen, overal ziet men hem afstappen. Geladen-als ezels komen ze binnen aan kleine en groote stations Pakken, zakken, manden van alle soort, grootte en kleur dragen ze mee Het zwarte beest is de controleur en de rijkswachter. Wanneer in de stations een gendarm verschijnt, wordt het alarm geblazen en is het de vlucht vdn Egypte. De controleur heeft, spijtig genoeg voor hem, geen zichtbaar kenteeken Daarom wordt iedereen die er. zoo wat controleurachtig uitziet, met onderzoekende Mik ken bezien. De eensgezindheid onder de blauwers is verbazing wekkend. Ze vormen een gemeenschap, een kaste, een soort corporatie zou ik zeggen. De eerste voordeelen van deze samenhoorigheid zijn dat ze steeds door anderen geholpen worden in het opsporen van gendarmen en controleurs. Bovendien trekken ze in groepen en som migen hebben zoo het trucje gevonden om een of twee der staatsdienaars bezig te houden, ten einde de anderen den tijd te gunnen er met den buit van onder te muizen Maar !n een trein kunnen ze soms lastig zijn door iedereen met 'hun kostelijke vrachtjes te storen. Weinig treinen en blauwers erop... teekenen des tijds AFDEELING YPER WEEK VAN HET ROODE KRUIS 1942 Open brief aan de bevolking van de Stad Yper Waarde Medeburgers, Ter gelegenheid van de Roode - Kruisweek 1942. loopende van 22 tot en met 29 Maart en die in het tee- ken stond Hulp aan onze Krijgsgevangenen werd beroep gedaan op uwen geldelijken steun, op uwe milddadige medewerking. Dit beroep heeft bij u ge hoor gevonden. Buiten en boven alle verwachting zijn de resultaten van de uitgeschreven collecten. De som van 6613,50 fr. werd door u in onze bussen gestort. Daar door hebt gij bewezen dat onderlinge steun en soli dariteit voor u geen ijdele woorden zijn. Gij hebt be-' wezen dat vrijgevigheid en broederlijkheid in deze benarde tijden door u als plicht aanzien worden. In een woord gij hebt een daad gesteld van naastenliefde en nationaliteitsgevoel zóódanig dat deze daad u ais voor beeld stelt" in ons land en daarop moogt en moet ge te- reoht fier gaan. Ter gelegenheid van diezelfde Roode - Kruisweek werd door ons een propaganda actie op touw gezet tot het aanwerven van nieuwe leden. Hier ook zijn de re sultaten buitengewoon prachtig. Meer dan 250 nieuwe leden lieten zich inschrijven en kwamen onze gelederen aldus gevoelig versterken. Uit naam van onze krijgsgevangenen, uit naam van onze oorlogsgekwetsten. bieden wij U, met onze gevoe lens van hoogachting, onzen besten dank. Het Bestuur van het Roode-Kruis, Afdeeling Yper. In 't bijzonder danken we onze kranige groep am- bulanciersters die zoo flink de collecten tot een goed einde gebracht hebben. Let wel De opname en de inschrijving van nieuwe leden is niet gesloten. Ter herinnering lees onderstaande, het is het tarief van de jaarlijksehe bijdrage als lid van'het R K. 1) Werkend lid j^lO'fr. 2) Werkend lid met recht op het rrtaandelljksch tijd schrift R. K. 25 fr. »- 3) Beschermend- lid. meer dan 25 fr., grens -onbepaald 4) Lid om het leven 200 fr. Ons postchecknummer is 275106. Rood-Kruis, Yper. 2 i t«- nnrken. mits ze zi JTl *tfroirw was. Hoe ATiü?? nog meer rijn <^jen jera^edajvuit verbeuren als men zich bemoeit'met vreemden en met de, ^oen- wijze van menschen, die hun geen zier aangaan. Niet alleen zal zulke bemoeizucht tot niets^ldn- den. maer-tt ^verbitteren en uw eigen stemming bederver»»«Het verbitter*tevens de. Qidfcleri èn geelt niet zelden aanleiding tot ruzie en twist Gij kent voorzeker die andere oude volksvertel- liri'g van den mandenmaker, die zoo maar. lang zaam en treuzelig aan zijn werk zat. Op zekeren voormiddag zei hij aan zijn vrouw. ter\vi$,,zjd juist zijn werkhuis binnenkwam Kijk. Trieae mijn eerste mand is al klaar 't Is wQl'^e moeite, zei Trien, gaat weltiij4worden Dat antwoord maakte den man Woedend?'. Hij greep ten bundel teenen en voer op dg,,.«rouw los. Gaat ge me na zeggen, bulderde'hij, en fat soenlijk nazeggen, juist als ik Goddank, mijn eerste mand is klaar Dat zég ik niet snauwde Trien. Dan zal ik het u leefen, riep de man,en hij ranselde haar geduchtig af meetje Yl-P- genteenen. Een buurman hoorde de oorzaak van de ruzie en wilde zich met de zaak.beippéien. Maar al wat hij zei was olie op het vuur. Qok ging hij heen en vertelde 't aan zijn vrouw. «Man. demakerstrien had gelijk zeide deze laatste. Wat. riep hij en van 't eene woord kwam het an dere en ook een kranig vuist gevecht. Het wijf liep de straat op en ginfe het vertellen aan haar buurvrouw. Weldra wist gansch het dorp het en alle vrouwen zeiden nu, dat mandenrhakerstriene volkomen gelijk had. Doch voor de avond in viel. had, huis, aan huis, elke vrouw kennis ge maakt met de vuisten van haar man. en élke man met de. nagels van zijn vrouw. J1 Mengen wij ons toch nooit in dingen die ons niet aangaan ieeren we bemoeien verfoeien, maar ook clappeyen vermeyen Wat onheilen heeft dat ellendige kwaadspreken reeds gésticht Het is waar, meestal gebeurt het ondoordacht en uit domheid en weten de kwaadsprekers niet wat zij doen. Nog schuldiger zijn zij, die naar de kwaadsprekers luisteren. Als er geen gereede toe hoorders waren, zouden er ook geen klappeien zijn. Zoolang gij booze tongen niet vlucht? als gif-- tige slangen, doet gij uw evenmensCh onrecht aan en kunt gij onmogelijk de naastenliefde be oefenen. Moest ge door de omstandigheden ge dwongen worden eene taal te aanhooren in 't na deel van uwen naaste, dan is het uw plicht deze in uw koninklijk hart te begraven. f 0 De eerste aankondiging van de opvoering van «Wee nerwalsen heeft reeds haar effect gemaakt bij de tal rijke liefhebbers van schoon tooneel. De kaartenver- koop is erriStig begonnen en alles laat verhopen dat de eerste twee zalen gauw zullen uitverkocht zijn. Of er meer dan deze twee vertoortingen zullen zijp is nog niet te zeggen en daarom raden wij iedereen aan zich tijdig de kaarten aan te schaffen, want... bet zou wel te laat kunnen zijnDe repetities van de muziek zang en orkest onder de kundige leiding <yan den heer Van Overbeke gaan regelmatig hun gang. We spreken er nog wel eens wat rader oyer in een volgende kroniek. Wat is eigenlijk j« Weenerwalsen Een strijd tusschen vader en zoon Johan Strauss, een strijd om de schoonste melodieën. Geheel deze operette ls een aaneenschakeling van wonderbare muziek en g-acieuze balletten. In een mach tig koor ruischt de schoone blauwe Donauin .een spel van kleur en licht. De atmosfeer van het stuk ademt vreugde en levens blijheid. en is een verkwikkende verpootiilg vóór élk van ons. KOMT «WEENERWALSEN» ZIEN EN HOOREN EEN AANGENAMER AVOND ZULT GE NOG NOOIT HEBBEN BELEEFD i Wij deelden reeds mede dat op het privaatfeeet van dc Westlandsche Hoogstudentenclub een <rmhalidg «Jferd gedaan die de som van 900 fr. ODb-acht. Wij -vernemen thans nog dat het bestuur van de Westlandsche zoo vriendelijk is geweest deze som aan te vullen tot 1000 fr. en daarenboven uit eigen kas nog 100Q fr. ie schenken aan Winterhulp Afdeeling leper. Daarbij bleef het nog nietandermaal werd 1000 fr. gestort aan de Universitaire Afdeeling van Wlntèrhulp te Leuven. Zouden wij ongevoelig kunnen blijven voor derge lijke gestes 7 Hoegenaamd nietDaarom danken wij dan ook van harte de «Westlandsche Hoogstudenten» voor deze globale gift van 2100 fr. die aan Winterhulp ten goede is gekomen en die een rechte blijk is van volksche solidariteit. 0 De inrichting der maaltijden voor ondervoede kin deren vergde heel veel bereidwilligheid. Vijf en twintig Dames en Jufvrouwen hebben ons reeds sinds verschei dene weken een toegewijde hulp geboden. Vanaf Paschen zal het aantal maaltijden verdubbeld worden het aantal helpsters moet ook met een dertig tal stijgen W e biedt zich verder aan om de Iepersche jeugd te helpen Inschrijvingen worden met dank aanvaard op het Secretariaat. St Jacobsstraat. 16, iederen werkdag van 10 tot 12 uur. en dit tot en met 18 April. OP DE LAATSTE MINUUT. De uitzondering bestaat onder alle klassen van men schen -Over het algemeen is het personeri van de Na tionale Maatschappij der Belgische Spoorwegen vrien delijk en tactvol, zelfs in den overtreffeiviea trap. OPBRENGST VAN DE COLLECTEN R. K. UITGESCHREVEN IN DE VOLGENDE GEMEENTEN Becelaere 261 fr. Boesinghe 375 fr. Elverdinghe 160 fr Van harte, dank

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 2