V. Cuvelie - Bernolet DUITSCHE LECERBERICHTEN DE VLAG CEL IEPER Gevonden en Verloren Voorwerpen Burgerlijke Stand van Yper HET YPERSCHE 10 4 - 1942 lil SOVJETS LUDEN NOG STEEDS GROOTE VERLIEZEN HET EILAND MALTA ONDERGAAT ON ONDERBROKEN DE HEVIGSTE BOMBARDEMENTEN GIBRALTAR DOOR ITALIAANSCHE VLIEG- il IGEN MET SUCCES AANGEVALLEN TIJDENS DE MAAND MAART VERLOREN DE BRITTEN 105 kOOI't \RDIJS( HEPEN GEDURENDE DE EERSTE DRIE MAANDEN VAN DIT JAAR VERLOREN DE -OVJETS 104.12K GEVANGENEN. 2167 PANTSERWAGENS, 2519 KANONNEN EN 2720 VLIEGTUIGEN DUITSCHE VLIEGTUIGEN BESCHADIGDEN RUSSISCHE OORLOGSSCHEPEN IN DE HAVENS VAN I I NINGKVD EN KROONSTADT IN NOORD-AFRIKA HEERSCHT VAN WEERSZIJDEN VERKENNINGS- El CRIJVIGHEID DUITSCHE DUIK BOOTEN BRENGEN DE VIJANDELIJKE SCHEEPVAART ANDER- MAAL ZWARE VERLIEZEN TOE. DONDERDAG 2 APRIL 1942 In het Oosten leed de vijand, tijdens zijn voortdurende aanvallen in verschillende sectors van het front even ais tijdens onze eigen aanvalsoperaties nogmaals groote verliezen De zware artillerie nam militair belangrijke nstallatles in de voorsteden van Leningrad met succes onder vuur Het Russisch luchtwapen verloor gisteren 45 vlieg tuigen die tijdens luchtgevechten werden neergescho ten of op den grond vernietigd werden In Noord-Afrika werden vliegvelden en tentenkam pen in Marmarika evenals den woestijnspoorweg en Britsche autokolonnes in het Egyptische kustgebied met succes gebombardeerd Groote formaties gevechts- en jachtvliegtuigen be- -to, kten ever dag en tijdens den nacht in elkaar vol gende golven de militaire installaties en het eiland Malta Voltreffers werden geplaatst op de vliegtuig- loodsen bergplaatsen, alsook te midden op den grond staande vliegtuigen Groote branden en ontploffingen werden veroorzaakt Britsche afweerbatterijen werden tot zwijgen gebracht In de haven van La Valetta wer den vijandelijke duikbooten en destroyers door bommen getroffen. Tijdens luchtgevechten - werden 3 Britsche vliegtuigen neergeschoten Italiaansche bommenwerpers vielen met succes de vesting Gibraltar aan In den afgeloopen nacht voerden Britsche bommen werpers aanvallen uit op het Westelijk Duitsche gebied Onder de burgerbevolking vallen enkele slachtoffers te b< vuren De economische schade is gering Nachtjagers en afweergeschut schoten elf der aan vallende bommenwerpers neer De strijd tegen de bevoorradingsscheepvaart van Gr - Brittannië en de Vereenigde Staten werd in de maand Maart met grocte successen bekroond De oorlogsma rine en het luchtwapen kelderden 105 vijandelijke Koopvaardijschepen met een totaal van 646 900 BRT. Hiervan kelderde het Duitsche duikbootwapen 91 sche pen met een totaal van 584 900 BRT Bovendien, werden 39 andere vijandelijke koopvaardijschepen door tor pedo- of bomtreffers zwaar beschadigd. VRIJDAG 3 APRIL Ondanks de nevige plaatselijke aanvallen der Sov jets is over het algemeen een vermindering van de vij andelijke aanvalsbedrijvtgheid in 't Oosten vast te stel len Tijdens eigen aanvalsondernemingen werd een groot aantal localiteiten ingenomen Langsheen de kust ter hoogte van den Kaukasus wier pen gevechtsvliegtuigen een groot tankschip der Sovjets iit brand In het zeegebied van Kertsch werd een groot koopvaardijschip door bommen beschadigd In Noo d-Afrlka plaatsten Duitsche gevechtsvliegtui gen bomtreffers cp twee vijandelijke koopvaardijsche pen ter' hoogte van Tobroek. Tijdens luchtgevechten werden zes Britsche vliegtuigen neergehaald. De lucht aanvallen op militaire installaties te La Valetta en op vliegterreinen van het eiland Malta werden dag en nacht Voortgezet Tijdens luchtgevechten haalden Duit sche jagers 4 Britsche vliegtuigen neer In den nacht van 2 op 3 April vielen Duitsdie ge vechtsvliegtuigen militair belangrijke doelen en de haveninstallaties van Dover en Portland aan Hevige branden en ontploffingen werden waargenomen. Tij dens de maanden Februari en Maart voerde de Duit sche oorlogsmarine, naast haar strijd tegen de vijan delijke bevoorradingsscheepvaart ook succesvolle on dernemingen uit tegen de zeestrijdkrachten van Groot- Brittaimië en de Vereenigde Staten. Gedurende deze twee maanden bracht de Duitsche oorlogsmarine tot zinken een kruiser der Leander klasse, acht destroyers, drie korvetten, vier torpedo-booten. 12 motortorpedo- en motorkanonneerbooten. vijf pa troel jebooten en drie duikbootjagers Bovendien, kelderde het Duitsche luchtwapen twee motorkanonneerbooten en drie pa- troeljeschepen Verder werden door operaties van Duit sche zeestrijdkrachten en tijdens luchtaanvallen 37 vijandelijke oorlogsschepen, waaronder 10 kruisers elf destroyers en vijf duikbooten beschadigd ZATERDAG 4 APRIL In het Donetzgebied en den centralen sector van het Oos'elljk front voerden de Sovjets afzonderlijke aan vallen uit Zij werden onder zware verliezen voor den vijand afgeslagen Eigen aanvalsondernemingen kenden een goed resultaat In den Noordelijken sector van het frontgroote ge vechtsbedrijvigheid Alleen in den sector van een leger- afdeeling werden 15 vijandelijke pantserwagens ver nietigd Formaties gevechts- en jachtvliegtuigen vielen met goed resultaat militaire installaties te Moermansk aan In de haven werd een koopvaardijschip door bom men beschadigd. Afdeeling 197 van de stormartillerie heeft sinds 't be gin van den veldtocht in het Oosten 200 vijandelijke pantserwagens vernietigd. Gedurende de eerste drie "maanden van dit jaar leden de Sovjets tijdens hun zonder resultaat gebleven pogin gen om het Duitsche front aan het wankelen te brengen, evenals bij Duitsche aanvalsondernemingen de zwaarste verliezen aan manschappen en materiaal. Naast een bij zonder g-cot aantal gesneuvelden verloor de vijand in de periode van 1 Januari tot 31 Maart 104.128 gevange nen 2.167 pantserwagens en 2.519 kanonnen De lucht strijdkrachten der Sovjets verloren gedurende hetzelfde tijdsbestek 1.765 vliegtuigen tijdens luchtgevechten, 250 vliegtuigen door het luchtdoelgeschut. 595 vliegtuigen door vernieling op den grond en 110 toestellen, die door formaties van het leger werden omlaag geschoten ZONDAG 5 APRIL In de Zuidelijke en Centrale sectoren van het Oost front werden sporadische aanvallen van den vijand afgewezen. Bij de zuivering van het achterwaartsche gebied in den centralen frontsector we~d een groep van 3000 partisanen vernietigd. Sterke formaties van ge vechtsvliegtuigen. Stuka's en jagers ondersteunden met succes de gevechten van het leger ln den Noordelijken sector De Sovjets leden hierbij belangrijke ve-llezen aan menschen en materiaal. Tijdens luchtgevechten en door luchtdoelartillerie werden 47 vliegtuigen neergeschoten, terwijl wij er slechts 1 verloren. Formaties van deze zelfde luchtvloot hebben de over blijfselen der Russische Oostzeevloot ln de havens van Leningrad en Kroonstadt aangevallen. Twee slagsche pen en 2 zware kruisers we -den door brandbommen van zwaar en van het zwaarste kaliber getroffen Waar schijnlijk werd een kruiser, die diende om mijnen te leggen, beschadigd. Allerzwaarste legerartlllerie onder steunde de aanvallen van de luchtmacht door de vijan delijke luchtdoelbatterijen onder vuur te nemen. In het geb;ed van het Visschersschiereiland en langs de Moermanskkust kelde-den gevechtsvliegtuigen met bommen een koopvaardijschip van 1200 ton en bescha- dieden 5 andere schepen zwaar. In Noord-Afrika werd een aanval van Britsche ver- afgewezen. Vliegvelden en colonnes vrachtauto's in de Marmarica werden met goed gevolg gebombardeerd De aanvallen op militaire doelwitten en op de haveninstallaties van La Valetta. alsmede cp Britsche vliegvelden van het eiland Malta werden zoo wel bij dag als bij nacht met groot succes voortgezet Een Britsch kruiser die in een dok lag. werd door bom men getroffen Duitsche gevechtsvliegtuigen bombar deerden aan de Engelsche Zuid-Westkust een fabriek van de Engelsche vliegtuigindustrie. Uit een Britsche bommenwerpersformatie die gisteren middag onder sterke bescherming van jachtvliegtuigen boven de be-, zette gebieden in het Westen poogde dcor te dringen werden door Duitsche jagers en luchtdoelartillerie 14 vliegtuigen zonder eigen verliezen neergeschoten. MAANDAG 6 APRIL Aan het Oostelijk front, leden verscheidene plaatse lijke aanvallen der Sovjets schipbreuk Bij een eigen aanval in den centralen frontsector werd de vijand tij dens gevechten, die verscheidene dagen duurden, uit 69 localiteiten verdreven Hij verloor hierbij niet alleen honderden manschappen aan gevangenen en gesneuvel den doch tevens 47 stukken geschut. 27 granaatwer pers 132 machinegeweren en talrijke hand vuurwapens. Gisteren werden aan het Oostelijk front 46 vijande lijke vliegtuigen tijdens luchtgevechten neergehaald ofwel op den beganen grond vernietigd. Twee eigen toestellen gingen verloren Het luchtwapen richtte suc cesvolle nachtelijke aanvallen tegen installaties van de vliegtuigindustrie der Sovjets te Rvbinsk. alsmede tegen militaire doelen te Moskou In Noord-Afrika werden nieuwe aanvallen van sterke afdeelingen Britsche verkenners op Mechili afgeslagen. De spoorweglijn Alexandrië-Marsa Matroek werd op verscheidene plaatsen door bomtreffers onderbroken Duitsche formaties gevechtsvliegtuigen en jagers voerden in opeenvolgende golven aanvallen uit op mi litaire installaties van het eiland Malta Op scheeps werven van den staat, haven- en dokinstallaties, ka zernes. benzinedepots en bevoorradingsbedrijven wer den voltreffers met daarop volgende ontploffingen en branden waargenomen Een lichte Britsche kruiser, die in de haven voor anker lag. een koopvaardijschip en een haventankboot werden door de bommen beschadigd Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden aan de Engelsche Zuidkust een industrieel bedrijf, dat voor de bevoorrading van belang ls. Tijdens den afgeloopen nacht, vielen Britsche bom menwerpers woonwijken van verscheidene localiteiten in West-Duitsehland aan. vooral in de stad Bonn Onder de bevolking ziin dooden en gekwetsten te betreuren Schade aan militaire of voor de oorlogseconomie van belang zijnde inrichtingen werd niet aangericht. Daar tegenover. werd een aantal openbare gebouwen, waar van zekere een hooge cultureele waarde hebben door bommen beschadigd Van de aanvallende bommenwer pers werden er door afweergeschut en nachtjagers 5 naar beneden gehaald DINSDAG 7 APRIL Aan het Oostfront kenden de eigen aanvalsonderne mingen verder succes. In verscheidene frontsectors wer den plaatselijke aanvallen van den vijand afgeslagen De strijd tegen voor den oorlog van belang zijnde in stallaties te Leningrad werd door zware artillerie van het leger voortgezet. Gisteren werden aan het Oostfront 29 vijandelijke pantserwagens vernietigd en 60 Rus sische vliegtuigen neergeschoten of op den grond ver nield. In Noord-Afrika wederkeerig levendige verkennings activiteit Formaties gevechts- en jachtvliegtuigen de den aanvallen op Britsche luchthavens in Marmarica en het Egyptisch kustgebied en dreven Zuid-Oostelijk van Mechili autoconcentraties uit elkaar. Tijdens luchtge vechten schoten Duitsche jagers 6 Britsche vliegtuigen neer Sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen. Stu ka's en jachttoestellen zetten de aanvallen op de mili taire objectieven van het eiland Malta dag en nacht voort Een in een dok liggende Britsche torpedojager werd in brand geworpen. Duitsche gevechtsvliegtuigen plaatsten bomtreffers in een zendingsinstallatie langs de Engelsche Zuidkust Tijdens den jongsten nacht deden Britsche bombar dementsvliegtuigen stonngsaanvallen op het Westelijk gebied van het Reich. De burgerbevolking leed geringe verliezen Nachtelijke jagers en luchtafweergeschut haalden 3 aanvallende bombardementstoestellen om laag. Het jachteskader Moelders boekte in den loop van gisteren zijn 3000" luchtoverwinning. WOENSDAG 8 APRIL Aan het Oostelijk front werden eigen aanvalsoperaties met succes voortgezet Op verscheidene plaatsen her haalde de vijand zijn vergeefsche aanvallen. In Noord-Afrika werden Britsche troepen ten Zuid- Oosten van Mechili teruggeworpen. De Britsche vlootbasis Alexandirië werd in den nacht van 6 op 7 April gebombardeerd. In de dokinstallaties ontstond omvangrijke schade. Luchtaanvallen van slerke formaties Duitsche ge vechts- en jachtvliegtuigen alsmede van duikbommen werpers waren op de haven en bevoorradingsinrichtin gen van La Valetta gericht, alsmede op het torpedo depot van Calafrana en op Britsche vliegvelden van Malta. In loodsen, werfgebouwen en ateliers werden groote branden veroorzaakt. De zich in het dok bevindende lichte Britsche kruiser liep bomtreffers op. Tijdens zonder onderbreking gevoerde aanvallen ge richt tegen de Amerikaansche en Britsche bevoorra dingsscheepvaart behaalden Duitsche duikbooten nieuwe, groote successen. Zij brachten 16 vijandelijke koopvaar dijschepen met in totaal 104,000 BRT. tot zinken, waar van 13 voor de Amerikaansche en de rest voor de Afri- kaansche kust. Lichte Duitsche zeestrijdkrachten weerhielden ln het Skagarrak een aantal Noorsche schepen, die door de Britsche regeering gecharterd waren en In een Zweed- sche haven gelegen hadden, doch thans onder leiding van Engelsche kapiteins naar Engeland poogden door te breken Door het ingrijpen van Duitsche monitors werden 5 schepen met 26.674 BRT. tot zinken gebracht, terwijl het luchtwapen een andere boot van 6395 BRT. wist te kelderen Twee schepen slaagden er in het opbrengen te ont komen door naar de Zweedsche territoriale wateren de vlucht te nemen. Gedurende den afgeloopen nacht vielen Duitsche ge vechtsvliegtuigen belangrijke haven en dokinstallaties aan de monding van de Humber'aan. hevige branden werden waargenomen. Bij de door de Duitsche duikbooten in den Atlan- tischen Oceaan behaalde successen, heeft zich de onder zeeër van korvettenkapitein Marten bijzonder onder schelden. In den nacht van 6 op 7 April behaalde eerste-luite- nant Woltersdorff zijn 10" nachtelijke overwinning In de lucht De Leider van de Vlaamsch-Duitsche Arbeidsgemeen schap komt op 12 April a s naar leper Die Feestvergadering zal de prachtigste uiting zijn van het leven der Cel leper ALLE Volksgenooten leden zoowel als niet-leden wor den dringend uitgenoodigd De Leider zal spreken over Vlaanderens eigen wezen, over Vlaanderens huidige richting en plaats in het Eu- ropeesch gebeuren, over Vlaanderens toekomst. Onze toekomst WORDT NU, wat ze later zijn ZAL Vlaanderens toekomst za! ZIJN. wat WIJ er zullen weten van te MAKEN Dr Van de Wiele richt zich tot ALLEN, maar EERST tot de WERKLIEDEN Iedereen is welkom. Zondag om 15 uur, in den Stads schouwburg te leper De vergadering zal opgeluisterd worden door het orkest Albert Dehollander. door óe Vivo-kernGloriande. door een soldatenkoor Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden. Donderdag 2 April, door M Depreeuw Firmin. Dickebuschsteenweg. een geborduurde meisjes muts Vrijdag 3. door M' Schmidt Elza Elverdinghestraat. een paar sajetten handschoenen Door M Boudry Pierre. Rijselsteenweg. een lederen geldbeugel inhoudende eenig geld. een aantal zegels en een sleutel. Door Mej Souxdorf Raymonde. Boterstraat. een sa jetten kinderhandschoen Door M Declercq Fernand. Elverdinghestraat, een alpenmuts. Zaterdag 4. door M Lacante Henri. Hoornwerk, een huisdeursleutel. Door Mevr. wed Vandekerckhove. Eigenheerdstraat, een sajetten kinderhandschoen Door M Kerremans Jacques, Arsenaalstraat, een uur werk met lederen armband Door M" Bëele Adrienne, Oude Veurnestraat. een fransch kerkboek. Door M Decorte Jerome, St Jacobstraat. een pijp Zondag 5, op de Neermarkt, een bankbriefje- Maandag 6 dcor M. Dewaele Robert, Kiekenmarkt. een borstspeld Door M Ronse Eduard. Kalfvaart, een kinderpet Dinsdag 7, door Mc Castelein Augusta, een geldbeu- geltjr'feenig geld inhoudende. Woensdag 8, door M. Beernaert August, Adjudant Masscheleinlaan, een huisdeursleutel. x Door M<' Carreyn Emma, Adj. Masscheleinlaan. een kindersacoche. Donderdag 9, door Mevr. Moenaert Marie. Doorgang straat, een paar handschoenen. Door M,É Reuze Yvonne, Wallestraat, een linker hand schoen. Verloren. Donderdag 2 April, door Mej. Cools So- lange. Yperleestraat. een paar grijze sajetten hand schoenen. Vrijdag 3. door M. Biebuyck. Meenensteenweg, een bleekbruine handschoen Zaterdag 4. door M-' Vandevyver Madeleine. Kalf vaart. een aardappelkaart Zondag 5, door M«- Verschaeve Georgette Tuinwijk, een blauw sajetten handschoen. Door Jufvr. Lefieuw Mariette, van Zillebeke. een zwarte geldbeugel inhoudende van 45 tot 50 fr. Dinsdag 7, een gouden armband. Belooning voor den vinder. Door M'~ Timperman Jeanne. Dickebuschsteenweg. een verzilverde armband. Woensdag 8, door M. Feys Etienne. van Vlamertinghe. een armbanduurwerk met zwart lederen riempje. Be looning voor den vinder Door M. Sedeyan Jacqueline. Ri.iselstraat. een bruin lederen handschoen van den 3 tot den 9 April 1942 GeboortenBaelde Yolande. Reeollettenpoort. 5, van Wytschate. Vanlerberghe Gislain, Bruggesteenweg. 109. Hollebeke Brigitte. Reeollettenpoort, 5, Diks- muidestraat. 5 Cogghe Agnes, Reeollettenpoort, 5, van Brielen. Dutry Gerda, Reeollettenpoort. 5. Zon- nebekesteenewg, 30B Delye Ives, Reeollettenpoort, 5, Diksmuidestraat, 42. Velghe Jacques. Reeolletten poort. 5. Neerstraat. 28. Boonen Katelijne, Malou- laan, 9. Cornillie Magda, Reeollettenpoort. 5. Kalf vaart. 20. Decoodt Frans. Reeollettenpoort, 5. van Zuidschote Dewulf Roland. Rijselsteenweg, 86. HuwelijkenVerheye Gustaaf, telegraafbediende en Labaere Simone. naaister, belden te Yper. Plan- ckaert Valère. fabriekwerker, te Boezinge en Dom- brecht Marguerite, fabriekwerkster. te Yper. Dauéhy Henri, bediende en Peekei Leopoldina, z. b belden te Yper Clarys Max, gewestelijke ontvanger te Edin- gen en Gisquiere Helena, z. b., te Yper. Ohristiaens Jacques, geneesheer, te Brugge en Maes Mary. z. b., te Yper. Overlijdens Schmidt Reinold. 1 dag. Korte Torhout- straat, 27. Poels Maria, 46 jaar, echtg. Bille Jules. Meenenstraat, 11 Druant Felicia, 56 aar, huis houdster, echtg. Werbrouck Eugenius, van Dikkebusch. HuwelijksbeloftenDelaire Robert, timmerman, te Yper en Maria Knockaert, te Komen. Sinnaeve Hila- rius .werkman, te Yper en Dewltte Emmerentia, land bouwster. te Zuidschote. Rosseeuw Camille, rijks wachter, te Yper, voorheen te Elsene, en Deschuytter Madeleine, z. b., te Rousbrugge-Haringe Mad. CH. CUVELIE heeft de eer haar vrienden en kennisseri te melden dat zij haar bedrijf van VERVEN - NIEUW WAS- SCHEN - KUISCHEN voort uitoefent. Bezorgd werk Snelle bediening Rouw in 8 uur Werkhuis d'Hondtstraat, 84 Ontvangst huis In den Rozeboom bjj Boterstraat, 1, Yper Depot Munier, Meenenstraat, 41. (3427) MMMMMMMUMMMMMMMMMMMMMMMV

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 4