Besluit strekkende tot het vergemakkelijken van den aankoop van plantaardappelen DE PRODUCTIE VAN KOEMELK Kostelooze pakketten voor de noodlijdende krijgsgevangenen Vergoedingen aan gezinnen van krijgsgevangenen CRISTAL - CHAUDFONTAINE het volmaakt tafelwater Depot BROUWERIJ j. G. DONCK De betaalde verlofdagen en de bijdragen van de werkgevers Betaling van leveringen en dienst verrichtingen voor rekening van Duitsche overheidsdiensten in België in Schatkistcertificaten Verordening houdende verbod ondernemingen op te richten en uit te breiden en betreffende het stilleggen van ondernemingen Verordening betreffende de voortbrengst van Scheerwol EN PEN T6Rl/l6K66Rs 10 De gelegenheids- of andere landbouwers kunnen, na ■Ju April plantaardappelen koopen bij eiken produ cent die nan zijn leveringsverplichtingen tegenover de Centrale Aardappelen heeft voldaan De gemeente waar de productiezetel gelegen is. le ve t een vervoerdocument af. cvereenkomstig model 3 I -t i gd bij besluit van 5 Juli 1941. voor zoover het ver voer slechts In dezelfde gemeente of tusschen aangren zende gemeenten dient te geschieden Ir. alle andere gevallen en op aanvraag van den koo- per. leVert de Provinciale Centrale Aardappelen vur. den product .ezetel een vervoerdocument af. op over- leggtrg van een bewijsschrift afgegeven dcor het ge meentebestuur van den landbouwer-verkooper. verkla- rei de dat deze laatste geen leveringsverplichtingen meer heeft iegenover de Centrale D»1 kooper die wenscht te genieten van de beschikkin gen var. onderhavig besluit verbindt zich uitdrukkelijk dt aardappelen te gebruiken voor aanplanting en :s icKcnplicht.-; voor een verbouwde opperviakte welke overeenkomt met de aangekochte hoeveelheid. Tv dien einde en in beide gevallen dient eer. dubbel va het vervoerbewijs respectievelijk gestuurd door de gemeente van den productiezetel of door de Provinciale Centrale aan de gemeente van de woonplaats van den k ooper Aanvullende bepalingen worden in het Staatsblad van 16 April bekend gemaakt betreffende de preductie van koemelk Artikel 1 Artikel 2 van het besluit van 17 Augus tus 1J)40 betreffende de productie van koemelk wordt aangevuld als volgt Onverminderd de toepassing van hiernavermeld ar- ikel 5 zijn de houders van melkkoeien er toe gehouden de melk ter beschikking van de melkerij te stellen, het zij ten zetel zelf van de exploitatie, indien deze bereik baar is voor de door de melkerij aangewende vervoer- rr Idelen t zij op het ontroomingscentrum. 't zij op den dichtstbijgelegen rijweg De moeilijkheden, waartoe de toepassing van deze beschikking zou aanleiding geven. orden beslecht door een commissie bestaande uit een afgevaardigde van de boofdgroepeering «Zuivel. Vet ten en Eierenden kantonalen secretaris van de Na tionale Landbouw- en Vcedingscorporatie en een afge- aa-c mie van de melkerij. De afgevaardigde van de Hoofdgroepeering fungeert als voorzitter van deze com missie en vertegenwoordigt ze in al hare betrekkingen met de overheid en het publiek. Art 2 - Artikel 4 van het besluit van 17 Augustus IShO wordt vervangen door den volgenden tekst t Artikel 4 In uitzonderlijke en behoorlijk bewezen revaUen. mag de levering van melk vervangen worden door een overeenkomstige levering van melkroom, mits een speciale machtiging vanwege de hoofdgroepeering Art- 8 - Artikel 5 van voornoemd besluit van 17 Augustus H*40 wordt aangevuld als volgt: Hij dient het vervoer der zuivelproducten tusschen de in artikel 2 aangeduide inzamelplaatsen en de mel kerij in te richten. Indien er in verband met dit vervoer bijzondere moeilijkheden ontstaan, zijn de burgemeesters er toe ge- ouden ten verzoeke en overeenkomstig de aanwijzin- en van de commissie voorzien bij voornoemd artikel 2, het inzamelen der zuivelproducten in de gemeente in te richten on hiervoor, desnoods, de onontbeerlijke ver voermiddelen op te elschen. De door het reglement op de burgerlijke opeischingen voorgeschreven formalitei ten gelden niet voor deze opeischingen. Art 4 Artikel 17 van het besluit van 17 Augustus 1940 wordt vervangen door den volgenden tekst: Artikel 17 In elk inzamelgebied van een melke rij worden de vervoer- en inzamelkosten berekend vol gens de door de Hoofdgroepeering Zuivel. Vetten en Eie-en aangenomen tarieven en verdeeld over de to taliteit van de melk en van den room. geleverd door al de producenten samen, derwijze dat de kosten per liter melk of per kilogr room gelijk wezen voor al de pro ducenten van het inzamelgebied. De af te rekenen vervoer- en inzamelkosten zijn de werkelijke kosten. Toch mag de voorzitter van de Hoofdgroepeering «Zuivel. Vetten en Eieren» een ma ximumbedrag vaststellen, dat in de afrekeningen ten aste van de producenten wegens vervoer- en inzamel kosten niet mag overschreden worden. De voorzitter van de hoofdgroepeering mag ook een compensatie toestaan tusschen de perioden van groote en van ge-inge productie Art 5. Onderhavig besluit treedt in werking den dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt^ Het Belgische Roode Kruis heeft maatregelen getrof fen opdat al de noodlijdende krijgsgevangenen zonder «nderscheid. die zulks aanvragen, regelmatig pakketten met voedingswaren zouden kunnen ontvangen De formaliteiten die moeten volbracht worden zijn .tel eenvoudig Het volstaat dat de krijgsgevangene zijn familie, aan het Roode Kruis de reglementaire etiketten laat geworden 't zij door ze rechtstreeks aan den Dienst van het Pakket van den Krijgsgevangene. 211. Louizalaan, te Brussel, te zenden, 't zij door ze langs de plaatselijke Roode Kruisafdeelingen over te maken. Anderzijds, heeft het werk De Meter van den Krijgs gevangene dat door het Roode Kruis van België be stuurd wordt, een nieuwe uitbreiding genomen Meer dan 5-000 krijgsgevangenen, die een aanvraag aan bet Roode Kruis lieten geworden, zijn thans van een Me ter voorzien en het verder recruteeren geschiedt in de beste voorwaarden het aantal 10.000 dat wij noodig hadden, zal weldra bereikt worden. Het Staatsblad publiceert een besluit inzake uitkeé- ringen aan de gezinnen van militiepllchtigen onder de wapens gehouden, of teruggeroepen soldijtrekkende mi litairen. die wegens oorlogsomstandigheden van hun haardstede verwijderd zijn Hieronder volgen de be palingen Met ingang van 1 Januari 1942 maandelljksche uit- «eer ngen volgens gemeenten der 1' categorie. 2" cate gorie of 3 categorie. Hoofduitkeeringenvoor de echtgenoote van den mi- lita.r of voor de rechthebbenden van den militair en zijn echtgenoote: 670 fr. 605 fr. 550 fr. Uitkeeringen voor kinderen per kind beneden 21 jaar ten laste van den militaira) van het 1* tot en met het 4' kind 235 fr. 235 fr. 235 fr. b) van het 5' kind af en voor zoove zijn onderhoud en dat der volgende kinderen verzekerd wordt door den persoon die de eerste 4 kinderen onderhoudt 300 fr. S00 fr 300 fr c> van het 5» kind af. zoo zijn onderhoud en dat der volgende kinderen niet verzekerd wordt door den per soon fof de personen) die de eerste 4 kinderen geza- men k of afzonderlijk onderhouden 235 fr. 235 fr. 235 fr Het bedrag der bij artikel 3. par. 5 van het besluit van 31 Maart 1941 voorziene dagelijksche uitkeering wordt met ingang van 1 Januari 1942 op 5 frank ge il KT YPERSCHE 24-4-1942 VRAAGT 8, Lombaardstraat, YPER. Tel. 255. Het Staatsblad van 16 April kondigt het volgende besluit af Art 5 van de wet van 1938 luidde De 2 t. h bijdragen van de werkgevers dienen be rekend op basis van het brutoloon, in geld. eventueel vermeerderd met het gelijkwaardige van de nan den arbeider toegekende bezoldiging in natura. Voor de toepassing van deze beschikking >- ordcn cie door den werkgever verschafte huisvesting en kost ge schat als volgt 1' maaltijd (ontbijt van 's morgens) 1 iiank 2* maaltijd (bijzonderste maaltijd) 3 frank 3 maaltijd (avondmaal) 2 frank Huisvesting (per dag) 4 frank Wat het met drinkgeld betaald personeel betreft, dient de waarde van de aan te brengen zegels minstens 2 t- h te bedragen van de minimumbezoldiging door de diensten voor arbeidsbescherming en werkloosheid ge vestigd voor de derwijze bezoldigde arbeiders Dit artikel wordt thans gewijzigd als volgt Voor de toepassing van deze beschikking worden de dcor den werkgever verschafte huisvesting en kost ge schat als volgt 1« maaltijd (ontbijt van 's morgens) 2 fr. 50 c. 2' maaltijd (bijzonderste maaltijd) 3 fr. 75 c. 3" maaltijd (avondmaal) 3 fr. 75 c. Huisvesting (per dag) 2 fr. 50 c. Wat het met drinkgeld betaald personeel betreft, dient de waarde van de aan te brengen zegels minstens 2 t. h te bedragen van de minimumbezoldiging door de arbeidsambten toegepast voor de derwijze bezoldigde arbeiders. Art 2. Dit besluit treedt in werking den dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt Krachtens een besluit van 25 October 1941 van het Belgische Ministerie van Financiën mogen sedert 1 Ja nuari 1942 leveringen van zekeren omvang aan den. Belgischen Staat gedeeltelijk met schatkisteertificaten, in plaats van tegen comptant geld betaald worden. Dit besluit beoogt den omloop van de betaalmiddelen te beperken De ondernemer, die leveringen voor rekening van den Staat uitvoert, is er niet meer op aangewezen, zijn overschot aan geldmiddelen vrijwillig in leeningen aan te leggen hij is thans verplicht tot een bepaald be drag schatkistcertificaten in betaling te aanvaarden. Deze handelwijze wordt bij verordening van 30 Maart 1942 van den Militairen Bevelhebber in België en Noord- Frankrijk ook toepasselijk gemaakt op leveringen en dienstverrichtingen voor rekening van de Duitsche Weermacht en van andere in België gevestigde diensten Voortaan zullen dan ook bestellingen der weermacht in België naar onderstaande verhouding tegen comp tant geld, onderscheidenlijk in 3 5 schatkistcertificaten met 5-jarigen geldigheidsduur worden betaald Vorderingen tot en met 50)000 frank comptant. Vorderingen boven 50.000 fr tot en met 100,000 fr. 75 comptant en 25 schatkistcertificaten- Vorderingen boven 100,000 fr. tot en met 200.000 fr. schatkistcertificaten. Meerbedragen beneden 1,000 fr. worden eveneens comptant betaald. Vorderingen boven 200.000 fr 65 comptant en 35 70 comptant en 30 schatkistcertificaten. De Militaire bevelhebber in België en Noord-Frank rijk. heeft voor België een verordening uitgevaardigd, over het verbod ondernemingen op te richten en uit te breiden en over het stilleggen van ondernemingen. Het is bij par. 1 van deze verordening verboden, nieuwe nijverheids- of handelsondernemingen van om het even welken aard op te richten, het zakenbedrijf of het pro ductievermogen van zoodanige ondernemingen uit te breiden, filialen op te richten en stilgelegde onderne mingen te heropenen. De Chef van het Militair Bestuur of een door hem daartoe gemachtigde dienst kan uit zonderingen op deze verbodsbepaling toestaan Volgens par 2 kan de Chef van het Militair Bestuur, voor zoo ver de algemeene toestand van het economisch leven zulks vereischt. den omvang en den aard der exploita tie van bestaande ondernemingen en bedrijven aan een regeling onderwerpen en tevens bevelen dat nijver heidsondernemingen en bedrijven geheel of gedeeltelijk moeten worden stilgelegd. De Chef van het Militair Be stuur vaardigt de tot uitvoering en aanvulling van de verordening vereischte voorschriften uit Wie opzettelijk of uit nalatigheid in strijd handelt met de bepalingen van de verordening wordt met gevangenisstraf en met geldboete of met één dezer straffen gestraft. De verordening laat toe, de productie van ontbeer- lijke voorwerpen te verhinderen, ten einde de ter be schikking zijnde grondstoffen en bedrijfsmiddelen in de mate van het mogelijke voor de vervaardiging van pro ducten van vitaal belang voor te behouden Het zal thans eveneens mogelijk zijn. ten gevolge van het stop zetten van technisch zeer minderwaardig ingerichte be drijver.. op rationeele wijze gebruik te maken van grondstoffen en bedrijfsmiddelen en de takken van be drijf waar zulks gewenscht voorkomt, te ontlasten. Nochtans zal slechts om uiterst dringende redenen ge bruik worden gemaakt van de bevoegdheid om onder nemingen stil te leggen en ook dan zal vermeden wor den de getroffen personen onbillijk schade te berokke nen. Over het algemeen genomen schept de verordening een rechtsbasis voor een productieverhooging in de Belgische economie zij dient bijgevolg niet alleen: een Belgisch belang, doch levert terzelfdertijd een waarde volle bijdrage tot de regeling van het economisch leven in Europa Airt. 1. De gansche inheemsche productie van scheerwol van het jaar 1942 dient ter beschikking ge steld te worden van de textielindustrie, overeenkomstig de hierna bepaalde modaliteiten. Art. 2 Het is verboden inlandsehe wol. voortko mende van de productie 1942 a) aan andere personen te vervreemden, ten bezwa- renden of kosteloozen titel, dan het Belgische Syndikaat voor Inlandsehe Wol. te Brussel, dat uitsluitend gerech tigd is de wol der productie 1942 aan te werven b) te bewerken, verwerken, gebruiken, verbruiken of benuttigen, tenzij daartoe een vergunning van de Tex- tielcentrale werd bekomen c) aan den omloop te onttrekken door te weigeren ze te verkoopen aan voornoemd Belgisch Syndikaat voor Inlandsehe Wol, wanneer dit Syndikaat zich als kooper aanbiedt. Art. 3- Elke producent van scheerwol (schapen- houder) is er toe verplicht, binnen de vijf dagen na elke schering, aangifte te doen. bij het gemeentébe- stuur der woonplaats, van de juiste opbrengst van de schering. Art. 4. De personen welke niet vallen onder toe passing van artikel 3 hierboven en wol. voortkomende van de productie 1942. in hun bezit hebben bij den da tum van de invoegetreding van onderhavige verorde ning, zijn er toe gehouden, binnen de tien dagen na dezen datum, aangifte te doen bij de gemeentelijke overheid van hun woonplaats. Art. 5 Zoodra het Belgisch Syndikaat voor Inland sehe Wol aan personen die in het bezit zijn van inland sehe wol der productie 1942, zijn inzicht heeft be teekend om deze wol aan te koopen. dienen voormelde perso nen deze wol, behoorlijk ingepakt en met juiste adres aanduiding, in bewaring te geven bij de gemeentelijke overheid van de plaats waar de schering plaats greep. Ver van alle hulp, temidden van de velden, kan het gebeuren dat plots hoofdpijn U hindert, dat een aanval van koorts of van ver moeidheid U terneerdrukt Neem vlug een WIT KRUISJE" en dade lijk zult U weer Uw wandeling kunnen voortzetten. Het Ultt Kruis ÉS HOOFD- en TANDPIJN ZENUWPIJN - PIJNLIJKE MAANDSTONDEN - DUIZELIGHEID - VERMOEID HEID KOORTS - GRIEP - RHEUMATISCHE PIJNEN IN Allt APOTWEKfN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 10