NOTARIEELE VERfcÖOPINGEN WOONHUIZEN WOONHUIS Schoon Woonhuis Woonhuis, Zaailand en Bouwgrond EEN WERKHUIS EEN WOONHUIS RENTENIERSHUIS Beste Zaailanden en Weiden WOONHUIZEN EEN WOONHUIS instel Met premie LEMAHIEU, te leper. Op Dinsdag Apri,l 1942 GEMEENTE VOORMEZEELE 2 aaneenhoudende kloekgebouwde Toeslag Op Dinsdag 12 Mei 1942 LEMAHIEU, te leper, en E.-Louis DECOCK, te Nieuwkerke. Op Maandag 4 Mei 1942 OPENBARE VERKOOPING STAD IEPER Een schoon en geriefvol Rijsselstraat, Nr 174 Op Woensdag 6 Mei 1942 OPENBARE VERKOOPING met twee verdiepingen, kelder en kolenbergplaats en 1 are 05 ca bebouwden grond en erf, te IEPER, ter Oostzijde der De Montstraat, er geteekend Nr 35. THERRY, te Nieuwkerke. OPENBARE VERKOOPING al gelegen te Ploegsteert - Bizet Instel Zaterdag 25 April 1942 Overslag Zaterdag 9 Mei 1942 NAUDTS, te Komen. Instel met 0,50 instelpremie Op Maandag 4 Mei 1942 Voor den Toeslag Maandag 18 Mei 1942 Gemeente KOMEN, Vredestraat OPENBARE VERKOOPING Gemeente Houthem-Ieper in het goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 10, Noordlaan YPER OPENBARE VERKOOPING te WYTSCHATE en WAASTEN Gemeente Wytschate Gemeente Waasten Overslag Maandag 27 April 1942 OPENBARE VERKOOPING Instel Woensdag 6 Mei 1942 Overslag Woensdag 13 Mei daarna OPENBARE VERKOOPING te LANGEMARCK, Clerckenstraat Instel Woensdag 6 Mei 1942 Overslag Woensdag 20 Mei 1942 hhfe tUÊÊÊÊfM HET YPERSCHE 24-4 1M* X:. Stiidie van den Notaris 1o_ om 3 ure, namiddag (officieel uur) te Voormezeele, ter Herberg De Kroon bij J«room Lelong, Voormezeele, Dorp tfd («V-M van Dorp met Lochting Zaaistraat, Nrs 13 en 13A samen groot volgens titel 11 aren 39 centiaren. Verdqeld in twee koopen Koop 1. WOONHUIS, Zaaistraat, Nr 13, ten kadaster bekend Sectie A, Nrs 220b ën 230r, voor eene inhoudsgrootte van 6 aren 70 centiaren. In gebruik zonder geschreven pachtvoorwaar- ■den door d'Heer Saensens Joseph, te Voormezeele. Koop 2. WOONHUIS, Zaaistraat, Nr 13a, ten kadaster bekend Sectie A, Nrs 219i en 219k., voor edne inhoudsgrootte van 4 aren 85 centiaren. If) gebruik zonder geschreven pachtvcorwaar- dèn door d'Heer Gryson René, te Voormezeele. BezoekdagenDen Dinsdag en Vrijdag van iedere week van 2 tot 5 ure 's namiddags. om 3 ure namiddag ter Herberg Au Bon Accueil bij Remi Arnout, te Voormezeele, Dorp. Voor verdere inlichtingen en plan, zich wenden ter Studie van voornoemden notaris verkooper Elvërdingestraat, 23, te leper. Studie der Notarissen om 3 i ure namiddag (officieel uur) ter gehoorzaal van het Vredegerechtshof, Groote Markt te leper. IN EEN ZITDAG, VAN ten kadaster bekend Sectie I, Nr 490c, voor eene inhoudsgrootte van 52 centiaren. Sterfhuis van d'Heer Jeröfom Missiaen, in leven rentenier, rustend landbouwer, te leper. Vrij van gebruik. Aanslag met de geldtelling. Sleutels te bekomen bij Heer Marcel Missiaen, Boterstraat, Nr 52, te leper. BezoekdagenDen Dinsdag en Vrijdag van 2 tot 5 ure namiddag. Voor verdere inlichtingen wende men zich ter Studie van voormelde Notarissen. Kantoren van de Notarissen LEMAHIEU te leper en VAN EECKE te Poperinge. te 2 1'2 uur namiddag, te IEPER in het Vredegerecht, Gerechtshof, Gioote Markt, ten overstaan van den Heer Vrederechter van het 2e Kanton leper, van een Bewoond door de medeverkoopster Jufvrouw Victorine Baeyen. Zichtbaar den Dinsdag en Donderdag van iedere week, van 2 tot 4 uur namiddag. Kantoor van .-den Notaris. DOOR STERFGEVAL vap, Steenweg naar den Touquet. Gebruikt door Gustaf Vandesompele. Eigendom der familie Delporte. Verdeeld in 3 Loten. Met recht van samenvoeging. Telkens om 4 uur namiddag. Ter herberg Au Bon- Coinbewoond door Remi Bouten, te Ploegsteert - Bizet. 1/2 instelpremie. Studie van den Notaris ter herberg Au Centre gehouden door Mr M. Lefebvre. ter herberg A la Fontaine gehouden door Mr J. Leirens, telkens om 4 uur (Officieel uur) te Komen op de Plaats, van groot aan bebouwden grond 2 aren 81 ca. Dit werkhuis welke kan uiteen genomen worden, bevat poutrellen en houten balken, 4 gebinden verbonden met' plaatijzer. Ongeveer 56 m2 glas op T ijzer, zooals voor serren. Dak in gegolfd plaatijzer en gegolfde eternitafsluitsels en plafond in planken en eter- nitongeveer 126 loopende meters houten bal ken, enz. Voor bezichtiging en alle inlichtingen zich te wenden ter studie van M. Naudts, te Komen. Studie van Meester NAUDTS, Notaris te Komen. van 1. gedeeltelijk vernield door oorlogsfeiten, ep 7 aren 97 ca. aan grond en gebouwen. De oorlogsschadevergoeding is geschat op 16.332 fr. 60. MET INRIJPOORT gedeeltelijk vernield door oorlogsfeiten en 7 aren 17 ca. aan gebouwen en grond. De oorlogsschadevergoeding is geschat op 18 440 fr. 37. EENIGE ZITDAG Den Donderdag 7 Mei 1942 om 2 1 2 uur 's namiddags, te WERVIK, op het Vredegerecht, St-Maartens- plaats. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van Meester Naudts, Notaris te Komen. Studie van den Notaris THEVELIN, te Meesen. van Koop 1 1 Ha. 80 aren 30 ca. ZAAILAND, sec tie D, Nr 782. Gebruikt zonder recht van pacht door Wed. Maurice Vanhaverbeke, mits 1600 fr. 's jaars boven de lasten. Ingesteld320.000 Drank. Koop 2. I Ha. 81 aren 90 ca. WEIDE, sectie D, Nr 292 en 293. Gebruikt zonder recht van pacht door Jerome Misplon, mits 1.000 fr. 's jaars boven de lasten. Ingesteld: 215.000 frank. Koop 3. WEIDE, groot 1 Ha. 35 aren 80 ca, sectie E, Nrs 757, 758, 759. Gebruikt zonder recht van pacht door M. Cyrille Maerten, mits 450 fr. 's jaars boven de lasten. Ingesteld167.000 frank. Koop 4. 53 aren ZAAILAND, sectie B, Num mer 329/a. Gebruikt zonder recht van pacht door Paul Meauxsoone-Lefebvre, mits 400 frank 's jaars boven de lasten. Ingesteld102.000 frank. Recht van samenvoeging in de herberg A la Couronne te Meesen om 3 uur namiddag. Zie plakbrièven met plan of zich wenden ter studie van voornoemden Notaris. Studie van den Notaris Jacques RAMAULT te Wervik. van TWEE AANEENHOUDENDE met .ieder 1 are 98 ca. erve en hof, gelegen te WERVIK Bakkerstraat, Nrs 10 en 12. Respectievelijk gebruikt door M. Kamiel Pattyn en Mevr. Wed. Georges Descamps, mits 75 fr. te maande, tijdelijk gebracht op 50 fr. ZITDAGEN telkens te 3 uur namiddag te WERVICK, ter herberg Au Lion Blanc gehouden door H. Logie-Merlevede, Leyestraat. 1 2 Instelpremie. Recht van Samenvoeging. Alle inlichtingen ter studie. Studie van den Notaris VERVISCH, te Moorslede. van met 5 aren 1/2 grond en land Sectie A, 315H en I, gelegen Bewoond en gebruikt door medegerechtigden S. Gruwier-Debergh. Pachtrecht tot 1 Oct. 1942. 1/2 instelpremie. ZITDAGEN telkens om 3 ure namiddag ter herberg Au Lion d'Or bij E. Desender, te West-Roosebeke.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 7