nsr Biljart - Prijskamp Ontshg van Ad'unct-Po'itieeommisssris IEPERSCM KRONIEKSKE STAD IEPER CIRCUS-ME NAG ER IE Alex. Libot Zondag aanstaande 26 April in het Lokaal VICTORIA PALACE NIEUWE TREINEN HET VPKKSCHE 24 4 -1942 u> ns beantwoorden a*n zekere gededlarv3er her enen. Reeds zeer vroeg werd dit ([«dacht bij alle slag van schrijvers uitgedrukt. In de dertiende eeuw beeldde Albertus de Groo_ te een hoofd af met zeven gélocalisfeer^e Verin o- gena, Pieter Montagnana volgt zijn spoor jn 1491. Burton (1621) schreef Er zijn drié innerlijke /uuuigetj. zoo genoemd omdat zij uit,den .sr^edéj komen het gezond verstand, de fantasia e« de rhemorie. Het eerste zou in het voorgedeelte jder hersenen huizen^de verbeelding in het middenste en het geheugen in het achterste gedeelte. Zoo was tevens de denkwijze van Aristoteles en Mj werd gedeeld met weinig wijzigingen door de vijvefs dèr middeleeuwen. Lavater bouwde zijn theorie op, al de verza melde beginselen, die reeds door Pythagoras, Aristoteles. Baco e. a. waren aangenomen en er kend. Volgt ns hem is geen deel des lichaam* onver- t hill.g hals borst, spieren, handen, tot die dee- lendie het minst bezield zijn, zooals haren of- scn.ion in minderen graad. Al deze deelen zoowel ils de meer bezielde en kenmerkende oog, mond, neus. voorhoofd en kin spelen een gewichtige rol. De opgeteekende regels zijn uit menigvuldige waarnemingen opgemaakt en niet ontbloot ran nauwkeurigheid. i - Wij kunnen echter het gevoelen van Lavater in wijsgeerige redenen niet bijtreden. Voorzeker erkennen wij de overeenkomst, die er in het al gemeen bestaat tusschen de vatbaarheden eh'Vèr. mogens van den geest met de bewerktuiging der verschillende lichaamsdeelen. Wij verliezen ech ter niet uit het oog. dat deze overeenkomst dik werf niet plaats heeft. Het lichaam heeft inder daad zijn eigen leven het kan zijn vatbaarheden en afzonderlijke verrichtingen op een zoo over- heerschende wijze ontwikkelen, dat de invloed van den geest op hetzelve nauwelijks merkbaar is. Bovendien, daar de geest door zijn vrijwer- kend vermogen de zedelijke macht kan verkrijgen bij zijn handelingen alleen te zien op rechtvaar digheid en plicht, kan de mensch als zedelijk we zen, zeer verwijderd zijn van den toèstand, dien gelijkvormige organische trekken kenmerken. Ieder weet, tengevolge zijner inwendige bewust heid en van de vrijheid, waarvan hij in élk oogen. blik de proef kan nemen, dat deze of gene vorm der lippen, van de kin of van den hals, hem niet dwingt tot deze of gene daad wanneer men der halve waarnemingen aldus in zedelijke beginsels wil herscheppen, maakt men den vreèrhdsten mis greep, door voor oorzaak te nemen wat alleen uit. werksel is. 1 'J Het is wel mogelijk, dat Lavater met ££n hui- tengewone scherpzinnigheid en wdftrnemings- geest begaafd zij geweest, toch is het hem niet gelukt een wetenschappelijk stelsel te verwezen lijken hoedanig ook zijn wonderlijk talent moge geweest zijn. Zijn sterke intuitie, zijn èmphase en declamatiën daargelaten, blijven er geen tien regels over van zijn geschrijvel, dat niet dagelijks door de ondervinding wordt tegengesproken. Lavater's systeem heeft natuurlijk meer zin, waar het er op aan komt door de bewegingen van het lichaam en het gelaat, zooals tevens door het gebarenspel, de innerlijke gevoelens te vertolken. Maar het behoort tot de ongerijmdheden uit de hand bijv. de sterkte der zielsvermogens te willen bepalen. Wij kunnen wel aannemen, dat men op het ge laat, de oogen, den mond, het voorhoofd zekere karakteristieke lijnen vermag te ondekken, die wellicht een genie van een idioot onderscheiden,, maar men mag zich in elk geval daarop niet ver laten. De drank is vaak beter dan de flesch, die hem bewaartlaat de gelaatkundigen maar raas kallen over de heerschende harmonie vatj phy- sieke en moreele schoonheid, wij houden hei Vóór zeker, dat ondeugv en dwaasheid wel eens samen, wonen in een schoon lichaam. Hoe dikwijls daa rentegen hebben menschen, in dat opzicht door Moeder natuur stiefmoederlijk bedeeld, bewijzen geleverd van ware zielsgrootheidLavater ge raakt nog meer uit het spoor, wanneer hij de vrouwen naar het uiterlijke beoordeelt. Hij kan al zijn waarnemingen dienaangaande niet aan het papier toevertrouwen, zegt hijook is het verre ha geen lof of liefelijkheid, die hij haaryporbe- houdt. Zijn de.vrouwen dan minder geniasQQp deugdzaam, omdat ze zwakker zijn en minder uit gesproken organen bezitten? Zijn' ze daarom meer te misprijzen Zulke vragen dient men niet eens te beantwoorden. •*- Wij willen het werk der gelaatkundigen niet storen zoolang ze een loffelijk en nuttig doel na streven, maar we zullen ze bekampen als ze be weren, dat een persoon met bepaalde kenteekeneri noodzakelijkerwijze een bandiet of een mporde- naar is, dat zulks te lezen valt op zijn gelaat en dat het onwrikbaar vaststaat. Dan kunnen en mo. gen wij deze leer niet aannemen, die ons in de armen van het onvermijdelijk noodlot werpt. i Op zijn verzoek is de heer Van Sevenant C-. ontslagen uit zijr ambt van adjunct-politiecommissa.ls der s'.ad Yper Hij is gemachtigd om den titel van zijn ambt ee.shalve te voeren. WAT JWJLT GE WORDEN? Ik'herinner me nog steeds dat. toen ik klein was en iemand mij vroeg wat ik zou worden, die vraagstaart zóOVeel maal een verschillend antwoord kreeg als hij de vraag stelde Zag ik een treinwachter (en dat zag ik dikwijls, geloof mij dan zoii ik treinwachter worden Snelde een auto mij langs de baan in vliegende vaart voorbij, dan Zou ik chadffeur worden. Kwém een elec- triekei ergens een herstelling doen in ons huis, dan stond ik den man een heeïen namiddag op de handen te zien en was ik weldra tot de overtuiging genomen dat dit" het interessantste baantje was dat oo God? aarde bestond Het schilderen vond ik al even aangenaam en ik hèb nog steeds de herinnering aan een braven schil der uit leper die verzot was op kleine jongens en mij spoedig in de gelegenheid stelde mijn liefhebberij ro beproeven, door mij een potje verf te bezorgen. Daar mede bestreek ik dan alles wat ik had zoo overvloedig dat ik het er achteraf met de nagels kon aftrekken. Brave man 1 Onlangs stierf hij en ik ben groot ge worden. fk glimlach om wat ik toen vertelde Sedert dien is daar al veel gras overgegroeid en zijn al veel gedachten en idealen door mijn hoofd gegaan, die met de jaren ook wat ernstiger werden Maar die ionge ver langens waren de. eerste bloemen, die in een tuin groei den Ze sj. faken van den bodem waarin ze gegroeid waren en van wat er later zou komen IK WORD VLIEGER! Het interesseert den lezer wellicht weinig vie en wat il: ben wat ik al verlangd, gevoeld en gedroomd heb En het is ook maar om hen te beduiden dat rre in hot kind reeds den lateien mensch herkent dat ik deze persoonlijke herinneringen vertel. Door deze zelfkennis geleerd, ondervraag ik nu dik wijls kleine jongens wat zult ge worden Kinderen blijven steeds dezelfde. Men krijgt de meest uiteen- loopende antwoorden en -hoe jonger ze zijn, hoe dikwij- ler ze veranderen van gedacht. Maar de meesten wilien toch iets met de techniek te maken hebben Mekanieker, eiectrieker en zoo meer be koren het veelvuldigst hun hartjes. Enkelen tijd geleden hoorde ik een moede: een uur aan een stuk over haar zoont e vertellen (moeders kun nen dat!) En als ge hem vraagtWat zult ge worden, dan antwoordt hijvlieger Vlieger worden We ken nen er verscheidene die dat zeggen. En we moesten glimlachen Want dit herinnerde ons veel. Het vliegen is aan de orde van den dag In dertig jaar heeft het de wereld stormenderhand ingenomen en is, naar de vaststellingen van de huidige militaire ex- perten, geworden een doorslaggevend wapen in den modernen oorlog Enkele tientallen jaren geleden waren er nog ln gansch dé wereld eenige koene pioniers, die hier en daar ver spreid proeven namen met vleugels, die ze zich van pa pier en bamboehout hadden vervaardigd. DE LUCHTVAART NOG STEEDS IN VOLLE ONT WIKKELING. Heden spreekt men van honderd, van duizend en tien duizend vliegtuigen alsof het een kleintje ware Ze stijgen tot tienduizend meter hoogte, bereiken snelheden van zeshonderd kilometer per uur en leggen in één vlucht afstanden van meer dan zesduizend kilo meter af, Ze tillen verscheidene duizende kilos en vóór den oorlog sprak men reeds van vliegtuigen die meer dan honderd passagiers zouden vervoeren. En dan die prachtige reeks van records op alle mante ren, oceaan- en pool- en woestijnvluchten, de geschie denis van de moeizaam tot stand gebrachte lu-chtlijnen. Het kon niet anders of dat moest cp de jeugd haar betooverende, uitwerking hebben. Daar kreeg ze nu in eens genoeg gelegenheid tot techniek, avontuur en rei zen. En die eeuwige schoonheid waarin de vlieger leeft. Waarin is meer schoonheid dan in een elegant modern vliegtuig, wiens motor op een vlak groen vliegveld staat te draaien dan in de wolken die doorvlogen worden, dan in het landschap dat steeds onder u voorbijschuift De oorlog heeft daar den definitieven ^toot aan gegeven. Reeds voordien was de luchtvaart tot een geweldig iets uitgegroeid. Maar we zagen toen reeds hoe ze nog maar in 't midden van den weg stond of nog niet We schre ven het reeds vijf jaar geledendat het tot iets gewel digs in de wereld zou uitgroeien, dat ten slotte gansch de jeugd en alle menschen de grootste belangstelling zou inboezemen- Al onze voorspellingen zijn waarheid geworden. ZICHZELF OVERTREFFEN. Meer dan ooit staan de jongeren belangstellend tegen over het vliegwezen. En ik herhaal hetwe staan nog- maar halfweg. De nieuwe tijdenhebben een nieuw geslacht ver wekt Het harde geslacht dat moedig en, manhaftig Is, waardig van de mannen die op vleugels van papier en bamboe een bijna zekeren dood ingingen om een grootsch ideaal te volgen. Dit geslacht heeft de stoutste droomen. Het wil. zooals de schoonste menschen het steeds gewild hebbenzichzelf overtreffen Is het niet zichzelf overtreffen dat de mensch doet in zijn verwezenlijkingen op luchtvaartgebied De natuur gaf hem beenen, waarmede hij gedoemd scheen voor eeuwig zich aan niet veel meer dan 5 km. per uur voort te bewegen. Hij wist daar al spoedig iets op te vinden. Eerst was het een boot. dan een slede Spoedig werd het wiel uitgevonden en dan verschenen karren. Daarbij werden de dieren van pas gebracht om ze ervoor te spannen. En later verschenen de treinen en dan de vliegtuigen. Door de zwaartekracht scheen de mensch voor altijd verplicht op de aarde te bijven. Na lang zoeken ge lukte hij ook dien band te breken: eerst door ballons, dan door bestuurbare ballons en eindelijk door de uit vinding die hem het voorrecht der vogels gafhet vlieg tuig. Het schi'nt iets boven zijn natuur te zijn en toch Is het zoo menscheliik. Het is de eeuwige dualiteit die in hem leeft. Het materieele gedeelte in hem. zijn lichaam, stelt paal en perk. Doch zijn ziel staat boven de materie en weet deze te dwingendaardoor bestaan geen on mogelijkheden meer. NA DEN OORLOG. Deze ove 'winningen op de materie blijven dan ook niet enkel als parelen in de kroon van de menschen die ze hebben verwezenlijkt, doch in de kroon van den mensch tout court. We mogen er allen op bogen, omdat het de menschelijke natuur is die ze mogelijk heeft ge maakt en wij allen die natuur bezitten. Het zou dan ook moeten zlin dat wij allen de gelegen heid hebben ervan te genieten. Doch ook hierin is het voordeel ervan dikwijls de ri'ken voo-behouden. Hoe- velen van deze jongens, die wij reeds zoo dikwijls hoor den zeggen ik zal vlieger worden zullen het werke lijk kunnen worden Nu schijnen de kansen wel eenigs- z!ns te verbeteren. Na den oorlog zullen wij waarsch'in- lijk een eigen vliegwezen hebben en zeke- en vast krij gen wij ons deel bli het uitbaten van de luchtlijnen die Europa in al'e richtingen zullen doorkruisen. En dat zal al heel wat anders zi'n dan vroeger. Niemand kan zich er een juist gedacht van vormen hoe het vliegwezen er in den komenden vrede zal uitzien. Daarvoor neemt de militai-e kant van het vraagstuk thans aller aan dacht in besiag, en blijft er geen tijd meer over om haar organisatie voor dezen tiid oo touw te zetten. Doch het is meer dan klaarblijkend dat ze ook dan een veel grootere uitbreiding zal nemen dén dit vroeger het geval was. OP WAT WACHTEN WIJ Vroeger moesten duizenden luchtvaartliefhebbers hun u'ibm-c «TU> <r BEZOEKT DE MODERNE ti;c 'too Mirn Jgfauj met zijn prafchtig afwisselend -programma van kunsttalent en plezier en waarin ook -zal optre den de vermaarde leeuwentemmer Kapitein J1M. Verders onze echte CIRCUS-CLOWNS, die den clrk, zullen doen daveren van het lachen niemand zal zijn avond beklagen'!,", Openingsvoorstelling: ZATERDAG 25 APRIL. VerdersZondag, Maandag en Dinsdag, k telkens te 19 uur. Ook Zondagnamiddag, te 3 uur. Voorstelling met volledig programma. Voor verdere reklame gaat zien aan den circus Het Bestuur Alex. LTBOT dUWWWHHWIKHIIKHHWHUMfHHMI» enthousiasme laten verloren gaan. Aan vliegen viel er bij ons behoudens voor enkele uitverkorenen niet te denken. Bij elk examen voor de militaire luchtvaart speelde^hetzelfde tooneel zich af: honderden candlda- ten dorigen mede voor een tiental pjaatsen. Het zweef vliegen werd absoluut niet aangemoedigd ep om met burgerlijke motorvliegtuigen te ylig-gen moest.mén rijk zijn. Doch als de best geschiktsten wel hun doel zullen be- reiken. blijft het niettemin waar dat niet iedereen het vliegen als beroep zal kunnen uitoefenen. Ook het aan tal liefhebbers zal sterk toegenomen zijn. want de enor me 'belangstelling, die de oorlogsgebeurtenissen,voor de luchtvaart gewekt hebben, zal veel nieuwe roepingen .uitgelokt hebben Daarom zal het zweef- en burgerlijk motorvliegen een groote uitbreiding nemen Waarom dan zouden wij die den tijd en gelegenheid ertoe hebben, vermits we niet meer aan dezen oorlog deelnemen, deze toekomstige ontwikkeling niet voorbereiden Vóór den oorlog had eens in onze stad een luchtvaart tentoonstelling plaats. Er was zeer veel belangstelling, men sprak er van clubs in te richten en men sprak zelfs van eenvliegveld voor leper. Of daar allemaal vegl van over gebleven is, weten we niet We denken eerder van neen. En de oorlog heeft natuurlijk alles stilgelegd Waarop wachten we nu We hebben tijd en gelegen heid genoeg Natuurlijk kan er nog geen spraak, zijn van werkelijk vliegen, zelfs zweefvliegen is nog niet toege laten. Maar men kan reeds de belangstellenden groe- peeren. Men kan reeds het luchtvaartprobleem bestu- deeren. Ook haar techniek kan men aanleeren en waar om zou men géén studies maken van de rol van het luchtwapen in dezen oorlog DE KLEINE LUCHTVAART. Er is ook nog iets anders. In het jaar 1935 werd bij ons een nieuwe liefhebberij ingebrachtde Kleine Luchtvaart. Dit is het vervaardigen van kleine vlieg tuigen die men daarna laat vliegen. Zeer ten onrechte werd deze sport (want dat is ze werkelijk) door den oningewijde als kinderspel beschouwd. We kunnen ten stelligste verzekeren dat het alles behalve een spel is 'Ve hebben het persoonlijk gedurende verscheidene ja ren beoefend en we weten heel goed dat er' zeer. veel kennis en vaardigheid voor noodig is. Het waren overi gens meestal groote menschen die er zich mede bezig hielden Men moet ten volle vertrouwd zijn met de lueht- vaarttechniek, die nu eenmaal dezelfde is voor groote en kleine vliegtuigen. Sommige liefhebbers brachten het tot buitengewone resultaten. Weten de lezers dat dergelijke kleine vlieg tuigen soms verscheidene uren vlogen, dat de naam en het adres van den eigenaar er moest op geschreven wor den voor het geval het niet meer kon gevolgd worden, en dat dikwijls groote vliegtuigen hen volgden Som mige vliegtuigen waren met een naphtamotor uitge rust die tot 1/5 of 1/3 van een P. K. ontwikkelde- Wie zulke kleine wonderen kon vervaardigen, was al een knap technieker. Waarom zou deze interessante sport niet weerom be langstelling genieten Het Is een uitstekende voorbe reiding op zweefvliegen en motorvliegen. Wie vat dat aan De onderwijzers zijn daar speciaal op aangewe zen. Is er iemand uit onze scholen die met een groep grootere leerlingen de hand aan het werk slaat Dan zal men kunnen spreken van actieve luchtvaartgezind heid. - Fernand DE BRUYN- om 2 uur, GROOTE VOOR PRACHT BEKER Poperinghe-Yper (Club «Vermaak na Arbeid») De navermelde treinen, die uit hoofde van de vorst afgeschaft werden, wrrten terug in gang gesteld sedert MAANDAG 30 MAART 1942. Trein 643 Brussel (Zuid) 12 50 Oostende 15.SI, rijdt opnieuw alle dagen. 644: Oostende 11 00 Brussel (Zuid) 13.47 rijdt onnieirw alle dagen. 611: Brussel (N.) 10.40 Gent (St Piet.) 12.47. 616: Gent (St Piet 1355 Brussel (N.) 1600. 660 WDenderleeuw 6.40 Brussel (Groendreef) [7.38. 579 W: Brussel (Groendr.) 17.40 Aalst 19-48. 551Zotteeem 6.09 Korlriik 7.27. 560Tusschen Kortrijk 11.30 en Zottegem 12.53. Een tweede reeks reizigerstreinen, die uit hoofde van de vorst afgeschaft werden, werden terug fn gang ge steld sedert MAANDAG 20 APRIL. Trein 641Brussel (Zuid) 9.15 Gent (St Piet.) 10.05. 646: Gent (St Piet.) 17.00 Brussel (Zuid) 17.47. 580 W Roe«elare 6 40 Brosse' (Zuid) 8.45. 1512 W: Li'htervelde 17.12 Adinkerke 18.27. 1507 WAd'nVcrke 8 35 L'chtervelde 9.42. 1436 W Koririlk 16.30 Tourna! 17 35. 1441 W: Tournal 19 26 Kortrijk 2022. De andere navermelde tr?'nen, die uit hoofde van de vorst afgeschaft werden, evena's de tremen di© voorkomen op het bericht van 25 Januari, blijven af geschaft Trein 1469 (Maandag) Koririlk 13 40 Roe«eiare 14.10. 1470 (Maandag) Roeselare 14.20 Kortrlik 14.50. 573 Brussel (Noord) 19 35 Zottegem 21.18. 560Zottegem 12.54 Brussel (Noord) 14.30. N. d. R Noe andere 're'netv werd©» terug Jn d'enst gesteld. Wij verm©'don slWn de w'Givmgen op de lij nen die onze streek bijzonder aanbelangen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 2