VERKOOPINGEN WOONHUIS WOONHUIS Al het HOUTGEWAS Beste Zaailanden e n We id en EEN WOONHUIS DE KORTRIjKSCHE ONDERLINGE WOON H U IZEN WOONHUIS EEN WOONHUIS LAUWERS, t'leper. OVERS! AC STAD IEPER Ingesteld 50.000 fr. CAMERLYNCK, te Passchendale. Toeslag Dinsdag 21 April 1942 GEMEENTE MOORSLEDE Ingesteld 33-000 fr. BELANGRIJKE OPENBARE VERKOOPING te WESTVLETEREN ZILLEBEKE Op Maandag 13 April 1942 OVERSLAG van OPENBARE VERKOOPING te WYTSCHATE en WAASTEN Gemeente Wytschate Gemeente Waasten ZITDAGEN Instel Maandag 13 April 1942 J CJ Kantoren van de Notarissen PIETERS te Reninge en VAN EECKE te Poperinge. OPENBARE VERKOOPING Op Donderdag 23 April 1942 te 2 1/2 uur namiddag (officieel uur) te IEPER, in het Vredegerecht, Gerechtshof, Groote Markt, van GEMEENTE ELVERDINGE ter Noordzijde van den Kezelweg genaamd Oude Boezingestraat met afhankelijkheden, hun grond en medegaande zaailand, groot bij kadaster 24 aren 90 ca. Zijnde het sterfhuis van Jufvr. Pelagie en Heer Désiré Bailleul. Thans onbewoond. Handslag met de geldtelling. LET OP Gij die roerende of onroerende goederen bezit. BRAND - LEVEN - ONGEVALLEN - Bijkantoor IEPER, Patersstraat, Nr 8. Omer ROBYN - TEMPERMAN. LEMAHIEU, te leper. Op Dinsdag 28 April 1942 IhlSTËL MET PREMIE GEMEENTE VOORMEZEELE 2 aaneenhoudende kloekgebouwde Zaaistraaf, Nrs 13 en 13A Toeslag Op Dinsdag 12 Mei 1942 LEMAHIEU, te leper. en ET.-Louis DECOCK, te Nieuwkerke. Op Maandag 4 Mei 1942 OPENBARE VERKOOPING STAD IEPER Een schoon en geriefvol Rijsselstraat, Nr 174 Kantoor van den Notaris Alfons VANHEE, te Zonnebeke. OPENBARE VERKOOPING op en m*:t 9 aren 60 ca. g-ond en land te ZONNEBEKE, Frezenbergstraat, 1 bekend bij kadaster Sectie D, Nrs 479g en 479h. Bewoond en gebruikt zonder geschreven pacht door M. Marcel Callant. EENIGE ZITDAG Op Donderdag 23 April 1942 om 3 ure 's namiddags, ter herberg De Nieuwe Smisse bij M. Camiél Vandermarliere, te Zonnebeke, Frezen- berg. HET YPERSCHE 10 4 -1942 ii *\a v«noi Kant'óór van den NÖt&ris y ''1 >6 A Op Woensdag 22 April 1942 om 2 i uur riahoën te IEPER, i|i het Hótél de'France Statieplaats, rei van *sY r' Ten Oostkante der Koeimarkt, Nr 22 EEN GERIEVIG met afhankelijkheden en uitgang in de Birielenpoort, bekend bij kadaster Sectie F, Nr 96b. voor eene inhoudsgrootte van 88 centiaren.. Gebruikt .door sieur Basile Blondeel Bezoekdagen Dinsdag en Donderdag van 2 'tot 5 uur 's namiddags. Studie van den Notaris te 4 uur namiddag, in 'de Herberg Café des Sports bij M. Ernest Delbeke, te Moorslede, Slypskapelle, van Parochie Slypskapelle EEN GOED EN WELGELEGEN met aanhoorigheden en erf, Sectie C, Nummer 862d. Groot 2 aren 42 centiaren. •Sterfhuis van Mevr. Charles-Loüis Callewaert- Vanderbeke. - Onvergeld bewoond en gebruikt door Jufvrouw Noëlla Vanackere, tot 30 September 1942. Kantoor van den Notaris VAN EECKE, te Poperinge. ten verzoeke van M. Michel Fache, grondeigenaar te Poperinge, van van verscheidene bosschen te 2 uur stipt namiddag (officieel uur) te POPERINGE, ter herberg In den Hommel-" zak bij M. Maurice Vermötê, Paardenmarkt. 1) al het hout wassende in een bosch te West- vleteren, Pater§hoek, ten zuiden derhofstede Emiel Caulier, gróót 3 hectaren 37 aren, bevatten de n'agemeld in te leveren hout69 m3 973 dm3 eikendwarshout (van 90 tot 139 cm. omtrek), 129 m3 986 dm3 eiken (van 70 tot 89 cm. omtrek), 2 m3 populierenstammen en 49 m3 loofmijnhout. Slechts ingesteld 45.000 fr. 2> al het hout wassende in een bosch te West- vleteren, achter de hofstede Camiel Gombeir, groot, ongeveer 1 hectare 60 aren, bevattende nagemeld 'in té leveren hout13 m3 eikendwars hout (van 90 tot 139 cm. omtrek), 2 m3 eiken (vah 70 tot 89 cm. omtrek) en 80 m3 loofmijnhout*. Slechts ingesteld13.100 fr. 3)al het hout wassende in bosschen te Zille- beke,. Passchendaleveldén, bij de hofstede Joseph Clarebout, samen groot 1 hectare 29 aren 90 ca., bevattende 20 m3 in te leveren loofmijnhout. Slechts ingesteld 3.000 fr. De koopers zullen moeten een vergunning be zitten v^m wege de Houtcentrale, Groote Maikt, 18, te Brussel, en een aankoöpbon moeten afgeven voor het door hen gekochte hóut. N. B. - De openbare verkoopinq van het HOUT wassende in de bosschen te WE5T0UTER, Roo- denbérg en Broek9lz3n, en gesteld op DINSDAG 14 APRIL 1942, is 0N3EPAALD UITGESTELD. Voor alle nadere inlichtingen zich te wenden tot den notaris VAN EECKÉ voornoemd. Brug- gestra:at 9, te Poperinge. Met gereed geld ',yl Studie vap'den Notaris THEVELIN, te Meesen. j -t van m Koop 1 1 Ha. 80 aren 30 ca. ZAAILAND, sec tie D, Nr 782. Gebruikt zonder recht van pacht door Wed. Maurice Vanhaverbeke,.mits 1600 fr. 's jaars boven de lasten. Koop 2. 1 Ha. 81 aren 90 ca. WEIDE, sectie D, Nr 292 en 293. Gebruikt zonder recht van pacht door Jerome Misplon. mits 1.000 fr. 's jaars boven de lasten. Koop 3. WEIDE, groot 1 Ha. 35 aren 80 ca., sectie E, Nrs 757, 758, 759. Gebruikt zonder recht van pacht door M. Cyrille Maerten. mits 450 fr. 's jaars boven de lasten. Koop 4. 53 aren ZAAILAND, sectie B, Num mer 329/a. Gebruikt zonder recht van pacht door Paul Meauxsoone-Lefebvre, mits 400 frank "s jaars boven de lasten. Recht van samenvoeging Instelpremie 0.50 in de herberg Au Sultante Meesen. Overslag Maandag 27 April 1942 in de herberg A la Couronne te Meesen telkens om 3 uur namiddag. Zie plakbrieven met plan of zich wenden ter studie van voornoemden Notaris. VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PER SONEEL plaatst men met succes in onze KLEINE AANKONDIGINGEN Het is U zeker bekend hoe de prijs van om het even welke soort goederen gestegen is; zoowel van gebouwen als andere soorten goed. Hebt U dan ook eens aan uwe verzekering ge dacht Is de dekking wel groot genoeg Zoo niet vraagt eens inlichtingen in vertrouwen bij de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N. V. HOOFD - OPZIENER Studie vap.den Notaris om 3 ure namiddag (officieel uur) te Voormézëéle. ter Herberg De Kroon bij Jeroom Lelong,-Voormezeele, Dorp. van Dorp met Lochting samen groot volgens titel 11 aren 39 centiaren. Verdeeld in twee koopen Koop 1. WOONHUIS, Zaalstraat, Nr 13, ten kadaster bekend Sectie A, Nrs 220b en 230r, voor eene inhoudsgrootte van 6 aren 70 centiaren. In gebruik zonder geschreven pachtvoorwaar- den door d'Heer Saensens Joseph, te Voormezeele. Koop 2. 1WOONHUIS, Zaaistraat, Nr 13a, ten kadaster bekend Sectie A, Nrs 219i en 219k., voor eene inhoudsgrootte van 4 aren 85 centiaren. In gebruik zonder geschreven pachtvoorwaar- den door d'Heer Gryson René, te Voormezeele. Bezoekdagen Den Dinsdag en Vrijdag van iedere week van 2 tot 5 ure 's namiddags. om 3 ure namiddag ter Herberg Au Bon Accueilbij Remi Arnout, te Voormezeele, Dorp. Voor verdere inlichtingen en plan, zich wenden ter Studie van voornoemden notaris verkooper, Elverdingestraat, 23, te leper. Studie der Notarissen om 3 h ure namiddag (officieel uur) ter gehoorzaal van het Vredegerechtshof, Groote Markt te leper. IN EEN ZITDAG, VAN: ten kadaster bekend Sectie I, Nr 490c, voor eene inhoudsgrootte van 52 centiaren. Sterfhuis van d'Heer Jeroom Missiaen, in leven rentenier, rustend landbouwer, te leper. Vrij van gebruik. Aanslag met de geldtelling. Sleutels te bekomen bij Heer Marcel Missiaen, Boterstraat, Nr 52, te leper. BezoekdagenDen Dinsdag en Vrijdag van 2 tot 5 ure namiddag. Voor verdere inlichtingen wende men zich ter Studie van voormelde Notarissen. van

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 7