Rijke Meubelen HOFSTEDEKE WERKMANSHUIS WOONHUIZEN Aannemersalaam Vuylsteke Gebr. MEUBELEN Marcel SOETE - BOERHAVE Daniel Dehaerne - Craye AANGESLAGEN VOGRWERPEN Op Donderdag 16 April 1942 TWEEDE ZITDAG voor OPENBARE VERKOOPING VAN Een schoon en welgelegen UIT TER HAND TE KOOP TE I E P E R OPENBARE VERKOOPING Instel Woensdag 6 Mei 1942 Overslag Woensdag 13 Mei daarna LAAT UW MEUBELS MAKEN ter MEUBELMAKERIJ D'Hondtstraat, 69, YPER D. V. R O E C I E R S, Diksmuidestraat, 41, leper. STAD IEPER Oude Kunststukken en Verzamel voorwerpen Op Maandag 20 en Dinsdag 21 April 1942 te 1 1/2 uur stipt, zal Deurwaarder ROEG1ERS te leper, aldaar verkoopen Georges TAHON, Jules Capronstraat, 11, te Yper. Op Maandag 4 Mei 1942 MERKWEERDIGE VERKOOPING EN MATERIALEN Zaterdag 25 April 1942 STAD YPER BERICHT Openstaande Plaats Weefautomaten Picanol Sociéfé Anonyme Franco-Beige des Glycérines et Corps Gras te Wervik 112-114, Bruggestraat Tel. 63 MEENEN - Statiestraat. 39, IEPER - Tel. 182 - 8 Studiën der Notarissen G. DEVOS, te Wervik en J. NAUDTS, te Komen. om 2 ure stipt 's namiddags (officieel uur) ter Verhoorzaal van het Vredegerecht, St Maar- tensplaats, te WERVIK. UEMEKATE (op de scheidingslijn van Wervik) groot in totaal 2 Ha. 87 A. 31 Ca- Verdeeld in vier loten Loten één tot en met vier bij samenvoeging gebracht op de som van 360.000 fr. Gebruikt doof M. Emile Castelain-Boydry, mits 2.700 fr. 's jaars zonder geschreven pacht. Bezoekdag Donderdag tusschen 10 en 12 ure. Plan en lastenboek ter inzage bij den notaris DEVOS, te Wervik. Magdalenastraat Gewone voorwaarden Alle inlichtingen bij voornoemde notarissen G. DEVOS, te Wervik en J. NAUDTS, te Komen. Zie plakbrieven Studie van den Notaris LEMAHIEU, te leper. O GERIEVIG met 3 aren 36 ca. 91 ma. grond en erve Tuinwijk Ligy, Nr 258 Onmiddellijk vrij. Voor inlichtingen en sleutels zich wenden bij voornoemden Notaris, Elverdingestraat, 23. Studie van den Notaris Jacques RAMAULT te Wervik. van TWEE AANEENHOUDENDE met ieder 1 are 98 ca erve en hof, gelegen te WERVIK Bakkerstraat, Nrs 10 en 12. Respectievelijk gebruikt door M. Kamiel Pattyn en Mevr. Wed Georges Descanrps, mits 75 fr. te maande, tijdelijk gebracht op 50 fr. ZITDAGEN telkens te 3 uur namiddag te WERVICK, ter herberg Au Lion Blanc gehouden door H. Logie-Merlevede, Leyestraat. 1/2 0 0 instelpremie. Recht van Samenvoeging. Alle inlichtingen ter studie. (Nevens Muziekschool). (3325) HET YPERSCHE 10-4-1942 Studie van Deurwaarder o O /.EElt BELANGRUkE OPEXBAItE YERkOOPIXG van in de zaal van het «HOTEL BRITANNIQUE», Groote Markt Koning Albert, 17, te IEPER. o Meubelen eetkamer in eik, eiken bureel, boekenkasten, kleerkasten in eik, salontafels, clubs, leunstoelen in leder en velours, Renais sance meubels, horlogen, schouwgarnituren, salon- en bureelmeubels, schrijftafels, spiegels, vitrine in eik (Louis XIV), commode in maho niehout, commode in eik (Louis XV), allerlei andere stijlmeubels. Zilverwerk tafelservies, borden en collec tiestukken, JUWEELEN, koffie- en theeservies op plaat, gouden uurwerken, verzilverd metaal, enz. Porseleinen tafelservies Limoges chr- neesche vazen, teljoren, tassen (Oud Brussel- Sèvres), koffieservies in allerhande porselein, Saxe, enz. Schilderijen van oude en moderne meesters. Kristalwerk glazen, karaffen, vazen, enz. Allerlei Bronzen en Ivoren voorwerpen, alsook stukken voor verzamelaars. Tentoonstelling ZONDAG 19 APRIL 1942, van 10 tot 18 uur. Kosten 17 - Komptante betaling- Studie van den Deurwaarder o Uit oc.rzaak van uitscheiding van bedrijf - o te beginnen van 10 uur 's morgens ten huize en afhangen bewoond en gebruikt door Mevrouw Wed. Jules Masschelein, te POELCA- PELLE, bij de Plaats, Steenweg van Yper. van een groote hoeveelheid Bevattende namelijk 2 bétonnièren met, naphte motoren, electrische motor, opwinder met dubbele werking. Verders hoeveelheid andere winden, ijzeren en andere stellingen, electrische pomp met darmen, andere pompen, waterbakken, snijmachi nes, platen voor het plooien van ijzers, bandijzers, ijzeren platen, poutrellen, betonnen platen mor telbakken, mortelstaans, ijzeren en houten kui pen. kortewagens, stellingen, ladders, metserssehra- gen, steekkarren, stellingplanken, schoorstukken, baddens, coffrage- en andere planken, schragen, barakken, werkbanken. Verders hoeveelheid an der alaam, brandhout, enz. enz. Ook nog hoeveelheid poorten, buiten, en bin nendeuren, vensters, pannen, veursten, gegolfde eternietplaten, dakvensters, muurdeksels, beton nen muurdeksels, arduinsteenen, buizen, tegels, cimentzakken, enz. enz. Met komptante betaling en gewone voc.rwaarden. MINISTERIE VAN FINANCIËN o Beheer der Domeinen o De Ontvanger der Domeinen te leper, zal overgaan op op den koer van het Justitiepaleis te leper tot de veiling van Zooals gewichten, scharen, dynamo, sleutels, radio, zakmessen, tafelmessen, een fietsband, photo-toestel, wildtasch, slagijzers, valiezen, vo gelmuiten, naphtabidons, enz. AANVANG TE 14 UUR. Comptant geld Gewone voorwaarden. Kosten15 Een plaats van TIJDELIJK BEDIENDE bij den Gemeentelijken Dienst der Motorbrandstof fen is te begeven. De aanvragen moeten per aangeteekenden.brief aan het Stadsbestuur gezonden worden vóór 15 April 1942. Vroegere ingediende aanvragen komen niet in aanmerking. Bij de aanvragen zal gevoegd worden 1) een getuigschrift van Belgische nationaliteit en goed gedrag 2) een militiegetuigschrift 3) een getuigschrift van middelbare studiën. Yper, den 31 Maart 1942. De Secretaris. De Burgemeester en Schepenen. G. Versailles. J. Vanderghote. Naamlooze Vennootschap Diksmuidesteenweg. 1-13. te leper Handelsregister van leper Nr 259 De Heeren Aandeelhouders worden opgeroepen tor de Buitengewone Algemeene Vergadering der vennoot schap. die zal gehouden worded op Zaterdag 18 April aanstaande, te drie ure van den namiddag, te Kortrijk. Rijsselstraat. Nr 20. DAGORDE 1 Kapitaalsverhooging met twee millioen frank Onderschrijving van deze verhooging. 2. De volgende wijzigingen aan de standregei.- Artikel zes wordt Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien miiiioen frank. Het wordt vertegenwoordigd door tien duizend kapitaalaandeelen van .duizend frank. Er worden daarenboven vijl duizend stichtersaandee- len uitgegeven, zonder aanduiding van waarde, die de vroegere bevoorrechte en stichtersaandeelen vervangen. Kapitaal- en stichtersaandeelen hebben hetzelfde stemrecht, hetzij elk één stem en zulks binnen de per ken van het artikel 75 der samengeordende wetten op de Handelsvennootschappen Van beide soorten mogen stukken opgemaakt, die- feetzij één. tien of vijf en twintig aandeelen verttjgen- woordigen. Artikel vijftien wordt De vennootschap mag bij beslissing van den beheer raad obligaties uitgeven, waarvan hij de voorwaar den zal bepalen Artikel vijf en twintig wordt De beheerraad mag bijzondere bepaalde machten ge ven of overdragen aan één of meer zijner leden of zelfs aan derde personen, al of niet aandeelhouders Hij mag eveneens het dagelijkseh beheer van de ven nootschap toevertrouwen hetzij aan één of meer be heerders. hetzij aan één of meer bestuurders, uit ot buiten den raad gekozen en al of niet aandeelhouders Hij zal hunne machten en hunne vergoeding betref fend deze bijzondere opdrachten bepalen, ze herroepen en naar goeddunken in hunne vervanging voorzien. Al de akten die de vennootschap verbinden, behalve deze van dagelijkseh beheer of ingeval van bijaondere- afvaardiging van den beheerraad moeten - geteekend worden hetzij door één beheerder en één bestuurder, die in geen geval de hun door den beheerraad verleende machten tegenover derden hoeven te bewijzen De akten van dagelijkseh beheer moeten geteekend worden door een beheerder of door een bestuurder Worden als akten van dagelijkseh beheer aanzien alle verbintenissen waarvan het beloop de twintig duizend frank niet overtreft. Om aan deze vergadering te kunnen deel nemen moe ten de heeren aandeelhouders hunne aandeelen ten minste drie dagen vóór de vergadering neerleggen ten zetel van de vennootschap of op de Kredietbank voor- Handel en Nijverheid De aandeelhouders worden uitgenoodigd tot de ge wone algemeene vergadering, die zal gehouden worden in de fabriek. Speiestraat. te Wervik op Dinsdag SI April 1942, te 11 uur voormiddag DAGORDE 11 Lezing van het verslag der beheerders en commis sarissen 2) Goedkeuring der balans en der winst- en verlies rekening. 3> Ontlasting aan beheerders en commissarissen 4) Statutaire benoemingen 5) Verscheidene. TRANSPORT en VERHUIZINGEN MET PERSONENWAGENS OF GECAPITONNEERDE AUTOS Hnifi sedert lang bekend em zijn goede zorgen en zijn stiptheid. EETPLAATSEN - SI.. AAPKAMERS Al'.1 slach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten er.z MATRASSEN (wol. kapok, flocon. windhaar). Levering met waarborg Matige prijzen Druk. Dumortier, 34, Boterstraat, 34. leper Tal. 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 8