V. Cuvelie - Bernolet KAASSTREMSEL Bruno Verstraete Zielmissen i$S*HANDf NIEUWS SING E R A. BAERT - LEPLA BESTE ENKEL EN DUBBEL a1sook alle sproeistoffen voor aardappelen, boomen en alle veld en tuinvruchten. Bedeeling van Vijgen Voor het aanleeren van Accordeon Statiestraat, 52 - YPER TOEGELATEN TAXIS RIJWIELTAKS Stad Yper Taks op de honden Benoeming van Schepenen Vlaamsche Toeristenbond leper <l n "^PriesterflfKè benoeming Buurtspoorwegen Stedelijk Slachthuis van Yper VOOR UW VERVEN KUISCHEN -- NIEUWWASSCHEN Boterstraat, 1, Yper In het O. L. Vrouw Hospitaal te Yper ;v STERFGEVAL In Memoriam Z. E. H. Deken Vermaut ZON DAGRUST De Apotheek van ar/ a Mr SEYS, Dixmudestraat is alleen open op Zondag 12 April 1942 HET YPERSCHE 10 «4 -1942 ilvwt YPER. - Erika is gevonden - De eigenaardige man. waarover we reeds tweemaal schreven en die met een idee fixe d'ë! straten Van orize stad rcndlien schHn baar zoekend naai"'k Erika blijkt t« een een!gszins n<tfmalen' ffffiand teruggekomen Hijwerd namelijk »ptrt^nd gegaan en met volle belangstelling hebben we dU zonderlinge géval gevolgd, benieuwd tot wat dat /Ou leiden Toen in' t begin van de week de plakbrieven voor dévftrm «Erikawerden uitgehangen, begon hij alS gek te springen en te dansen en riep «Ik zal Erika zien Vrijdag in de cinema «Flora» We zijn gelukki^ dit goedé nieuws aan onze lezers te kunnen mededeelè'n én denken wél dat velen ook zullen gaan zien haar deze vw-geroemde film Misschien hebben ze het geluk dat Z3al Cn' Z dit rÖpMnd terugzien ■ir, r!r ..~d - - W «i<ni itaór' De maatschappij SINGER laat haai- geachte klien. teel weten dat haar depot overgebracht is van de Rijsselstraat, 15, naar de Stuersstraat, 31, Yper, bij WOESTEN. Diefstal. In den nacht van 4 op 5 April zijn nachtridders bij G. Slembrouck binnenge drongen en er met een- fiets van door getrokken. De nietdeugen hadden een ruit uit het venster der bakke rij gesneden en zich aldus toegang tot het woonhuis versehaft Deriielfden nacht kwam zijn gebuur M. Mor- lion wat later dan naar gewoonte huiswaarts en be merkte licht Op den koer zijner hofstede Niet wetende wat er gaande was, kwam hij wat dichter, doch werd bij middel èener zaklamp uitgelicht De boer. denkende voor verscheidene mannen te staan, trok zich achteruit naar zijne woning, waar allés rustig was Wat later téok hij, met een riek gewapend, op zoek en vond dat hèt hek van zijn tuin open stond en eenige cmheinihgs- dradefi doorgeknipt waren De politie van Oostvleteren, van de feiten verwittigd, stelde Zondag morgen haar eerste onderzoek in. Het ware te' hopen dat de schur ken gauw zouden ontdekt zijn Tuinbouw. Onze maandelijksche vergadering zal heden Zondag, om 18 ure. plaats hebben bij Leon De- doneker Buitéii de lezing van het verslag, zal er een /.eer belangrijke Voordracht gegeven worden Hierop volgen voor dé leden Zeer belangrijke mededeelingen mét alS' Slot de larig verwachte tombola. Iedereen zal er aan houden tegenwoordig te zijn. Daar onze tuin in ons levensonderhoud helpt voorzien, en nu we nog maals in het bezit gekomen zijn van tuinbouwzaden en scheikundige meststoffen, mag het gebrek aan fcllhnis ons in den steek niet laten. Daarom allen op post. hand in hand. we doen dit jaar nog eens om best dit "kan alteéh'moeders keuken ten goede komen, en onze le venskracht in deze tijden van sóhaarschte hoog houden. GELUVELD. Val. De genaamde Vanderbfigghe Marguerite, die alhier tijdelijk bij haar broeder ver blijft, wilde per rijwiel de familie gaan bezoeken, toen zij per ongeluk uitgleed, in de gracht terecht kwam en erg gekwetst werd aan de bil. Autoband gestolen. Toen de genaamde Vanden- bropck# Raymond Woensdagmorgen op den koer kwam en-er zijn vrachtwagen: nazag, bestatigdé hij dat het reservewiel dat op den vrachtwagen lag. verdwenen was.,,Aangjfte:werd bij de politie gedaan ZILLEBEKK. Hoer.dcrdieven op ronde. In den naefri vdn'WfSjdag bji ZaTerd&g van verleden week zijn dieven binnengebroken in het hoenderhok der hofstede bëWoWfd door Mevr'Wed. Zeph. Provoost, Nlcenensteen- wég, éh Sïjrf'ér op d'èh loop gegaan met al de hennen, dftgéóëer een twintigtal die zich dèïu: bevonden Qok bij Hé Gebroeders Provoost, een weinjtr, verder wonende idffgs 'de WuhTstraat. wérd diénzelfden nacht de,deur vslh hét kiekenkot:1 ixéél waarschijnlijk door dezplide. schelmen.'opengebroken en het. Kok gansch leeggeplun derd" ,!DhaT.Hverdën niet minder dan 22 schoone en goede le'ghynnen gerQp.ro-, De., dieven,- die de litu/ing der gebou wen Vooraf móeten verkend hebben, wisten het zoo aan bobrd''te leggen dat in beide plaatsen niet het minate verdacht gerucht vernomen en de gepleegde diefstal eerst s" tporgenx bestgtigd werd. Tijdens het onderzoek, dat door de rijkswacht ter plaats gedaan werd.'stelde men vast dat verscheidene afsluitingsdraden doorge knipt waren, zoodat verondersteld -wordt dat de dieven met hun xwaren Ruit niet long- dé hofpoort," 'dóch langs achter al door de velden vertrokken, fijn in de richting der Oudy Kortrijkstraat waar vermoedelijk een auto op hen wachtte b: 5111c .sii >r' Sedert eemgvn tijd van hier wordt daar in 't ronde de eene diefstal na de andere gepleegd Ongetwijfeld is dit het werk van dezelfde bende, die den gemaakten buit'dap, ergens op de zjvarté markt aan den man moet bréngen Het ware te hopen dat de schurken, die de stéèék aldus onveilig maken, weldra bij de lurven kon den-géval Worden BECELAERE. Hennen gestolen. Ook hier werden in" verscheidene plaatsen de hoenderhokken 's nachts leeggeplunderd Zoo werden op den Zuidhoek bij.de Weduwe J. Persyn 13 hennen en 1 pauw. en hij Clicque P. een twintigtal hennen gestolen, terwijl op den Oost hóek bij Desmet L. 22 hoenders en bij Désmet J. 14 hen nen geroofd werden Een onderzoek werd hier eveneens ingesteld. Kaapje erg verbrand- De 13 jarige Reynaert Mau rice beging de onvoorzichtigheid te spelen met een flesch waarin carbid bewaard wordt, toen de flesch op eens ontplofte en de inhoud ervan op den jongen te rechtkwam, met het gevolg dat hij erg in het aange zicht verbrand werd De Heer Dr Defever. die bijge roepen werd. diende het slachtoffer de eerste zorgen toe. doch deed het. gezien zijn deerniswekkenden toe stand. naar het O. L Vrouw Hospitaal te Yper over brengen. In het begin werd gevreesd dat de ;,qngen het gezicht zou verliezen, doch gelukkiglijk is dit gevaar geweken. Zuidschote. Zwaar werkongeval- Woensdag voor middag isvde 20 jarige Versaevel Daniel, werkzaam aan dé brug van Steenstraete. van een stelling gevallen en beeft in zijn val een zwaren last meegerukt. die hem op het lichaam terechtkwam. Hierdoor werd de ongelukkige oeide billen alsmede de ruggraat gebroken Tn deernis wekkenden toestand opgenomen, werd hij. na de eerste zorgen ter plaats ontvangen te hebben, in allerijl naar bet O. L Vrouw hospitaal van Yper overgebracht Niet tegenstaande den ernst zijner verwondingen, hoopt men hein te kunnen redden. ter Apotheek DELANO s c ,.n v Larsgemark. Op Maandag 20 April zullen er. in het lokaal .van Winterhulp, vijgen bedeeld worden aan alle kinderen van 14 tot 19 jaar (Deze die den ouderdom van 19 jaar bereikt hebben komen niet in aanmerking» Volgende uurregeling wojjdt gesteld - Beginletters A tot en met D van 9,«- tot 10 u Beginletters E tot en met L van 10 tot 11 u,. Beginletters M tot en met R van 11 u tot 12 u. Beginletters S tot en met V van 14 u. tot 15 u Beginletters W tot en met Z van 15 u tot 16 u De prijs wordt als volgt bepaald Kinderen van ondersteunde gezinnen, op voorlegging van hun lidkaart van Winterhulp Q.50 fr. Kinderen van niet-ondersteunde kroostrijke gezinnen, op voorlegging van hun lidkaart van den bond 2,00 fr. Kinderen van niet-ondersteunde gezinnen 4.00 £r. Het rantsoen per kind bedraagt 500 gram De rantsoeneeringskaart is verplichtend1- ,j wendt U in volle vertrouwen bij den accordeon - virtuoos ~y$& van Maandag morgen 13 April 1942 tot Zondag 19 April inbegrepen. VANDERMEERSCH Cyrille, Seminariestraat,. DAUCHY, Capronstraat. fl' 'Eblix' De taks ten voordeele der Stad is gebracht van 5 frank op 7 50 frank. Deze som wordt sedert 17 Februari geïnd door den Heer Ontvanger der Belastingen, ter zelfder tijde, als de Provinciale taks. De personen welke zich eene rijwielplaat aangeschaft hebben, vóór den 17 Februari, en dus slechts 37.50 fr. in plaats van 40 frank betaald hebben, zijn verplicht, vóór 1 Mei, het verschil, "t zij 2.50 frank, aan de Stads kas te storten. Zij gelieven het ontvangstbewijs hunner nieuwe rijwielplaat mede te brengen. Deze opleg van 2.50 fr. per afgeleverde plaat diynt betaald voor al de platen genummerd van 428.801 tot 433.000. De houders van honden worden hierbij herinnerd dat de belasting op de honden voor het jaar 1942 onmiddel lijk te betalen is-. De eenige prijs bedraagt 65 fr per medaille. Wie deze taks per post wenscht te betalen dient de som van 66 fr. 25 te storten op postcheckreke- ning Nr 2528 op naam van den Ontvanger der Belastin gen, Cartonstraat. 31 te Yper De Ontvanger der belastingen VANLANDSCHOOT Bij besluit verschenen in het Staatsblad van 5 April 1942 werden benoemd tot schepenen te "Wéstouter dé Heer J. Decrock. en te Wulvergèm. de Heer G Go»'- thalsi j/fii 9b VOORDRACHT E. H. J. M. &ANTOIS Het is wel bepaald op Dinsdag 21 April dat de voor dracht van den E. H. Gantois doorgaat in den Stads schouwburg te leper Het onderwei p Hoe ik mijn taal en mijn volk terug vond zal sjéllig alle Vlamingen uit leper <en het Iepersche intéresseeren. De voordracht begint te 19.30 uur stipt en is koste loos Ten gerieve echten1 van de belangstellenden zuilen enkele voorbehouden plaatsen worden afgeleverd tegen een vergoeding van 5 fr Deze kaarten zijn te bekomen van 15 April af bij den vertegenwoordiger van den V. T B .,partonstf^Vjl6. alhier ,,Wie de voordrapjij ran den E H Gantois. dezen ty- pisohen -vèrtegenv^eordiger uit het heerlijke Fransch- VTaanderen wil hcoren. houde den 21 April vrij i Z Êx. Mgr Lamiroy. bisschop van Brugge heeft be- mMUSüTfitot onderpastoor te Staden. E H Verkinderen, laaraar aan het college te Tielt NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN GROEP DER BEIDE VLAANDEREN Ingevolge een mededeeling van het Ministerie van Verkeerswezen, waarbij, op aanvraag van de Bezet tende Overheid, de N M V B uitgenoodigd wordt maatregelen te treffen tot het inkrimpen der diensten. In verband met de noodzakelijke te verwezenlijken be zuiniging der brandstoffen, werden, vanaf 6 April 1942. zekere wijzigingen aan de in voege zijnde uurtabels gebracht. De reizigers worden dienvolgens verzocht de nieuwe uurtabels te raadplegen. DE DIRECTIE MAAND MAART 1942 Geslacht133 stieren 16 ossen 84 vaarzen 78 koeien 38 nuchter kalvers 84 vette kalvers 19 schapen 43 varkens 2 geiten 7 paarden en muildieren. Totaal 504 dieren wend U in volle vertrouwen In den Rozeboom bjj Bezorgd werk Matige prijzen Snelle bediening Rouw in 8 uur Werkhuis d'Hondtstraat, 84 Hl (3426) Donderdag morgen, te 9 ii.. had er in de stemmige kapel van het O L Vrouw Hospitaal een schoone plech tigheid plaats, tijdens dewelke twee nieuwe klooste.zus- t&a; namelijk Eerweerde Zuster Marie des Anges. in de wereld r.Juffrouw Schreel Marie-Lcuise. van" Yper en Ee_rwjeerde Zuster Veronique. in de wereld Juffrouw Dépiryót Jenny van Kemmel. geprofest werden en een derdé' Eerweerde Zuster Raphaëlle. in de wereld Juf frouw Dumon Agnes, van Loker, gekleed werd Deze plechtigheid. welke voorgezeten was door Z E H 'KartunntknRéynóert. werd bijgewoond door de Hée- ren Voorztttefc: en-,Bestuursleden der Ccmmissie van Openbaren Onderstand van Yper. alsmede door tal van andere overheidspersonen, de familieleden der nieuwe hospitaalzustérs en een groote menigte belangstellenden dje alzoo hun genegenheid aan de verdienstelijke zusters van het Hospitaal en hun erkentelijkheid wilden betui gen voor het öVaar en edel werk van naastenliefde, dat zij daa, dag- en nacht met een ongeëvenaarde toewij ding verrichten. Na dén kerkelijken dienst had er in het Hospitaal een-.,c ntvangst plaats, tijdens dewelke de Heer advokaat Delobel. Voorzitter der Commissie van Openbaren On derstand: -"een^ifreffende aanspraak hield Li Heer Jule^Bille Heerun Vrouw Canaille Poels - LemaelHeer en Vrouw Frans-:PoelsVrouw Weduwe Armand Schiels- PoeL: Heer ep Vrouw Paul Van Ghucht-PoelsMe- jufféi- Maria Poels Heer en Vrouw Cornelius Cnops- Poels x Heer en Vrouw Guillaume Poels-PoelsHeer en Vrouw .f elix. Roels Heer en Vroïixv Jerome BIlle-Debergh Heer Hector Masschelein. Weduwnaar van Vrouw Adeline Bille Heer en Vrouw Evariste Bille-Debergh Heer én Vrouw CamilTe j^ille De famiTiè'h Póéls. Verhoeven. Bille en Verbeke melden met diepe droefheid het afsterven van hun teer geliefde echtgenoote. zuster, schoonzuster en bloedver wante. Vrouw Jules BILLE geboren Maria-Christina Poels te Erps-Querbs den 3 Mei 1896. en_,godvruchtig over leden te Yper. den 3 April 1942. De órienden en kennissen, die bij vergetelheid geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Yper. ,Meenenstraat. 11. Op ZONDAG 12 APRIL aanstaande, wordt te 11.30 u. in St Maartenkathedraal, een JAARMIS opgedragen tot zielerust van wijlen Z. E. Heer VERMAUT y gewezen deken van Yper wiens duurbare nagedachtenis hier nog immer levendig bewaard wordt. De bevolking van Yper en inzonder de parochianen 'van St Maartens worden vriendelijk tot dezen'dienst uitgenoodigd. - JjlVrienÜën en kennissen wórden uitgenoodigd dè 'JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 APRIL, om 7.30 uur, in Sint Jacobskerk, tQfc^iplelpfenis van 3 Heer Julien VANDAMME ;9v echtgenoot van Vrouw Rachel Dehollander vapwegens ziff» ouders Zonnebekesteenweg, "230 (3411) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS TSlfïte wónen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 APRIL, om 830 uur, in St Maartenskerk, tót zlelelafértTs' van ncHeer Eugène CORNEILLIE eëhtgenóot van Vrouw Matbilde Delattre alsook voor Heer Henri CORNEILLIE en Juffrouw Madeleine DELATTRE, (Oorlogsslachtoffer)." (3412). Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 APRIL, om 8.30 uur, in Sint Jacobskerk. tot -zielelafenis van Heer en Vjrpuw DANCET-VANDENBERGHE. (3408) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij fe wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 APRIL, om 9.30 uur, in de kerk der E P. Carmelieten. tot zielelafenis van Heer Fleury BRAEM echtgenoot van Mevfouw Elisa Cardoen. (3410) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te. wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 APRIL, om 10 uur, in Sint Pieterskerk, tot zielelafenis van -b"r Vrouw Louise BENOOT échtgen van Heer Jules Vanraes. (3427) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op DONDERDAG 16 APRIL, om 7-30 uur, in St Maartens kerk. tot zielelafenis van Heer Hertor DEFOORT gewezen Schoolopziener van Yper echtgenoot van Vrouw Marie Desimpel (3428) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 19 APRIL, om 9*30 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten, tot zielelafenis van Jufvrouw Mariette VAN ISACKER. (3441) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 19 APRIL, om 11.30 uur, in St Maartenskerft, tot zielelafenis van Vrouw Arthur VIAENE geboren Louisa Rommens en overledene familie. (3429) Jsri

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 3