Voor Duitschland worden gevraagd Arbeidskrachten MANNEN, VROÜWEN DUITSCHE LECERBERiCHTEN VERKOOPERS, VERKOOPSTERS BUREAU-BEDIEND E2N IN HET BIJZONDER voor ^Levensmiddelen, Kleinijzerwaren, Werktuigen. VERDER NOG Zich persoonlijk melden met identiteitskaart Werbestelle'des" Reichsarbeitsministeriums IEPER, Kaaistraat, 12 Arbeidsambt VEURNE, De Pannestraat, 13. Gevonden sn Verloren Voorwerpen Burgerlijke Stand van Yoer HET YPERSCHE 24-4-1942 UN iOVJFllSCUJ LEGERGROEP WERD VERNIETIGD EN EEN AANZIENLIJKE BUIT GEMAAKT - OP HET OOSTFRONT WORDEN VIJANDELIJKE AANVALLEN AFGESLAGEN, TERWIJL DE EIGEN ANVAI>ONDERNEMINGEN MET SUCCES BEKROOND WORDEN BOVEN HET KANAAL WERDEN RSCH1 IDENE BRITSC1IE VLIEGTUIGEN NEERGEHAALD VAN 21 MAART TOT 10 APRIL VER- !.0 'R HIT SOVJET LUCHTWAPF.N 872 VLIEGTUIGEN SEBASTOPOL MET SUCCES GEBOMBAR- I; I I KI) DE LUCHTAANVALLEN OP MALTA WORDEN STEEDS VOORTGEZET DE VIJANDELIJKE NDELSVLOOT ANDERMAAL GEVOELIG GETROFFEN IN NOORD-AFRIKA WERD EEN BRITSCHF. ECHT AANVAL VERIJDELD AAN DE ENGELSCHE ZUIDKUST WERDEN SPOORWEGINSTALLATIES MOR DUITSCHE VLIEGTUIGEN AANGEVALLEN— IN HET DONETZGEBIED NAMEN DUITSCH-ROE- Ml i NSCHI TROEPEN STERK VERDEDIGDE VIJANDELIJKE STEUNPUNTEN IN'. DONDERDAG 16 APRIL 1942 In et Ou-ten viel de vijand op afzonderlijke plaatsen p. De aanvallen werden op bloedige wijze afgeslagen In den centralen sector werd een groep strijdkrachten ter Sovjets, die van haar verbindingen was afgesneden, vernietigd, nadat alle voorafgaande uitbraakpogingen v an den vijand met voor hem hooge. bloedige verliezen lipbreuk hadden geleden Tijdens luchtaanvallen op Moermansk. werden talrijke ou,r,treffers op de kaai-installaties en opslagplaatsen -■ plaatst. Een groot en twee middelmatige koopvaardlj- -v iepen geraakten in brand Begeleidende jagers haal den 7 vijandelijke vliegtuigen naar beneden 1 Noord-Afrik? geen bijzondere gevechtsoperaties Tijdens luchtgevechten beven het Kanaal, alsmede tijd ens vijandelijke overvluchien van de Duitsche bocht, na '.den jagers en marineartillerfe 10 Britsche vliegtui gen naar beneden In den nacht van 15 op 16 April, vielen gevechtsvlieg- tu: r n de belangrijke haven en scheepsbouwwerf Sun derland aan.. Na bomtreffers van zwaar kaliber werden omvangrijke branden waargenomen. Britsche bommenwerpers voerden tijdens den afge- ioopen nacht storingsaanvallen uit. die tegen verschei dene localiteiten van West-Duitschland gericht waren. De burgerbevolking heeft slechts geringe verliezen Een vijandelijk vliegtuig werd neergehaald VRIJDAG 17 APRIL ln den centralen sector van het Oostelijk front, viel de vijand op een gegeven punt. met sterke afdeelmgcn aai. De aanval werd afgeslagen Tijdens luchtaanvallen op achterwaartsche verbin- di .ren en vliegvelden der Sovjets, leed de vijand ge voelige verliezen aan vliegtuigen en rollend materiaal Op het schiereiland Kertch werden haveninstallaties met gced resultaat gebombardeerd. Boven het Kanaal, alsmede boven de Engelsche Zuid- list haalden Duitsche jagers, gisteren, tijdens luchtge vechten. 11 Britsche vliegtuigen naar beneden. Tijdens den afgeloopen nacht, vielen formaties ge vechtsvliegtuigen. bevoorradingsbedrijven te Southamp ton aan het resultaat van het uitwerpen der spring- en brandbommen kon worden waargenomen ZATERDAG 18 APRIL In het Oosten werden plaatselijke afzonderlijke aan vallen van den vijand afgewezen. In de Zwarte Zee. kelderden gevechtsvliegtuigen een vijandelijk koopvaar dijschip van 7,000 BRT. In den centralen en Noorde lijken sector van het Oostelijk front verliepen enkele eigen aanvalsondernemingen, ondanks de moeilijkste ter emtoestanden. met succes. Bij de in het legerbericht van 16 April gemelde ver nietiging van een vijandelijke strijdersgroep werden gedeelten van het 33* Sovietleger verslagen en tijdens gevechten, welke verscheidene dagen duurden, tegen een taaien vijandelijken weerstand, werden 45 locali teiten en ongeveer 1.000 bunkers ingenomen. De vijand ve-loor hierbij meer dan 6.000 gevangenen en 8,000 doo- den. 170 kanonnen. 269 granaatwerpers en machinege weren alsmede 10 vliegtuigen, welke door formaties van het lege- werden buitgemaakt of vernietigd. In de periode tusschen 21 Maart en 10 April 1942, verloor het Sovjet luchtwapen 872 vliegtuigen. Hiervan we-den er 631 tijdens luchtgevechten en 95 door het luch'afweergesehut neergehaald. Tijdens dezelfde periode gingen aan het Oostelijk front 88 eigen vliegtuigen verloren. In het Oostelijk gedeelte van de Middellandsche Zee b-achten Duitsche onderzeeërs een tankschip van 4.000 BRT.. 6 transport zeilschepen en een bewakingsschip, deel uitmakend van het Britsch bevoorradingsverkeer. tot zinken Aan de Engelsche Zuidkust, werden over dag door Duitsche gevechtsvliegtuigen van een licht type verscheidene haveninstallaties, bij nacht door forma ties gevechtsvliegtuigen de haven van Southampton aan gevallen. Zware schade werd veroorzaakt. Britsche bombardementstoestellen drongen giste-en over dag. onder sterk geleide van jagers, de bezette Westelijke gebieden binnen. Tot den st-ijd gedwongen door Duitsche jachttoestel- ien. verloren zij tijdens hevige luchtgevechten 17 vlieg tuigen. waaronder een aantal viermotorige bombarde- men tstoestetlen. Gisteravond viel een gering aantal Britsche vliegtui gen de industriee'.e installaties van Augsburg aan. Er vielen enkele slachtoffers en geringe materieele schade werd veroorzaakt. Het luchtafweergeschut haalde drie aanvullende vlieg tuigen omlaag Tijdens den laatsten nacht, wierpen Britsche vliegtui gen bommen op woonwijken in Hamburg. Onder de bur gerbevolking zijn dooden en gewonden te betreuren Een aantal huizen werd vernield of beschadigd. Luchtaf weergeschut en nachtelijke jagers haalden 7 dezer aan vallende bombardementstoestellen neer. Hiermede ver loor het Britsche luchtwapen gisteren over dag en tij dens den laatsten nacht 27 vliegtuigen ZONDAG 19 APRIL Luchtaanvallen, met succes bekroond, werden gericht tegen de oorlogshaven van Sebastopol en tegen haven inrichtingen op de kust van den Caucasus In de midden en noordeljke sectoren van het Oost front hebben Duitsche aanvallen tot nieuwe successen geleid Op sommige plaatsen heeft de vijand te vergeefs zijne aanvallen en pogingen voortgezet Machtige formahes van gevechtsvliegtuigen en stu ka's hebben bij dage en bij nachte de militaire inrich tingen van Malta aangevallen De staats werven van La Valetta bevoorradingsinrichtingen, opslagplaatsen van brandstof van torpedo's en munitie werden getroffen door talrijke bommen, die er aanzienlijke vernielingen hebben aangericht De aanvaller, gericht tegen de vlieg- pleinen van Luca. Halfar en Calafrana waren bijzonder doeltreffend Een zeker aantal toestellen werd ten gronde vernietigd of beschadigd. Tijdens den laatsten nacht hebben gevechtsformaties de Britsche haven van Grimsby aangevallen, die voor de oorlogseconomie van groot belang is. Geweldige b-ar.den. gepaard gaande met ontploffingen, werden in de dokken en hunne inrichtingen, alsmede in groote molens waargenomen Na overgroote verliezen geleden te hebben, waarvan het legerbericht van gister melding maakte, en die 29 toestellen bedroegen, heeft de Britsche luchtmacht noch bij dag noch bij nacht geen enkele vlucht boven het Reichsgebied ondernomen. Van den 20 Maart tot den 10 April heeft de R. A F. 273 toestellen verloren, waarvan 97 boven de Middel landsche Zee en Noord-Afrika Gedurende hetzelfde tijds ip heeft de Luftwaffe, in haar strijd tegen Groot- Brittannieë. 66 vliegtuigen verloren. MAANDAG 20 APRIL Aan de kust van den Kaukasus bombardeerden Duit sche gevechtsvliegtuigen met goed gevolg de havenin stallaties en bevoorradingsinrichtingen. Een groot Rus sisch tankschip werd door bomtreffers beschadigd. In den Zuidelijken sector van het Oostfront schoten Duit sche agers tijdens luchtgevechten, zonder zelf verliezen te lijden, 22 vijandelijke vliegtuigen omlaag In den Centralen en Noordelijken sector liepen afzonderlijke plaatselijke vijandelijke aanvallen na hevige gevechten te pletter. Tijdens eigen succesvolle aanvalsondernemin gen in den Noordelijken frontsector werden op een plaats, tijdens gevechten die verscheidene dagen duur den. 11 kanonnen en 50 granaatwerpers en machinege weren vernietigd of buitgemaakt In de Noordelijke IJszee kelderden onderzeeërs in samenwerking met het luchtwapen. twee vijandelijke schepen, in totaal 12.000 ton. waa-onder een tankschip; drie andere groote schepen werden beschadigd. Op de begeleidende oorlogsschepen werden treffers geplaatst In Noord-Afrika liep een aanval van Britsche verken ningstroepen aan het Cyrenaika-front spaak. In de Middellandsche Zee torpedeerde een Duitsche onderzeeër een stoomschip aan de pier van Beyrouth Een andere onderzeeër viel de electrische centrale bij Jaffa met artillerievuur aan en beschadigde haar zwaar De groote aanvallen van het luchtwapen op de mili taire installaties van het eiland Malta werden voortge zet. Zooals reeds in een extra-bericht bekend gemaakt, kelderden Duitsche onderzeeërs aan de Oostkust van Neord-Amerika en in de Caraïbische Zee 18 vijande lijke schepen, in totaal 131.900 ton Een onderzeeër nam de petroleumdepots van Bullenby op Curacao onder artillerievuur en schoot ze in brand. Duitsche gevechtsvliegtuigen van een licht type vie len gisteren fabriekinstallaties en schetjen aan de En gelsche Zuidkust met bommen en boordwapens aan DINSDAG 21 APRIL In den centralen sector van het Oostelijk front werd een omsingelde, eerder kleine groep vijandelijke strijd- M «t krachten vernietigd Bij eigen aanvals- en door stormtroepen uitgevoerde ondernemingen in den Noordelijken sector werden ver scheidene localiteiten ingenomen, vijandelijke gevechts- installaties vernield en een groote hoeveelheid wapens buitgemaakt De Weensche 44l infanteriedivisie wist in een weken - langen strijd tegen in numeriek overwicht zijnde vijan delijke strijdkrachten met succes alle aanvallen af te weren en de Sovjets hcoge verliezen aan manschappen en materieel toe te brengen In Noord-Afrika werd een aanval' van Britsche ver kenningsvliegtuigen in het gebied van Ain-el-Gazala door artillerievuur tot staan gebracht. Sterke formaties gevechts- en jachtvliegtuigen zetten hun golfsgewijze uitgevoerde aanvallen op militaire in stallaties en vliegvelden op het eiland Malta met vernie tigende uitwerking voort In het zeegebied rond Malta en Noord-Afrika schoten Duitsche jagers 6 Britsche vliegtuigen neer en verniel den er 5 andere cp den beganen grond. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen gistej-en spoorweginstallaties langs de Engelsche Zuidkust met bommen en boordwapens aan. Een enkel Britsch toestel, dat verleden nacht een sto- ringsvlucht in het rijksgebied ondernam, werd in Zuid- Duitschland neergehaald WOENSDAG 22 APRIL In het Donetzgebied namen Duitsch - Roemeenscho troepen tijdens succesvolle ondernemingen van stoot troepen, eenige goed versterkte en gemineerde vijande lijke steunpunten en maakten een aantal gevangenen In den centralen en Noordelijken sector van het Oost front. weiden verscheidene plaatselijke aanvallen afge wezen. Tijdens een eigen aanval braken formaties van het leger en van de Waffen SS. door hardnekkig verde digde stellingen in een bosch, namen een groot aantal gevangenen en maakten 13 stukken geschut buit. For maties gevechtsvliegtuigen en stuka's vielen spoorweg- installaties achter het vijandelijk front aan. Drie muni- tietreinen vlogen, na door bommen te zijn getroffen, in de lucht- Talrijke spoorvakken werden onderbroken en een greote hoeveelheid spoorwegmateriaal werd ver nietigd In Noord-Afrika geen groote gevechtsoperaties. In de militaire installaties van La Valetta, en de luchthavens van Malta werden door golfsgewijs uitgevoerde aanval len opnieuw aanzienlijke vernielingen aangericht. De vijand verloor door vernieling op den grond 9 en tijdens luchtgevechten boven het eiland 7 vliegtuigen. Voor de Engelsche Zuidkust kelderden gevechtsvliegtuigen van licht'type gisteren een vijandelijk koopvaardijschip van 3000 BRT. Tijdens den laatsten nacht plaatsten ge vechtsvliegtuigen bomtreffers in een springstoffabriek in Zuid-Engeland. waarna een ontploffing volgde. Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden. Vrijdag 17 April, door M. Servaes An dre. Paterstraat, een dameshandschoen. Zaterdag 18, door Mc Vandenbroucke Madeleine. Dix- mudesteenweg, een huisdeursleutel. Zondag 19. door M. Doolaeghe André, Kalfvaart, een zakmes. Maandag 20, door M. Catry Edgard. Pennestraat, een sajetten handschoen. Door M® Roose Marie. Slachthuisstraat, een kerkboek Door M. Casier Albert, Maarschalk Haiglaan, een vulpen en porte-mine. Dinsdag 21, in den Bevoorradingsdienst. een paar lederen handschoenen, twee sajetten handschoenen, en een bewijs van rijwieltaksplaat op naam van Roose- ■beke Emma. Door de politie, een bril. Door M. Odent Arthur, Ligywijk, een huisdeursleutel. Woensdag 22, door M. Ostyn Romain, Zoranebeke- steenweg, een armbandkettingje. Verloren. Vrijdag 17 April, door M. Bonneel Jozef. Poperinghestraat, een driewielig kinderrijwiel. Zate: dag 18. door M® Liebaert Marie, St 'Jacobstraat. een beige stoffen handschoen- Maandag 20, door Mevr. Gantois. Maarschalk Foch- laan. een halssnoer met parels in geel amber. Goede be looning voor den vinder. Dinsdag 21. door M. Valère Tally. Merghelynckstraat zijne eenze'.vigheidskaart. Door M. Vandevyver Roger, Kalfvaart, een zwarte al penmuts. Woensdag 22. door M. Verpoucke Jean, Tuinwijk, een eierkaart. Door Jvr Erard Hilda, Bruggesteenweg, een bruin lederen geldbeugeltje, inhoudende 8 frank. Door M. Cottegme Ge; ard. Surmontstraat, een bruin lederen handschoen. van den 17 tot den 23 April 1942 GeboortenDemey Jenny, Reco.lettenpoort, 5, De Montstraat. 17. Depraetere Maria. Recollettenpoort, 5. van Passchendale. Compernolle Annie. Recolletten poort, 5, Meenensteenweg, 163. Laton Johan. Oude Houlmarktstraat, 27. -Desmui Fe.nand, Recolletten poort. 5. Meenenstraat. 24. Vandeputte Hilda. Recol lettenpoort, van Poelkapelle. Van Isacker Mariette, Recollettenpoort. 5. van Vlamertinge. Maes Rita. Te- gelstraafc 11. Derudder Franelne, Arsenaalstraat. 17 Timperman Leon, Recollettenpoort, 5. Capucienen- straat, 12. Claeys Jeannette. Recollettenpoort. 5. Bruggesteenweg. 122. Lesage Nelly, Surmont de Vols- berghestraat. 42. Rouseré Rolanda .Recollettenpoort. 5, van Reningelst. Huwelijk Dejonghe Emile. posterijbediende en Ber- tier Mar a. z. b.. be den te Yper. Overli'dens Larnou Henricus, 70 jaar, daglooner, echtg. De Grendel Leonie. Zonnebekesteenweg, 240. Duthoo Magdalena. 30 jaar. z. b-, echtg. Defour Marcel, j Poperingesteenweg, 16. Vermeersch Jerome. 56 jaar. metser, echtg. Damman Philomena. van Zonnebeke. Devos Rachel. 32 jaar, huishoudster, echtg. Berquln Georges, van Rousbruege. Spinnewyn Juliana. 80 j., z. b., echtg. Alleman Ludovicus, Rijke Klarenstraat. 3- Huwelijksbeloften. Ludovicus Dumortier, drukker. 1 en Ma ia Vandepitte. z. b-, beiden te Yper. Henri Knockaert. betonbewerker. te Boezinge, en Fernande Bollein, z. b.. te Yper. Leo Heekhout. electrieker. en Jeanne Vandevivere. z. b.. beiden te Yper. Denis Vandevlvere, beenhouwer, en Antoinette Eggermont, winkeljuffer, beiden te Yper. Geo-ges Debaene, land bouwer, te Ziiiebeke, en Antonia Decroix. landbouwster. I te Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 4