Z i e S m i s s e 4U.ÉRHANDE Vereeniging van Schoenmakers en Schoenhandelaars, leper HANDBOOGSCH5ETINCEM BERICHT ZOND A CRUST De Apotheek van M. VANDAMME, Rijselstraaf is alleen open op Zondag 26 April 1942 Hoe Rosa Yper verliet St jozefs Kerk der Carmelieten, leper BEDANKING HET YPERSCHE 24 - 4 - 1942 YPER. Velodieven gesnapt- Verleden week Vr) (tig. om 11 u 's morgens, plaatste de genaamde Viai August. van Yper. zijn rijwiel tegen den gevel van hét idiis bewoond door zijne schoonouders in de O L. Vrouuj- -dtraat dpiclr; terwijl hij daar 'binnen was, kwam daar plots eerfvréemde persoon haastig iuingeloopen' die. de verlaten velo ziende, er zonder aarzelen op sprong en ermede naar de RijSelstraat in de richting der Groote Markt wegreed Gelukkiglijk' werd zulks bemerkt door een anderen wielrijder die. na den bestolene van het gebeurde verwittigd te hebben, den diet achterna zétte. Deze laatste reed den Zonnebekesteenweg op. doch zich achtervolgd ziende, wierp hij gekomen aan de Lf- gywijk. het rijwiel ten en vluchtte al over de velden- weg in de richting van den Meenensteentw,. waar hij. buiten de wete van de bewoners, een huis binnen sloop en zich er op den zolder verdook. De achtervol ger walton nochtans, samen- met den ïntussenen bijge komen eigenaar vbn hef ^estöletliimjwiel, opida hie!?u ttlijven zitten én beiden konden, aizoo den diet van uit 4'jne schuilplaats halen en hem ten politiebureele op leiden - Hier bleek men te doen te hebben met een zekere Du quenne Fernand. van Ansegem. die aan de tramstatie van Yper. door aldaar van dienst zijnde tolbeambten in overtreding genomen werd wegens het onwettig er voer van een hoèvt eilieid tabak die hij in een valic-; bij z;ch droeg Daar was het hem, gelukt, gebruik makenoe van een oogenblik onoplettendheid der tolbeambten, iirh ui' iv voeten te maken, en langs het Esplanade plein te ontkomen. De tolbeambte, die hem achterna geloopen was, had nabij de rijkswachtkazerne het spoor van den gevluchte verloren, op het oogenbuk dat deze zooals hooger gezegd. daar in de dichtbij gelegen O L Vrouwstraat met de velo van Viaene verdween Du- quenne had gehoopt met deze geleende velo des te gemakkelijker te ontkomen, doch het was juist deze on geoorloofde ontleening die hem in de,handen der politie leverde Zaterdag laatst, rond 4 uur namiddag, plaatste Hosten Roger belastingsbqdlende te Yper, zijn fiets aan den gevel van het huls van M Noyez Trophin, in de Kïjselstraat Opeens bemerkte hij, door het venster, dat een jongen met zijn rijwiel wegreed Met de velo van M. Ncyez -snélde de benadeeligde den jeugdigen dief achterna, die spoedig kon gevat worden. Deze im mers sloeg, tot zijn verderf, de Sb Catharinastraat in, 'een klein zijstraatje zonder uitweg, en zich verloren ziende, wierp hij er de velo weg en liep zich verschuilen tussohén de' houtstapels op den koer van den meubel maker Déhaene, waar het een kinderspel was hem te ontdekken. Tegen den jeugdigen velodief. de 15 jarige Bolle Victor van Dixmude werd proees-verbaal opge steld Brand- Zaterdag avond omstreeks 8 uur. werden de pompiers van Yper door het noodsein opgeroepen Op de spoorlijn Yper-Roeselare. tusschen de Krulskal- sdjdè en het Begijnenibosch. was een met strooi geladen spoorwegwagen in brand geraakt Zoodra zulks bemerkt werd' haakte mén den wagen af en werd de brandweer verwittigd, die met haar materiaal ter plaats snelde en met -behulp van het water eener nabijgelegen beek den brand bluschte. Gansch de vracht strooi nochtans ging in de vlammen op en ook de wagen was beschadigd Roomdiefsta! -*■ Den laatsten tijd werden in de cam pagne van Mevr W- Albert Ancion. gelegen Mèenen- steemveg. één-"aantal esschenboomen afgezaagd en door de dieven meegenomen. De huisbewaarster, die zulks vaststelde., diende een klacht in bij cie politie, welke een onderzoek opende HOUTHEM Eeremis. Zondag laatst heeft de E. H. Alb. Leterme alhier zijn plechtige eeremis opge- dra gen Biel schoooe plechtigheid, welke te. 10 u 30 plaats had.' werd door een overtatrljke menigte bij gewoond KOMEN. Aardappéldieven gevat. Bij den land bouwer P Couchez. uit Quesnoy. werden faOO kg aard appelen gestolen Bij het onderzoek door de rijkswacht ingesteld vond men een brieventasch met eer) eertzel- vigheidskaart op naam van den 21 jarigewA rjLah-ousse die hierop aangehouden werd en ten slotte, na langdu rig-onderhoöf." bekennen moest dat hij 'samen met zijn schoonvader in tweemaal elk 4 zakken aardappelen bij Couchez gestolen had-. Bij den schoonvader, die eveneens in hechtenis genomen werd. ontdekte men een ■hoeveelheid van ongeveer 500 kg aardappelen. rto-BECELAERE. HoeUderdiefstalTen nadeele van den landbouwer Omer Vanderhaeghe, wonende Zuid- hdek. werden in den nacht van Maahdag op Dinsdag een twintigtal hennen ontvreemd BOESINGHE. Konijnen ontvreemd. Hit de ko- nijnenkweekérij van Jules Willemans, varkensköcpman. 'bij de Brug. werden an -den nacht van' Maandag op Dins- idak 40 kbnijnen gestolen van de -60 die zich daar be vonden:- y JP,ASSCHENDALE. Ten bate van Winterhulp. Óp Zóiidag 26 dezer te 17 u-Jn het patronaat alhier, optreden van den wereld be roemden Hypnotiseur WIE- LOCKX. Het zal een voorstelling zijn met zeldzaam mooie verrassingen Prijzen der plaatsen 10. 8 en 5 frank. Kaarten te verkrijgen bij Meester Vanneste. druis Gezien er geen belangrijke dagorde is. is de vergade ring van 2®° dezer afgelast HET BESTUUR STAANDE PERS Zondag 26 April 1942 Om 14 l uurWESTVLETEREN, ST SIXTUS Opper- vogel 80 frTwee zijdvogels, elk 40 fr.; Twee kallen, elk 30 fr-. Alle vijftal een primé van 15 fr.: Kleine vogels 10 fr. Inleg 13 fr. 50. Maandag 4 Mei 1942 Om 15 uurYper-Willem Teil. Inleg,25 fr De Prokureur des Koriiftgs bij de Rechtbank van 1» Aanjeg ,te leper heeft de eer ter kennis van het pu bliek te dragen dat de genaamde VANCOILLIE Lco- Alfons, zander beroep, geboren te Passchendale. den 13 April 1883. zich zeggende van Canadeésche nationaliteit, aoon van Desideer en van Parmentier Maria, wonende te leper. Maarschalk Haiglaan. 50. vóór hem, den 21 Februari 1942. eene verklaring van keus tot de Bel gische nationaliteit gedaan heeft. De Prokureur des Konings doet. overeenkomstig met artikel 10 der wet van 15 Mei 1922. een onderzoek over de geschiktheid van den yoorgenoemden verklaarder De personen die opmerkingen, inlichtingen of tegen werpingen uit te drukken hebben wegens de gemelde vaderlandskeus. mogen ze doen gelden door tnsschen- kiomst van den Heer Politiekommissa ris van leper, tot den 1 Mei 1942 leper den 20 April 1942 De Prokureur des Kontngs. (get J H CHRiSTIAEN Rosa SluyveiViieeft oJ^-verLatAv* d 4 Binst de ontzetting der oorlogsdagen van 1940 werd er in het O L Vrouw-Gasthufs te Yper een elfjarig meisje binnengebracht, doodelijk gewond en zoo deer lijk en na een paar dagen was het overleden AjTP kind! zoo te mreten sterven, ver van huis. in e'èn vreemde stad I Wie kon er in de drukte van die kom mervolle dagen aandacht schénken aan dit schamel vluchtelingske, dat daar uitgebloed en bleek te sterven l.ag En toch Die kleine gekwetste daar midden die andere gekwetsten en stervenden, was toch zoo heel anders: zoo verduldig in haar vreeselijk lijden, zoo hart roerend in die innige verzuchtingen tot Jezuske. tot O. L. Vrouw en tct Trezeke. zoo wonder-diepe oogen, zoo'n vredevolle glimlach naar de naderende dood waarin de zekerheid sprak van een beter en onsterfelijk leven. o Dit-stervend kind Rosa Stuyven, 'net een onuitwischr baren indruk na bij de Priesters en de Zusters die het bijstonden Men zal nog spreken over dit kind zei er eene. En zoo was't Er werd een boekjen over geschre ven in September 1941 dat werd zoo geerne gelezen, dat er na enkele maanden reeds een nieuwen druk moest verschijnen, "t Locpt door ons Vlaamsche land als een -blijde mare Een meesterwerkje dat deugd doet aan onze kleinen... en waarom niet aan de grooteren Wij hoeren er weer de les van O L. Heer Zoo ge niet wordt ais kleine kinderen, zult gij het Rijk der heme len niet binnengaan. Dit kleine slachtoffer van het gruwzaam oorlogsspel der groote menscnen wijst ons den weg naar ware vrede en vreugde in'de liefde tot God en tot malkander Intusschen bleef Rosa begraven op het stedelijk kerk hof- Een blauw kruis tusschen andere kruisen in, en toch weer zoo heel anders, met dit sprekend opschrift God nam het offer aan van Rosa-Maria Stuyven, toen ze zich zelf gaf voor het behoud van de haren Geboren te Blauwput, 17 Juli 1929. en overleden ,e Yper. den 3 Juni 1940.» Wie dit las moést even stilstaan en na denkend mijmeren en wie er meer van wist. naderde eerbiedig tot het graf orn er een gebed te prevelen tot dié jeugdige heldin van naastenliefde Zoo kwameri 'ér 1 eenvoudige kinderen, moeders met haar kleintjes, vrome kloosterlingen en priesters, gansche schoolgroepen- Doch., n». s.taat dat biayw kruisje daar-niet meer het kostbaar Hikje is weg Rosa Stuyven heeft Yper verlaten. Woensdag 15 April, ontgraven, werd zij verleden Dinsdag 21" cvèrgebracht naar haar geboortegrond. Waar zij voortaan zal rusten in hét praalgraf op hét kerkhof der Park-abdij te Heverlee De genegenheid én de bewondering waarvan Rosa het voorwerp is-'j^r onze stad en streek, werden bij die gelegenheid. Maandag .20 April, openlijk en luisterlijk betuigd, 't Was een ware huldedag Yper en Rosa Stuy ven waardig Een blijde lentedag, met zacht en zonnig weer In den vroegen namiddag trekken groepen school- kihdéren naar -het kerkhof om er aanwezig te zijn bij de afhaling om 2 uur en het lijk vandaar te begeleiden "Wat een wondere lijkstoetEr hangt'niet zoozeer rouw of treurnis ovér maar eerder vrome vreugde en inge houden jubel 't Lijkt veel meer een blijde inhaling, dan de afhaling van een doode Vooraan, al» een zegfeteeken wordt het blauwe kerk- bofkruisjeJigbdragen met zijn treffend opschiftals een ZégevLag AH de levensspreuk vang deze kleine heldin en dappere- krüistochter f Na Rosa's kruisje, het Kruis van Christus, een stra- lend process:'ekruis als een standaard opgeheven, tus schen twee kandelaars. Vóór de lijkkoets stappen .met ingetogen eerbiecj Eerw. Heer onderpastoor Maes en .zes seminaristen in roket. Er achter volgen de vader van het gezegend kind. en nevens hem Eerw Pater Ra phael, Karmeliet, organisator der plechtigheid en Eerw Pater Jongen. Montfortaan. Resa's levensbeschrijver na hem haar oom en een neef, en verder nog vrienden van Rosa, groote en kleine. Langs weerskanten wordt de lijkkoets begeleid door schoolkinderen in rijen van vier Zoo trekt de stoet in een stemming van stille vreugde door de zonnige straten der stad. naar de kerk der Eerw Paters Karmelieten waar de huideplechtigheid rond 3 uur begint. Aandoenlijke onvergetelijke stonden. Bij den ingang der kerk wordt het eerwaardig lijkje met de gewone gebeden verwelkomd door den Zeer Eer waarden Heer Deken, bijgestaan door Zeer Eerw. Heer Principaal, die Rosa heeft berecht en door Eerwaarden Heer De Mey. onderpastoor te Boesinge. in wiens fami lie zij tijdens de vlucht had verbleven te Rumbeke Onder het zingen van een jubelend <t Laudate pueri DominumKinderen looft den Heerwordt de kostelijke kist vooruitgebracht. om-geven door zes en-gel- kes, twee aan twee in 't wit. groen en roos. Heel de plechtigheid- door blijven zij in- engelachtige houding ge knield naast de kist van haar geUefd zusje, die in 't sanctuarium zelf opgesteld is. De drie priesters knielen voor het altaar en de zes seminaristen aan de twee zijkanten. De kerk is letterlijk bom- volgepropt door de menigte menschen die toestroom den vol geestdrift en eerbiedige nieuwsgierigheid. Dé middenbeuk is veel te klein om al die talrijke school kinderen te bevatten; het oksaal is er ook door ingeno men en nog is er plaats tekort. Er straalt blijde fierheid op hun gelaat om de eer die bewezen wordt aan hun zusterken datin liefde en lijden zoo'n heerlijk voor beeld is voor kleinen en grooten. Schoon om 't aan schouwen. troostvol en hoopvol, als het beeld van een veelbelovende nieuwe jeugd fcn nieuwe toekomst Doch de ouders en volwassenen zijn al even talrijk en geest driftig Zij verdringen zich in de zijbeuken, in alle mogelijke en onmogelijke hoeken en kantenin de biechtstoelen, op de zijaltaren, langs den communiebank, en drommen nog gedurig vooruit. 1800 gedachtenissen worden uitgedeeldeenvoudige sanctjes met een fijne foto van Rosa en een korte levensschets- Het kinderkoor laat zijn stemmige opgewekte loflie deren weergalmen Jesu dulcis ter eere van 't Kind'e Jezus; Salve Regina voor O. L. Vrouw, en «Jesu corona ter eere van H Trezeke, de beste vriendin van Rosa, 't Klinkt zoo helder en hemelsch uit die zilveren kinderstemmen, dat de ziel er bij zindert van zaligheid Zoo moet de w35omSgïwH<ïer engelen weerklopKen hebben in "dé hetnefiaJeh toert Ross"- reine ziel er Hm» Intredd dééd Nog trilt er een stille nagalm van net Laatste liet! in de gewelven, als Zeer Eerwaarde Heer Deken in den kansel verschijnt voor de lijkrede Meesterlijk in haar eenvoud en. gemoedelijkheid; zoo aangepast en bevatte lijk voor de jeugdige toehoorders Zij lulstefen met a, hun aandacht en willen niets verliezen van die vader- lijk^j ^gloedvolle en ontroerende woorden waarin Zeer Eerwaarde Heer Deken hun het voorbeeldig leven en Stichtelijk overlijden van Rosa verhaalt Vooral steunt hij op haar, innige godsvrucht tot Trezeke en de vurig heid yan haar eucharistisch leven Een ideaal, een stra lend voorHeëld voor kruistochters en alle kinderen Eenige warme woorden tot de ouders wijzen in Rosa op de vvyghien van een echt-christelijke opvoeding Voor velep is het eer. verrassende openbaring; allen dra-gen er in hun ziel een weldoenden indruk van mee Een kunstige weergave van het vruchtbaar offerleven van Rosa wordt ons daarna toegezongen in het slotlied «Rozenblaadjes» gedicht van kleine Teresia dat Ro- zoo gaarne zong en zoo heerlijk beleefde .Na .dae aandoenUjke huideplechtigheid wordl net lijkje overgebracht naar O L. Vrouw-Gasthuis, nog vergezeld-door die zes zedige engelkes. en een neelen stoet. De Eerwaarde Zusters zijn gelukkig en fier de kleine Rosa, die zij zoo liefdevol opgenomen hadden en die hur, zoo gesticht had in haar geduldig lijden en zalig afsterven weer in hun midden te mogen ontvan gen In de kapel blijven zij waken en bidden bij de kist. die midden licht en bloemen troontvol eerbied en vereermg nu het den Heer belieft dit nederig kind. dat zoo edelmoedig deelnam in het kruis van Christus, te laten deelen in zijn verheffing en heerlijkheid Gedurig komen er nog talrijke geloovigen bidden, kinderen er volwassenen, die de gelegenheid niet hadden bij de plechtigheid tegenwoordig te zijn, of nog eens wilden bij Rosa zijn. en nog iets willen zeggen of vragen, en maar geen afscheid kunnen nemen, 't Is een echte pro cessie in de straat- die heel den avond blijft duren tot rond 8 uur 'S Anderendaags in den mórgen verliet Rosa de stad van haar overlijden, terug naar haar geboortedorp Rpsa Stuyven heeft Yper verlaten Maar al iiaar vriénden en bewonderaars van het Ypersche blijven een zalig aandenken bewaren van dezen onvergetelij- ken huldedag. In hun kerkboek en thuis op de schouw blijft Rosa's beeldje prijken, als een lichtend voorbeeld voor onze kleinen, als een vredige glimlach in deze woe lige tijden, piep in ons hart leeft de onsterfelijke her innering aan dezen engel van liefde, vrede en' vreugde Yper vergeet Rosa Stuyven niet en nooit Rosa vergeet Yper niet. "Wij zullen ondervinden dat zij onze stad en streek niet verlaten heeft en nooit veriaten zal. Broederschap van 't Heilig Kind Jezus van Praag Vierde Zondag Te uur, gediaiogeerde communiemis voor de kin- dérèn' en hunne ouders. Te 3 i uur, maandelijksche vergadering De kinderenalleen, die hunne medalie aan hebbers krijgen een bon. Mijnheer en Mevrouw Maurice Constandt-Van Robaeys: Mijnheer en. Mevrouw Raoul Van Robaeys-Lagrou Mijnheer en Mevrouw Albert Angillis-Van Robaeys De familiën Desmarets en Van Robaeys. danken, langs dezen weg. de vrienden en kennissen voor dé innige blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van Mevrouw Gaston VAN ROBAEYS geboren Marie DESMARETS hunne teergeliefde moeder, schoonmoeder en bloedver wante en voor hunne tegenwoordigheid op den lijk dienst. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 26 APRIL, om 8.30 uur, in de kerk der E P Carmelieten tot zielelafenis van r- 13 Jufvrouw Marie PINTE (3454) Vrienden "'en kennissen worden uitgenoodigd éfe ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden óp ZONDAG 26 APRIL, om 8-30 uur, in Sint Pieterskerk tot zielelafenj? van 'teer Henri BAILLEUL en zoon <3484) Vriegiden en kennissen worden uitgenoodigd ie ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 26 APRIL, om '9 uur, in Sint Niklaaskeriv tot zielelafenis van Heer Marcel BECARREN ep Mevrouw Raehel MILLEVILLE-BECARREN. (3453) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij 4e wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 26 APRIL, om 10 uur, in de kerk der E P Cabuoienen tot zielelafén-is van Heer Gaston COMPERNOL echtgenoot van Vrouw Madeleine Clinckemaillie. i3485) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 26 APRIL, om 11.30 uur, in St Maartenskerk tót zielelafenis van Heer Jules DEMEV echtgenoot van Vrouw Hélène Vanwynsberghe Café Central. (3486) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 MEI, om 8-30 uur, in Sint Jacobskerk- tot zielelafenis van Heer Jozef DEPLANCKE zoon van Heer Julien en van Vrouw Zulma Knoekaert. (3487) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 MEI, om 8.30 uur, in Sint Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer August LEMAY en huisvrouw. (3488) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG. 3 MEI, om 9 uur, In Sint Niklaaskerk tot zielelafenis van h Heer Cyriel DEVOGHEL echtgenoot van Vrouw Leontine Van Praet. (3489) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 MEI, om 10 uur, in de kerk der E. P. Capücienen. tot 'zielelafenis van de overledene, ouders van Heer Camiel VANTOEST en den overleden vader zijner huisvrouw. (3490) V "lender, en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS -bij te wonen die zal gelezen worden o;> ZONDAG MEI, om- 11.30 uur, in Sint Maartenskerk tot zielelafenis van Vrouw Maria VERHAEGHK echtgenoote vah Heer Julien Tabon. (3491)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 3