-VOETBAL- C. S. YPER Stade KORTRIJK WEENER WALSEN 23e Jaar, Nr 1 Prijs 0.75 tr. Vrijdag 24 April 1942 NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat Tel. 500 YPER stad yper BEVOORRADINGSDIENST Uitreiking der Rantsoeneeringszegels aardappelbevoorrading Regfementeering Privaatbouw toegelaten taxis KARAKTERLEZEN NAAR HET UITERLIJK Zondag 26 April 1942 om 14.00 uur STAD YPER WINTERHULP STADSSCHOUWBURG KUNSTVERTOONING HET YPERSCHE ABONNEMENTSPRIJS V oor België één jaar36.00 fr. xes maanden18.00 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische Postkantoren TARIEF van AANKONDIGINGEN op aanvraag aan de Drukkerij Dumortier 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 - Postch. 46.173 - H. R. Yper 220 De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de periode van 2 Mei 1942 tot en met 31 Mei 1942 zal ge- ch reden volgens de nummers der rantsoen kaarten, tel kens van 8 uur 30 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Maandag 27 April 's morgens voor de rantscenkaarten genummerd van 411000 tot en met 412999. 's namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 413000 tot en met 414499 Dinsdag 28 April "s morgens voor de rantscenkaarten genummerd van 414500 tot en met 416499 's namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 416500 tot en met 417999 Woensdag 29 April 's morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 418000 tot en met 419999 's namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 420000 tot en met 421499 Donderdag 30 April 's morgens voor de rantscenkaarten genummerd van 421500 tot en met 423499 's namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 423500 tot en met 424999 Vrijdag 1 Mei 's morgens voor de rantscenkaarten genummerd van 425000 tot en met 426999 's namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 427000 tot en met 428000 De personen die hun zegels NIET op den vastgestel- den dag komen afhalen kunnen deze SLECHTS beko men op Zaterdag 2 Mei. OPMERKINGEN. 1" Men wordt vriendelijk doch dringend verzocht bij het afhalen der zegels de rant soenkaarten te RANGSCHIKKEN per NUMMER en zooveel mogelijk op de vastgestelde dagen te komen 2" De rantsoenkaarten van de personen die in het buitenland verblijven moeten onverwijld worden inge bracht 3" IEDEREEN moet persoonlijk zijn rantsoeneerings zegels (tt z deze bestemd voer zijn huisgezin) komen ontvangen Het is dus VERBODEN van rantsoeneerings- kaarten mede te geven met een persoon die geen deel uitmaakt van het GEZIN Alleenlijk in zeer dringende gevallen, zooals sterfgeval, ouderlingen niet in staat zelf hun zegels te komen afhalen enz zal een afwijking worden toegestaan Alle inwoners die bij den dienst LANDBOUW Boterstraat. 13, nog geen aangifte hebben gedaan er, nog geen contract voor provisieaardappelen nebben af gesloten of nog geen landbouwer vonden om te 'con- tracteeren. moeten zich onverwijld komen aangeven om door tusschenkomst van het Stadsbestuur een contract te kunnen 'afsluiten Het is door de Hoofdgroepeering Aardappelen toe gelaten te contractee-en voor dubbel rantsoen (zieken en invalieden) en ook voor een aanstaande geboorte Diegenen die hun contractformulier (blauw exem plaar' van de Hoofdgroepeering te Brussel terug ont vangen. moeten zich onmiddellijk met hun formulier naar den Landbcuwdienst begeven Er mag uit het oog niet verloren worden dat alle con tracten moeten ingediend zijn voor den 15 Mei. De dd. Burgemeester. E. BIEBITYCK. AANVULLENDE MACHTIGING Zooeven ontving ik van het Commissariaat-Generaal de mededeeling 88 dd. 30-3-42, waaruit ik het volgende trek ter uwer inlichting Op bevel van den Militarbefehlshaber moet de toe stemming van de bezettende overheid bekomen worden voor dat de voorafgaande machtiging waarvan sprake in art. 1 van het besluit van 15-10-42 kan verleend worden Ik deel U ook mede dat welk bouwwerk er ook in uitvoering zij. (herstel van oorlogsschade, gewoon her stel of nieuwbouw) de eigenaar in overtreding zal ge- nomen worden wanneer hij de vereischte schriftelijke toelating van het Commissariaat-Generaal niet kan toonen De controle door de diensten van het Commissariaat- Generaal, van het Provinciaal Commissariaat en van de Dultsche Overheid zal uiterst streng zijm Voor de bouwwerken begonnen voor 30-10-41 is ook een geschreven machtiging van den Heer Commissaris- Generaal vereischt ,„,j Afschrift van de Proces-verbalen wordt medegedeeld aan de gemeentebesturen De Provinciaal Commissaris, voor West-Vlaanderen, ir. J. DEMEVERE. Voor gelijkvormig afschrift De Burgemeester d d. E. BIEBUYCK. van Maandag morgen 27 April 1942 tot Zondag 3 Mei inbegrepen. VANDERMEERSCH Gaston, Fiersstraat. 3. KOOIMAN Jan, Dixmudestraat O Door de wetenschap zijn in de laatste veertig jaar verschillende methoden uitgevonden om iemands ware karaktertrekken met succes te we ten te komen. Zoo bestaan er volkomen tech nische methoden om iemands verleden vast te leggen. Vervolgens heeft het verstands- en per soonlijkheidsonderzoek een zekere betrouwbaar heid bekomen en werden er contrólemethoden ontdekt om de uitkomsten van alle andere metho. den op hun juistheid te onderzoeken. Ten slotte combineert men de oordeelvellingen van een groot aantal van iemands vrienden en collega's, wat als gemeenschappelijk oordeel bekend staat. Vergelijkt men deze karakterbeoordeelingen met het resultaat, dat door deskundigen op het gebied van karakterlezen naar het uiterlijk wordt bekomen, dan ruimt deze vergelijking een massa nonsens op, waarin men eeuwen lang ge loofd heeft met betrekking van ons vermogen om het werkelijke karakter der menschen uit den vorm van het hoofd of uit de gelaatstrekken af te leiden. Deze deskundigen, of het nu beroepsmen- schen of amateurs zijn. steunen nog altijd op de oude leer, dat elk van onze verstandelijke ver mogens gelocaliseerd is in een of andere speciale plaats in het hoofd en daar bulten of verdiepin gen veroorzaakt naarmate de bepaalde eigenschap sterk of zwak is. Sedert enkele jaren heeft men de phrenologie weer boven gehaald, In verschillende landen vond zij nieuwe aanhangers, die er meestal de occulte wetenschappen bijsleurden. Het zou niet moeilijk zijn ettelijke boekenplanken op te vullen met de talrijke boeken en brochures, die betrekking heb ben op de zoogezegde wetenschap van het karak terlezen op het eerste zicht. In de hoofdstad wor den cursussen aangeboden over de kunst om zijn waren aan den man te brengen, een onmisbare goudmijn, die u op korten tijd zal leeren de noo- dige menschenkennis op te doen en die u op kor ten tijd in staat stelt een fortuin te verzamelen. De sommen betaald door misleide menschen voor deze armzalige pseudo-wetenschap loopen zeer hoog. De verstandige lezer weze dus op zijn hoede en weersta de bekoring, als hij een beroep zoekt te kiezen of op zoek is naar een levensgezellin. De zakenman, die een bediende wil aanstellen of de kunst wil leeren succes te boeken, betrouwe niet te zeer de diverse banaliteiten, die in deze theo rieën tot uiting komen. Wilt gij u de moeite geven een vijftigtal woor den uit het woordenboek van buiten te leeren, zooals doorzettingsvermogen initiatief overtuigingskracht enz. dan zult gij verbaasd staan hoe gemakkelijk gij het karakter van ande- K. B. V. B. 1941-1942 op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat TEGEN InkomprijsMatch 2*' Afdeeling 3 frank. Tribune1 fr. opleg. ren zult raden. Gij moet hoofdzakelijk durven, u recht tegenover uw zegsman plaatsen en vlug en rad eenige van deze nobele woorden opdreunen. Vrees niet u te vergissen, want gij raadt al deze karaktertrekken toch maar, omdat iedereen ze in eenige mate bezit. Moest gij aan de gelaatsuit drukking van uw slachtoffer bemerken, dat gij gevaar loopt protest te zien aanteekenen, dan verzacht gij zijn agressiviteit door zijn op merkelijk vermogen om zich samenwerking' te verzekeren gij maakt zijn gemis aan zelf vertrouwen weer goed door zijn aanpassings vermogen aan nieuwe omstandigheden Een oud boek over phrenologie doet u duizend middeltjes aan de hand. Verzorg hierbij uw kleeding en spreek eveneens indrukwekkend èn met overtui ging. Uwe veropenbaringen zullen hun effect 'n negen op tien gevallen niet missen bijna allen zullen erin loopen, zich verrukt betoonen over de inlichtingen en misschien wel uitroepen Hier is nu eindelijk eens iemand, die mij begrijpt Hier ligt de sleutel van de zichzelf tegenspre kende woordenpraal der gidsen van opvoeding. Magnetische Regeneratie en dergelijke, waarvan de dagbladen onder voorwendsel van wetenschap pelijke psychologie gewagen en aankondigen. Om slechts een gedacht te geven hoe moeilijk het is uit iemands gezicht, den omvang, vorm en uiter lijk van zijn lichaam, gelaat en fyoofd op te ma ken welke de blijvende karaktertrekken van iemand zijn, verwijzen wij naar den radiometer van Dr C. Huil. Dit instrument kan negentien afmetingen van het hoofd met groote nauwkeurigheid bepalen. Huil radiografeerde ermee de hoofden van een groep van acht en zeventig eerstejaars-studenten om te zien of hij hun succes kon voorspellen in hun studierichtingen. Volgens zijn meening zou hij ongeveer dezelfde resultaten bekomen hebben als met de intelligentie-proeven. Deze uitslag is maar mager, vooral als men nagaat, dat hierbij een zoo nauwkeurig instrument gebruikt wordt, waarbij een menschelijk brein als zeer onmachtig moet beschouwd worden. Dat alleen volstaat voor een krachtige weder legging van het karakterlezen naar het uiterlijk. Wie is er inderdaad in staat door een ruwe uiter lijke waarneming negentien verschillende afme tingen van iemands hoofd tot in onderdeelen van één milimeteitevast te stellen Nochtans gaat men voort de blijvende vatbaar heid of het karakter van den mensch af te lei den uit den blijvenden vorm van het geheele hoofd en deszelfs deelen. Men ging aanvankelijk van het gedacht uit, dat de verschillende vermo- Afd. Prop Sekt. Tooneel Zondag 3 Mei 1942 Maandag 4 Mei 1942 om 3 uur om 19 uur Operette in 3 bedrijven van J. Strauss BALLETTEN GROOTE MONTEERING PRACHTIGE KOSTUUMS Regie Deconirick Muziek Van Overbeke Dans Jeanne Darley. Bij het 2" bedrijf DE BLAUWE DONAU in 4-stemmig koor. 3' bedrijf DEFILE WALSEN VAN STRAUSS. PRIJZEN DER PLAATSEN: 20 15 12 8 en 5 Frank. Te nummeren en te verkrijgen in Café Astrid. Bij kunst en vermaak steunt Winterhulp. -

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1