WEENER WALSEN -VOETBAL- C. S. YPER F. C. TORHOUT Aardappelenbevoorrading 22e Jaar, Nr 52 NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat Tel. 500 YPER STAD YPER BEVOORRADINGSDIENST YPER NOODSEIN STAD YPER WINTERHULP STADSSCHOUWBURG Zondag 3 Mei 1942 Maandag 4 Mei 1942 KUNSTVERTOONING arAREN EN GAREN Zondag 19 April 1942 om 14.30 uur Feestvergadering der DEVLAG Cel leper 12-4-42 HET YPERSCHE A BON N EMENTSPRIJ S v oitr België één jaar36.00 fr. zes maanden18.00 fr. >len kan inschrijven In aile Belgische Postkantoren TARIEF van AANKONDIGINGEN op aanvraag aan de Drukkerij Dumortier 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 - Postch. 46.173 - H. R. Yper 220 NIEUWE RANTSOENEERINGSKAARTEN O De nieuwe rantsoeneeringskaarten zeilen uitge. reikt worden op het bureel van den Bevoorra- dingsdienst, Boterstraat, nr 13. op de volgende dagen en uren Zaterdag 18 April voor de gezinnen waarvan de naam van het gezinshoofd begint met de letters K tot en met O. Maandag 24 Apiril voor de gezinnen waarvan de naam van het gezinshoofd begint met de letters P tot en met U. Dinsdag 21 April voor de gezinnen waarvan de naam van het gezinshoofd begint met de letters Van. Woensdag 22 April voor de gezinnen waarvan de naam van het gezinshoofd begint met de letters V (over schot) tot en met Z. Gedurende de aflevering der nieuwe kaarten zullen de bureelen open zijn van 8,30 ure tot 12 ure en van 14 ure tot 17 ure, uitgenomen op Za terdag 18 April 1942, waarop de uitreiking zal ge schieden vanaf 8 ure tot 12,30 ure. De gezinshoofden worden verzocht zelf de rant soeneeringskaarten van hun gezin af te halen. In dien dit onmogelijk is, moet de plaatsvervangende persoon voorzien zijn van de eenzelvigheidskaart van het gezinshoofd of van een door dezen per soon onderschreven bewijs, waarbij verklaard wordt dat het hem onmogelijk is zelf de kaarten af te halen. Daar er ontvangstbewijs moet afgeleverd worden van de uitgereikte kaarten, worden de belangheb. benden verzocht geen minderjarige personen met het afhalen der kaarten te gelasten. Er wordt ter kennis gebracht dat het nood sein, dienstig voor brandalarm, geplaatst op het Stadhuis, wekelijks, den Zaterdag om 12 ure (middag) en voor het eerst op ZATERDAG 18 APRIL 1942. in gang zal gebracht worden om de goede werking ervan na te gaan. Yper, den 16 April 1942. De Schepen, d.d. Burgemeester, E. Biebuyck. Afd. Prop. Sekt. Tooneel om 3 uur om 19 uur Operette in 3 bedrijven van J. Strauss BALLETTEN GROOTE MONTEERING PRACHTIGE KOSTUUMS Regie Deconinck Muziek Van Overbeke Dans Jeanne Darley. Bij het 2' bedrijfDE BLAUWE DONAU in 4-stemmig koor. 3* bedrijf DEFILE WALSEN VAN STRAUSS. PRIJZEN DER PLAATSEN 2® 15 12 8 ea 5 Frank. Tevnummeren en te verkrijgen in Café Astiid. Bij kunst en vermaak steunt Winterhulp. 1941-1942 K. B. V. B. op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat TEGEN Inkomprijs Match 2' Afdeeling 3 frank. Tribune 1 fr. opleg. Er heerschte lentestemming (.lente bèteekent hoop en verlangen) in de volbezette Schouwburgruimte wan neer Dr. Jos. Vande Wiele. Rik Wyckmans, Dr. J. Leu ridan en Celleider A .Van Wassenhove midden ons ver schenen A De Hollander met zijn «Ensemble» vergastte ons met enkele zijner uitgelezen uitvoeringen- Dr Jer Leuridan betreedt daarna het podium, stelt ons Dr. Vande Wiele voor en belicht zijn grootsche taak De inleider wist alle toehoorders door zijn meesterlijke uiteenzetting in volle spanning te brengen. Stormachtige toejuichingen vallen Gouwleider Leuridan ten deel en na hem verschijnt de feestredenaar Dr. J Vande Wiele Het is werkelijk een verschijnen Houding en ge baar zijn indrukwekkend Wij hadden midden ons een goochelaar met liet woord en wij dachten onwille keurig aan Uilenspiegel en aan Klokke Roelaild 1 Arme afwezigenïk beklaag U uit den grond van mijn hart. Dr. Vande Wiele, U hebt in onze gcede stede veel ge presteerd Wij weten hoe U denkt over het monster- werk van het wandrochtelijke marxisme, jodendom en vrijmetselarij en hoe liberalisme gelijk is aan pluto cratische uitdrukking van het al vernielend individua lisme De begaafde vlaamsche redenaar heeft ons een fresco geborsteld van de oude vermolmde wereld Die oude wereld met al haar doodelljke kwalen waaraan zij in schande en schreeuwend onrecht te niet gegaan is De arbeider weet niet we mogen hem daarom den steen niet gooien op welke wijze hij door de partij- polltiekers van alle allooi uitgebaat geweest is. Hij ge loofde in de zoogenaamde vrijheid Hij wist niet hoe in het land dat Amerika heet en het symbool is der vol ledige vrijheid en van den hoorn des overvloeds, mil- lioenen menschen crepeeren van ellende en van on- menschwaardig leven op zedelijk en stoffelijk gebied. En dat terwijl het graan verbrand werd. het vleesch aan verrotting overgelaten, de koffie in zee en de melk op straat terecht kwam. Enkelingen verdienden veel dollars wijl hunne werk- makkers, die geen werk hadden of kregen, in de riolen- cirkels van San Francisco mochten vernachten Wij danken U, Dr. Vande Wiele. om het beeld dat u ons geschetst hebt van de heerlijke nieuwe wereld uit gebouwd dooa' de nafionaal-socialistische doctrine. De toejuichingen die U mocht in ontvangst nemen bij uw slotwoord wezen de getuigenis onzer vreugde en er kentelijkheid. Een koor van de Duitsche Weermacht zong dan enkele keurige en stemmige liederen, waarna VIVO voor ons zijne nooit volprezen prestaties bood van volksdansen, jolijt en zang. 12" April is voor ons een heugelijke dag geweest en de herinnering eraan zal blijvend zijn- Heil De Vlag STAD YPER Alle inwoners die bij den dienst LANDBOUW Boter straat, 13, nog geen aangifte hebben gedaan, en nog geen contract voor provisieaardappelen hebben afgesloten, of nog geen landbouwer vonden om te contracteeren, moeten zich onverwijld komen aangeven om door tusschenkomst van het Stadsbestuur een contract te kunnen afsluiten. Het is door de Hoofdgroepeering Aardappelen toege laten te contracleeren voor dubbel rantsoen (zieken en inva- lieden) en ook voor een aanstaande geboorte. Diegenen die hun contractformulier (blauw exemplaar) van de Hoofdgroepeering te Brussel terug ontvangen, moe ten zich onmiddellijk met hun formulier naar den Land- bouwdienst begeven. Er mag uit het oog niet verloren worden dat alle contracten moeten ingediend zijn voor den 15 Mei. De d.d. Burgemeester. E. BIEBUYCK. Heeft men er al eens ernstig over nagedacht, wat er zooal dag-in dag-uit wordt verspild en weggeworpen rondom ons Weinigen bekomme ren zich om hetgeen als waardeloos in vuilnis bakken en op vuilnishoopen terecht komt. Ter nauwernood ziet men rechts of links een arme stakkerd, die met zijn haak langs de straten slen tert om op te halen, wat noS dienstig kan zijn. Men gunt hem een medelijdenden blik, want iedereen vindt het de moeite niet waard. Het wordt geenszins bedacht, dat er een kapitaal in den vuilnishoop steekt en gansch het afvalvraag- stuk wordt herleid tot een kwestie van opruimen, zonder meer als het maar weg is In ons landeken komen er nochtans acht hon derd ton oude materialen per maand op de vuil nishoopen. Dit werd over het hoofd gezien omdat men er enkel naar streefde het verbruik zooveel mogelijk te verhoogen. Vernieuwing van het ma teriaal was immers het ideaal en tevens de drijf veer voor nieuwe productie. De massale verkwisting werd goedgepraat om zelfs een oplossing te vinden voor het werkloo- zenvraagstuk, voor hetwelk men geen raad wist. De oorlog kwam ons weder leeren sparen en garen. Nu er schaarschte is aan vele dingen, beseffen wij meteen, dat de materiaalverkwisting m een tijd van overproductie winstgevend genoemd, in 't geheel niet efconomisch is en zeker niet huis houdelijk. Zij is evenmin opvoedend, want ijle onverschilligheid, waarmede het oude werd weg gesmeten ontaardde in onverschilligheid tegen over het nieuwe, dat het niet blijft, eens dat het in gebruik wordt genomen. Het doelmatig en het zorgvuldig, bezonnen ge bruik der dagelijksche dingen is van groot be lang voor ieder mensch en ieder gezin. Moet eenieder .zuinig zijn met kleeren, kolen, gas, electriciteit, en vooral levensmiddelen in dezen benarden tijd, dan is het ook aangewezen in alle zaken spaarzaam te zijn en vele vroeger achteloos verkwiste dingen te leeren waardeeren. Het parool weze dan zuinig zijn en niets weg gooien. want alles heeft waarde. Er is productieafval in de nijverheidsgebieden, maar deze bestaat evenzeer in onze woningen, in scholen, op kantoren, op alle plaatsen waar men schen verblijven. Het zijn hier niet zoozeer de afvallen van groen ten, aardappelschillen en etensresten, die we be doelen, maar wel de materialen, die op eenigerlei wijzen nog van waarde kunnen zijn als grond stoffen voor de industrie, zooals metaal, karton, papier, minerale oliën, kurk, been, höorn, cellu loid, huiden, vellen, leer, glas, rubber van elke soort, wol, jute, katoen, linnen, dierlijk haar. borstels, veeren, enz. Hoeveel oud papier gaat er nu dagelijks niet" te loorHet dient nochtans op het hart gedrukt, dat men de papierindustrie aan een aanzienlijk groote hoeveelheid grondstof kan helpen door dit te bewaren. De noodzakelijkheid laat zich hier van best begrijpen, als men inziet, dat de meeste grondstof voor dé papierfabricage ingevoerd moet worden, wat niet zonder groote moeilijkheden gaat en deviezen kost, als het lukt. Men" rekene daarvoor niet te veel op vodden en lompen, want hun gebruik is de laatste jaren bijna totaal ver vangen door oud papier, houtslijp en cellulose. Het percentage oiid papier is in de huidige om standigheden zoozeer toegenomen, dat ongeveer de helft van de hoeveelheid grondstoffen, waar uit niéuw papier gemaakt wordt, ui( oud papier bestaat. De afvalstoffen zijn niet van minder belang voor de textielnijverheid. De wolverwerkende industrieën moeten thans voor een groot deel kunstwol gebruiken in plaats van ruwe wol als grondstof. Sommigen denken, dat kunstwol nage maakte wol is. Dat is niet zoo. Kunstwol wordt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1