WCTCN/CHAPPEL'j k VERZEKERINGEN Edgard MISSIAEN VOOR UWE Oude Houtmarktstraat, 6 - YPER Naamdagen. Maan. Opgang Ondergang Maanstanden. TREKKINGEN Gemeentekrediet van België 1938 Lotenleening 1938 Belangrijk Bericht aan de Geteisterden van Wervik, Komen, Waasten, Ploegsteert, Houthem en omliggende gemeenten Unie voor Hand- en Geestesarbeiders van het Arrondissement leper Kalender der Vlamingen VRAAGT CRISTAL - CHAUDFONTAINE het volmaakt tafelwater Depot BROUWERIJ J. G. DONCK HET YPERSCHE 10-4-1942 REKENHUTSEPOT 1 HOE Ol)D ZIJN WE Pieter zei aan Jan Ik heb tweemaal den ouderdom dien gij hadt toen ik den ouderdom had dien gij hebt. Wanneer gij den ouderdom zult hebben dien ik heb. zullen we'samen 63 jaar oud zijn. Hoe oud zijn ze OplossingZij x de ouderdom van Pieter an y deze van Jan Pieter is x y jaren ouder dan Jan. Toen Pieter den ouderdom van Jan had. telde deze laatste y (x y) of 2y x jaren Dus x 2 (2y x) (1). Over x—y jaren zal Jan den ouderdom hebben dien Pieter nu heeftde ouderdom van dezen laaisten zal dan x x y ot,2x y zijn. Vandaar 2x y x 63 (2). Door oplossing van het stelsel (1) en (2) vinden we x 28 en y 21. Pieter is 28 jaar en Jan 21 jaar. 2. EEN VRAAGSTUKJE ZONDER GETALLEN. Er bestond in een onbeschaafd land de gewoonte de oorlogsgevangenen te dooden na ze aan een korte on dervraging te hebben onderworpen. De traditie wou dat men ze fusilleerde wanneer ze de waarheid spraken en dat men ze onthoofdde wanneer ze legen. Een gevan gene. op de hoogte van dit barbaarsch gebruik, vond echter middel om aan den dood te ontsnappen Wat antwoordde hij op de ondervraging Oplossing. Hij antwoorddegij zult mij onthoofden. Men mocht hem nu niet onthoofden, want dan zou hij de waarheid hebben gesproken en daarvoor moest hij gefusilleerd wordenook mocht men hem nie jfusil- leeren. want dan zou zijn antwoord een leugen geweest zijn voor dewelke hij moest onthoofd worden. 3. HET VRAAGSTUK VAN DE SPELD OF EEN ZEER EIGENAARDIGE MANIER OM HET GETAL «PI» (3,14 TE BEPALEN. In uw huis bevindt er zich wél een plaats met een planken vloer Neem nu een speld en werp deze naar omhoog, de speld valt en twee gevallen kunnen er zich nu voordoen ofwel ligt de speld gansch op één plank, ofwel ligt ze op twee planken (zij snijdt dan de spleet tusschen twee planken). Herhaal dit werpen hoe meer hoe liever en zij nu 1 lengte van de speld in mm a breedte van een plank in mm t aantal malen dat ge de speld in de hoogte hebt geworpen. p aantal malen dat de speld op twee planken kwam te liggen. Bereken 2 x 1 x t gedeeld door a x p (2 lt/ap) en ge vindt... het getal «pi» (3.14159...) Hoe meer worpen, hoe nauwkeuriger ge pibepaalt Nochtans raden we onze lezers aan deze methode niet te gebruiken om pi te bepalen met 707 decimalen (dit is zooals we in een vroegere bijdrage gezien hebben de beste benadering voor pi tot heden berekend). Twee decimalen zijn juist te bekomen. Persoonlijk deed ik de proef en ziehier de resultaten. 1 120 mm. a 200 mm. Na 200 worpen, dus t= 200 was p= 77 en voor pi vin- éen we 3.11. Na 400 worpen, dus t= 400 was p= 150 en voor pi vinden we 3.20. Na 600 worpen, dus t= 600 was p= 224 en voor pi vinden we 3.17. Na 1000 worpen, dus t= 1000 was p= 381 en voor pi vinden we 3.15. Nota in de plaats van een planken vloer kan ook een tegelvloer (doch enkel de rijen beschouwen) en in de plaats van een speld kan ook een stokje genomen wor den. 4 PROBLEEM DER GEWICHTEN. Bepaal het kleinste aantal gewichten noodig om een willekeurig aantal grammen te wegen begrepen tus schen 1 en-40 Er bestaan twee oplossingen naarmate men de gewich ten in één schaal of in de beide schalen mag leggen. 1' Oplossing men mag de bedoelde gewichten in slechts één schaal leggen. Het zijn de gewichten 1, 2. 4. 16 en 32 grammen. 2'' Oplossing men mag de bedoelde gewichten in de beide schalen leggen. Het zijn de gewichten 1, 3. 9. 27 grammen. Merk op dat we hier twee meetkundige reeksen heb ben. Dit vraagstuk werd in de XII° eeuw door Leonardus van Piza gesteld en opgelost- (op de 2' manier). (Vervolgt). TEGEN BRAND, OP HET LEVEN, ONGEVALLEN, VOOR AUTOS, BURGERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID, VOOR 1* KOMMUNIE, HUWELIJK - en alle andere verzekeringen, - WENDT U TOT die U de beste voorwaarden en zekerste waarborg biedt. (3206) van 12 lot 18 April 1942 Zondag 12 April Julius. Maandag 13 AprilHermenegildis. Ida Dinsdag 14 April Justinus, Lidwina Woensdag 15 April: Anastasia. Odette. Donderdag 16 April: Benedictus. Octavia Vrijdag 17 April: Rodolf. Landry. Anicetus. Zaterdag 18 April Idesbaldus. Leo, Ursmar. Zon. Opgang Ondergang Zondag 12 April 6 u. 56 20 u. 32 Maandag 13 April 6 u. 54 20 u. 33 Dinsdag 14 April 6 u. 52 20 u. 35 Woensdag 15 April 6 u. 50 20 u. 36 Donderdag 16 April 6 u. 48 20 u. 38 Vrijdag 17 April 6 u. 46 20 u. 40 Zaterdag 18 April 6 u 44 20 u. 41 Zondag 12 April 5 u. 53 17 u. 06 Maandag 13 April 6 u. 20 18 u. 14 Dinsdag 14 April 6 u. 44 19 u. 21 Woensdag 15 April 7 u. 10 20 u. 27 Donderdag 16 April 7 u. 35 21 u. 32 Vrijdag 17 April 8 u. 01 22 u. 34 Zaterdag 18 April 8 u. 32 23 u 34 Nieuwe maan: 15 April, te 16 u 33 Eerste kwartier 23 April, te 20 u. 10. Volle maan30 April, te 23 u. 59. Laatste kwartier7 Mei. te 14 u. 13. De 41' trekking van de leening Gemeentekrediet van België 1938 4 t. h. heeft*plaats gehad. Reeksen 251.882 en 284 738 zijn terugbetaalbaar met 100.000 fr Reeksen 153374. 200785. 205224. 272370 met 25 000 fr. Reeksen 100088 103806 127805 129897 134055 136119 139245 149867 150822 162111 182692 184196 185663 236346 236533 243456 259685 261031 261114 276312 276619 293914 299213 308457 309112 311185 314565 314912 327997 337089 zijn aflosbaar tegen 10.000 frank. 42 TREKKING VAN 4 APRIL 1942 Twee loten van 250.000 fr. zijn toegekend aan de se ries 277,434 en 297,748. De volgende series winnen elk 25,000 fr. 128220 137540 139309 149432 149705 159767 163958- 179483 179781 180939 193513 196775 205389 207968 211730 215435 232126 232234 250567 252348 256554 260456 272034 276124 280248 282245 287921 289866 291951 298701 Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw O Ten einde de geteisterden te helpen hun dossier van oorlogsschade in orde te maken zal er een afgevaar digde van het Provinciaal Commissariaat voor Weder opbouw zitdag houden op volgende plaatsen en dagen Den ln en 3n Maandag te Wervik. Den 2" en 4n Maandag te Komen. Den 1" Dinsdag te Le Bizet-Ploegsteert. Den 2" Dinsdag te Waasten en Neerwaasten. Den 3n Dinsdag te Houthem. Gedurende de maanden April. Mei. en Juni staat de afgevaardigde dus ter beschikking der geteisterden om hen kosteloos alle noodige inlichtingen en formulieren te verschaffen. Bericht aan alle Arbeiders en Bedienden. De bureelen der U. H. G. A. zijn van heden overge bracht van de Kiekenmarkt Nr 4 naar de Gevangenis straat in het huis van Bond Moyson(Achter het lokaal van de Winterhulp). De bureelen zijn toegankelijk voor het publiek eiken morgen, uitgezonderd den Vrijdag, van 9 tot 11 uur 's morgens. Raadplegingen gansch kosteloos in zake familiever goedingen. betaald verlof, loongeschillen. ouderdoms pensioenen. invaliditeitspensioenen, enz. De dienst der Familiehulp stelt zich bereidwillig ter beschikking van de familieleden waarvan het gezins hoofd werkzaam is in Duitschland en Noord-Frankrijk. De Gewestelijke Sekretaris. CLEMENT Jules. VERVOER Vanaf Woensdag 15 April, zal te Poperinge een bij bureel van het Vervoerburo leper open gehouden wor den in de Hondstraat (Openbare Hof), alle werkdagen van 8 i tot 12 en van 14 tot 18 uur's Zaterdags van 8 tot 13 uur). Het bureel zal zich bezig houden met het aanvaarden en uitvoeren van Vervoeraanvragen. het afleveren van Verkeerstoelatingen en Vervoerbevelen, het verdeelen der Motorbrandstof voor vrachtwagens en het uitreiken van Bonboekjes tot het bekomen van vervangings stukken of ijzerhoudende stoffen moetende dienen tot herstelling van vrachtwagens, Personenwagens en Mo torrijwielen. De belanghebbenden der gemeenten Poperinge, Re- ningelst, Loker, Westouter, Watou, Proven, Rousbrugge- Haringe, Krombeke, Westvleteren, Oostvleteren en Woesten, moeten zich dus vanaf 15 April e. k. tot het bijbureel van Poperinge wenden vcnor die h oogerver- melde bewerkingen en voor het bekomen van aller hande inlichtingen. De Leider van het Vervoerburo. N. Suffis. POL DE MONT Pol de Mont stamt uit het schoone Payottenland waar de hoppe bloeit, uit het Brabantsch dorpje Wam- beek. tusschen Brussel en Ninove. waar hij op 15 April 1857 geboren werd als eenig kind van den gemeente secretaris De eerste die hem naar de letterkunde leidde, was de onderwijzer van Leemputten, die bij zijn ouders in den kost was Deze schoolmeester was geen gewoon man: hij bezat zelfs... een eigen bibliotheek. En daar zaten al de Vlaamsche schrijvers inEn vooral Conscience. Het eenige wat ik ooit geleerd heb leerde ik van hem getuigde de Mont later. Pol de Mont verslond Conscience en deze deed in hem de slapende fantazie ontwaken. Nooit vergeet ik de nu al zoo lang voorbije, heerlijke winteravonden, toen ik voor de eerste maal Het Wonderjaar hoorde voorlezen. Nog zie ik dat geheele. eenvoudige tooneeltje aan de groote tafel den lezer (zijn vader) dicht nevens hem uw dienaar zijn achtjarigen stamhouder, want... soms maakte een schrikkelijker passage mij bang. en ik was dan toch onder vaders hoede Moeder naaide of maasde de meid zat aan haar spinnewiel (in dien tijd werd in het Payottenland nog waarachtig gesponnen aan echte spinnewielen een paar knechten zaten, rookend. met open mond luisterend, in de schaduw van de diepe haardstede. En vader las. Met sonoor, licht sidderend basgeluid las hij. Wij beefden, moeder ween de somsde dienstmeid snikte en hield nokkend haar spinrad stilde werklui grijnsden, en vader bleef soms met,de krop in de keel te midden van een volzin hape ren Ik echter kroop al dichter en dichter bij den lezer, en schreide alsof ik nooit meer zou ophouden». Later werd de Mont den persoonlijken vriend van Conscience en vond in hem een warmen aanmoediger voor zijn literair werk. Na de lagere school te Wambeek kwam de middel bare school te Ninove. natuurlijk werd het onderwijs hier uitsluitend in 't Fransch gegeven. Op 14 jarigen ouderdom werd hij leerling van het Klein Seminarie te Mechelen. hier zou hij tot zijn twin tigste jaar verblijven. Tijdens deze periode groeit in hem de liefde tot de letterkunde en komt zijn dichter lijke aanleg tot uiting. Ook de liefde tot eigen taal. haard en zeden kwam daar in hem wakker en in Mei 1874 werd hij er medestichter van den studentenkring. De Jonge TaalvriendenPol de Mont begon nu te dichten en zijn leermeesters vonden het nog zco slecht ■niet. alhoewel Pol als leerling maar middelmatig was. en op de prijsuitdeeling mocht hij een eigen vers de- clameeren In 1875 had hij reeds een tweeden bundel verzen volgeschrevenvertelt Emmanuel de Bom en die moest nu maar gedrukt worden. Maar daar stond straf op Zijn Klimoprankskesopgedragen aan August Snieders. kwamen toch uit. en kostten een halven frank het exemplaar. Er werden er duizend van gedrukt en in een grocte waschmand werden de boekjes in het gesticht binnengesmokkeld... Toen kende zijn hoogmoed geen palen meer. Hij wou literaire beroemdheden kennen en hij stuurde zijn verzen naar Jan van Beers, naar Jan van Drogen- broeck. Frans de Cort en, vóóral. naar Conscience. Ondertusschen werd hij door het Davids'fonds bekroond voor een... minnedichtje, waar hij de gevolgen wel eenigszins van vreesde... maar het liep zoon vaart niet». ('t Vervolgt). Op 11 April 1582 werd te Gent de priester-dichter Justus de Hardu.vn geboren, algemeen werd veronder steld dat hij overleed in 1641. Prof. Dr O. Dambre heeft onlangs de hand weten te leggen cp enkele nieuwe documenten die aantoonen dat de Harduyn moet ge storven zijn tusschen 2 April en 30 Juni 1636. Deze Re- naiissance-letterkundige. die pastoor was te Oudegem, schreef De Weerliicke Liefde tot Roosemonden; godsdienstige liederen vol leven en kleur. De schrijver van een groot aantal populaire volks romans Edward Vermeulen werd op 12 April 1861 te Beselare geboren Hij gaf op 50-jarigcn ouderdom zijn eersten roman uit «Herwording», verder schreef hij Trimards Caïn's Zonde De Dieperik Zan tingen «De Zwarte Pokken». «De Pauwenschreeuw Grepen uit het Dierenleven Grepen uit het Men- schenleven «Piot». «Pee Vlaminck enz. Deze wer ken verschenen onder den psneudoniem Warden Oom». Zijn werk heeft weinig literaire pretentie, maar hul digt het landelijk leven en de voorvaderlijke gebruiken op treffende wijze. Hij overleed te Hooglede, op 6 Juli 1934. Constantijn Meunier, wiens dood we vorige week heb ben herdacht, werd cp 12 April 1831 geboren Deze schilder en beeldhouwer is vooral bekend als beeld houwer van arbeiders Zijn scherp gcmodeleerde figu ren geven, met pakkend realisme, lichamelijk lijden, smart en afstomping door drukkend zwoegen weer.' Zijn eerste groot beeldhouwwerk was «De Man met de Tang» (1886). een zang van kracht en leven, van simpele en statige schoonheid Aanvankelijk vond zijn- verrassend werk weinig of geen bijval, later werd hij aanzien als een onzer grootste kunstenaars. De groote opzet van zijn leven Het Monument van den Arbeid moest hij onvoltooid achterlaten toen hij op 3 April 1905 te Brussel overleed. 8, Lombaardstraat, YPER. Tel. 255.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 9